Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Koło mechanizacyjne

III KONKURS ORKI NA ETAPIE SZKOLNYM ZAKOŃCZONY

Brzosteckie Centrum Kształcenia Rolniczego dba o dobre przygotowanie swoich uczniów do wykonywania zawodu mechanizatora, a jak wiadomo, praktyka czyni mistrza. Jednym z urozmaiceń treningu przyszłych gospodarzy był szkolny konkurs orki. Do konkursu zgłosiło się sześciu uczniów a byli to Borowiecki Damian, Kluza Tomasz, Jałowiec Mikołaj z klasy 2TM oraz Mamroł Grzegorz, Wolański Igor, Wójcik Damian z klasy 3TM.

Spulchnianie, napowietrzanie, obrócenie, rozdrobnienie gleby, przykrycie resztek pożniwnych i chwastów – wprawne zaoranie pola to nie lada wyzwanie. Jednocześnie jest to podstawowa umiejętność, niezbędna w pracy rolnika. Uczniowie w trakcie konkursu zasiedli za sterami ciągnika New Holland TD5 105. Zdaniem jury orka wykonana przez Igora Wolańskiego była najlepsza m.in. pod względem głębokości i prostoliniowości bruzd, wysztorcowania skib czy przestrzegania przepisów BHP. Dalsza kolejność miejsc była następująca 2 - miejsce Borowiecki Damian, 3 – miejsce Mamroł Grzegorz, 4 - miejsce Kluza Tomasz, 5 – miejsce Wójcik Damian, 6 - miejsce Jałowiec Mikołaj.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a Igorowi życzymy powodzenia w ogólnopolskim etapie konkursu. Trzymamy kciuki!

Organizator konkursu W.Kobak

WYJAZD CZŁONKÓW KOŁA MECHANIZACYJNEGO DO RZESZOWA

W dniu 23.03.2023 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku wraz z opiekunami - ks. Michałem Szetela i Panem Wiesławem Kobak - udali do Rzeszowa. W pierwszej części wycieczki wstąpiliśmy do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej, gdzie mogliśmy się zapoznać z podstawą racjonalnego nawożenia gleby, a także przyjrzeć się bliżej pracy w laboratorium. Pracownicy Stacji z wielką przyjemnością przekazali nam możliwości jakie oferuje między innymi przeprowadzanie analizy próbek gleby i tego cel. W drugiej części wyjazdu udaliśmy się do Areny G2A w której znajduje się Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego na Europejskie Forum Rolnicze.  Uczniowie wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym wyzwań i perspektyw rozwoju branży rolno-spożywczej. Uczestnicy dyskusji pytani byli o to, czy i jakie działania administracji rządowej  mogą być podjęte w celu wsparcia rozwoju krajowego przemysłu rolno-spożywczego zarówno w wymiarze krajowym, jak i ekspansji na rynki zagraniczne. Nasi uczniowie mogli też posilić się w restauracji a zarazem zapoznać się z instytucjami rolniczymi działającymi w naszym kraju. Ważnym punktem udziału w Forum była możliwość poznania wielu prominentnych polityków działających w Polsce. W ocenie końcowej uczniowie podsumowali wyjazd jako prawdziwa lekcja zapoznania się z działaniami instytucji rolniczych funkcjonujących w naszej Ojczyźnie.

                                                                                                                                                                   W. Kobak

REGULAMIN KONKURSU „Czterdzieści lat i więcej ciągle w eksploatacji”

Klecie 20.02.2023

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i absolwentów oraz sympatyków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

2. Zadanie konkursowe.

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie  maszyny rolniczej , która ma minimum 40 lat i posiada silnik spalinowy.(parametry zdjęcia: format jpg lub png, wielkość do 6MB, maksymalna szerokość 2000px i wysokość 1000px. Zdjęcie powinno być w orientacji poziomej)

W drugiej części zadania konkursu należy opisać historię maszyny rolniczej. Czy jest nadal sprawna, gdzie jest wykorzystywana. Należy przekazać szczegóły dotyczące rocznika, modelu, marki oraz opisać dlaczego ta maszyna jest szczególna i czym się wyróżniła w czasie 40 lat i więcej i dlaczego to właśnie Twoje zgłoszenie ma zostać nagrodzone.(opis do 1500 znaków ze spacjami)

3. Cele konkursu:

- Promocja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku

- Popularyzacja fotografii  oraz zarysu historycznego w popularyzacji techniki rolniczej

- Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

- Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę.

