Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Koło żywienia

PLAN PRACY KOŁA ŻYWIENIA

w roku szkolnym 2023/2024

 „ Jesteś tym, co jesz i jak jesz”

Od tego jak i co jemy, zależy prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a to z kolei jest gwarancją zachowania dobrego zdrowia tak fizycznego, jak i psychicznego. Krzewienie wśród młodzieży zdrowych nawyków żywieniowych oraz przywrócenie znaczenia estetyki serwowania potraw i kultury ich spożywania jest w dzisiejszych, skomercjalizowanych i zautomatyzowanych warunkach, nie tylko korzystne, ale przede wszystkim konieczne. Działalność koła żywienia jest jedną z prób uświadomienia tego młodzieży, a w naszej szkole wpisuje się ponadto w realizowany program profilaktyczny .

CELE KOŁA ŻYWIENIA

Cel główny: Pozyskanie nowych uczestników koła a następnie motywowanie młodzieży do dbałości o przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania i samodzielnego przygotowywania potraw.

Cele szczegółowe:

 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny w kuchni i przy stole,
 • przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności poprzez promowanie świadomych zakupów i wykorzystywanie tak zwanych „resztek” z lodówki,
 • promowanie zasad zdrowego doboru produktów żywieniowych w codziennej diecie,
 • rozwijanie umiejętności kulinarnych,
 • rozwijanie umiejętności w zakresie estetyki serwowania potraw,
 • uświadamianie wpływu właściwej atmosfery podczas spożywania posiłków na ich przyswajanie,
 • rozbudzanie ciekawości i otwartości na kuchnie innych narodów,
 • poznawanie dawnych kulinariów kuchni podkarpackiej.
 • angażowanie się uczestników koła do udziału i pomocy podczas wszystkich przedsięwzięć, uroczystości zaplanowanych oraz organizowanych na bieżąco.

WARUNKI, METODY I FORMY REALIZACJI:

1. Uczestnikami szkolnego koła żywienia będą chętni uczniowie wszystkich klas technikum żywienia oraz branżowej szkoły- kucharz. Spotkania odbywać się będą na dużej przerwie we wtorki. Miejsce spotkań – kuchnia na szkolnych warsztatach lub sala 26 .

2. Metody:

a) praktyczne (ćwiczenia w zakresie serwowania potraw oraz nakrywania stołu, improwizacje kulinarne pod nadzorem prowadzącego),

b) słowne (instruktaże, pogadanki),

c) oglądowe (prezentacja, pokaz filmowy).

3. Forma: zajęcia grupowe.

EWALUACJA:

1. Sporządzenie sprawozdania, dyskusja na ostatnim spotkaniu roku szkolnego- wnioski do pracy na przyszły rok.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Poszerzanie wiadomości uwzględnionych w programie nauczania.
 2. Propagowanie zdrowego żywienia, nowinek i trendów z kręgu gastronomii.
 3. Analiza dostępnych wydawnictw branżowych.
 4. Promocja szkoły i kierunku kształcenia – Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz.
 5. Opieka nad salą obsługi konsumenta.
 6. Realizacja wybranych zagadnień z Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły dotyczących zdrowego stylu życia.
 7. Savoir vivre przy stole pięknie nakrytym i zastawionym.

NAZWA ZADANIA

SPOSÓB

REALIZACJI

OKRES/TERMIN REALIZACJI

DOKUMENTOWANIE

WYKONANIA ZADANIA

STOP MARNOWANIU ŻYWNOŚCI- UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII

Pogadanka tematyczna, gazetka ścienna przy sali obsługi konsumenta,

wyjazd z prelekcją do szkół podstawowych.

Wrzesień- listopad

   2023

Gazetka ścienna,

Fotorelacja na stronie szkoły

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SZEFA KUCHNI

 

Wycieczka zawodoznawcza do zakładu gastronomicznego w związku z międzynarodowym świętem.

