Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Koło plastyczne

Nasi uczniowie wśród laureatów VI edycji Powiatowego Konkursu Przyrodniczego

44 prace plastyczne i blisko 80 fotografii zostało nadesłanych przez uczestników konkursu przyrodniczego. W konkursie fotograficznym „Przyroda Powiatu Dębickiego” najlepszy okazał się Adrian Jędrzejczyk, który zaprezentował jury zestaw fotografii. Trzecie miejsce przypadło Marzenie Kluzie, a wyróżnienie dla Julii Staniszewskiej. Na  konkurs plastyczny „Moje spotkania z przyrodą” prace wykonały Wiktoria Maziarka, Dominika Godek oraz Paulina Wnęk, która za swoją pracę „Pomóżmy tygrysom przetrwać” zdobyła wyróżnienie. Nagrody dla laureatów wręczał Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek i Dyrektor Produkcji firmy Kronospan Tomasz Tabor. Prace młodych artystów oceniało jury, w składzie którego zasiedli Ryszard Kucab – Kierownik Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, Maciej Kozik - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy (WRL) a także Joanna Przeworska-Erazmus z wydziału WRL.

Niżej prezentujemy galerię prac

Dorota Machaj opiekun koła plastycznego

Moje spotkania z przyrodą - galeria

Przyroda Powiatu Dębickiego - galeria Adrian Jędrzejczyk

Przyroda Powiatu Dębickiego - galeria Marzena Kluza

Przyroda Powiatu Dębickiego - galeria Julia Staniszewska

REGULAMIN

Szkolnego Konkursu Plastycznego „Atuty Republiki Czeskiej”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Atuty Republiki Czeskiej” jest koło plastyczne przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku
 2. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat Republiki Czeskiej, jej walorów turystycznych, atrakcyjności na rynku pracy oraz zachęcenie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania zainteresowań
 3. Konkurs rozpoczyna się 15 listopada 2019r i trwa do 15 grudnia 2019
 4. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice, w dowolnym rozmiarze oraz formie przestrzennej
 5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę
 6. Każdy z uczestników powinien zaopatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię, nazwisko, klasa
 7. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie tylko do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim

Warunki konkursu oraz nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów konkursu
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas grudniowego apelu. Dodatkowo informacja o laureatach będzie zamieszczona na szkolnej stronie WWW
 4. Nagrody ufundowane z realizacji programu  „Międzynarodowa Edukacja Zawodowa’’ nr 2018-1-PL01-KA102-049624 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  - sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  przyznane będą za trzy pierwsze miejsca oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników konkursu
 5. Decyzja jury co do przyznawania nagród jest ostateczna

Zakres tematyczny

 1. Walory środowiska przyrodniczego (osobliwości flory i fauny, jaskinie, obiekty geologiczne, doliny i przełomy rzeczne, wodospady, skałki i grupy skał, obszary przyrody chronionej),
 2. Walory tradycyjnej kultury ludowej,
 3. Walory dóbr kultury (zabytki budownictwa, sztuk plastycznych, kultury materialnej, pamiątki historyczne, zabytkowe miasta),
 4. Charakterystyczne obiekty i przejawy współczesnej gospodarki, techniki, nauki i kultury,
 5. Popularne kurorty narciarskie, uzdrowiska,
 6. Obiekty wpisane na listę UNESCO,
 7. Regiony turystyczne (turystyki wypoczynkowej, kulturowej, pielgrzymkowej, kwalifikowanej), miasta i miejscowości turystyczne
 8. Atrakcyjność na rynku pracy

PRACE KONKURSOWE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ DO OPIEKUNA KOŁA PLASTYCZNEGO – D. Machaj

 

