Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Gazetka szkolna

Zapraszamy do zapoznania się z 103 numerem "Plotki", który jest do nabycia w bibliotece szkolnej.

Zapraszamy do zapoznania się ze 102 numerem "Plotki", który jest do nabycia w bibliotece szkolnej.

Zapraszamy do zapoznania się ze 101 numerem "Plotki", który jest do nabycia w bibliotece szkolnej.

Redakcja gazetki ma zaszczyt zaprosić do lektury 100 numeru "Plotki

Plan pracy koła redakcyjnego gazetki szkolnej „Plotka”

2021/2022

Cele ogólne:

- tworzenie gazetki szkolnej redagowanej przez uczniów,

- rozbudzanie zainteresowań i zdolności,

- poznanie pracy dziennikarza,

- kształtowanie poczucia estetyki i umiejętności planowania pracy,

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

-doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem z uwzględnieniem zasad ortograficznych, stylistycznych i gramatycznych.

Cele szczegółowe:

- poznanie podstawowych gatunków dziennikarskich,

- zapoznanie z warsztatem dziennikarskim,

- próby własnej twórczości z zachowaniem zasad etyki dziennikarskiej,

- przybliżenie uczniom mechanizmów działających w prasie poprzez praktyczne ich zastosowanie,

- kształtowanie kompetencji komunikowania się ucznia,

- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

- zachęcanie do wyrażania własnych sądów, opinii, przekonań,

- nabycie umiejętności współpracy w grupie i poza nią,

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi,

- kształcenie umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania z mediów,

-wyrabianie w uczniach systematyczności, cierpliwości i wytrwałości.

 Procedury osiągania celów:

1.Stworzenie zespołu koła dziennikarskiego.

2.Opracowanie planu pracy koła.

3.Twórcza praca uczniów pod kierunkiem nauczyciela.

Metody pracy:

Na zajęciach koła redakcyjnego będą wykorzystywane różne metody aktywizujące ucznia:

- metoda projektu ( przygotowanie gazetki według planu przez odpowiedzialnych za poszczególne zadania uczniów),

- burza mózgów, miniwykład,

- dyskusja,

- metoda ćwiczeniowa (zajęcia praktyczne z samodzielnym redagowaniem tekstów),

- praca z tekstem.

Formy pracy:

Na zajęciach koła wykorzystywane będą następujące formy pracy:

- indywidualna - podczas samodzielnego zbierania materiałów i przygotowywania artykułów;

- zbiorowa i w małych grupach

 

Plan pracy koła redakcyjnego gazetki szkolnej „Plotka”

2020/2021

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1. Rozwijanie i doskonalenie zdolności literackich uczniów.
 2. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów.
 3. Kształcenie umiejętności dziennikarskiej pracy z komputerem.
 4. Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności dziennikarskich przy redagowaniu gazetki.
 5. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi pisemnych.
 6. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym
 7. Wdrożenie do korzystania z różnych źródeł informacji.
 8. Rozwijanie umiejętności segregowania i opracowywania zdobytych informacji
 9. Uczenie odpowiedzialności za własną pracę.
 10. Wdrażanie do samokształcenia.
 11. Redagowanie gazetki.

Zadania:

 1. Spotkanie organizacyjne (omówienie planu pracy, ustalenie tematyki, terminów spotkań, przydzielenie obowiązków poszczególnym uczniom).
 2. Projekt strony tytułowej.
 3. Budowa formalna artykułu.
 4. Style funkcjonalne w prasie.
 5. Podział czasopism.
 6. Poznanie cech i rodzajów reklam.
 7. Prace redakcyjne nad kolejnymi numerami gazetki:
 1. Przygotowanie, analiza i ocena materiałów
 2. Korekta tekstów
 3. Wybór, projekt wydania
 4. Praca przy komputerze, z Internetem
 5. Skład – obróbka komputerowa, druk gazety

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym 99 numerem "Plotki", który jest do nabycia w bibliotece szkolnej.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym 98 numerem "Plotki", który jest do nabycia w bibliotece szkolnej

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym 97 numerem "Plotki", który jest do nabycia w bibliotece szkolnej

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym 96 numerem "Plotki", który jest do nabycia w bibliotece szkolnej

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym 95 numerem "Plotki", który jest do nabycia w bibliotece szkolnej

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym 94 numerem "Plotki", który jest do nabycia w bibliotece szkolnej

Zachęcamy do zapoznania się z 93 numerem "Plotki", który jest do nabycia w bibliotece szkolnej.

Zachęcamy do zapoznania się z 92 numerem "Plotki", który jest do nabycia w bibliotece szkolnej.

