Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Historia

KALENDARIUM

1958

W latach 1956-1965 podejmowano wielorakie ekonomiczne, społeczne i polityczne inicjatywy zmian reform w oświacie rolniczej. Zadaniem powstających szkół rolniczych było dostarczenie młodzieży podstawowych wiadomości ogólnych, przyrodniczych i rolniczych niezbędnych do pracy w gospodarstwach indywidualnych tak powstały:

Dwuzimowa Szkoła Rolnicza oraz Dwuzimowa Szkoła Rolniczo-Gospodarcza.

Dyrektorem szkoły został mgr inż. Eugeniusz Batycki

 

1963

W/w szkoły ulegają likwidacji na rzecz powołania Zasadniczej Szkoły Rachunkowości Rolnej. Było to wynikiem przemian społeczno-ekonomicznych oraz nowych potrzeb w rolnictwie, a szczególnie potrzeby kształcenia pracowników ekonomicznych do pracy w kółkach rolniczych.

 

1971

Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej w latach 70-tych okazałą się mało wystarczająca w przygotowaniu młodszej kadry techniczno-ekonomicznej dla kółek rolniczych. W związku z tym w 1971 następuje przekształcenie w Zasadnicza Szkolę Rolniczo-Gospodarczą. Specjalizacja ta została wybrana również dla Brzostka ze względu na brak szkolnego gospodarstwa rolnego.

W środowisku gdzie istnieje szkoła rolnicza na poziomie zasadniczym , zaistniała potrzeba zorganizowania szkoły kształcącej  w tym samym kierunku ale na poziomie średnim. Środowisko rolnicze, cechujące się wysoką produkcją rolną wymagało przygotowania i dopływu młodej kadry z przygotowaniem rolniczym do prowadzenia własnych gospodarstw.

 

1974

1 IX 1974 r zostaje powołane 3-letnie technikum Rolnicze w oparciu o Zasadnicza Szkołę Rolniczo-Gospodarczą.

 

1976

Ze względu na zapotrzebowanie kółek rolniczych w gminie, jak i w samym Brzostku na wykwalifikowanych mechanizatorów powołano 1 IX 1976 r. Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa dla chłopców. Bazą kształcąca była miejscowa Spółdzielnia Kółek Rolniczych.

Ze względu na znaczną liczbę absolwentów ZSR z lat ubiegłych prowadzących własne gospodarstwa, pracujących wraz z rodzicami na gospodarstwie, ewentualnie zatrudnionych w zakładach pracy o charakterze rolniczym, wynikła konieczność zorganizowania od 1 IX 1976 r. 3-letniego Zaocznego Technikum Rolniczego.

Dnia 1 I 1976 r. zostaje powołany Zespół Szkół Rolniczych  w skład którego wchodzą: Zasadnicze Szkoły Rolnicze w Brzostku, Grudnej-Górnej, Pilźnie, Jodłowej, Dębicy oraz technikum Rolnicze 3-letnie w Brzostku, ponadto Szkoła Przysposabiająca do zawodu rolnika w Nagoszynie, Wiewiórce i Pilźnie Zastępcą dyrektora szkoły do spraw dydaktycznych został mgr inż. Marian Szarek

W tej sytuacji dotychczasowa baza szkół rolniczych w Brzostku staje się niewystarczająca, w związku z tym dyrekcja szkoły opracowuje plan rozbudowy Zespołu  na lata 1976-1980

 

1978

Zostaje powołana Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wiejskie gospodarstwo domowe.

W latach 1993-1999 funkcjonowała szkoła kształcąca w zawodzie rolnik ze specjalnością wiejskie gospodarstwo domowe, a w latach 1997–2001 podjęto kształcenie w zawodzie rolnik szerokoprofilowy.

 

1979

Spełniając potrzeby środowiska podyktowane brakiem szkoły średniej typu rolniczego dla uczniów kończących szkołę podstawową zostaje powołane 5-letnie Technikum Rolnicze o specjalności: uprawa roślin i hodowla zwierząt. Ukończenie technikum dawało młodzieży zawód w środowisku znanym z produkcji ogrodniczo-rolniczej.

