Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Zarządzenie Dyrektora w sprawie: wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników szkoły przed Covid-19

Zarządzenie Dyrektora nr  33 /2021

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2021 r

w sprawie: wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników szkoły przed Covid-19

 

Na podstawie: § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

     W związku z możliwością organizacji od 1 września 2021 r. nauki w szkole w formie stacjonarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem się Covid-19 wprowadzam procedury bezpieczeństwa, które stanowią załączniki 1 - 8 do zarządzenia.

 

§ 2.

 

     Wyznaczam na dzień 31 sierpnia 2021 roku szkolenie pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi szkoły z zasad postępowania zgodnie z procedurami, o których mowa w §1. 

 

§ 3.

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 33/2021

Dyrektora Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

Im. Jana Pawła II w Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2021 r

 

Procedura pobytu uczniów w szkole

1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.

3. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

5. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka) i może zarażać innych, nie będzie ono przyjęty, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

6. Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Są zobowiązani przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.

7. Uczniowie korzystają z wyznaczonych dla poszczególnych klas szatni i przydzielonych w szatni głównej indywidualnie każdemu uczniowi szafek.

8. Uczeń  po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia  w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem  z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

9. W szkole obowiązuje noszenie maseczek w częściach wspólnych (korytarze, szatnie) – rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki.

Jeżeli w czasie zajęć praktycznych niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego, uczniowie i nauczyciel zakładają maseczki ochronne bądź przyłbice. O zastosowaniu środków ochronnych decyduje nauczyciel.

10. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

11. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu niepotrzebnych przedmiotów.

12. W szkole należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia: często myć ręce, stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, unikać dotykania oczu, nosa i ust.

13. Na terenie szkoły wszystkie osoby, które w niej przebywają, są zobowiązane do zachowania między sobą co najmniej 1,5-metrowego odstępu zawsze, kiedy jest to możliwe.

14. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej w  wyznaczonych dla poszczególnych klas godzinach i zgodnie z regulaminem pracy biblioteki uwzględniającym reżim sanitarny.

Pobyt w salach dydaktycznych

 1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.
  W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
 2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek
 3. Po zakończeniu lekcji nauczyciel   lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych. Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne, wskazana jest praca przy otwartych oknach.
 4. W salach lekcyjnych należy pozostawić wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela.
 5. Grupa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.
 6. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.
 7. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela/woźnego. Fakt ten zgłasza dyrektorowi szkoły.
 8. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
 9. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów.
 10. Podczas wchodzenia i wychodzenia grupy uczniów  z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego. 
 11. Uczniowie  korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
 12. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć i konsultacji.
 13. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.
 14. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 15. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę pielęgniarki szkolnej.
 16. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem uczniów.
 17. Każdego dnia pracownicy obsługi systematycznie czyszczą pomieszczenia. Szczególną uwagę zwracają na czyszczenie takich elementów jak: powierzchnie blatów, uchwyty, klamki, klawiatury komputerów, myszki, laptopy, wyłączniki światła.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 33/2021

Dyrektora Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jana Pawła II w Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2021 r

 

Procedura pobytu grupy na terenie przyszkolnym

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z terenu przyszkolnego przy zachowaniu następujących zasad: 

 1. Teren przyszkolny jest zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób i innych osób postronnych.
 2. Każda z przebywających na zewnątrz grup ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie gier sportowych, zajęć praktycznych.
 3. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, zachowując reżim sanitarny.
 4. Na terenie przyszkolnym uczniowie i pracownicy mogą przebywać bez maseczek ochronnych.
 5. Nauczyciele zapewniają, aby uczniowie z poszczególnych grup nie kontaktowali się ze sobą.
 6. Podczas pobytu na  terenie przyszkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji.
 7. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich uczniów w grupie.
 8. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich środkiem dezynfekcyjnym.

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 33/2021

Dyrektora Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

Im. Jana Pawła II w Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2021 r

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych
i specjalistycznych

 1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po Sali bez koniecznej potrzeby.
 3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.
 4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
 5. Przed wyjściem z Sali, uczniowie dezynfekują ręce.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 33/2021

Dyrektora Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jana Pawła II w Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2021 r

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowniach zajęć praktycznych  i pracowni informatycznej

 1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali /pracowni dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po Sali bez koniecznej potrzeby.
 3. Jeżeli w czasie zajęć praktycznych niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego, uczniowie i nauczyciel zakładają maseczki ochronne bądź przyłbice. O zastosowaniu środków ochronnych decyduje nauczyciel.
 4. Po zakończonych zajęciach  każdy uczeń dokonuje dezynfekcji pomocy dydaktycznej, klawiatury, pulpitu za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekcyjnego.
 5. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
 6. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce.

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 33/2021

Dyrektora Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jana Pawła II w Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2021 r

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć wychowania fizycznego

 1. Zaleca się, o ile pogoda na to pozwala,  korzystanie z terenu przyszkolnego na lekcjach z wychowania fizycznego.
 2. W sali gimnastycznej nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów.
 3. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie gier sportowych.
 4. Wyznaczone strefy są zaznaczone za pomocą biało-czerwonych taśm. Między wyznaczonymi strefami  dla poszczególnych grup musi być zachowana odległość między uczniami minimum 1,5 metra.
 5. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali  gimnastycznej dezynfekują ręce.
 6. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po Sali bez koniecznej potrzeby.
 7. Podczas zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych w których nie można zachować dystansu należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 8. Na koniec zajęć nauczyciel przeprowadza dezynfekcję  wykorzystywanych na zajęciach przyborów do ćwiczeń i wietrzy salę.
 9. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
 10. Przed wyjściem z Sali, uczniowie dezynfekują ręce.
 11. W sali gimnastycznej  podłoga myta jest detergentem po każdym dniu zajęć.

Załącznik nr 6

do Zarządzenia nr 33/2021

Dyrektora Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

Im. Jana Pawła II w Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2021 r

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbicę, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
 2. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
 3. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dzieckoze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
 4. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, zdezynfekowały ręce.
 5. Nauczyciel otwiera okno.
 6. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
 7. Uczeń prowadzony jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
 8. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce,  dezynfekuje ręce.
 9. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 10. Uczeń z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywany jest rodzicowi.
 11. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
 12. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

Załącznik nr 7

do Zarządzenia nr 33/2021

Dyrektora Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jana Pawła II w Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2021 r

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica).
 2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
 3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
 4. Jeśli pracownik przebywał w sali z uczniami to podaje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 5. Otwiera okno.
 6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
 7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z uczniami to uczniowie wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora dezynfekują ręce, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
 9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie może rozpoczynać pracy.

Załącznik nr 8

do Zarządzenia nr 33/2021

Dyrektora Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jana Pawła II w Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2021 r

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
 2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
 3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed portiernią szkoły, zgłasza  woźnemu spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela.
 4. Pracownik portierni ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki. 
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez dziennik Vulcan lub pocztę służbową lub telefonicznie.
 6. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w wyznaczonych godzinach pracy oraz indywidualnie w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3,4.
 7. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem - tel. 14 6830 321 lub drogą mailową dziennika Vulcan, wicedyrektorem – tel. 14 6830 321 lub mailowo przez dziennik Vulcan lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4.
 8. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z kancelarią szkoły: tel. 14 6830 321

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

 

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.