Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

w Zespole Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jana Pawła II

w Brzostku

na rok szkolny 2021/22

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie
tylko z drugim, ale i dla drugich”.

JAN PAWEŁ II

Misja szkoły:

Misją naszej szkoły jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w szczególnym okresie jego rozwoju, przekazywanie wiedzy, kształcenie umiejętności, rozwijanie talentów i pasji, wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji, przygotowanie do odbioru zjawisk współczesnej kultury oraz do życia w sferze osobistej i społecznej w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Wizja szkoły:

Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, dąży do zgodnego współdziałania w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych opartych o podstawowe wartości: miłość, mądrość, uczciwość, wolność, tolerancja, dobro, piękno, jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym i w swych działaniach wspiera rozwój każdego ucznia.

Przyjęta sylwetka wychowanka.

Nasza szkoła sprzyja nabywaniu przez ucznia cech ważnych dla prawidłowego funkcjonowania w życiu:

 • samodzielność – uczeń kieruje swoim działaniem, dociera do różnych źródeł informacji, potrafi dokonać wyboru wartości, radzi sobie w sytuacjach problemowych, rozstrzyga wątpliwości i problemy moralne zgodnie z przyjętą hierarchią wartości, potrafi dokonać samooceny, prezentuje własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi;
 • odpowiedzialność – uczeń odpowiada za swoje wyniki w nauce, za skutki podejmowanych decyzji, potrafi odróżnić rzeczywistość od wyobraźni, podporządkowuje się określonym zasadom życia społecznego, dba o zdrowie i życie własne i innych;
 • twórczość – uczeń rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie, tworzy własny warsztat pracy, rozwija swoje zainteresowania, rozwiązuje zadania problemowe związane z otaczającym go światem;
 • etyczność – uczeń odróżnia prawdę od kłamstwa, umie współdziałać z innymi, rozumie sens praw i obowiązków, szanuje siebie i innych, szanuje dobro wspólne, dba o estetyczny wygląd własny i otoczenia.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

SZKOLNEGO PROGRAMU

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO – PROFILAKTYCZNEGO

Cel główny:

Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym, patriotycznym i społecznym.

Cele szczegółowe:

1. Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach poprzez:

· poszanowanie życia ludzkiego jako najwyższej wartości

· kierowanie się w stosunkach międzyludzkich uczciwością i prawdą

· poszanowanie godności osobistej

2. Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego rozwoju poprzez:

· rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań, zdolności, talentów;

· kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, decyzje i czyny;

· korzystanie z przysługujących praw i wywiązywanie się z obowiązków;

· zapewnienie równości szans w dostępie do różnych szkolnych form edukacyjnych; opiekuńczych, kulturalnych i sportowych;

· motywowanie do samokształcenia;

· dbałość o wysoką kulturę osobistą;

· kształtowanie postawy przedsiębiorczości i racjonalnego zarządzania finansami;

· preorientacja zawodowa i kształtowanie umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy.

3. Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia poprzez:

· organizowanie akcji propagujących zdrowy i higieniczny tryb życia;

· kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, złymi emocjami;

· podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, poprawy klimatu;

· podnoszenie świadomości  ochrony zdrowia w  tym psychicznego w czasie epidemii koronawirusa.

4. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez promowanie zdrowego trybu życia i wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom - pomoc w zdobyciu wiedzy na temat uzależnień i innych zagrożeń dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

6. Kształtowanie postaw prospołecznych i prorodzinnych.

7. Wspieranie ucznia podczas pojawiania się sytuacji trudnych.

8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości.

9. Przygotowanie do harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

· kształtowanie pozytywnych relacji z rodziną i najbliższym otoczeniem,

· kształtowanie postawy patriotycznej, poszanowanie kultury, tradycji, symboli szkolnych, lokalnych i narodowych, tolerancja wobec odmiennych poglądów,

- uświadamianie młodzieży konieczności znajomości przepisów prawa,

· rozwijanie świadomości przywilejów wynikających z bycia obywatelem Europy,

· wypracowywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,

· wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej, współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym,

· kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach klasowych, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. 

10. Indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i młodzieży uzdolnionej, przy ścisłej współpracy z rodzicami poprzez:

· wsparcie uczniów wymagających szczególnej opieki,

· organizowanie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,

· współpraca z rodzicami, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów.