PROGRAM  PRACY  GAZETKI SZKOLNEJ „PLOTKA”

ROK SZKOLNY 2018/2019

 cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1.  Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów.
 2. Wdrożenie do korzystania z różnych źródeł informacji.
 3. Rozwijanie i doskonalenie zdolności literackich uczniów.
 4. Kształcenie umiejętności dziennikarskiej pracy z komputerem.
 5. Rozwijanie umiejętności segregowania i opracowywania zdobytych informacji oraz ich selekcja.
 6. Uczenie odpowiedzialności za własną pracę.
 7. Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi pisemnych.
 8. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym
 9. Wdrażanie do samokształcenia.
 10. Rozwijanie działalności twórczej.
 11. Redagowanie gazetki.

 metody i formy pracy:

 1.  Burza mózgów
 2. Praca z tekstem
 3. Dyskusja

 zagadnienia:

 1.  Spotkanie organizacyjne
 2.  omówienie planu pracy
 3. ustalenie stałych rubryk
 4. przydział zadań

  Spotkania robocze

 1.  ustalenie tematyki artykułów
 2. przygotowanie, analiza i ocena materiałów
 3. Korekta tekstów
 4. wybór, projekt wydania
 5. praca przy komputerze, z Internetem
 6. skład – obróbka komputerowa, druk gazety
 7. sprzedaż szkolnej gazetki

 Podsumowanie pracy.

 stałe działy:

 •  Z życia szkoły
 • To warto wiedzieć
 • Wkładka okolicznościowa (dzień nauczyciela, boże narodzenie, itp.)
 • Ciekawostki z świata przyrody
 • Warto przeczytać/ warto obejrzeć
 • Rozrywka
 • Palce lizać

 ewaluacja programu:

 1.  Ankiety ewaluacyjne
 2. Analiza artykułów

 


PROGRAM  PRACY  GAZETKI SZKOLNEJ „PLOTKA”

ROK SZKOLNY 2017/2018

cele dydaktyczno-wychowawcze:

 1. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów.
 2. Wdrożenie do korzystania z różnych źródeł informacji.
 3. Rozwijanie i doskonalenie zdolności literackich uczniów.
 4. Kształcenie umiejętności dziennikarskiej pracy z komputerem.
 5. Rozwijanie umiejętności segregowania i opracowywania zdobytych. informacji oraz ich selekcja.
 6. Wdrażanie do samokształcenia.
 7. Rozwijanie działalności twórczej.
 8. Redagowanie gazetki.

metody i formy pracy:

 1. Burza mózgów
 2. Praca z tekstem
 3. Wywiad
 4. Dyskusja

zagadnienia:

 1. Spotkanie organizacyjne
 2. Omówienie planu pracy
 3. Ustalenie stałych rubryk
 4. Przydział zadań
 5. Projekt szaty graficznej i zawartości gazetki.
 6. Struktura tekstu dziennikarskiego
 7. Etyka dziennikarska
 8. Rola prasy
 9. Gatunki publicystyczne (artykuł, debata, felieton, komentarz prasowy, list do redakcji)
 10. Klasyfikacja czasopism
 11. Prace redakcyjne nad kolejnymi numerami gazetki
 12. Planowanie bieżącego wydania
 13. Kompletowanie materiałów
 14. Redagowanie artykułów
 15. Selekcja artykułów
 16. Korekta błędów
 17. Praca z edytorem tekstu msword
 18. Formatowanie tekstów
 19. Drukowanie gazetki
 20. Kolportaż

 stałe działy:

 

 • Z życia szkoły
 • To warto wiedzieć
 • Wkładka okolicznościowa (dzień nauczyciela, boże narodzenie, itp.)
 • Ciekawostki z świata przyrody
 • Savoir-vivre
 • Warto przeczytać/ warto obejrzeć
 • Sześć pytań do …
 • Rozrywka
 • Palce lizać

 ewaluacja programu:

 

 1. Ankiety ewaluacyjne
 2. Analiza artykułów

 

 


PLAN PRACY  GAZETKI SZKOLNEJ „PLOTKA”

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

 1. ROZWIJANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH UCZNIÓW.
 2. WDROŻENIE DO KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI.
 3. ROZWIJANIE I DOSKONALENIE ZDOLNOŚCI LITERACKICH UCZNIÓW.
 4. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ PRACY Z KOMPUTEREM.
 5. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SEGREGOWANIA I OPRACOWYWANIA ZDOBYTYCH. INFORMACJI ORAZ SELEKCJI INFORMACJI.
 6. WDRAŻANIE DO SAMOKSZTAŁCENIA.
 7. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ.
 8. REDAGOWANIE GAZETKI.