Ręcznie robione kartki bożonarodzeniowe

Świąteczne kartki kupić można w każdym sklepie. Ale o wiele więcej radości sprawią naszym bliskim kartki zrobione przez nas samodzielnie. To nie jest trudne! W ramach zajęć Szkolnego Koła Plastycznego uczniowie wykonali kilkadziesiąt kartek bożonarodzeniowych, z których część przekazali na akcję charytatywną pod hasłem „Pomagam chorym dzieciom”, która odbyła się w SP w Siedliskach Bogusz, a pozostałe zostały wysłane do nauczycieli emerytów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.  Kartki świąteczne ostatnio, niestety, odeszły do lamusa – zastąpiły je wiadomości SMS. Szkoda, bo to piękna tradycja, a poza tym taką kartką, szczególnie własnoręcznie wykonaną, można pokazać naszym bliskim i przyjaciołom, że nam na nich zależy.

Dorota Machaj

Opiekun Szkolnego Koła Plastycznego

Zobacz zdjęcia 


PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PLASTYCZNEGO

R. SZ. 2019/20

CELE:

 • doświadczanie nowych, eksperymentalnych technik prac malarskich;
 • systematyczne rozwijanie indywidualnego warsztatu plastycznego;
 • rozwijanie ogólnej wrażliwości na otaczający świat, percepcji i ekspresyjnego wyrażania za pomocą środków plastycznych;
 • stwarzanie sytuacji i okazji do rozwijania wewnętrznych procesów twórczych, wysiłku i twórczej aktywności;
 • wdrażanie do rzetelnej pracy oraz systematycznego uczęszczania na zajęcia koła plastycznego;
 • rozbudzanie zainteresowania dziełami sztuki i różnorodnością stosowania technik plastycznych;
 • dbanie o ład i porządek w miejscu pracy;
 • wdrażanie do ekonomicznego wykorzystywania materiałów i narzędzi;
 • przygotowania do udziału we wszelkich konkursach plastycznych;
 • wdrażanie do dbania o estetykę strony wizualnej szkoły;
 • rozbudzanie i rozwijanie umiejętności prawidłowej samooceny i potrzeby samorealizacji.

TREŚCI :

 1. Poznawanie tajemnic barw oraz sposobów uzyskiwania barw czystych, pochodnych, złamanych i dopełniających.
 2. Określanie różnych nastrojów emocjonalnych i odpowiedniego doboru grupy barw.
 3. Doświadczanie nowych technik wyrazu artystycznego w manierze kolaż i frotaż.
 4. Przedstawianie nastrojów emocjonalnych, pór roku w szerokiej i wąskiej gamie barw .
 5. Doświadczanie technik malowania farbą akwarelową martwej natury, krajobrazu, portretu.
 6. Rysowanie martwej natury węglem drzewnym ze zwróceniem uwagi na walor kreski, proporcje i źródło światła.
 7. Malowanie tych samych motywów martwej natury techniką akwarelową i plakatówki w celu głębszego poznania właściwości farb i różnic między farbą kryjąca a niekryjącą.
 8. Doświadczanie ekspresji i walorów artystycznych kreski na podstawie martwej natury w technice ołówka i kredki. Utrwalanie nabytych umiejętności: źródło światła, proporcje, walor artystyczny kreski.
 9. Ćwiczenia rysunkowe perspektywy linearnej w tym:
  • horyzontalnej;
  • bocznej;
  • żabiej;
  • z lotu ptaka.
 1. Wprowadzenie pojęcia perspektywy powietrznej i malarskiej realizowane techniką akwareli w plenerze.

UWAGI DO TREŚCI
odbywa się cały rok szkolny

 • przygotowywanie, wykonywanie prac na konkursy plastyczne w zależności od ilości i tematyki konkursów;
 • przekazywania własnych prac na wszelkiego typu aukcje;
 • wykonywanie dekoracji na szkolne akademie;
 • początkowo z pomocą nauczyciela, a później samodzielne dokonywanie selekcji prac plastycznych z zajęć lekcyjnych i przygotowywanie wystawki w stałej gablocie „Odkrywamy talenty” na szkolnym korytarzu;

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:

 • pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego i stosowanych technik;
 • potrafi znanymi środkami plastycznymi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktycznym działaniu;
 • wyrabia wewnętrzną kreatywność i samodzielnie poszukuje nowych środków plastycznych odważnie je stosując do realizowania tematów;
 • rozwija pod kierunkiem nauczyciela zainteresowania warsztatem plastycznym i historią sztuki;
 • bierze czynny udział we wszelkiego rodzaju konkursach plastycznych;
 • uczy się rzetelnej i systematycznej pracy wiedząc, że do sukcesu dochodzi się pracowitością;
 • potrafi szybko i sprawnie zorganizować sobie warsztat pracy;
 • rozwija wrażliwość estetyczną na otaczający go świat, reagując na deprawację;
 • bierze czynny udział w zakresie prac dekoratorskich na rzecz szkoły;
 • posługuje się językiem sztuki wykorzystując to do analizy własnych prac lub innych dzieł sztuki.

METODY PRACY

 • słowna;
 • pokazowa;
 • oglądowa;
 • praktycznego działania;

FORMY PRACY

 • indywidualna;
 • praca w grupie;
 • zbiorowa.

STOSOWANE TECHNIKI

 • w malarstwie: akwarela, plakatówka, gwasz, olej, lawowanie tuszem np. z akwarelą;
 • w rysunku: węgiel, ołówek, piórko, patyk;
 • w rzeźbie: glina, masa solna i gipsowa, modelina lub plastelina do małych form np. do projektu medalu, papier;
 • kolaż: łączenie wszelkich możliwych przedmiotów i technik prac na płaszczyźnie lub w rzeźbie.


EWALUACJA
     Do przeprowadzenia ewaluacji dobrze jest posłużyć się:

 • opinią uczestników koła w postacie ankiety badającej stopień zadowolenia uczestników
 • analizą osiągnięć grupy i osiągnięć indywidualnych;
 • dyskusją z grupą w zajęciach podsumowujących: co się udało, a czego nie udało się zrealizować i dlaczego.

 PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH –KOŁA PLASTYCZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU
ROK SZKOLNY 2017/2018


            Zajęcia plastyczne mają kształcić i wychowywać oraz kształtować osobowość ucznia. W ramach koła plastycznego uczniowie przyswajają wiedzę związaną ze sztukami plastycznymi, a ich własna twórczość pozwala uczniom rozwijać umiejętności związane
z warsztatem plastycznym, uczy uważnego, wnikliwego obserwowania świata. Najważniejsze jest jednak kształtowanie twórczych postaw, potrzeby twórczości, uwrażliwienia na piękno oraz przygotowanie do życia we współczesnej „cywilizacji obrazu ".

CELE GŁÓWNE : 
· dbałość o wszechstronny rozwoju ucznia
· rozwijanie umiejętności plastycznych
· kształtowanie osobowości poprzez aktywną działalność plastyczną
· kształtowanie postawy twórczej i radości tworzenia
· przenoszenie zdobytej wiedzy i umiejętności plastycznych na inne dziedziny nauki i życia codziennego
· wykształcenie wrażliwości estetycznej i wzmocnienie aspiracji

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 · usprawnianie manualne
· rozwijanie percepcji wzrokowej
· ćwiczenie kreatywnego myślenia
· rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia
· rozwijanie twórczej inicjatywy, a przede wszystkim wiary w siebie
· zachęcanie uczniów do poszukiwań i niekonwencjonalnych rozwiązań plastycznych
· umożliwienie uczniom kontaktów ze sztuką na żywo-muzeum, galerie wystawy....
· prezentacja prac uczniów dla szerszej grupy odbiorców ( wystawy, udział w konkursach)

 PROGRAM ZAKŁADA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH TREŚCI : 
· szkic ołówkiem, rysunek pastelami
· fotografia
· malowanie farbami na szkle
· praca z gliną
· płaskorzeźby z masy solnej
· wydzieranka, wycinanka z kolorowych papierów-mozaika
· przetwarzanie papieru
· projektowanie zaproszeń
· ozdoby świąteczne