- Zdjęcia należy umieścić w kopercie oraz dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, numerem kontaktowym oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii.

5. Miejsce i termin składania prac:

- Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub sekretariatu szkoły do dnia 20 marca 2023 r.

6. Kryteria oceny prac konkursowych:

- Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

 prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

 charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi opisem historycznym,

 oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły.

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone

9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

10. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.

11. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.)

Klecie, dnia...20.02.2023...................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przedłożone zdjęcie/zdjęcia pod tytułem:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Zostało/y wykonane przeze mnie samodzielnie.

....................................................................

czytelny podpis

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficzny ”. Czterdzieści lat i więcej ciągle w eksploatacji”

 Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora/autorów pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkichogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach.

Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego i akceptuję jego warunki.

Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna

………………………… ………………………………….....

SPOTKANIE KOŁA MECHANIZACYJNEGO Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY MAS SEEDS

Współczesne rolnictwo bazuje na wiedzy naukowej i najnowszych zdobyczach techniki. W związku z tym spotkanie, które miało miejsce dnia 15.12.2022 roku w ZS CKR w Brzostku z Firmą Mas Seeds zajmującą się tworzeniem programów hodowlanych, których celem jest wytwarzanie nowych odmian kukurydzy, słonecznika, rzepaku i lucerny pomaga znacząco w edukacji uczniów. W prezentacji przedstawionej przez pana Włodzimierza  Michalskiego można było bliżej poznać w jaki sposób należy prowadzić uprawę kukurydzy i jakie czynniki mają decydujący wpływ na opłacalność  uprawy tej rośliny. Pan Michalski w sposób profesjonalny przekazał wiedzę na temat uprawy kukurydzy, za co został nagrodzony gromkimi brawami przez uczestników Koła Mechanizacyjnego. Uczniowie otrzymali też drobne upominki od Firmy Mas Seeds,  za co jesteśmy bardzo wdzięczni.  Dzięki temu spotkaniu zdobyliśmy również nowe doświadczenie oraz wiedzę co w przyszłości z pewnością zaowocuje lepszymi wynikami – nie tylko w nauce.

                                                                                                                                                                W. Kobak

II Ogólnopolski Konkurs Orki Jesiennej zakończony

Dnia 06 października 2022 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu odbył się II Ogólnopolski Konkurs Orki Jesiennej Szkół Rolniczych pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W zmaganiach zmierzyło się 25 szkół rolniczych z terenu całej Polski. Konkurencja składała się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej.

Praktyczna część konkursu polegała na wykonaniu orki jesiennej, zgodnie z zasadami oraz parametrami przyjętymi w Regulaminie konkursu.

W części teoretycznej uczestnicy rozwiązywali test z zakresu wiedzy eksploatacji pługów rolniczych, rodzajów oraz BHP.

Naszą szkolę reprezentował uczeń Kacper Miras, zajmując drugie miejsce z części teoretycznej.
Za osiągnięcie wyniku serdeczne gratulacje.