 

1980-1983

Baza lokalowa szkoły zostaje powiększona o pawilon na zajęcia praktyczne zakupiony od Spółdzielni Kółek Rolniczych. Szkoła dysponuje autobusem Jelcz 080, ciągnikami i samochodem Fiat 126p do nauki jazdy oraz maszynami rolniczymi.

Rok 1983 zapisał się jako rok opracowania i zatwierdzenia pełnej dokumentacji na rozbudowę i modernizację szkoły (budowa internatu, domu nauczyciela, oczyszczalni ścieków i sali gimnastycznej)

Stanowisko v-ce dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Jerzy Bonarek, a stanowisko v-ce dyrektora szkoły  do szkół filialnych i spraw Zaocznego Technikum Rolniczego obejmuje mgr inż. Jan Skórski, kierownikiem praktyk zostaje inż. Natalia Utorowicz.

Rok szkolny 1983/84 był rokiem jubileuszowym. IX 1983 r. szkoła po raz 25 otworzyła podwoje dla swoich uczniów. Odbyły się obchody związane z uroczystością 25-lecia szkoły i wręczenia sztandaru.

 

1985

Powołanie Zasadniczej Szkoły w zawodzie operator pojazdów i maszyn  rolniczych

 

1985/86

Obowiązki dyrektora ZSR obejmuje mgr inż. Jerzy Bonarek, po przejściu na emeryturę dotychczasowego dyrektora szkoły mgr inż. Eugeniusza Batyckiego

V-ce dyrektorem do spraw dydaktycznych zostaje mgr Marian Pasisz i pełni tę funkcję do 1989 roku. Obowiązki kierownika praktyk od roku 1988/89 obejmuje mgr inż. Jerzy Słupek

 

1986

14 X nastąpiło uroczyste przekazanie dyrekcji, gronu pedagogicznemu rozbudowanego budynku szkolnego i oczyszczalni ścieków.

 

1990

Staraniem dyrekcji szkoły powstaje Liceum Zawodowe dla dziewcząt o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe. Należy tu zaznaczyć, że w województwie tarnowskim i sąsiednich nie było tego typu szkoły.

 

1991

W roku tym zostaje zakończona rozbudowa szkoły wraz z wybudowaniem pełnowymiarowej sali gimnastycznej i zapleczem socjalnym. Staraniem ówczesnej dyrekcji była również budowa placu do nauki jazdy.

 

1992

W roku szkolnym 1992/93 funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Halina Nowak, a stanowisko v-ce dyrektora mgr inż. Marian Szarek.

Od tego roku rozpoczęto remonty i modernizacje obiektów szkolnych, które w znacznym stopniu poprawiły warunki nauki i pracy uczniów oraz pracowników obsługi. Najważniejszym  i największym sukcesem było rozpoczęcie budowy inwestycji pod nazwą „Warsztaty szkolne”

Mimo niezbyt sprzyjającej atmosfery, jaka panuje wokół rolnictwa szkoła wykazuje tendencje rozwojowe.

 

1993

Zostaje wdrożony  szerokoprofilowy program 5-letniego technikum ze specjalizacją marketing produktów rolnych. Rolniczy charakter gminy w pełni uzasadnia sens istnienia i funkcjonowania tego typu szkoły oraz w odróżnieniu od innych typów szkół, stwarza jej perspektywy na przyszłość.

 

1997

W roku szkolnym 1997/98 staraniem dyrektora szkoły mgr Haliny Nowak i v-ce dyr. mgr inż. Anny Mazurczak powstaje nowy kierunek szkoły Liceum Agrobiznesu – specjalność technik agrobiznesu  dla dziewcząt i chłopców  oraz Zasadnicza Szkoła Rolnicza – szerokoprofilowa dla dziewcząt i chłopców. Otwarcie nowego kierunku podyktowane było zaistniałymi zmianami w polityce oświatowej, a także potrzebami gospodarki narodowej oraz środowiska.