METODY : 
· praktycznego działania
· poszukująca
· pokazu
· obserwacji
· doświadczeń i eksperymentów
· podająca-opis, objaśnienie, mini wykład
· konkurs
· wystawa plastyczna
· wycieczka edukacyjna

FORMY REALIZACJI  PRAC PLASTYCZNYCH : 
· indywidualna
· grupowa i zespołowa- uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej ucznia oraz różnorodność rozwiązań plastycznych, nakazujące wspólne planowanie zadania ,uwzględniające jednocześnie różne potrzeby i możliwości uczestników zajęć

ŚRODKI DYDAKTYCZNE : 
· przykładowe prace z poprzednich lat
· ilustracje
· zdjęcia 
· materiały plastyczne

 EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU KÓŁKA PLASTYCZNEGO OBEJMOWAĆ BĘDZIE:

 • systematyczną ekspozycję prac plastycznych,
 • udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • umieszczanie prac plastycznych w postaci zdjęć na stronie internetowej,
 • oprawa plastyczna uroczystości – prezentacja elementów dekoracyjnych,
 • własne obserwacje osiągnięć młodzieży,
 • rozmowy z młodzieżą nad powodzeniem zajęć,

 

Monika Sieradzka-Łukowicz
Marek Święch


W pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016 w ramach Koła Plastycznego, uczniowie pracowali nad następującymi konkursami :

 

-XIV Konkurs Plastyczny i Literacki zorganizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Dębicy. Pracę do konkursu przygotowała Natalia Gwiżdż uczennica klasy I TAK.
-XI Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Odkryj na nowo powiat dębicki” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy.  Agnieszka Szydłowska uczennica klasy ITAK przygotowała pracę plastyczną promującą dbałość o środowisko w naszym powiecie.
-II Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Przyroda Powiatu Dębickiego” za który uczniowie otrzymali wyróżnienia. Szerzej opisany we wcześniejszym sprawozdaniu.

Obecnie pracujemy nad konkursem organizowanym przez Gimnazjum w Brzostku pt.: „MOJA MAŁA OJCZYZNA”. Do konkursu zgłosiliśmy udział pięciu  osób i zabieramy się do pracy Smile

 

Monika Sieradzka-Łukowicz


Z aparatem w dłoni

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w fotograficznym konkursie pod hasłem „Przyroda Powiatu Dębickiego” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Dębicy. Na konkurs wpłynęło ponad 340 zdjęć o różnorodnej tematyce. Prace prezentowały wysoki poziom umiejętności oraz kreatywność uczestników. Wśród laureatów znaleźli się nasi uczniowie: Magdalena Święch (III TAK) i Przemysław Łącki (IV TŻ), którzy zdobyli wyróżnienia.

Wręczenie nagród odbyło się 27 listopada w sali sesyjnej Starostwa. Nagrody dla laureatów zostały  ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz przez Powiat Dębicki.

Gratulujemy wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów.

 

Wyróżnione prace:

Przemysław Łącki:

„ Inwazja pająków”

„Latolistek cytrynek”

„Salamandra”

Magdalena Święch:

„Uciążliwe rodzeństwo”

M. Święch

 


 

 

Plan koła plastycznego na rok szkolny 2015/2016

 

W bieżącym roku szkolnym koło plastyczne będzie kontynuowało tradycje lat ubiegłych. W miesiącu wrześniu skupimy się na wyborze nowych członków koła, szczególnie pośród klas pierwszych. Następnie sukcesywnie zajmiemy się reprezentowaniem szkoły w konkursach plastycznych organizowanych zarówno w powiecie jak i poza nim.

Spotkania koła będą odbywać się w miarę potrzeb, podczas przygotowania do konkursów. Odbędą się również spotkania robocze na których chętni uczniowie poznają podstawy szycia i modelowania gliny na kole garncarskim. W miarę możliwości finansowych zorganizowany zostanie wyjazd do muzeum lub do galerii sztuki w celu poszerzania horyzontów kulturalnych, a także postaramy się o przygotowanie ozdób świątecznych na wydarzenia okolicznościowe.