POWINNOŚCI NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGA

Nauczyciel zobowiązany jest:

a) realizować zadania związane z dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą funkcją szkoły

b) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć

c) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju

d) kształcić i wychowywać młodzież w atmosferze wolności sumienia oraz szacunku dla każdego człowieka

e) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego

f) doskonalić umiejętność klarownego tłumaczenia zagadnień naukowych

g) jasno formułować oczekiwania wobec uczniów w zakresie edukacji i zachowania

h) udzielać uczniom informacji zwrotnej o ich mocnych stronach i uzdolnieniach

i) współpracować z wychowawcą klasy

j) wprowadzać indywidualizację procesu nauczania

k) aktywizować uczniów w czasie lekcji, inspirować pracę zespołową, stosować różnorodne metody dydaktyczne

l) uwzględniać zalecenia specjalistów zawarte w orzeczeniach/ opiniach  w pracy z uczniem

ł) reagować i przeciwdziałać wszelkim formom niewłaściwych zachowań

m) zapoznać uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania

n) przekazywać uczniom i ich rodzicom informacje dotyczące wyników w nauce  i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

o) podejmować systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery w czasie zajęć

p) rozwiązywać bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze we współpracy z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym

r) czuwać nad przestrzeganiem obowiązującego prawa zawartego w Statucie Szkoły

s) uwzględniać cele wychowawcze w realizacji treści programowych

t) reagować i przeciwdziałać wszelkim formom agresji i wandalizmu, konsekwentnie przestrzegać norm współżycia społeczne.

Wychowawca klasy zobowiązany jest do:

a) zapoznania uczniów i ich rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły

b) przekazania uczniom i ich rodzicom informacji dotyczących zachowania i wyników nauczania oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę

c) poznania i zdiagnozowania warunków życia oraz nauki wychowanków

d) wspierania rozwoju uczniów

e) opracowania klasowego planu wychowawczego w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, przedstawienia go uczniom na godzinie wychowawczej i rodzicom podczas zebrania

f) podejmowania systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia właściwej atmosfery w zespole klasowym

g) dbania o rozwój samorządności w klasie

h) rozwiązywania bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym

i) czuwania nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa zarówno przez uczniów jak i nauczycieli uczących w klasie

j) kształtowania nawyków odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach oraz nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa

k) integrowania zespołu klasowego i koordynowania pracy wychowawczej

l) urozmaicania metod nagradzania

ł) planowania i prowadzenia lekcji wychowawczych zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego,

m) aktywizowania rodziców/opiekunów prawnych do współpracy ze szkołą, organizowania spotkań z rodzicami

n) oferowania pomocy młodzieży pochodzącej z rodzin wymagających wsparcia.

Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

b) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

c) diagnoza środowiska szkolnego w zakresie problemu uzależnień, agresji, poczucia bezpieczeństwa

d) współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami i instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży

e) organizowanie akcji profilaktycznych

f) opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi wsparcia

g) współpraca z rodzicami i wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów

h) współpraca z placówkami specjalistycznymi

i) prowadzenie dziennika zajęć pedagoga szkolnego

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga, gdy:

· nie radzą sobie z nauką

· naruszane są ich prawa

· doznają przemocy

· potrzebują pomocy i rady

· odczuwają silne emocje, stres

· przeżywają kłopoty rodzinne lub osobiste.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać od pedagoga:

· pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej dotyczącej ich dziecka

· zbadania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych

· wspólnego wypracowania działań w celu likwidacji zgłaszanych problemów

· pomocy w skontaktowaniu się z psychologiem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

· uzyskania informacji o instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia i pomocy

· konkretnych działań w przypadku zetknięcia się dziecka z przemocą

· uzyskania informacji o możliwościach kontynuacji ścieżki edukacyjno - zawodowej ucznia

· porad pedagogicznych, informacji o skutecznych metodach wychowawczych

Nauczyciele mogą oczekiwać od pedagoga:

· pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów

· współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka 

· współpracy w realizacji działań wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły

· wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami opuszczającymi zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, nieprzystosowanymi społecznie)

· przeprowadzenia spotkań mediacyjnych z uczniami i ich rodzicami

· wsparcia na zebraniach z rodzicami w przypadkach pojawiających się konfliktów

· porad pedagogicznych w zakresie pracy z uczniem, grupą klasową.