20 Październik 2023

Wyjazd do zakładu gastronomicznego,

sprawozdanie na stronie szkoły

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA

Udział w Jesiennej Giełdzie Ogrodniczej w Boguchwale,

 

Przygotowanie zdrowych potraw  z wylosowanych warzyw .

 

Październik- Listopad 2023 

Wyjazd na giełdę do Boguchwały,

 

Strona internetowa szkoły

WYKŁAD O TEMATYCE PROZDROWOTNEJ

Wysłuchanie wykładu o tematyce prozdrowotnej – wyjazd na wyższą uczelnię

Grudzień 2023

Wycieczka, strona internetowa szkoły

POTRAWY ŚWIĄTECZNE W NASZYCH DOMACH

Analiza receptur przyniesionych przez uczestników- „z kuchni mojej babci”

Styczeń 2024

Wybór przepisów do wykonania podczas zajęć praktycznych w szkole

„TŁUSTY CZWARTEK NIE MUSI BYĆ TŁUSTY – zdrowe słodkości.

 

„Gdy widzę słodycze, to kwiczę...” (słodko, nie znaczy niezdrowo).

Przygotowanie zdrowych słodyczy przez poszczególnych uczestników w  klasach – słodki poczęstunek.

Luty 2024

Wykonanie potraw,

strona internetowa szkoły,

„WIEM CO JEM I PIJĘ”

Warsztaty  z dietetykiem  nt. środków chemicznych  w żywności oraz rodzajów i zastosowania wód leczniczych

Marzec 2024

Wyjazd do uzdrowiska,

strona internetowa szkoły,

DAWNE KULINARIA PODKARPACIA I KUCHNI PODKARPACKIEJ NA BAZIE KSIĄŻKI KUCHARSKIEJ  I WYJAZDU/ WYJŚCIA  NA WYCIECZKĘ ZAWODOWĄ.

 

KUCHNIA NASZYCH SĄSIADÓW

Pogadanka tematyczna,

Wycieczka zawodowa.

 

 

 

 

 

Przegląd literatury zawodowej dotyczącej kuchni różnych narodów.

Kwiecień – maj 2024

Wycieczka zawodowa, strona internetowa szkoły

ZAJĘCIA

PROFILAKTYCZNE

„BULIMIA I

ANOREKSJA”

Pogadanka z zaproszeniem pedagoga i psychologa szkolnego nt. zaburzeń odżywiania

Maj – czerwiec 2024

Sprawozdanie  na stronie internetowej szkoły

PODSUMOWANIE PRACY KOŁA W ROKU SZKOLNYM, PLANY NA ROK NASTĘPNY.

W nagrodę za aktywną pracę w kole piesza wycieczka jako  urzeczywistnienie hasła aktywności fizycznej jako gwarancji zdrowia i urody.

 

 

Czerwiec 2024

Organizacja wycieczki, sprawozdanie na stronie szkoły.

Opiekun szkolnego koła żywienia

Pani Teresa Radelczuk

REGULAMIN

Szkolnego Konkursu Kulinarnego

 „Atuty Republiki Czeskiej na talerzu”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Kulinarnego „Atuty Republiki Czeskiej” jest Koło Żywienia przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku
 2. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat Republiki Czeskiej, jej walorów turystycznych, atrakcyjności na rynku pracy oraz zachęcenie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania zainteresowań
 3. Konkurs rozpoczyna się 22 listopada 2019r
 4. Zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu i prezentacji 4 porcji dowolnej potrawy czeskiej
 5. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas „żywieniowych” w zespołach dwuosobowych,
 6. Każda z rywalizujących par otrzyma składniki podstawowe potrawy ,
 7. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie tylko do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Warunki konkursu oraz nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów konkursu
 2. Kryteria oceny potraw: zgodność z tematyką, smakowitość i oryginalność potrawy , sposób podania i prezentacji,
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas grudniowego apelu. Dodatkowo informacja o laureatach będzie zamieszczona na szkolnej stronie WWW
 4. Nagrody ufundowane z realizacji programu  „Międzynarodowa Edukacja Zawodowa’’ nr 2018-1-PL01-KA102-049624 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  - sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  przyznane będą za trzy pierwsze miejsca oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników konkursu
 5. Decyzja jury co do przyznawania nagród jest ostateczna