 

Monika Łukowicz, Marek Święch

 

Aktualności

W ubiegłym tygodniu dwukrotnie odwiedziliśmy Dębicę ,aby w końcu zapoznać się z wynikami konkursów w których braliśmy udział.  We wtorek udaliśmy się do budynku Starostwa Powiatowego w którym nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Przyroda Powiatu Dębickiego”.

Po uroczystym powitaniu oraz przedstawieniu jury, w którego skład weszli m.in. Pani Dyrektor Wydziału Edukacji Barbara Pelczar-Białek oraz Pan Ryszard Kucab - kierownik galerii Sztuki MOK 
w Dębicy, prowadząca uroczystość  odczytała protokół oraz ogłosiła zwycięzców.

Na konkurs nadesłano 189 fotografii,  z których prawie  40 zostało zdyskwalifikowanych. Uczniowie naszej szkoły: Natalia Gil oraz Przemysław Łącki  (3TŻ) otrzymali wyróżnienia.

Podczas naszej drugiej wizyty w Dębicy na wręczeniu nagród w IX Powiatowym Konkursie Cywilizacja Miłości, mieliśmy okazję uczestniczyć w brawurowo wykonanym koncercie muzyki Gospel. Po zakończeniu części artystycznej ogłoszono wyniki- i tym razem Przemysław Łącki zdobył
III miejsce w kategorii: fotografia, natomiast Katarzyna Kardasińska otrzymała wyróżnienie  w kategorii literackiej, za wiersz pod tytułem „Chleb powszedni” , który napisała samodzielnie pod opieką p. Marii Wójcik.

Serdecznie gratulujemy naszej utalentowanej młodzieży !!

Monika Sieradzka-Łukowicz, Marek Święch

Chleb powszedni…

 

Chleb potrzebny dla ciała
pokarmem jest także dla duszy
Miłość, która ogarnia nas cała

gdy tylko gest jego serce poruszy.

Dzielmy się chlebem z tym co potrzebuje,
gdy życie jego wydaje się trudne
Dobre jest słowo życzliwe, co podtrzymuje
człowieka, gdy nadzieje stają się złudne.

 

Ducha nie gaście w bliźnim –człowieku
co w nędzy swojej myślami biegnie,
Dla innych ludzi szukając leku
z potrzeby serca w nocy czy we dnie.

Bieda wyciskać gorycz z nas może
wzniecajmy miłość, stan uczucia błogi,
Który wywoła w nas metamorfozę
i zagra w sercu hymn naszej odwagi.

 

A gdy odwaga w Tobie zebrała,

bliźniemu kromkę daj –niech się nie suszy.

Za chleb ofiarny w niebie chwała,
na ziemi zaś serca nieczułe poruszy.

 

 

 

 


 

Konkursy fotograficzne

Członkowie koła plastycznego w bieżącym roku szkolnym rozpoczęli  swoja działalność od uczestnictwa w dwóch powiatowych konkursach plastycznych.  Jak zwykle wymyślaliśmy, tworzyliśmy…aż w końcu osiągnęliśmy całkiem przyzwoity efekt końcowy.

W Pierwszym Powiatowym Konkursie Fotograficznym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Dębicy udział wzięli uczniowie klasy III Tż: Przemysław Łącki, Karol Kaput, Michał Wójcik, Natalia Gil, Katarzyna Kardasińska, Paulina Machala oraz Kamil Przewoźnik z klasy III TAK.  Zadanie polegało na wykonaniu fotografii przedstawiającej przyrodę powiatu dębickiego.
Uczestnicy  wykonali piękne zdjęcia, których nie powstydziłby się żaden profesjonalista!