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

1. W pracy wychowawczej dyrektor szkoły i nauczyciele wspierają rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy.

2. Zasady współpracy szkoły z rodzicami oparte są na wzajemnej życzliwości, dyskrecji oraz takcie i realizowane są poprzez:

· wspólne planowanie działań

· wspólne rozwiązywanie problemów

· wzajemne zaufanie

3. Rodzice zapoznawani są z obowiązującym prawem oświatowym i osiągnięciami szkoły.

4. Rada Rodziców uczestniczy w opracowywaniu podstawowej dokumentacji szkoły.

5. Szkoła diagnozuje potrzeby i oczekiwania rodziców w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej.

6. Rodzice systematycznie uczestniczą w zebraniach organizowanych przez dyrektora szkoły i wychowawców.

7. Wychowawcy przekazują rodzicom informacje o wynikach nauczania i zachowaniu dziecka, zawiadamiają o przewidywanych ocenach niedostatecznych i wspólnie z rodzicami podejmują działania mające na celu eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

8. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, utrzymywania stałego kontaktu z wychowawcą.

9. W celu zapobiegania eskalacji problemów, rodzice powinni na bieżąco informować wychowawcę, pedagoga szkolnego lub dyrektora o najdrobniejszych nawet formach przestępczości wśród uczniów.

10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci.

11. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności wychowawczych rodzice mają możliwość skorzystania z pomocy wychowawcy, nauczyciela i pedagoga szkolnego.

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZAKŁADA  WSPÓŁPRACĘ  Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI DZIAŁANIA SZKOŁY:

·   Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębicy

·   Komendą Policji – Wydział Prewencji w Dębicy

·   Samodzielnym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Brzostku

 • Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wydział Edukacji
 • Domem Dziecka „ Hanka” w Dębicy
 • Zakładem Karnym w Dębicy
 • Państwową Wyższą Szkołą  Zawodową w Krośnie
 • Warsztatami Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domem Samopomocy  w Brzostku
 • Miejskimi Domami Kultury – Dębica, Brzostek
 • Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzostku

·   Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Dębicy

                 · Gminnymi Ośrodkami  Pomocy Społecznej

OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 • wzmocnienie samooceny młodego człowieka, dbałość o zdrowie psychiczne
 • wzrost świadomości wartości patriotycznych,
 • wzrost świadomości w odniesieniu do korzyści wypływających ze zdrowego stylu życia,

· wzrost umiejętności dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów,

· wzrost asertywności uczniów, umiejętności, otwarcia się na drugiego człowieka i jego zrozumienia przy jednoczesnym poszanowaniu własnej godności,

· stworzenie właściwego klimatu, atmosfery w szkole,

· dbałość o ochronę środowiska przyrodniczego, klimatu,

· finanse i przepisy prawa

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE.

 • Realizacja tematyki wychowawczo-profilaktycznej na godzinach wychowawczych, zajęciach edukacyjnych, wycieczkach, rajdach, spotkaniach z ludźmi kultury, nauki itp. ( formy realizacji uzależnione od sytuacji epidemicznej  w kraju)
 • Współpraca z profesjonalnymi placówkami zajmującymi się profilaktyką, edukacją i wychowaniem  – spotkania uczniów z przedstawicielami w/w instytucji.
 • Kontakty z rodzicami – zwrócenie uwagi na sygnały ostrzegawcze pojawiające się w przypadkach częstej absencji, braku zainteresowania nauką,  zachowań  ryzykownych.
 • Współdziałanie całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi w zakresie przestrzegania praw i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły
 • Propagowanie tematyki wychowawczej, prozdrowotnej, profilaktyki uzależnień, klimatycznej, ochrony środowiska, prawa i finansów: prelekcje, konkursy, gazetki, plakaty, ulotki, wystawy.