 

2000/01

Powołanie Liceum Zawodowego dla chłopców o specjalności operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

2002/03

Zostaje powołane Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno-administracyjnym, Technikum o profilu technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz Technikum  w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

 

2004

W tym roku powstaje Zasadnicza Szkołą Zawodowa w zawodzie –Kucharz małej gastronomii.

 

2006/07

Staraniem dyrekcji zostaje powołane Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w oparciu o Zasadnicze Szkoły Zawodowe oraz Technikum w zawodzie technik agrobiznesu

 

2010/2011

Po 19 latach dyrektorowania  mgr Halina Nowak przechodzi na emeryturę.

 

2011/2012

Powstaje  technikum  w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Funkcję dyrektora ZS obejmuje mgr inż.  Anna Fundakowska, wicedyrektora mgr  inż. Katarzyna Grygiel, a kierownika kształcenia praktycznego mgr  inż. Teresa Radelczuk.

 

2012/2013

Staraniem dyrekcji  w miejsce dotychczasowego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego powstaje dwuletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

 

2014/2015

Zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku kucharz małej gastronomii  zostaje zastąpiona trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową w zawodzie cukiernik.

W 2014 roku  baza dydaktyczna szkoły zostaje wzbogacona o nowy ciągnik rolniczy - jeden z najnowocześniejszych modeli New Holland TD5.105

W roku 2015 zostaje  zakończona modernizacja budynku szkoły przeprowadzona w ramach projektu „Poprawa efektywności infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Brzostku w zakresie  termomodernizacji, likwidacji barier architektonicznych  i dostosowanie obiektu do przepisów p. poż.

 

2016/2017

Powstaje technikum  mechanizacji  rolnictwa i agrotroniki.

 

2017/2018

Dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Katarzyna Grygiel, wicedyrektorem mgr Anna Hudyma, natomiast kierownikiem kształcenia praktycznego mgr inż. Paweł Machaj.

W dniu 6 października  szkoła obchodzi Jubileusz 60-lecia.

W ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych” sale lekcyjne zostają wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny – 20 laptopów i 2 tablice interaktywne.

 

2018/2019

Od 1 stycznia 2019 roku organem prowadzącym szkołę zostaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym samym placówka weszła do Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

 

2019/2020

Z dniem 1 września 2019r. szkoła przyjmuje nazwę Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku.

Sale lekcyjne zostają doposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny do przedmiotów ogólnych i zawodowych: laptopy, tablice interaktywne, projektory oraz sprzęt sportowy.

Narodziny, rozbudowa i rozwój Zespołu Szkół Rolniczych.

W latach 1956-65 podejmowano wielorakie ekonomiczne, społeczne i polityczne inicjatywy zmian i reform w oświacie rolniczej. U podstaw reformowanego systemu oświaty rolniczej legł postulat powszechności. Miały go zapewnić niższe szkoły rolnicze, szkoły przysposobienia rolniczego (SPR) oraz pozaszkolne przysposobienie rolnicze. Drugim istotnym czynnikiem nowej koncepcji było podkreślenie, że zadaniem szkół rolniczych jest dostarczenie młodzieży podstawowych wiadomości ogólnych, przyrodniczych i rolniczych niezbędnych do pracy do pracy w gospodarstwach indywidualnych. Była to reakcja na przywrócenie należnej pozycji w gospodarce rolnej rodzinnym gospodarstwom chłopskim.