Do udziału w  IX edycji Powiatowego Konkursu „Cywilizacja Miłości”, którego tematem wiodącym jest hasło: DZIELCIE SWÓJ CHLEB Z BIEDNYMI, zgłosiliśmy Przemysława Łąckiego (kl.III TŻ).  Uczeń wspomagany przez świetnych statystów wykonał fotografię pt. „Dzielmy  się chlebem”.  Następnie przetworzył ją komputerowo, a gotowy efekt dostarczyliśmy organizatorom konkursu.

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki - o których poinformujemy w następnym wpisie.

Monika Sieradzka-Łukowicz, Marek Święch

 


 

Kreatura

Weterani Mateusz Straciło (IV TŻ) oraz Magdalena Grygiel (III TAK), a także nasz „świeżak” Magdalena Święch (I TAK) wzięli udział w ogólnopolskim  konkursie organizowanym przez CREA - Szkołę Rysunku w Warszawie. Konkurs polegał na stworzeniu rysunku-kreatury według zasad podanych w regulaminie. Nagrodą  główną w konkursie była możliwość uczestniczenia w wybranym darmowym kursie organizowanym przez szkołę rysunku. Cała trójka przeszła do ścisłego finału, jednak tym razem (zaskakująco) nie dotarliśmy do podium Smile
Uczniowie wykonali następujące prace:

Autor:  Mateusz Straciło

Autor: Magdalena Grygiel

Autor: Magdalena Święch

Monika Sieradzka -Łukowicz

Kolejny raz najlepsi w powiecie

W miniony piątek uczestniczyliśmy w finale konkursu „Stop Cyberprzemocy” organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 w Dębicy, pod patronatem Starostwa Powiatowego i Komendy Policji w Dębicy. Do konkursu przystąpiło troje uczniów naszej szkoły:  Artur Skowron (IV TŻa) , Przemysław Czerwiński  (II TM) oraz Magdalena Święch (I TAK).

Celem konkursu było stworzenie loga, będącego symbolem akcji „Razem Bezpieczniej” promującego zasady bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez:

 

 • uświadomienie ochrony przed cyberprzemocą
 • uwrażliwienie na tematykę poszanowania praw człowieka, w tym prawa do prywatności i dobrego imienia
 • uwrażliwienie na problem nękania, straszenia, szantażowania, publikowania niechcianych zdjęć, filmów, ośmieszających i upokarzających treści  w cyberprzestrzeni

 

Wysłane na konkurs komputerowe projekty graficzne i praca plastyczna cechowały się czytelnością przekazu, oryginalną typografią, spójną identyfikacją graficzną, a także atrakcyjnym charakterem kompozycji, opartym na indywidualnym koncepcie.

Jury oceniło prace i spośród 36 nadesłanych - wyłoniło zwycięzców konkursu.  Magdalena Święch otrzymała wyróżnienie, natomiast pierwsze miejsce ze swoją pracą graficzną zajął Przemysław Czerwiński. Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody.

Jesteśmy niezmiernie dumni z uczestników konkursu i serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy również Zespołowi Szkół nr 2 w Dębicy-organizatorowi konkursu za podjęcie problematyki przemocy w cyberprzestrzeni.

Zwycięska praca  Przemka  Czerwińskiego

Wyróżniona praca Magdaleny Święch

Praca Artura Skowrona

Marek Święch

 

„NIEPODLEGŁOŚĆ JEST Z NAS”

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku wzięli udział w II edycji konkursu „Niepodległość jest z nas”,  zorganizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej. Konkurs odbywał się dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w powiecie dębickim, w trzech kategoriach: literackiej, multimedialnej i plastycznej.

W kategorii plastycznej należało stworzyć pracę będącą owocem jesiennego spaceru i osobistej refleksji nad słowami Karola Wojtyły: „Myśląc Ojczyzna wyrażam siebie i zakorzeniam”. Mateusz Straciło (IV TŻ ) w taki sposób zinterpretował powyższy cytat:

Nagrody wręczono 9 listopada na IV Raucie Niepodległości, który odbył się w Szkole Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy.