WYKAZ STAŁYCH UROCZYSTOŚCI, WYDARZEŃ I IMPREZ OGÓLNOSZKOLNYCH

 • Narodowe Czytanie –  „Moralność pani Dulskiej" G. Zapolskiej
 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Turnieju „Wiedzy o szkole i jej patronie”
 •  Święto Szkoły
 •  Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 • Montaż słowno - muzyczny z okazji Święta Niepodległości
 • Wigilia szkolna / klasowe
 • Półmetek
 • Turniej Klas
 • Konkurs Piosenki Obcojęzycznej / Religijnej
 • 16 Rocznica Śmierci Patrona Szkoły – „Biały marsz”
 • Udział w lokalnym konkursie na najładniejszy koszyczek wielkanocny.
 • Konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie”.
 •  Rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • Konkurs „Z nurtem Wisłoki”
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3Maja
 • Dni Otwarte Szkoły
 • Konkurs dla uczniów klas VIII naszej gminy -„ Profilaktyka uzależnień”
 • Wyjazd uczniów na Dzień Papieski do Wadowic
 • Pożegnanie klas maturalnych,
 • Zakończenie Roku Szkolnego 2021/22

Realizacja ww. zadań uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej w kraju.

Zadania zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym wynikają z obserwacji zachowań młodzieży przez nauczycieli, analiz ankiet przeprowadzanych przez pedagoga szkolnego (Moje emocje podczas nauki zdalnej", „ Ocena nauki zdalnej",  Rozpoznanie potrzeb uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej") oraz Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie, które w maju 2021 roku przebadało 96 uczniów naszej szkoły pod kątek zachowań ryzykownych w tym postaw i przekonań wobec substancji psychoaktywnych: alkohol, narkotyki, dopalacze.

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące ujęte w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym na rok szkolny 2021/2022 wynikają  z :

- obserwacji zachowań młodzieży przez wszystkich nauczycieli,

- analiz dokumentacji  złożonej przez uczniów;

- analiz ankiet przeprowadzanych przez pedagoga szkolnego : Moje emocje podczas nauki zdalnej", „ Ocena nauki zdalnej",  Rozpoznanie potrzeb uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej" oraz Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie, które w maju 2021 roku przebadało 96 uczniów naszej szkoły pod kątek zachowań ryzykownych w tym postaw i przekonań wobec substancji psychoaktywnych: alkohol, narkotyki, dopalacze;

- rozmów z rodzicami uczniów, kuratorami społecznymi, asystentami rodzin, pracownikami PPP

Czynniki ryzyka

 Czynniki chroniące

➢ poszukiwanie wrażeń

 ➢ nieadekwatna ekspresja gniewu

➢ zaburzenia zachowania

➢ lękliwość i agresywność

➢ przemoc wobec otoczenia

 ➢ preferowanie niezależności

➢ niepowodzenia szkolne

➢ niska zaradność życiowa

➢ bliskie relacje z dysfunkcjonalnym środowiskiem rówieśniczym

➢ niska samoocena

➢ podatność na wpływy rówieśnicze

➢ zaangażowanie religijne

➢ poczucie sensu życia

➢ przekonanie o szkodliwości środków odurzających

 ➢ wyznawanie wartości

➢ docenianie osiągnięć szkolnych

➢ zaangażowanie społeczne

 ➢ umiejętności życiowe

 ➢ aspiracje życiowe

➢ poczucie własnej tożsamości

➢ samodyscyplina

➢ chaotyczne środowisko rodzinne

 ➢ niska skuteczność rodziców

➢ brak wsparcia ze strony rodziców

 ➢ aprobata dla zachowań niekonwencjonalnych ➢ brak dojrzałych więzi w rodzinie

 ➢ niekonsekwentna lub nieskuteczna dyscyplina w rodzinie

 ➢ rodzicielskie wzorce zachowań dysfunkcyjnych

➢ silne i pozytywne więzi rodzinne

 ➢ rodzicielska kontrola zachowania dzieci

➢ jasne zasady zachowania

 ➢ zaangażowanie rodziców w życie dzieci

➢ współpraca rodziców ze szkołą

➢ zachowania problemowe rówieśników

➢ postawy akceptujące wobec zachowań problemowych

➢ negatywna presja rówieśnicza

➢ subkultury młodzieżowe

 

 

➢ zaangażowanie w grupowe zajęcia pozalekcyjne

➢ pozytywna aktywność społeczna

➢ pozytywna presja rówieśnicza

 ➢ pozytywna kontrola rówieśnicza

 

➢ niskie osiągnięcia szkolne

 ➢  średnie wskaźniki zachowań problemowych ➢ słabe więzi z uczniami w okresie nauki zdalnej

 