Zakres tematyczny

 1. Typowe dla regionu potrawy, surowce roślinne i zwierzęce.
 2. Walory tradycyjnej , kulinarnej kultury  Czech
 3. Styl  podejmowania gości, obyczajowości, czeskich tradycji „ wokół stołu”
 4. Techniki kulinarne stosowane w Republice Czeskiej

Plan pracy Koła Żywienia – „Klub  Chrup – chrup”

w roku szkolnym 2018/19

Koło Żywienia, tradycyjnie planuje w roku szkolnym 2017/18 następujące formy i cele działalności:

 1. Rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką żywienia, dietetyki i gastronomii.
 2. Pomoc w nauce przedmiotów zawodowych
 3. Poszerzanie wiadomości uwzględnionych w programie nauczania,
 4. Analizę dostępnych wydawnictw branżowych,
 5. Promocję szkoły i kierunku kształceni – Technikum Żywienia i Organizacji Usług Gastronomicznych oraz Branżowej Szkoły Zawodowej w zawodzie Cukiernik,
 6. Oprawę kulinarną imprez i uroczystości szkolnych,
 7. Aktywny udział w życiu społeczności lokalnej poprzez obsługę kulinarną różnych imprez i wydarzeń miasta i Gminy Brzostek,
 8. Propagowanie zdrowego żywienia, nowinek i trendów z kręgu dietetyki.
 9. Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych związanych z kierunkami kształcenia zawodowego,
 10. Realizację wybranych zagadnień z Programu Wychowawczego Szkoły dotyczących zdrowego stylu życia,
 11. Udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych promujących profilaktykę prozdrowotną,
 12. Udział w działalności Polskiej Akcji Humanitarnej,
 13. Przygotowanie uczniów do udziału w sesji naukowej organizowanej przez Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie i PWSZ w Krośnie,
 14. Opiekę nad salą obsługi konsumenta,

Wszystkie planowane cele będą realizowane w terminach wyznaczanych harmonogramem czekających nas wydarzeń i imprez szkolnych, lokalnych, proponowanych konkurów, warsztatów, olimpiad i w zależności od potrzeb.

Członkami koła SA uczniowie klas technikum żywienia i szkoły zawodowej – cukierników i wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.

Planowo będziemy się spotykać w ostatni wtorek miesiąca i na bieżąco w czasie dużych przerw.

 

 


Depresja

Depresja- zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem.

Objawy

- niepokój,

-częsty płacz,

-apatia,

-zaburzenia snu,

-problemy z pamięciom i koncentracją,

-zaburzenia apetytu.

Odmiany depresji:

- egzogenna ( zewnętrzna)- wynikająca z przeżyć

- endogenna (wewnętrzna)- wynikająca z predyspozycji organizmu

Leczenie

Leczenie depresji powinno odbywać się pod okiem lekarza psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa chorego, w tym zapobieżenie ewentualnej próbie samobójczej.

Obecnie dostępne formy leczenia to:

-leki przeciwdepresyjne,

-psychoterapia,

-leki przeciwpadaczkowe,

-fototerapia,

-wybrane leki neuroleptyczne,

-elektrowstrząsy,

-odpowiednia dieta.

Żywienie dietetyczne

Powinniśmy  spożywać 4-5 posiłków dziennie, o stałej porze. Powinny być one urozmaicone, estetycznie podane i spożyte w spokoju.

Do potraw powinniśmy dodawać pobudzające przyprawy takie jak: ostra papryka, chili, imbir, pieprz czarny, czosnek oraz świeżą bazylię czy miętę.