ZAGADNIENIA:

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

A)     OMÓWIENIE PLANU PRACY

B)     USTALENIE  STAŁYCH RUBRYK

C)     PRZYDZIAŁ ZADAŃ

 1. PROJEKT SZATY GRAFICZNEJ I ZAWARTOŚCI GAZETKI.
 2. WARSZTAT PRACY DZIENNIKARZA
 3. GATUNKI DZIENNIKARSKIE (FELIETON, REPORTAŻ, WYWIAD, SPRAWOZDANIE, NOTATKA, WZMIANKA, KOMENTARZ)
 4. REKLAMA

A)     TEKST REKLAMOWY – BUDOWA I TWORZENIE

B)     CELE ORAZ ZNACZENIE EKONOMICZNE I SPOŁECZNE REKLAMY

C)     WARTOŚCI NEGATYWNE I POZYTYWNE KREOWANE PRZEZ REKLAMĘ

 

 1. JĘZYK MEDIÓW (KŁAMSTWO, AGRESJA SŁOWNA, KULTURA SŁOWNA, LIBERALIZACJA SŁOWNICTWA, MODA JĘZYKOWA)
 2. PRACE REDAKCYJNE NAD KOLEJNYMI NUMERAMI GAZETKI

A)     PLANOWANIE BIEŻĄCEGO WYDANIA

B)     KOMPLETOWANIE MATERIAŁÓW

C)     REDAGOWANIE ARTYKUŁÓW

D)     SELEKCJA ARTYKUŁÓW

E)      KOREKTA BŁĘDÓW

F)      PRACA Z EDYTOREM TEKSTU MSWORD

G)     FORMATOWANIE TEKSTÓW

H)     DRUKOWANIE GAZETKI

I)        KOLPORTAŻ

STAŁE DZIAŁY:

1)      Z ŻYCIA SZKOŁY

2)      TO WARTO WIEDZIEĆ

3)      WKŁADKA OKOLICZNOŚCIOWA (DZIEŃ NAUCZYCIELA, BOŻE NARODZENIE, ITP.)

4)      CIEKAWOSTKI Z ŚWIATA PRZYRODY

5)      SAVOIR-VIVRE

6)      WARTO PRZECZYTAĆ/ WARTO OBEJRZEĆ

7)      SZEŚĆ PYTAŃ DO …

8)      ROZRYWKA

9)      PALCE LIZAĆ

 

 

 

 

 

CELE PRACY KOŁA REDAKCYJNEGO GAZETKI SZKOLNEJ „PLOTKA” NA ROK SZKOLNY 2015/16

Opiekun: Joanna Betlej

 

 

 

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

 1. ROZWIJANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH UCZNIÓW.
 2. WDROŻENIE DO KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI.
 3. ROZWIJANIE I DOSKONALENIE ZDOLNOŚCI LITERACKICH UCZNIÓW.
 4. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI DZIENNIKARSKIEJ PRACY Z KOMPUTEREM.
 5. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SEGREGOWANIA I OPRACOWYWANIA ZDOBYTYCH INFORMACJI ORAZ SELEKCJI INFORMACJI.
 6. WDRAŻANIE DO SAMOKSZTAŁCENIA.
 7. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ.
 8. REDAGOWANIE GAZETKI.

 

 

ZAGADNIENIA:

1. SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

A)     OMÓWIENIE PLANU PRACY

B)     USTALENIE  STAŁYCH RUBRYK

C)     PRZYDZIAŁ ZADAŃ

2. PROJEKT SZATY GRAFICZNEJ I ZAWARTOŚCI GAZETKI.

3. WYWIAD JAKO FORMA WYPOWIEDZI.

A)     ZASADY PRZEPROWADZANIA WYWIADU

B)     KULTURA SŁOWA

C)     SAMODZIELNE PRÓBY REDAKCYJNE

D)     DYSKUSJA DOTYCZĄCA OPRACOWANYCH TEKSTÓW

4. NAGŁÓWKI PRASOWE.

A)     CHARAKTERYSTYKA

B)     RODZAJE

C)     FUNKCJE

5. PRACE REDAKCYJNE NAD KOLEJNYMI NUMERAMI GAZETKI

A)     PLANOWANIE BIEŻĄCEGO WYDANIA

B)     KOMPLETOWANIE MATERIAŁÓW

C)     REDAGOWANIE ARTYKUŁÓW

D)     SELEKCJA ARTYKUŁÓW

E)      KOREKTA BŁĘDÓW

F)      PRACA Z EDYTOREM TEKSTU MSWORD

G)     FORMATOWANIE TEKSTÓW

H)     DRUKOWANIE GAZETKI

I)        KOLPORTAŻ

 

STAŁE DZIAŁY:

 

1)      Z ŻYCIA SZKOŁY

2)      TO WARTO WIEDZIEĆ

3)      WKŁADKA OKOLICZNOŚCIOWA (DZIEŃ NAUCZYCIELA, BOŻE NARODZENIE, ITP.)

4)      CIEKAWOSTKI Z ŚWIATA PRZYRODY

5)      SAVOIR-VIVRE

6)      WARTO PRZECZYTAĆ/ WARTO OBEJRZEĆ

7)      SZEŚĆ PYTAŃ DO …

8)      ROZRYWKA

9)      PALCE LIZAĆ

 

Skład redakcji: Angelika Cabaj, Ewelina Zdrada

 

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać na adres: gazetka.plotka@onet.pl

Gazetkę można nabyć u członków redakcji.

 

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.