➢ osobowe traktowanie ucznia

➢ współpracujący nauczyciele

➢ współdziałanie z rodzicami

➢ jasne zasady zachowania

➢ otwarta komunikacja w środowisku szkolnym ➢ współdziałanie z lokalną społecznością

➢ optymizm i nastawienie na konstruktywną przyszłość

➢ łatwy dostęp do środków odurzających (tytoń, alkohol)

➢ kryzys wartości w życiu społecznym

➢ pasywność obywatelska

➢ brak więzi międzyludzkich

➢ trudny dostęp do środków odurzających

➢ zero tolerancji dla patologii

➢ jasne zasady dotyczące zachowania młodzieży

➢ obywatelski nadzór i obywatelskie kontrole

➢ świadomość społeczna

➢ konstruktywna aktywność mediów

Na podstawie przedstawionych czynników ryzyka i czynników chroniących opracowano zadania Szkolnego Programu Profilaktyczno - Wychowawczego na rok szkolny 2021/2022.

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

OBSZAR PROBLEMOWY – KULTURA OSOBISTA

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY SPOŁECZNEJ I PATRIOTYCZNEJ

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY

REALIZATOR  TERMIN

1. Zapoznanie uczniów              z pojęciem kultury osobistej (od zasad higieny, sposobu ubierania się do świadomego odbioru kultury).

- prowadzenie godziny wychowawczej na temat kultury języka, stroju, zachowania; zapoznanie młodzieży z zasadami obowiązującymi w Statucie Szkoły.

- konsekwentne egzekwo-wanie przez wszystkich nauczycieli postanowień Statutu Szkoły, dotyczących obowiązków uczniów

- uczeń nazywa i rozróżnia postawy uważane powszechnie za właściwe lub niewłaściwe; wciela w życie zasady savoir-vivre, Statutu Szkoły, na egzaminie maturalnym i na uroczystościach szkolnych prezentuje odpowiedni ubiór.

- wychowawcy klas I  (wychowawcy pozostałych klas przypominają zasady obowiązujące w statucie)

– wrzesień

 

 

- wszyscy nauczyciele

-cały rok szkolny

2. Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie.

- prowadzenie godziny wychowawczej na temat samopoznania, zainteresowań, zdolności , wzmacniania poczucia własnej wartości ucznia.

- uczeń ma właściwy obraz własnej osoby, wierzy w siebie i  swoje możliwości , czuje się dowartościowany

- wychowawcy wszystkich klas, pedagog - cały rok szkolny

3. Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, empatii, zachowań asertywnych.

- prowadzenie godzin wychowawczych na temat  zasad komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego asertywności,

- rozwijanie umiejętności nawiązywania, podtrzymywania przyjaźni oraz wzmacniania więzi   z rówieśnikami  i nauczycielami - działania integracyjne ( wycieczki, pikniki itp.)

- wzmacnianie więzi koleżeńskich oraz wzajemnej pomocy podczas nauki stacjonarnej/ zdalnej i innych form wspólnej aktywności

- uczeń umie dotrzeć do rozmówcy, wyraża swe emocje,

- dostrzega potrzeby innych             i niesie pomoc,

- współdziała w grupie

- wychowawcy ,

- pedagog szkoły

- katecheta

 

- cały rok szkolny

 

 

 

4. Tolerancja – szacunek wobec „inności”

- rozmowy z uczniami  na temat  szacunku wobec innych kultur, poglądów, przekonań, inności, niepełnosprawności

- uczeń szanuje poglądy, przekonania innych ludzi, nie ulega stereotypom, ma własne poglądy

- wszyscy nauczyciele

- cały rok szkolny

5.Wulgaryzmy jako sposób uzewnętrzniania negatywnych emocji.

- wyposażenie uczniów w wiedzę  na temat agresji, jej przyczyn, sposobów zastępowania,                  reagowania na nią (godziny wychowawcze, lekcje religii).

- uczeń wie, że nie ma emocji złych i dobrych, bo wszystkie są potrzebne  w bogatym świecie uczuć, że agresję można rozładować w inny - właściwy sposób.