zdjęcie_409

Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 2 października 1958r.Wydział Rolnictwa , Leśnictwa i Skupu w Rzeszowie powołał z dn.1 listopada 1958 r. Dwuzimową Szkołę Rolniczo-Gospodarczą i Dwuzimową Szkołę Rolniczą w Brzostku. Kierownikiem szkoły został mgr inż. Eugeniusz Batycki (na zdjęciu). Powołanie szkoły było zasługą Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzostku, która w tym celu powołała Komitet Organizacyjny; zadaniem jego było przeprowadzenie rekrutacji oraz przygotowanie odpowiedniej bazy lokalowej. Koordynatorem tych działań był Jan Kolbusz, ówczesny przewodniczący Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Brzostku, który do tej pory służył radą i wsparciem. Szkoła szybko zdobyła sobie popularność, dowodem na to była wysoka frekwencja przez wszystkie lata jej istnienia. Podstawę tego stanowiła  więź z terenem, rolnikami indywidualnymi i korzystna organizacja nauczania. Nauczanie dzieliło się na dwa semestry-zimowy i letni. Semestry zimowe I i III  przeznaczone na systematyczną naukę lekcyjną, czas letni na praktyki w gospodarstwach uczniów pod kontrolą nauczyciela, zjazdy i wycieczki naukowo-krajoznawcze. Typowo rolnicze środowisko wykazywało zapotrzebowanie na tego rodzaju typ szkoły, potrzebowało wiedzy rolniczej do usprawnienia działalności gospodarczej.

Prezydium GRN w Brzostku przekazało na rzecz szkoły 6 pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku Gromadzkiej Rady Narodowej oraz 1 pomieszczenie w suterenach. Po przeprowadzeniu remontu urządzono 2 klasy, pracownię żywienia, krawiectwa, ogólno- rolną i kancelarię. W 1959 r. rozpoczęto starania o przejęcie innego obiektu na cele szkolne. Starania przyniosły pozytywne rezultaty. W 1963 r. po przeprowadzeniu remontów kapitalnych ścian, podłóg, dachu, doprowadzeniu gazu, światła, wody, dobudowaniu pomieszczenia sanitarnego, kanalizacji odpływowej, ogrodzeniu działki szkolnej dokonano przeniesienia szkoły. Wyposażono szkołę w meble i pomoce naukowe częściowo przez zakup, a częściowo z darów sąsiednich szkół rolniczych. Zakupu pomocy naukowych do pracowni żywieniowej i krawieckiej dokonało Wydział Rolnictwa , Leśnictwa i Skupu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jaśle. Systematyczne powiększanie zasobu pomocy naukowych odbywało się przez wykonanie ich przez nauczycieli we własnym zakresie. W pracach organizacyjnych dużej pomocy udzielało szkole PGRN w Brzostku.

zdjęcie_410

Dwuzimowa  Szkoła Rolnicza istniała do 1964 r. Uczęszczała do niej młodzież z gminy brzosteckiej i sąsiednich. W 1962 r. młodzież rekrutowała się z 8 powiatów woj. rzeszowskiego. Nabór do szkoły żeńskiej był wystarczający, odczuwało się brak kandydatów do szkoły męskiej. W związku z tym nabór odbywał się w niej co dwa lata. Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu w Rzeszowie z dn. 6 VI 1963 r. Dwuzimowa Szkoła Rolnicza i Dwuzimowa Szkoła Rolniczo-Gospodarcza uległy likwidacji na rzecz powołania Zasadniczej Szkoły Rachunkowości Rolnej.  Zmiana ta była wynikiem przemian społeczno-ekonomicznych oraz zapotrzebowania na pracowników ekonomicznych do pracy w kółkach rolniczych. Szkoła przejęła bazę po Dwuzimowej  Szkole Rolniczej w postaci budynku z pięcioma salami o pow.45 m2 , 1 salę o pow.100 m2, kuchnią, kancelarią z podręcznym magazynem. Były to pomieszczenia po remoncie kapitalnym. Dwie sale wykorzystano na urządzenie klasopracowni z przedmiotów ogólnych i przedmiotów rolniczych, dwie sale przeznaczono na internat, a jedną na jadalnię z wykorzystaniem do nauki własnej. Staraniem Dyrekcji i Komitetu Rodzicielskiego szkoły dobudowano szatnię i garaż, adoptowano salę na poddaszu z przeznaczeniem na pracownię maszynopisania oraz  na oraz wybudowano koło szkoły studnię. Młodzież pracując społecznie ogrodziła działkę, pomalowała siatkę ,wykonał rabatki przed budynkiem , zasadziła krzewy.  Pomoce naukowe: maszyny do pisania, liczydła, aparaty zostały przekazane szkole w darze od licznych zakładów pracy. Jako jedyna szkoła specjalizacji rachunkowości rolnej na poziomie zasadniczym w byłym woj. rzeszowskim cieszyła się dużą popularnością. Przez wszystkie lata istnienia odbywały się egzaminy wstępne ze względu na bardzo dużą liczbę podań.

Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej zdająca początkowo doskonale egzamin w przygotowywaniu młodszej kadry techniczno-ekonomicznej okazała się mało wystarczająca w latach 70-tych.  Pracownik księgowości musiał być przygotowany na poziomie średnim. W związku z tym nastąpiło w 1971 r. przekształcenie Zasadniczej Szkoły Rachunkowości Rolnej w Zasadniczą Szkołę Rolniczo-Gospodarczą. Specjalizacja ta została wybrana również dla Brzostka ze względu na brak szkolnego gospodarstwa rolnego. Nowa szkoła rozpoczęła działalność w oparciu o dotychczasową bazę dydaktyczną. Uległo polepszeniu tylko wyposażenie w pomoce naukowe z zakresu wszystkich przedmiotów, szkołę wyposażono również w sprzęt audiowizualny. Śledząc historię szkolnictwa rolniczego w Brzostku od 1958 r. widać , iż co pewien czas zależnie od polityki oświatowej i potrzeb gospodarki narodowej oraz środowiska przemianom  ulegały typy szkół. W środowisku , gdzie istniała szkoła rolnicza na poziomie zasadniczym , zaistniała potrzeba zorganizowania szkoły kształcącej  w tym kierunku, ale na poziomie średnim. W 1974 r. dyrektor E. Batycki wystąpił z wnioskiem do Wydziału Rolnictwa , Leśnictwa i Skupu w Rzeszowie o przekazanie niezagospodarowanego budynku szkolnego 1000-latki w Kleciach  dla 3-letniego Technikum Rolniczego, mającego powstać w oparciu o istniejącą Zasadniczą Szkołę Rolniczo-Gospodarczą. I tak 1 IX 1975 zostaje powołane 3-letnie Technikum Rolnicze. Rok później 1IX 1976 powołano do życia Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. Przyjmowano do niej chłopców , absolwentów szkoły podstawowej .Bazą kształcącą w kierunku praktycznym była miejscowa Spółdzielnia Kółek Rolniczych z bazą maszyn i warsztatów mechanicznych.

zdjęcie_411

Rok 1975 to okres reformy administracyjnej, w wyniku której gmina Brzostek przechodzi pod administrację województwa tarnowskiego, a szkoła rolnicza od tej pory podlegała pod wydział Rolnictwa, Leśnictwa i skupu w Tarnowie. Ze względu na znaczącą liczbę absolwentów ZSR z lat ubiegłych prowadzących własne gospodarstwa, pracujących z rodzicami bądź zatrudnionych w zakładach pracy o charakterze rolniczym, wynikła konieczność zorganizowania 1 września 1976 r. 3- letniego zaocznego technikum rolniczego. W dniu 1 stycznia 1976 r. został powołany Zespół Szkół Rolniczych w Brzostku, w skład którego weszły Zasadnicze Szkoły Rolnicze w Brzostku, Grudnej Górnej, Pilźnie, Jodłowej, Dębicy oraz Technikum Rolnicze w Brzostku ponadto Szkoła Przysposabiaj±ca do zawodu rolnika w Nagoszynie, Wiewiórce i Pilźnie. Zastępcą do spraw dydaktycznych dyrektora E. Batyckiego zostaje mgr inż. M. Szarek. W tej sytuacji dotychczasowa baza szkół rolniczych w Brzostku stała się nie wystarczająca. Dyrekcja szkoły opracowuje plan rozbudowy Zespołu na lata 1976/80. Na wniosek dyrekcji szkoły 1 września 1979 r. powołano do życia 5-letnie Technikum Rolnicze o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt. Ukończenie technikum dawało młodzieży zawód w środowisku znanym z produkcji ogrodniczo-rolniczej.

