Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Klub Wolontariatu

zdjęcie_8949

WIZYTA WOLONTARIUSZY W DOMU DZIECKA

W grudniu w naszej szkole odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy zorganizowany przez członków Klubu Wolontariatu. Wszyscy włożyli wiele pracy i serca w jego przygotowanie wykonując własnoręcznie kartki, ozdoby i obrazy na desce. Zebraliśmy piękną sumkę 756 zł, co było dla nas przemiłym zaskoczeniem. Wszystkim serdecznie i z całego serca bardzo dziękujemy za włączenie się w naszą akcję. Za uzbieraną kwotę zakupiliśmy artykuły szkolne i plastyczne dla podopiecznych Domu Dziecka w Kołaczycach.

22 grudnia w godzinach popołudniowych grupa wolontariuszy działających w Szkolnym Klubie Wolontariatu pod opieką pani D. Machaj udała się z wizytą i świątecznymi upominkami do wychowanków Domu Dziecka w Kołaczycach.

Wolontariusze zostali bardzo serdecznie przyjęci przez wychowawców i podopiecznych placówki. Czas ten wypełniały dobre emocje w pełnym tego słowa znaczeniu. Zawiązały się nowe znajomości, ktoś poczuł się szczęśliwy, a ktoś wzruszony. Dziękujemy za cudowny wspólnie spędzony czas i już nie możemy się doczekać kolejnego spotkania.

zdjęcie_8028

Szkolna akcja „Pomoc dla Ukrainy”

Konflikt zbrojny w Ukrainie zmusił wielu mieszkańców do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia w innych krajach.  Ludzie uciekający przed wojną musieli zrezygnować ze swojego dotychczasowego życia. Brakuje im najbardziej podstawowych produktów, jedzenia, ciepłych ubrań…

W związku z wydarzeniami w Ukrainie i obecną tragiczną sytuacją tamtejszej ludności, w szczególności kobiet i dzieci, nasi uczniowie nie pozostali obojętni, chcieli wesprzeć w jakiś sposób rodziny ukraińskie.

Od 28 lutego Szkolny Klub Wolontariatu pod opieką p. Doroty Machaj rozpoczął w szkole akcję ph. „Pomoc dla Ukrainy”, w ramach której prowadzona była zbiórka najpotrzebniejszych produktów typu: żywność długoterminowa, środki czystości i higieny osobistej, pampersy i żywność dla najmłodszych dzieci, koce, śpiwory, a także środki medyczne i opatrunkowe.

Z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom – uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy licznie odpowiedzieli na nasz apel, dzięki czemu udało się zebrać bardzo dużo potrzebnych artykułów. Nasi wolontariusze posegregowali je i spakowali w kartony do przekazania Środowiskowemu Domowi Opieki Społecznej w Brzostku im. Jana Pawła II przy stowarzyszeniu „Nieść nadzieję”.

Akcja naszych młodych wolontariuszy była świadectwem solidarności z ich ukraińskimi rówieśnikami, odruchem serca i wyrazem głębokiej empatii. Jesteśmy dumni i serdecznie dziękujemy za podjęcie tej szczytnej inicjatywy.

Jesteście wielcy! Pamiętajcie – DOBRO ZAWSZE WRACA.

Opiekun SKW

Dorota Machaj

Wizyta w Domu Dziecka „Hanka” i „Jaś”

W tym roku Klub Wolontariatu zorganizował zbiórkę artykułów szkolnych dla podopiecznych Domu Dziecka „Hanka” i „Jaś” w Dębicy. Zorganizowaliśmy również sprzedaż własnoręcznie wykonanych aniołków z makramy, z której uzyskaliśmy kwotę 540 zł. Zakupiliśmy przybory szkolne, bloki, zeszyty, kredki, farby i wiele innych rzeczy, które sprawią radość dzieciakom. 17 grudnia wraz opiekunką koła, panią Dorotą Machaj odwiedziliśmy mieszkańców Domu Dziecka sprawiając im niespodziankę. Prezenty przez nas podarowane są jedynie niewielkim darem serca, którego tak często brakowało w ich życiu.

Wiktoria Maziarka

KUP ANIOŁKA

Klub Wolontariatu ogłasza akcję „Kup aniołka”, dzięki której zakupimy artykuły szkolne dla podopiecznych Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy. Cena wywoławcza aniołka to 10,00 zł. Zapraszamy do przyłączenia się do akcji. Wszystkim darczyńcom DZIĘKUJEMY!

Wiktoria Maziarka

Prezes Klubu Wolontariatu

zdjęcie_7716

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, dlatego w tym dniu każdy mógł zostać wolontariuszem. Nieprzypadkowo właśnie wtedy odbył się w Szkole Podstawowej w Siedliskach Bogusz się koncert charytatywny pod hasłem „ Pomagam chorym dzieciom”, do którego z radością włączył się Klub Wolontariatu  przekazując na tą akcję ręcznie wykonane kartki świąteczne oraz pyszne ciasteczka upieczone przez naszych uczniów. Nasi wolontariusze dołączyli również do 28 finału WOŚP zgłaszając swój udział w Domu Kultury w Brzostku. Będą reprezentować naszą szkołę w tym wielkim przedsięwzięciu 12 stycznia 2020r.