Gratulujemy talentu, pomysłowości i wygranej!

Monika Łukowicz

 

Lepienie z gliny w Medyni

W środę 23 października wyruszyliśmy na warsztaty lepienia z gliny do Medyni Głogowskiej, droga daleka, ale bawiliśmy się fantastycznieSmile

Po dotarciu na miejsce zobaczyliśmy wspaniałą zagrodę garncarską ze starymi drewnianymi domami, kryjącymi wewnątrz mnóstwo skarbów jak i historię ludzi w niej mieszkających.
Pan przewodnik oprowadził nas po domkach, opowiadając ciekawe historie, a także pokazując wiele przedmiotów codziennego użytku-służących naszym przodkom. Mieliśmy okazję również zakupić pamiątki –wykonane z gliny, wypalane w piecu i pięknie malowane arcydzieła.

Najlepszym momentem całej wyprawy była możliwość lepienia z gliny przez nas samych, najpierw przeszliśmy krótkie szkolenie, obserwując profesjonalistę, a następnie sami przystąpiliśmy do dziełaSmile Powstało wiele wspaniałych dzbanków, misek - okupionych ciężką pracą. Ponieważ lepienie z gliny wcale nie jest tak proste na jakie wyglądaSmile

Oto nasze wspomnienia z wycieczki przedstawione na zdjęciach:

Monika Łukowicz

 

Rok szkolny 2012/2013

Świąteczne prace

Wykorzystując dni wolne od zajęć edukacyjnych spotkaliśmy się na feriach, aby przygotować dekoracje świąteczne. Skupiliśmy się na ozdabianiu jajek wielkanocnych różnymi sposobami. Były jajka styropianowe ozdabiane cekinami, koralikami, bibułą i tasiemkami, malowane ręcznie, a także niezwykłe jajka ażurowe. W wydmuszkach jaj kurzych, ozdobionych farbą konturową, specjalną szlifierką zostały wywiercone otwory w różnych fantazyjnych kształtach. Następnie, pomalowane na biało- farba akrylową, wyglądały jak zrobione z plastiku. Powstało również piękne, duże strusie jajo- z wygrawerowanym motywem kolibra. Jajka ułożone na przygotowanym wcześniej owsie, wyglądały pięknie

Monika Sieradzka-Łukowicz i Marek Święch

Mała galeria- Oraz krótka historyjka obrazkowa pt: „Jak powstaje ażurowe jajko”

 

 


 

Tuż przed  Świętami  Bożego Narodzenia odbyła się pierwsza wycieczka członków naszego koła do PWSZ w Krośnie. Uczestniczyliśmy w wykładzie , a także braliśmy udział w warsztatach plastycznych „Tworzenie ozdób świątecznych z masy solnej”. Bawiliśmy się świetnie i nieskromnie możemy stwierdzić, że nasza kreatywność nie ma granic…

Oto kilka zdjęć  z naszego pobytu na uczelni:

Poniżej dziewczyny w akcji

Efekty coraz lepsze…dzięki cierpliwości, pracy i „szlifowaniu naszych diamentów”

I mała zagadka dla Was, który z aniołków (od lewej 1,2,3) został wykonany przez  Agnieszkę Sztorc, Agnieszkę Drechsler  i Justynę Konieczny????

W ramach spotkania  „Piękno zakute w metalu” zaprosiliśmy gościnnie uczniów kl. III ZSZ. 
Z rozgrzanego metalu przy pomocy młotka na kowadle tworzyli różnorodne kształty.

A wyglądało to tak:

Oto jak zwykły pręt rozkwita:

lub przybiera legendarną postać:

Efekty ciężkiej pracy w rękach twórców:

W styczniu  podarowaliśmy na licytację WOŚP dwie prace:

wykonaną ręcznie różę

oraz bombkę:

Dziękujemy osobom, które wylicytowały je i  wsparły akcję.