W latach 1980/83 szkołę wyposażono w nowe pomoce naukowe, biblioteka otrzymała nowe lokum i zatrudniono nauczyciela-bibliotekarza na pełnym etacie. Bazę lokalową szkoły powiększono o zakupiony od Spółdzielni Kółek Rolniczych  pawilon na zajęcia praktyczne. Szkoła dysponowała już m.in. autobusem Jelcz 080, ciągnikami i samochodem osobowym Fiat 126 p do nauki jazdy, maszynami rolniczymi.

Nastąpiły również zmiany na stanowisku v-ce dyrektora szkoły. Stanowisko to objął od maja 1982/1983 r. mgr inż. Jerzy Bonarek oraz powołany na v-ce dyr. szkoły do  szkół filialnych i spraw Zaocznego Technikum Rolniczego mgr inż. Jan Skórski. W 1983 r. zatwierdzono pełną dokumentację rozbudowy i modernizacji szkoły. W planie tym umieszczono budowę internatu , domu nauczyciela, oczyszczalni ścieków i sali gimnastycznej. Rozbudowa trwała od VI 1984 – 14 X 1986 , w którym to dniu uroczyście przekazano dyrekcji, gronu pedagogicznemu i uczniom budynek szkolny wraz z oczyszczalnią  ścieków. W wyniku rozbudowy szkoła otrzymała dodatkowo 10 sal lekcyjnych oraz aulę o pow. 120 m2.

Rok szkolny 1983/84 był rokiem jubileuszowym. 1 XI 1983 r. szkoła po raz 25 otworzyła podwoje dla swoich uczniów. Obchody związane z uroczystością 25-lecia szkoły i wręczenia sztandaru odbyły się w dniu 15 X 1983 r. na boisku sportowym ZSR w Brzostku. Uczestniczyły w nich : najważniejsze władze wojewódzkie, dyrekcje szkól średnich z województwa tarnowskiego, przedstawiciele zakładów pracy, władze gminne oraz dyrekcja , grono nauczycielskie i uczniowie , a także absolwenci i nauczyciele, którzy pracowali w tej szkole od 1958 r. W części artystycznej wystąpiła orkiestra Wojska Polskiego jednostki tarnowskiej oraz Zespół Pieśni Tańca pod kierunkiem nauczycieli tej szkoły mgr Marii Śnieżek i mgr Ryszarda Sieńkowskiego. Jak czytamy w kronice szkolnej dyrektor szkoły mgr inż. Eugeniusz Batycki z okazji jubileuszu szkoły życzy wszystkim następnych owocnych wyników w 50 rocznicę powstania szkoły.

W roku szkolnym 1985/86 obowiązki dyrektora ZSR w Brzostku obejmuje mgr inż. Jerzy  Bonarek po przejściu na zasłużoną emeryturę dotychczasowego dyrektora mgr inż. Eugeniusza  Batyckiego, vice dyr. do spraw dydaktycznych zostaje mgr Marian Pasisz i pełni tę funkcję do roku 1989.W latach 1985-1991 zakończono rozbudowę szkoły wraz z wybudowaniem pełnowymiarowej sali gimnastycznej i zapleczem socjalnym. Staraniem ówczesnej dyrekcji była również budowa oczyszczalni i ścieków i placu nauki jazdy. Baza dydaktyczna do zajęć praktycznych w pawilonie została wzbogacona o zakup ciągników, przyczep i podstawowych maszyn rolniczych. Dużym wsparciem służył ówczesny wicewojewoda tarnowski Jan Pieniądz.