- wszyscy nauczyciele                  - cały rok szkolny

6. Postawa patriotyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kształtowanie postaw patriotyzmu, tożsamości narodowej oraz postawy poszanowania tradycji kultury własnego narodu - prezentacja montażu słowno- muzycznego o tematyce patriotycznej (11 listopada, 3 maja - w zależności od sytuacji epidemicznej)

- wychowanie w duchu poszanowania godności drugiego człowieka

 - przybliżenie postaci patrona zorganizowanie konkursu wiedzy o Janie Pawle  II,  

-  wystawy o patronie szkoły w czytelni

-  zorganizowanie konkursu szkolnego: Poezja JP  II ,                    

- uczeń ma świadomość tożsamości narodowej, szanuje symbole i znaki narodowe, religijne,  zna historię i  kulturę Polski.

- uczeń zna  sylwetkę patrona szkoły, bierze udział                         w konkursie na temat patrona

-wszyscy nauczyciele

 

 

- cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- klasa gospodarzem szkoły

 

- nauczyciele bibliotekarze

7. Postawa prospołeczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozwijanie świadomości istnienia potrzeby wspólnego działania na rzecz innych

- umożliwianie uczniom angażowania się do pracy

w wolontariacie  i uczestnictwa w akcjach charytatywnych,                                                         - rozbudzanie wśród młodzieży motywacji altruistycznej.

- uczeń zauważa potrzeby i problemy drugiego człowieka, w miarę możliwości niesie mu pomoc, kształtuje pozytywny wizerunek siebie samego.

 

 

 

 

 

- wszyscy nauczyciele,                 Caritas, wolontariat, katecheta

 

- cały rok szkolny

 

 

 

 

 

- zachęcanie  uczniów do honorowego oddawania krwi,  niesienie pomocy potrzebującym, np. dzieciom z Domu Dziecka „Hanka”

konkurs plastyczny „ Krew na wagę złota", gazetka szkolna

 

 

 

- Koło PCK

- Caritas, wolontariat

 

 

 

- przygotowanie uczniów do mądrego korzystania    z praw przysługujących człowiekowi (zapoznanie   z Konstytucją RP, deklaracją Praw Człowieka, elementami prawa karnego i cywilnego),

- kształtowanie umiejętności poruszania się w świecie norm, praw i przepisów.

- uczeń zna Konstytucję RP,

oraz prawa i obowiązki obywatelskie wynikające z zapisów konstytucyjnych,

 

- wie o istnieniu dokumentów i instytucji chroniących prawa człowieka

 

 

- nauczyciele historii, WOS, wychowawcy

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

- cały rok szkolny

 

 

 

- kształtowanie u uczniów umiejętności hierarchizacji wartości oraz  świadomego korzystania z mediów, Internetu

 

- uczeń zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu

 

- wszyscy wychowawcy

 

 

 

- uczenie odpowiedzialności, tolerancji, przygotowywania do wyboru drogi dalszego kształcenia, odnajdywanie się na rynku pracy.

- młodzież bierze udział        w targach pracy, w salonie maturzystów online ; konsultuje się z doradcą zawodowym , odbywa praktyki zawodowe                               w zakładach pracy

 

 

- wychowawcy klas kończących edukację

 

 

 

 

 

8. Dostarczanie informacji o zmianach klimatycznych i ochronie środowiska

 

Przeprowadzenie wykładów na lekcjach wychowawczych i z geografii( zmiany klimatyczne, ochrona środowiska) oraz konkursu na ww. temat).

 

Młodzież jest świadoma wpływu człowieka na degradację środowiska, ocieplenie klimatu itp

 Wychowawcy, nauczyciel geografii, biologii

9. Świadome zarządzanie finansami

Przeprowadzenie prelekcji na temat finansów i bankowości

Uczniowie racjonalnie zarządzają swoimi finansami

Wychowawcy, doradca zawodowy, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych

 

 

 

- realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji  „Klasa Gospodarzem Szkoły”

- przekazywanie sprawozdań  z przeprowadzonych zadań opiekunowi strony internetowej szkoły

- systematyczne tworzenie gabloty z osiągnięciami uczniów,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

- wychowawcy klas

 

Nauczyciel geografii, wychowawcy wszystkich klas

 

Nauczyciel PPDG

OBSZAR PROBLEMOWY – NIEBEZPECZEŃSTWO  UZALEŻNIEŃ

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY

REALIZATOR

1.Dostarczenie informacji                      o mechanizmach               i następstwach wczesnego picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy i palenia papierosów

- dyskusje na godzinie wychowawczych, filmy, gazetki, ulotki,

- przeprowadzenie ankiety diagnozująca na ile młodzież naszej szkoły spotkała się z uzależnieniami,