Marek Święch

 

 


 

Już dawno nie dzieliliśmy się z Wami informacjami dotyczącymi naszej działalności.  W tym czasie udało się jednak  „stworzyć” parę rzeczy . Poczytajcie.

Naszą twórczość zaczęliśmy od skręcania rurek z gazet. Następnie zostały z nich wyplecione koszyczki. Pomalowane wyglądają tak:

Kolejnym pomysłem było tworzenie aniołków z masy solnej…zajęcie pracochłonne, a szczególnie oczekiwanie na wypieczenie się tych „skrzydlatych ciasteczek”. Dla  porównania efektu końcowego umieszczamy zdjęcia przed i po malowaniu aniołków farbami:

Nasze najnowsze prace przybliżają czas Świąt Bożego Narodzenia.  Zużyliśmy spore ilości brokatu, kleju  i serwetek. Od teraz nawet  technika decoupage nie jest już dla nas tajemnicą.

I na zakończenie informacja o konkursie Barwy Unii. Największą liczbę głosów uzyskała „Słoneczna Krakowianka”  Magdaleny Grygiel (2TAK) , jednak uzyskała ona  zbyt mało głosów aby znaleźć w czołówce. Następnym razem będzie lepiej! Wszystkim głosującym serdecznie dziękujemy!

MŁ/MŚ

 


 

 

KOŁO PLASTYCZNE

Kolejne spotkanie naszego koła odbyło się w piątek 19.10.2012. Mieliśmy ręce pełne roboty….kręciliśmy rurki J  a wyglądało to tak:

Niektórym wychodziło to lepiej, innym gorzej- już wkrótce będziecie mogli oglądać efekty naszej pracy…no i oczywiście dowiecie się z czego i po co te rurki. Cieszymy się ogromnie, że jest nas coraz więcej i że tak wiele osób lubi zajęcia plastyczne.

Jeszcze kilka zdań o konkursie BARWY UNII EUROPEJSKIEJ.
Na stronie: http://barwyue.pl/ umieściliśmy prace konkursowe trójki uczniów naszej szkoły:

Magdalena Grygiel kl. 2 TAK kategoria „LATO”

Jarek Jedziniak kl. 3 ZSZ „ZIMA”

Mateusz Stanek kl. 2 TM „WIOSNA”

Bardzo prosimy Was o odwiedzanie strony http://barwyue.pl/ , znalezienie powyższych prac konkursowych i oddanie głosu na każdą z nich. Powiedzcie o konkursie swoim znajomym a oni niech przekażą to jeszcze dalej! Każdy głos jest na wagę złota! Dziękujemy!

M.Ł M.Ś.

 


 

W roku szkolnym 2012/2013 zostaje uruchomione koło plastyczne, skupiające uczniów utalentowanych plastycznie oraz  wszystkich zainteresowanych . Prowadzący oraz członkowie koła będą spotykać się raz w miesiącu (lub częściej w przypadku pracy nad projektami konkursowymi).

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie u młodzieży zainteresowań i uzdolnień plastycznych
 • zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi  technikami plastycznymi, oraz właściwego ich łączenia
 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 • nabywanie umiejętności pracy zespołowej
 • podnoszenie własnej wartości, oraz dostrzegania jej w innych
 • rozwijanie sprawności manualnych uczniów
 • kształcenie wrażliwości estetycznej
 • udział w konkursach plastycznych
 • promocja szkoły poprzez np. wystawy  prac uczniów

Założone osiągnięcia to:

 • przejawianie u uczniów aktywności i inwencji  twórczej podczas zajęć
 • poszerzenie wiedzy z wybranych dziedzin  plastycznych
 • poszanowanie prac własnych i kolegów
 • umiejętność pracy w zespole
 • wiara we własne możliwości

Formy zajęć to: indywidualna, zbiorowa, grupowa, wycieczka.


Na chwilę obecną do kółka należy 6 osób liczymy jednak, że znajdziemy jeszcze niejeden talent wśród uczniów naszej szkoły!

 

Monika Sieradzka-Łukowicz

Marek Święch

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.