                                                                                                                                                Wiesław Kobak

Testy maszyn przez uczniów naszej szkoły

W dniu 25 kwietnia uczniowie z koła mechanizacyjnego mieli możliwość sprawdzić w warunkach rzeczywistych na działkach szkolnych, za zgodą firmy Agro-Masz, siewnik Falkon sześciorzędowy oraz bronę talerzową do uprawy przedsiewnej. Z niecierpliwością czekaliśmy na umówioną godzinę przyjazdu wybranych maszyn. Firma Agro- Masz dotarła do nas w godzinach porannych. Uczniowie zaangażowali się w rozładunek oraz podpięli maszyny do ciągników. Następnie po dokonaniu regulacji, a także uzupełnieniu zbiorników w nasiona oraz nawóz mieliśmy okazję przyjrzeć się z bliska maszynom podczas testów na działkach szkolnych. Siewnik Falcon umożliwia nie tylko wysiew nasion kukurydzy, ale także innych gatunków roślin, które wymagają siewu punktowego oraz jednoczesny podsiew nawozów, co  przy dzisiejszych cenach ma bardzo duże znaczenie w optymalnym zagospodarowaniu nawozów sztucznych. W naszej ocenie siewnik wypadł pozytywnie - brakowało jedynie trochę udźwigu tylnego układu zawieszenia w ciągniku New Holland . Natomiast brona talerzowa do uprawy przedsiewnej wymagała ciągnika o większej mocy. Jednak sposób doprawienia przez nią gleby dobrze się prezentował na glebach lżejszych w porównaniu  glebami ciężkimi.  Naszym zdaniem sprawdzanie sprawności nowych maszyn  jest kluczem do ich lepszego poznawania, obsługiwania jak i doskonalenia umiejętności w rozwoju kierunku mechanizacji rolnictwa za co jesteśmy wdzięczni firmie Agro- Masz.

Wiesław Kobak

Wizyta  w zakładzie produkcji maszyn rolniczych AGRO – MASZ

W dniu 6 kwietnia 2022 roku szkolne koło mechanizacyjne „Traktorek” na zaproszenie firmy AGRO- MASZ z siedzibą w Strzelcach Małych, skorzystało z wycieczki dydaktycznej mającej na celu zapoznanie się z produkcją maszyn rolniczych. W trakcie zwiedzania mogliśmy zobaczyć na własne oczy jak wygląda technologia  wykonania maszyn rolniczych i zapoznać się z całym cyklem produkcji - od przyjęcia blachy poprzez wykorzystanie nowoczesnych urządzeń sterowanych numerycznie wraz z automatyzacją całego procesu produkcji aż do momentu oddania gotowej maszyny na plac przedsiębiorstwa. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z obsługą siewnika  punktowego Falcon, z którego szkoła będzie mogła skorzystać w ramach współpracy z firmą. Dodatkowo też AGRO – MASZ  udostępni nam agregat do uprawy przedsiewnej w celu sprawdzenia, wykonania testów w warunkach rzeczywistych. Ważnym momentem w trakcie wizyty był udział w wykładzie prowadzonym przez firmę Agrii, gdzie mogliśmy się dowiedzieć jak zmniejszyć ilość stosowanych pestycydów czy nawozów sztucznych, a także jak należy integrować metody agrotechniczne w uprawie roślin, by przynosiły efekty. Na koniec wydarzenia każdy z uczestników otrzymał upominek oraz możliwość wykorzystania maszyn w trakcie siewu kukurydzy na działkach szkolnych w celu doskonalenia  znajomości  z obsługi i poznania maszyn rolniczych, za co bardzo jesteśmy wdzięczni  Firmie AGRO- MASZ.

                                                                                                                                    Wiesław Kobak

Znamy zwycięzcę konkursu orki na etapie szkolnym

W dniu 23.03.2022 roku odbył się II konkurs orki pługiem zagonowym czteroskibowym Unia Grudziądz w zestawie z ciągnikiem marki New Holland TD5 105. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego uczestnika konkursu, a zarazem wymiana doświadczeń zawodowych między uczniami oraz rywalizacja w koronnej konkurencji rolniczej jaką jest orka.

W szczególności konkurs sprzyja:

- doskonaleniu umiejętności wykonania orki,

- ulepszeniu technologii i techniki uprawy roli,

- zwiększaniu wydajności pracy,

- wymianie doświadczeń w ocenie jakości pracy pługów,

- wyrabianie ambicji zawodowych

Orkę konkursową oceniano według następujących kryteriów jakościowych i liczbowych wskaźników:

- prostoliniowość, głębokość i dokładność wyorania podwójnej bruzdy wstępnej,

- ukształtowanie powierzchni i jakości składu,

- przykrycie resztek pożniwnych,

- wygląd zaoranej powierzchni, wykształcenie skiby,

- wykonanie zadania w określonym czasie,

- przestrzeganie przepisów BHP

W konkursie wzięło udział sześciu uczniów z Naszej Szkoły:

Paweł Raś 4TMg, Igor Wolański 2TM, Paweł Borowiecki 3TMg, Damian Wójcik 2TM, Jakub Raś 3ZMg, Kacper Miras 3TMg.