Zaleca się zieloną herbatę oraz napary z ziół wzmacniających system nerwowy. Codziennie wypijamy co najmniej dwa litry płynów.

Najlepsze są naturalne soki z warzyw i owoców. Wykluczamy napoje alkoholowe - mogą mieć niekorzystny wpływ na równowagę psychiczną i zmniejszają apetyt. Osoby które zażywają farmakologiczne środki przeciw depresji, powinny wykreślić ze swojego menu konserwy mięsne, niektóre sery, sos sojowy, cielęcinę i wątróbkę drobiową.

E. Czyrnia


Święto pączka

 


 

 

Opiekun koła: Ewa Czyrnia

Plan pracy Koła Żywienia  - „Klubu Chrup–chrup” w roku szkolnym 2015/2016

 

Koło Żywienia w bieżącym roku szkolnym skupia uczniów klas Technikum Żywienia od I do IV, ZSZ w zawodzie Cukiernik oraz wszystkich zainteresowanych tematyką żywienia. Wspólnie planujemy działania, które spełnią oczekiwania, poszerzą wiadomości i umiejętności zawodowe uczniów a zarazem przyczynią się do promowania szkoły w środowisku lokalnym:

- aktywne uczestnictwo w imprezach lokalnych Gminy Brzostek

- współpracę ze  stowarzyszeniami i organizacjami społeczności lokalnej np  KGW,

- prezentacje, pokazy, odczyty o tematyce żywieniowej w placówkach oświatowych Gminy Brzostek

(przedszkola , szkoły podstawowe, gimnazja)

- organizowanie konkursów o tematyce żywieniowej dla gimnazjalistów w korelacji z Programem  Promocji Szkoły

- udział w XII Konferencji Zdrowego Żywienia w ZSG w Rzeszowie

- uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich przeznaczonych dla młodzieży ponadgimnazjalnej, podejmujących zagadnienia zdrowej żywności i zdrowego stylu życia

- współpracę z Polską Akcja Humanitarną w zakresie pomocy dla krajów zagrożonych brakiem wody, głodu, klęsk żywiołowych

-  redagowanie artykułów do Wiadomości Brzosteckich

- utworzenie i aktualizację tablicy dotyczącej proorientacji zawodowej w ramach  Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

 

DZIEŃ WODY

Dzień Wody uczciliśmy włączając się w program Polskiej Akcji Humanitarnej - „Woda dla Południa”. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać się z problemami głodu i braku wody w Afryce i Azji. Przyłączyliśmy się do zbiórki funduszy na budowę studni w Sudanie.

JEDZENIE MA ZNACZENIE

Całoroczna akcja promująca zdrowy tryb życia i profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Dużym wyróżnieniem był dla nas aktywny udział w XI Sesji Popularnonaukowej pod hasłem „Żywienie filarem zdrowia” w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Prezentacje i referat pt. „Jedzeniem pokonaj depresję” uczestniczką  sesji była uczennica klasy IITŻ Joanna Boroń.

WRACAMY DO ŹRÓDEŁ, PROPAGUJEMY ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNĄ. POLECAMY KWASZONĄ KAPUSTĘ.

Traktat o kiszeniu kapusty.

Kiszona kapusta – rodzaj potrawy i składnika wielu dań przygotowywanego z szatkowanej kapusty, która poddawana jest kiszeniu poprzez zasolenie i fermentację(z udziałem szczepów bakterii mlekowych: LeuconostocLactobacillus plantarumPediococcus ). Cechuje się długą trwałością i silnym kwaśnym smakiem, który bierze się z obecności kwasu mlekowego powstającego w wyniku rozkładu cukrów zawartych w świeżej kapuście przez bakterie. Kiszona kapusta pojawia się w kuchniach wielu narodów, w szczególności północnej Europy. Podobnym do kiszonej kapusty jest mandżurskie danie suan cai.