 

 

 

 

 

 

 

- zorganizowanie konkursu wewnątrzszkolnego  na temat uzależnień,

- uczeń zna realne konsekwencje wczesnego picia alkoholu, zażywania narkotyków i palenia papierosów, zdaje sobie sprawę z tego , że uzależnienia powodują szkody emocjonalne, edukacyjne zdrowotne          i prawne,

 

- wie gdzie szukać pomocy               w sytuacjach kryzysowych

-wychowawcy wszystkich  klas

- pedagog szkolny,

- rodzice,

-   katecheta,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pedagog

 

 

 -kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez dostarczenie asertywnych wzorców oraz ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia,

 

 -nauczyciele wf

 

2. Ochrona młodzieży przed uzależnieniem od multimediów, komputera, Internetu, telefonu, telewizji, itp.

- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat uzależnień z wykorzystaniem krótkich filmów we wszystkich klasach, przeprowadzenie szkolenia na temat „ Bezpieczne korzystanie z Internetu"

 - uczeń jest świadomy niebezpieczeństw płynących z nadmiernego korzystania z multimediów, potrafi dozować i gospodarować swoim  czasem, dokonuje prawidłowych wyborów

 - nauczyciel informatyki                       

- wychowawcy

 

3.Pomoc młodzieży          z rodzin z problemem alkoholowym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zgromadzenie informacji              o rodzinach dysfunkcyjnych,

- stały kontakt z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzostku, pracownikami socjalnymi

- pomoc w rozwoju pozytywnego, realistycznego obrazu siebie,

  swoich możliwości i zdolności                u młodego człowieka,

 

 

- nawiązanie efektywnej współpracy z uczniem          i rodzicem,

- efektywne radzenie sobie ucznia z sytuacjami problemowymi,

- uczeń rozpoznaje ,wyraża     i akceptuje uczucia,             a także radzi sobie                        z sytuacjami trudnymi,

 

 

- wychowawcy klas,

- pedagog szkolny

- rodzice

 

 

 

 

 

 

- zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą, kuratorami,

 

-wychowawcy

- pedagog

 

- praca indywidualna z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, angażowanie go do udziału w kołach zainteresowań

 

- uczeń dostrzega wsparcie i pomoc i stara się angażować w życie szkoły

- opiekunowie szkolnych kół zainteresowań

4. Pomoc młodzieży z problemem uzależnień ( alkohol, papierosy, narkotyki)

 

 

 

- rozmowy dyscyplinujące z uczniami, u których wystąpiło podejrzenie  palenia  papierosów, spożywania alkoholu, używania narkotyków

- uczeń deklaruje zmianę, jest świadomy skutków stosowania środków psychoaktywnych, palenia papierosów, spożywania alkoholu

- wychowawcy, pedagog, dyrekcja rodzice

OBSZAR PROBLEMOWY – WCHODZENIE W DOROSŁOŚĆ

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY

REALIZATOR

1. Przekazanie wiedzy                     o mechanizmach                          i następstwach wczesnej aktywności seksualnej

- antykoncepcja (według programu WDŻ)

- mini wykłady, plansze, ulotki,  filmy edukacyjne

- wzrost świadomości młodzieży na temat wczesnej inicjacji seksualnej

- nauczyciel WDŻ

- katecheta

- wychowawcy

2. Rozwijanie akceptacji dojrzewania, rozwoju          i problemów z tym związanych

- prowadzenie godzin wychowawczych w klasach II                       na temat odpowiedzialności prawnej za swoje „dorosłe” czyny

- wzmocnienie poczucia własnej wartości

- podejmowanie dojrzałych                            i odpowiedzialnych decyzji

- zachowania asertywne

- nauczyciel uczący WDŻ

- wychowawcy  kl. II

- katecheta

 

 

3. Przekazanie wiedzy na temat funkcji rodziny

-  prowadzenie zajęć WDŻ, godzin wychowawczych dotyczących wartości rodziny

- poznanie funkcji rodziny i odpowiedzialności za nią

- nauczyciel WDŻ, WOS, wychowawcy

4. Zagrożenia życia rodzinnego

- prowadzenie lekcji w ramach WDŻ, katechez

- uświadomienie roli więzi między członkami rodziny

- nauczyciel WDŻ, katecheta,

 Wg harmonogramu planowanych lekcji

OBSZAR PROBLEMOWY – WAGARY, NIEPOWODZENIA SZKOLNE

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY

REALIZATOR

1. Zapoznanie młodzieży  z systemem kar za absencję.

- egzekwowanie obowiązujących w Statucie przepisów odnośnie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych, opracowanie Programu Poprawy Frekwencji

- przypomnienie na godzinach wychowawczych negatywnych stron wagarowania,

 - badanie ankietowe na temat przyczyn absencji uczniów

-  poprawa frekwencji.

