Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szk. 23/24

Spotkania z rodzicami w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

w roku szkolnym 2023/2024

Termin

Tematyka

19.09.23

godz. 16.00

Zebranie ogólne. Spotkanie informacyjne z wychowawcami.

15.11.23

godz. 16.00

Analiza efektów nauczania i zachowania. Omówienie w klasach pierwszych wyników „diagnozy na wejściu”.

15.01.24

godz. 16.00

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I semestrze. Omówienie w klasach piątych wyników próbnej matury.

04.04.24

godz. 16.00

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych oraz wywiadówka śródokresowa dla uczniów pozostałych klas.

27.05.24

godz. 16.00

Analiza wyników nauczania i zachowania, informacja o przewidywanych ocenach rocznych  i ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku.

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności obowiązujące w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku zawarte w Statucie Szkoły:

  Uczeń ma obowiązek

a) opuszczone godziny usprawiedliwiać w ciągu 10 dni, licząc od dnia ostatniej nieobecności, poprzez osobisty kontakt rodzica z wychowawcą;

b) w celu usprawiedliwienia nieobecności przedłożyć wychowawcy dokumenty typu:

  1. zwolnienie lekarskie;
  2. zaświadczenie z instytucji państwowej np. wezwanie z Wojskowej Komendy Uzupełnień, egzaminu na prawo jazdy;

c)  w sporadycznych wypadkach - nie więcej niż sześć dni w miesiącu - możliwe jest usprawiedliwienie przez rodzica tylko poprzez  telefoniczny kontakt z wychowawcą lub dyrektorem szkoły (dotyczy również zwolnień z pierwszych lub ostatnich lekcji);

d) opuszczone, pojedyncze godziny w środku trwania zajęć lekcyjnych nie podlegają usprawiedliwieniu.

 

Zmiany dotyczące egzaminu maturalnego 2015 z matematyki

Egzamin maturalny od 2015 r. wieńczy proces wchodzenia w życie podstawy programowej kształcenia ogólnego, którą zaczęto stosować w klasach I liceum ogólnokształcącego i technikum od roku szkolnego 2012/2013. W liceach ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015, a w technikach od 2015/2016 matura będzie przeprowadzana na nowych zasadach. Przedmiotem obowiązkowym będzie matematyka na poziomie podstawowym. Jeśli przedmiot ten został wybrany jako przedmiot dodatkowy, egzamin jest zdawany również na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne z matematyki mogą na obu poziomach mieć formę zamkniętą lub otwartą. W porównaniu z dotychczasowym egzaminem maturalnym struktura matury na poziomie podstawowym pozostanie bez zmian. Egzamin na poziomie rozszerzonym zmieni się tak, by lepiej ocenić, w jakim stopniu maturzysta spełniają wymagania ogólnej podstawy programowej. W związku z tym większy nacisk położony będzie zadania sprawdzające rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków.

Małgorzata Batycka

 

ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA  POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Do  egzaminu maturalnego w nowej formie będą przystępować uczniowie  liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015, a uczniowie techników od roku szkolnego 2015/2016.

Egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań ustalonych  w podstawie programowej kształcenia ogólnego a nie jak obecnie – na podstawie standardów wymagań, określonych w odrębnych przepisach.

Zmianie ulegnie  sposób przeprowadzania egzaminu ustnego z języka polskiego.

Ocenianie przygotowanej wcześniej prezentacji maturalnej będzie zastąpione przez ocenę umiejętności tworzenia przez maturzystę wypowiedzi ustnej na temat wylosowanych podczas egzaminu pytań przygotowane przez CKE.

Egzamin będzie sprawdzał umiejętności tworzenia  wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury– w formie monologowej i dialogowej.

Polecenia w zadaniach będą ukierunkowywać wypowiedź ucznia i odwoływać się do załączonego tekstu.

Część ustną egzaminu z języka polskiego przeprowadzą i ocenią przedmiotowe

zespoły egzaminacyjne powołane w szkole, do której uczęszczał absolwent.

Zdający, po wylosowaniu pytania będzie miał 15 minut na przygotowanie swojej

wypowiedzi. Następnie otrzyma 10 minut na wypowiedź oraz 5 minut na dyskusję,

dotyczącą tej wypowiedzi z zespołem przedmiotowym. Przy ocenie wypowiedzi ucznia będą

brane będą pod uwagę przede wszystkim warstwa merytoryczna, organizacja tekstu oraz poziom sprawności komunikacyjnych zdającego i poprawności językowej jego wypowiedzi.

Podczas egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym zdający otrzyma jeden arkusz egzaminacyjny, który składa się z dwóch części: a) testu sprawdzającego umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach, b) części sprawdzającej umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania). Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający ma 170 minut.

 

ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Do pisemnego egzaminu maturalnego w nowej formie będą przystępować uczniowie liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015, a uczniowie techników od roku szkolnego 2015/2016.

Od 2015 r. zmianie ulegnie egzamin pisemny na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz egzamin ustny na poziomie dwujęzycznym.

Egzamin ustny zdawany jako przedmiot obowiązkowy pozostanie praktycznie bez zmian .

Najważniejsze zmiany:

Egzamin pisemny - poziom podstawowy (120 min)

  • wprowadzenie nowych typów zadań sprawdzających znajomość środków językowych (dwa lub trzy zadania zamknięte typu wybór wielokrotny i na dobieranie);
  • modyfikacja dotychczasowych zadań, np. wypowiedzi pisemnej (jedno zadanie zamiast dwóch; formy wypowiedzi to np. list, e-mail, wiadomość na blogu lub forum internetowym; zmiana długości wypowiedzi na 80-130 słów; w poleceniu podane będą cztery elementy do rozwinięcia); istotnej zmianie ulegają również kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej.

Egzamin pisemny - poziom rozszerzony (150 min)

  • zmiana w układzie egzaminu (jeden arkusz na poziomie rozszerzonym zamiast dwóch; czas trwania skrócony do 150 minut);
  • modyfikacja dotychczasowych zadań, np. zmiana nazwy z „Rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych”  i „Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych”  na „Znajomość środków językowych” (typy zadań pozostają bez zmian), modyfikacja wypowiedzi pisemnej (nowe formy wypowiedzi to list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny; dwa tematy do wyboru zamiast trzech; każdy temat zawierać będzie dwa elementy do omówienia); istotnej zmianie ulegają także kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej.

 

Nauczyciele języków obcych

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

1. Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją, kształcącą w wielu kierunkach.
2. Akceptujemy każdego ucznia – promujemy wychowanie przez dobry przykład.
3. Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna, która z szacunkiem dla tradycji kreuje nowoczesność.
4. Zapewniamy młodzieży wszechstronny rozwój.
5. Nasi absolwenci, to ludzie profesjonalnie przygotowani do wykonywania wyuczonego zawodu.

 

Drodzy rodzice!

W roku szkolnym 2014/2015 zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w pracach szkolnych kół zainteresowań oraz organizacji szkolnych. Bogatą ofertę znajdziecie państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce obok. Tam również znajdziecie pełną propozycję zajęć dodatkowych oraz ich harmonogram. Prosimy o zachęcenie swoich dzieci do uczestnictwa!

 

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.