W r.1990/91 staraniem dyrekcji Zespół Szkół Rolniczych powiększył się o nowa szkołę – Liceum zawodowe dla dziewcząt o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe .Przyjmowano do niego uczennice po szkole podstawowej. Nowy kierunek Liceum Zawodowe o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe otwierało nowe możliwości kształcenia dla dziewcząt. Kierunek ten posiadał dwie pracownie gospodarstwa domowego, wyposażenie w najwyższej jakości sprzęt kuchenny oraz jadalnię, która służy do degustacji przygotowywanych przez uczennice potraw. W roku szkolnym 1992/93 funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Halina Nowak, a stanowisko v-ce dyr. mgr inż. Marian  Szarek. W latach 1992/98 w szkole przeprowadzono wiele remontów i modernizacji obiektów szkolnych , które w znacznym stopniu poprawiły warunki nauki i pracy uczniów oraz pracowników obsługi. Ważną inwestycją wpływającą na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko była przebudowa kotłowni węgielnej na gazowo-olejną. Urządzano drugą pracownie z żywienia oraz z części holu wygospodarowano pomieszczenie przeznaczone na jadłodajnię. Na dolnym korytarzu wymieniono parkiet na płytki ceramiczne podłogowe, ściany na dolny, holu i na skrzydle wschodnim budynku wyłożono boazerią. Wykonano odwodnienie budynku szkolnego. Podłączono budynek szkolny do wodociągu wiejskiego. Zmieniono pokrycie dachowe nad salą gimnastyczna i przyległymi salami. Przeprowadzono remont jednego pionu sanitarnego. Wybudowano piwnicę na ziemniaki i pomieszczenia przeznaczone na przechowywanie warzyw  oraz narzędzi. Wyłożono kostka brukową obejście szkolne od strony frontowej oraz przeprowadzono malowanie sali gimnastycznej. Częściowo wymieniono stolarkę okienną. Urządzono pracownię komputerową i maszynopisania. W obiektach znajdujących się w Brzostku przeprowadzono  prace adaptacyjne , celem wygospodarowania pomieszczenia na zajęcia praktyczne po pożarze „Pawilonu” w 1995 r.

zdjęcie_412

Również należy wspomnieć o wykorzystaniu środków z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Zakupiono maszyny rolnicze najnowszej generacji: kombajn zbożowy BIZON, ciągnik ZETOR, prasę do słomy wysokiego zgniotu, ładowacz ”CYKLOP”, agregat uprawowy i siewnik punktowy. Zakład Handlowo-Produkcyjny „AKPIL” w Pilźnie  nieodpłatnie przekazał szkole narzędzia i maszyny rolnicze, które są wykorzystywane do realizacji szkolenia praktycznego. Mimo niezbyt sprzyjającej atmosfery , jaka panuje wokół rolnictwa szkoła wykazuje tendencje rozwojowe. W roku szkolnym 1993/94 zostaje wdrożony szerokoprofilowy  program 5-letniego technikum ze specjalizacją marketing produktów rolnych. Rolniczy charakter gminy uzasadnia w pełni sens istnienia i funkcjonowania tego typu szkół, stwarza jej perspektywy na przyszłość roku szkolnym 1997/98 staraniem dyrektora szkoły mgr Haliny Nowak i v-ce dyr. mgr inż. Anny Mazurczak zostaje powołany nowy kierunek szkoły Liceum Zawodowe – specjalność technik agrobiznesu dla dziewcząt i chłopców oraz Zasadnicza szkoła Rolnicza –szerokoprofilowa dla dziewcząt i chłopców.. Otwarcie nowego kierunku zostało podyktowane zaistniałymi zmianami w polityce oświatowej , a także potrzebami gospodarki narodowej oraz środowiska. W latach  1958 -1998  szkołę ukończyło 1672 uczniów, w tym Zasadniczą Szkołę Zawodową 1010 osób, Technika Rolnicze i Licea 862. Zaoczne Technikum Rolnicze ukończyło w latach 1978-1995 428 uczniów

Opracowali: Teresa Młyniec i Jacek F. Berrahal

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.