Właściwości zdrowotne:

Kiszona kapusta zawiera liczne metabolity. Jest bogatym źródłem:

 • witaminy C (dawniej była używana przez załogi okrętów jako środek przeciw szkorbutowi),
 • witaminy E,
 • naturalnych przeciwutleniaczy, takich jak karotenoidy i polifenole,
 • bakterii Lactobacillus  rozkładających cukry w kwas mlekowy,
 • działających grzybo- i bakteriobójczo fitoncydów,
 • związków siarkoorganicznych.

Jednak niskie pH kiszonej kapusty może niekorzystnie wpływać na wrażliwe żołądki osób, które jedzą ją na surowo. Jej spożywanie jest zalecane szczególnie w okresie zimowym, kiedy trudniej dostępne są świeże owoce i warzywa.

Wybrane momenty z życia i działalności Koła Żywienia "Klub Chrup-chrup"

Sprawozdanie z działalności  Koła Żywienia – semestr I 2012/2013 r.

W ciągu minionego semestru zajmowaliśmy się, zdrowotnymi aspektami żywienia, profilaktyka chorób cywilizacyjnych. Swoja wiedzą dzielimy się z innymi organizując krótkie akcje informacyjne, gazetki, pogadanki itp.
We wrześniu podjęliśmy zagadnienie właściwego odżywiania się uczniów, proponowanych w sklepikach szkolnych artykułów żywnościowych. Zorganizowaliśmy akcje ,, Jabłko zamiast chipsów i słodkich batoników”
W październiku uczyliśmy się odróżniać grzyby jadalne i trujące. Prezentację o tej treści przedstawiliśmy przedstawicielom pozostałych klas naszej szkoły.
W listopadzie omawialiśmy jedną  z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych- cukrzycę, analizując jej przyczyny i profilaktykę żywieniową. Przedstawiliśmy najważniejsze fakty w formie gazetki informacyjnej, rozdawaliśmy stosowne ulotki. Okazało się, że z cukrzycą żyje i boryka się wiele osób wśród rodzin naszych uczniów, stąd zainteresowanie tą chorobą było bardzo duże.
Grudzień upłynął pod znakiem przygotowań świątecznych, członkowie koła aktywnie angażowali się w organizację Wigilii szkolnej.
W styczniu skorzystaliśmy z zaproszenia biblioteki szkolnej na Bożonarodzeniowe spotkanie ,,Kawiarenki  Literackiej’’, przygotowaliśmy okolicznościowe słodkości.
Podjęliśmy także temat otyłości wśród młodzieży i wspólnie z panią pedagog przeprowadziliśmy pogadankę na ten temat. Owocem tej dyskusji była akcja ,,Każdy jest kowalem swego ciała ‘’. Określaliśmy współczynnik BMI uczniów i udzielaliśmy stosowne informacje dotyczące zalecanej diety.
W nagrodę za aktywną pracę w kole zorganizowaliśmy sobie kulig w Głobikowej urzeczywistniając w ten sposób hasła aktywności fizycznej jako gwarancji zdrowia i urody.
Mamy dalsze ciekawe propozycje realizacji zaplanowanych działań w drugim półroczu.


 

 

 

Koło żywienia – klub ,,Chrup - chrup” w bieżącym roku szkolnym zajmie się żywieniową profilaktyką  chorób cywilizacyjnych. Zamierzamy przybliżyć tematykę zapobiegania schorzeniom współczesnego świata:

- otyłości
- cukrzycy
- anoreksji
- bulimii

Oraz niewłaściwym przyzwyczajeniom żywieniowym. Członkowie koła podzielą się wiedzą o zdrowym stylu życia nie tylko w sferze żywienia. Patronką działań koła na ten rok jest bowiem siostra Hildegarda z Bingen – średniowieczna zwolenniczka zdrowego żywienia, naturalnych metod leczenia i zapobiegania schorzeniom przez równowagę duchową, kontakt z naturą, ruch i aktywność umysłową.