Podczas zmagań w konkursie najlepiej poradził sobie Kacper Miras, który drugi raz z rzędu zajął pierwsze miejsce. Wyniki okazały się następujące:

1 miejsce - Kacper Miras  58 pkt.

2 miejsce - Damian Wójcik  53 pkt.

3 miejsce - Jakub Raś  48 pkt.

4 miejsce - Paweł Borowiecki  47 pkt.

5 miejsce - Igor Wolański  45 pkt.

6 miejsce - Paweł Raś 39 pkt.

Uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy. Zwycięzca konkursu weźmie udział w Ogólnopolskim konkursie w Gołotczyźnie w dniu 27.04.2022 roku, dla pozostałych przewidziane są nagrody na zakończenie roku.

Wiesław Kobak

I OGÓLNOKRAJOWY KONKURS ORKI JESIENNEJ SZKÓŁ ROLNICZYCH

W dniu 12 października 2021 roku odbył się Konkurs Orki przy ZSCKR w Żarnowcu w woj. Śląskim, gdzie rywalizowały szkoły z całej Polski  prowadzone przez Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Naszą szkołę reprezentował Kacper Miras - uczeń klasy 3TMg. Po wylosowaniu poletka oraz ciągnika oczekiwaliśmy na  wykazanie  naszych umiejętności  w wykonywaniu orki, w której oceniane było wyoranie pierwszej bruzdy, prostoliniowość, głębokość, orka w skład i w rozorywkę,  zachowanie  orki w granicach wyznaczonej działki, przyoranie resztek pożniwnych oraz  bezpieczeństwo. Nasz uczeń poradził sobie znakomicie z ciągnikiem marki New Holland T6 z przekładnią Auto Command jak i pługiem zagonowym marki Agro Masz zajmując  6 miejsce w Polsce.

Nagrody zostały wręczone przez Prof. dr hab. Rektora Uniwersytetu Rolniczego  w Krakowie - Sylwestra Tabor. Warto było rywalizować, gdyż nagrodą za pierwsze miejsce okazał się pług jednobelkowy czteroskibowy firmy Agro Masz. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również nas tutaj nie zabraknie, a wszelkie starania sprawią że wynik będzie jak najlepszy.

                                                                                                                                                             Wiesław Kobak

Szkolny konkurs orki pługiem tradycyjnym

W dniu 10.06.2021 odbył się wewnątrzszkolny konkurs orki. Do konkursu zgłosiło się 9 uczniów. Najpierw odbyło się losowanie poletek na których uczestnicy mieli rywalizować. Każdy z uczestników miał do zaorania działkę o powierzchni 6x30m. Oceniana była prostoliniowość, głębokość, wyoranie pierwszej bruzdy, wygląd zaoranej powierzchni oraz przestrzeganie przepisów BHP i warunków pracy. Komisja z użyciem specjalnych przyrządów skrupulatnie mierzyła jakość wykonanej orki. W pierwszym etapie trzech zawodników zmagających się o pierwsze miejsce miało ta samą ilość punktów, w wyniku czego komisja postanowiła o dogrywce na której oceniana była szerokość pasa nie zaoranego. Najlepiej poradził sobie z tym zadaniem uczeń  Kacper Miras z 2TMg, który został ostatecznym zwycięzcą, drugie miejsce zajął Kamil Szela z klasy 2ZMp a trzecie Paweł Raś z klasy 3TM.

”Orać każdy może - trochę lepiej lub trochę gorzej.” Zwycięzcom gratulujemy!

Opiekunowie konkursu: Wiesław Kobak, Marek Świech, Grzegorz Kolbusz.

                                                             Organizator konkursu:  Wiesław Kobak

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU „NAJLEPSZY MECHANIZATOR 2021’’

W dniu 13.05.2021r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku odbył się finał konkursu na najlepszego mechanizatora 2021r.