Również 5 grudnia zakończyliśmy zbiórkę artykułów szkolnych dla podopiecznych Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy. Przypominam również, że do 18 grudnia trwa zbiórka artykułów żywnościowych, środków czystości, bielizny pościelowej itp. dla rodziny z Gumnisk poszkodowanej w pożarze.

 Za zaangażowanie wszystkich wolontariuszy serdecznie dziękuję!

Dorota Machaj opiekun Klubu Wolontariatu

KLUB WOLONTARIATU

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

 im. Jana Pawła II w Brzostku

r.sz. 2022/2023

1. Klub Wolontariatu ma za zadanie:

 • organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym,
 • reagować czynnie na potrzeby środowiska,
 • inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym,
 • wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
  1.  

2. Członkiem klubu może być każdy uczeń, który ukończył 15 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna prawnego na działalność w klubie.

3. Cele działania Klubu Wolontariatu:

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;

2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

3) promowanie wśród młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;

6) pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym
w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych
w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;

7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

8) promowanie idei wolontariatu;

9) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

4. Wolontariusze:

 1. wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
 2. wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
 3. warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
 4. po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole;
 5. członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
 6. członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską
  o innych;
 7. członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
 8. członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy klubu, a także w spotkaniachi warsztatach dla wolontariuszy;
 9. każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
 10. każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
 11. każdy członek klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu;
 12. wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego klubu wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun szkolnego klubu wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu.

5. Klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły.

6. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców.

7. Na walnym zebraniu członków klubu, we wrześniu każdego roku szkolnego, w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków -zarząd klubu.

8. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.

9. Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności.

10. Klub wolontariusza prowadzi Dziennik aktywności. Wpisów do Dziennika aktywności mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.

11. Formy działalności klubu:

1) działania na rzecz środowiska szkolnego;

2) działania na rzecz środowiska lokalnego;

3) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły. 

12. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

13. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej wiadomości w zakładce na stronie internetowej szkoły.

14. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:

1) świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych
w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie
o możliwości jego rozwiązania;

2) na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie
o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń;

3) na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w dzienniczku wolontariusza;

4) jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia;

5) do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

6) korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
w zakresie wykonywanych świadczeń;

7) wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

8) korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania;

9) wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;

  1.  

10) korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1;

11) w wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia spraw formalnych oraz koszty ubezpieczenia;

12) w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

15. Nagradzanie wolontariuszy:

1) Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności;

2) Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną
i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w statucie szkoły;

16. Formy nagradzania:

1) pochwała dyrektora na szkolnym apelu;

2) przyznanie dyplomu;

3) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;

4) pisemne podziękowanie do rodziców;

5) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez co najmniej trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

17. Klub Wolontariatu obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej.

18. Plan działań:

 1. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych (odwiedziny w ŚDS w Brzostku, zbiórka pieniędzy dla osób potrzebujących)
 2. Dostarczenie radości, pozytywnych emocji dzieciom z rodzin potrzebujących (wizyty w domu Dziecka „Hanka” w Dębicy z okazji mikołajek i dnia dziecka)
 3. Szerzenie idei wolontariatu poprzez włączanie się w akcje PCK
 4. Doskonalenie umiejętności planowania, współpracy oraz współdziałania z różnymi instytucjami i organizacjami
 5. Udział w akcjach wolontariatu np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Caritas, Szlachetna Paczka itp.

I. Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj" w innych.

Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

II. Regulamin pracy wolontariusza Klubu Wolontariatu

 1. Wolontariusz zatrudniany przez Klub Wolontariatu pracuje społecznie tj. za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia.
 2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszem jest koordynator.
 3. Plan pracy wolontariusza jest ustalany wspólnie z koordynatorem.
 4. Wolontariusz wykonuje swoje zadania na podstawie upoważnienia wystawionego przez koordynatora ;
 5. Wolontariusz nie może wykonywać czynności do których nie ma uprawnień, a w szczególności takich, do których potrzebne jest przygotowanie medyczne;
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy wolontariusz powinien jak najszybciej zgłaszać koordynatorowi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czy akcji;
 7. O rezygnacji z pracy wolontariusz powinien jak najszybciej poinformować koordynatora SKW, nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu;
 8. W przypadku braku możliwości zrealizowania zadań, których podjął się wolontariusz, powinien on jak najszybciej poinformować o tym fakcje koordynatora w celu znalezienia zastępstwa lub rozwiązania problemu;
 9. Wolontariuszom nie wolno absorbować swoimi sprawami osobistymi, palić papierosów oraz spożywać alkoholu w obecności osób u których wykonują określoną pracę;
 10. Wszelkie sprawy dotyczące sytuacji osób i ich rodzin u których wolontariusz wykonuje swoją pracę są tajemnicą i mogą być omawiane tylko z koordynatorem lub inną osobą upoważnioną do tego;
 11. Wolontariusz zobowiązany jest do dyskrecji.

ZARZĄD KLUBU WOLONTARIATU

R.SZ. 2019/20

Prezes klubu – DOMINIKA GODEK

V-ce prezes – PAULINA JÓZEFCZYK

Sekretarz – SYLWIA MACHOWSKA

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.