W tym roku szkolnym zajęliśmy się już wykorzystaniem darów jesieni w dekoracji uroczystości święta Szkoły, pilotujemy akcję: ,,Owoce zamiast chipsów i słodkich batoników”. Miłośnicy lasu i grzybobrania uczestniczyli w prelekcji na temat ,, Grzybów jadalnych i trujących w naszych lasach”.

 


 

 

Wrzesień upłynął pod hasłem: „Aby myśleć-trzeba jeść”. Członkowie koła propagowali konieczność prawidłowego żywienia w szczególności spożywanie śniadania jako podstawowego posiłku na początek pracowitego dnia.

W październiku odwiedziliśmy Boguchwałę gdzie skorzystaliśmy z pięknych ekspozycji towarzyszących Targom jesiennym Podkarpacia, poświęconym płodom rolnym, sadom i zastosowaniu owoców i warzyw w żywieniu.

W listopadzie rozmawialiśmy na temat wykorzystania owoców z sadów i lasów w żywieniu i leczeniu oraz profilaktyce zdrowotnej. Wspólnie z panią pedagog zorganizowaliśmy akcje „Jabłko zamiast papierosa.

Głównym wydarzeniem grudnia była Wigilia szkolna która była dla członków Koła żywienia okazją do sprawdzenia się w przygotowaniu i obsłudze tej pięknej uroczystości.

Karnawałowe przysmaki, zwyczaje i rozważania wokół stołu to styczniowe tematy które chętnie podejmowaliśmy, jako że czas karnawału sprzyja biesiadowaniu.

19-go lutego bieżącego roku obsługiwaliśmy ciekawą imprezę sportową – Powiatowy Rajd Samochodowy o puchar Burmistrza Brzostku.

 Skupia uczniów i nauczycieli zainteresowanych zdrowym, racjonalnym odżywianiem, kultywowaniem tradycji kulinarnych i rozpowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu. Myśl przewodnią działalności koła wyrażają słowa światowej sławy profesora nauk żywieniowych Jana Gawęckiego: „Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym co ma w głowie i co na stole”

 

 

 

Plan szkolnego koła przedmiotowego  zakresu żywienia i obsługi konsumenta. Klub „Chrup- chrup’’

Lp

Temat

Sosób realizacji

Termin realizacji

1

Aby myśleć trzeba jeść – śniadanie ucznia.

Omówienie tematu i publikacja wniosków .

Wrzesień

2

Polskie owoce warte grzechu.

Akcja- jabłko dla najpiękniejszej.

Wrzesień , październik.

3

Dzień gruszy – Targi Podkarpackie

Wyjazd do WOPR w Boguchwale

Październik

4

Nauka poszła w las – i co z tego mamy?

Ekspozycja owoców lasu.

Październik, listopad.

5

Kuchnia pachnąca korzeniami –staropolskie obyczaje.

Spotkanie przy pierniczkach- grudniowe smakołyki i tradycje.

Grudzień

6

O przyjęciach prawie historycznie.

Pogadanka z historycznymi tekstami źródłowymi.

Styczeń

7

Diety świata- style życia czy anomalie żywieniowe?

Film

Luty

8

Carving, sommelierstwo, baristika czyli łamanie kuchennego języka

Spotkanie branżowe ze specjalistą.

Marzec

9

Wszystko zaczyna się od jajka – tysiąc znaczeń jednej komórki.

Konkurs na najlepszą potrawę z jajkiem w tle.

Kwiecień

10

Na wiosnę oblicz swoje BMI i pomyśl co z tym zrobić.

Rady i porady na dużej przerwie.

Maj

11

Kuchnie świata uważaj co jesz na wakacjach.

Film. pogadanka.

Czerwiec

12

Książka kulinarna na wakacje – to nie pomyłka.

Spotkanie w bibliotece szkolnej,

Czerwiec

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.