Celem konkursu obok wyłonienia ucznia o najlepszej wiedzy z dziedziny mechanizacji rolnictwa jest rozwijanie zainteresowań w zakresie obsługi technicznej maszyn rolniczych, podnoszenie wiedzy i umiejętności dotyczącej techniki rolniczej, wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji i wreszcie popularyzacja nauki i zawodu mechanika operatora maszyn i pojazdów rolniczych.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował rozwiązania testu z zakresu mechanizacji rolnictwa. Do rozwiązania testu przystąpili uczniowie z klasy 2TMp, 2TMg, 2ZMp, 2ZMg, 3TM , w pierwszym etapie wzięło udział 55 uczniów. Celem testu było wyłonienie 7 najlepszych.

Są to uczniowie:

Borowiecki Paweł kl. 2TMg, Nowak Michał kl.2TMp,Miras Kacper kl. 2TMg,Kopeć Kacper kl. 2TMp, Jop Klemens kl. 2TMg, Siedlarski Stanisław kl. 2TMp, Borowiecki Łukasz kl. 2TMg.

W drugim etapie konkursu wzięło udział sześciu uczestników, uczniowie mieli do wykonania po dwa zadania praktyczne. Zadania dotyczyły obsługi technicznej siewnika tzw. próba kręcona i drugie zadanie z obsługi codziennej ciągnika.

Podsumowanie wyników:

Lp.

 

Imię i Nazwisko

Test

Zadania praktyczne

Suma punktów

Lokata1

1

Michał Nowak

30

32

62

I miejsce

2

Kacper Miras

29

31

60

II miejsce

3

Klemens Jop

27

28

55

III miejsce

4

Kacper Kopeć

27

23

50

IV miejsce

5

Borowiecki Łukasz

24

23

47

V miejsce

6

Siedlarski Stanisław

24

12

36

VI miejsce

7

Borowiecki Paweł

32

Brak udziału

32

VII miejsce

Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Organizator konkursu: Wiesław Kobak

POWIADOMIENIE

W związku z zaistniałą sytuacją odbycia  kwarantanny przez uczniów 2 TMg Konkurs orki zostaje przełożony na termin późniejszy, proszę o przekazanie informacji osobom biorącym udział w konkursie, przez wychowawców klas. Organizator konkursu Wiesław Kobak

2 TMg Borowiecki Paweł, Wróbel Maksymilian

2 TMp Nowak Michał , Czech Antoni

3 TMg Raś Paweł, Trucina Patryk

2 ZMp  Blicharz Mateusz, Czarnecki Piotr

2 ZMg  Knap Sebastian, Raś Jakub

3 ZMg  Augustyn Krzysztof, Ziobrowski Kacper

4 TMg Drzyzga Adrian, Orzechowski Kacper

W dniu 23 października 2020r. w ZSCKR im. Jana Pawła II w Brzostku odbędzie się szkolny

KONKURS ORKI,

którego celem jest  utrwalenie sposobu oraz znajomości wszystkich zasad wykonywania orki zagonowej zawieszanym pługiem ciągnikowym.

Prosimy wychowawców o wybranie dwóch godnych reprezentantów ze swojej klasy i zgłoszenie do 22.10.2020r. u Pana Wiesława Kobak

Dla najlepszych uczestników przewidziane cenne nagrody.

REGULAMIN KONKURSU ORKI PŁUGIEM TRADYCYJNYM

1. Wykonanie orki Organizator zapewnia agregat, na który składa się ciągnik oraz pług.

Agregat jest przystosowany do kopiującej regulacji orki.

Orka konkursowa wykonywana jest na głębokości 20 cm. Przydział poszczególnych  poletek  odbędzie się na zasadzie losowania.

 Punktacja w tabelach poniżej. Ocena za prostoliniowość pierwszej bruzdy Tabela 1

Średnią głębokość bruzdy określa się po pierwszym przejeździe agregatu na podstawie trzech pomiarów, tj. środkowego oraz dwu skrajnych – w odległości 4m od punktów zagłębiania pługa. Ocena za dokładność wyorania pierwszej bruzdy Tabela 2

Ad.2.2. Ukształtowanie powierzchni i jakości składu (0 - 10 pkt.) Zewnętrzny wygląd powierzchni składu nie powinien odróżniać się od pozostałej orki na tej samej połowie działki. Skiby powinny być odpowiednie do typu orki. Całość składu nie może być wygrzbiecona ani zapadnięta.

Tabela 3

Zasady pomiaru maksymalnego odchylenia są takie same jak w pomiarze prostoliniowości bruzdy podwójnej.

Ad.2.3. Jakość pracy pługa ( 0 – 10 pkt.)

Po przejściu pługa ścianka bruzdy powinna być pionowa i nie osypywać się, dno bruzdy powinno być równe, skiba podcięta na całej szerokości, a jej normalny obrót wynosi 125 – 140 stopni.

Ocena jakości pracy pługa Tabela 4

Ad.2.4. Szerokości nie zoranego pasa przed ostatnim przejściem pługa na zagonie rozorywki ( 0 - 10 pkt.) Szerokość pasa ocenia się na podstawie:

 • szerokości pasa nie zaoranego 0 – 5 pkt.

• równoległości boków 0 – 5 pkt. Ocena szerokości pasa nie zaoranego Tabela 5

Ocena równoległości boków pasa nie zoranego Tabela 6

Ad.2.6. Prostoliniowość orki na całym polu (0 - 10 pkt.)

Ocenę prostoliniowości orki przeprowadza się wizualnie na podstawie wartości zawartej w tabeli pomocniczej.

Ocena wyglądu zaoranej powierzchni Tabela 7

Ad.2.8. Przykrycie resztek pożniwnych (0 – 10 pkt.)

 Na styku skib nie powinno być widać rządków nie przyoranych resztek roślinnych.

 Ocenę przeprowadza się wizualnie, przydzielając punkty wg tabeli 7.

 Ocena przykrycia resztek roślinnych Tabela 8

Ad.2.8. Jakość bruzdy rozorywkowej – końcowej (0 – 10 pkt.) Ocenie podlegają następujące wartości: · prostoliniowość bruzdy

 · szerokość bruzdy

 · głębokość bruzdy

 Głębokość i szerokość oceniana jest na podstawie trzech pomiarów (dwa skrajne i środkowy). Głębokość mierzy się przy pomocy dwumetrowej listwy i linijki.

Listwę układa się na wierzchołkach skib w poprzek bruzdy, następnie mierzy się odległość między listwą a dnem bruzdy.

 Prostoliniowość jest mierzona na zasadach podanych w punkcie 2.1

Ocena za bruzdę 

 Tabela 9

ad.2.10. Przestrzeganie granic zagłębiania i wyprowadzania pługa (0 – 10 pkt.)

Zagłębianie i wyprowadzenie (wyciąganie) pługa powinno następować na jednej linii, oddalonej od granic działki w odległości 15m.

Ocenę obniża się za każdy przypadek zagłębiania lub wyciągnięcia pługa z ziemi bliżej albo dalej aniżeli 0,5 m od ustalonej linii początku orki (po jednym punkcie).

 Jako punkt rozpoczynania pracy pługa przyjmuje się miejsce, w którym tylny korpus pługa zaczął zagłębiać się w glebę.

 Jako punkt zakończenia orki miejsce zakończenia orki pierwszego korpusu.

Pomiar odchyleń w położeniu punktów wyciągania i zagłębiania pługa względem określonej linii wykonuje się na obu krańcach działki.

Ocena za przestrzeganie przepisów BHP i warunków pracy Tabela 10

 

Zamierzenia i cele koła mechanizacyjnego na rok szkolny 2020/21

- utworzyć prężną grupę młodych mechanizatorów (nabór)

- realizować, poszerzać zainteresowania techniką rolniczą członków koła

- przygotować zainteresowanych uczniów do szkolnego konkursu orki, w tym zagospodarować pole do przeprowadzenia konkursu oraz sprzętu i narzędzi

- udział w wycieczkach poszerzający zainteresowania techniką rolniczą

- zaangażowanie członków koła w konkursie na najlepszego mechanizatora

Planowane cele będą realizowane w terminach wyznaczonych harmonogramem czekających nas wydarzeń proponowanych konkursów, wycieczek oraz innych wydarzeń powiązanych z mechanizacją rolnictwa.

Termin spotkań ustalony jest w każdy czwartek od 7.10 - 7.55

Opiekun Wiesław Kobak

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.