- uświadomienie zagrożeń występujących podczas wagarów,

 • wyrobienie nawyku rezygnacji z wagarów
 • uświadomienie wagi nauki szkolnej, korzyści płynących z edukacji                  w szkole średniej i po jej zakończeniu

- pedagog,

- wychowawcy wszystkich klas, szczególnie klas pierwszych

  - wrzesień

 2. Rozpoznawanie źródeł niepowodzeń szkolnych i zapobieganie problemom w nauce.

 - badanie  przyczyn trudności szkolnych uczniów,

- przeprowadzenie godzin wychowawczych w kl. I  na temat „Wybieram własny styl uczenia”

 - rozmowy z rodzicami, opiekunami uczniów, informowanie ich o postępach w nauce,

 - rozwiązanie konkretnych problemów

 - osiąganie przez uczniów lepszych wyników w nauce

- poznanie własnych predyspozycji (wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk)

 

 - wychowawcy wszystkich klas, szczególnie klas pierwszych

 - pedagog

- katecheta

- cały rok szkolny

 

 

 

 

3. Rozwijanie zainteresowań.

- przeprowadzenie ankiety celem poznania zainteresowań uczniów kl. I

- prowadzenie  kółek                  zainteresowań, organizacji szkolnych

-organizowanie wycieczek klasowych, rajdów pieszych, ognisk, wyjść na górę Liwocz,

pielgrzymek do miejsc kultu religijnego , spotkań z ciekawymi ludźmi oraz absolwentami szkoły,                            - zamieszczanie artykułów na stronach internetowych szkoły oraz redagowanie szkolnej  gazetki ,,Plotka”

-przygotowanie uczniów do udziału zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych

 - angażowanie uczniów                                 w szkolny i powiatowy konkurs motoryzacyjny, Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, 

- przeprowadzanie konkursów za najlepszą frekwencję klasy, „Najlepszego  czytelnik miesiąca”, „Najlepszego  czytelnik roku”,„ Najlepszego ucznia w zawodzie” ... - udział w targach pracy

- skierowanie aktywności uczniów na „pozytywny tor”

- młodzież działa w organizacjach szkolnych, uczestniczy zawodach, konkursach, olimpiadach,  wycieczkach, zdobywa wiedzę, umiejętności, kształtuje własny wizerunek, staje się przykładem dla innych

 

- pedagog

 

- wszyscy nauczyciele

 

 

- opiekunowie kół zainteresowań

 

 

 

- cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nauczyciele zawodu

4. Zaangażowanie uczniów w sprawy szkoły, społeczeństwa.

   Umożliwianie uczniom angażowania się do pracy  w wolontariacie i uczestnictwa w akcjach charytatywnych. Wskazanie  korzyści                z zaangażowania się  w działalność prospołeczną.

 

 

- wyrobienie odpowiedzialności za sprawy szkolne

- rozwijanie więzi ze szkołą

- opiekun SU

- Koło Caritas

-    Koło PCK

- wychowawcy

 - katecheta

 

 

 

5. Włączanie  rodziców w działalność wychowawczą szkoły

 - zebrania z rodzicami,  rozmowy na temat obowiązku szkolnego i wymóg, aby rodzice nie wyrażali zgody na podejmowanie pracy zarobkowej uczniów w trakcie roku szkolnego. Mini wykład na temat zależności między wynikami w nauce a higieną pracy umysłowej  i obecnością uczniów na zajęciach szkolnych, - wystawy pedagogizujące podczas spotkań wywiadowczych

 - uświadomienie zagrożeń wynikających  z absencji

 - współpraca ze szkołą w przeciwdziałaniu wagarom

  -troska rodzica o właściwe warunki  dziecka do nauki w domu

- wychowawcy wszystkich klas,

 

- pedagog

- dyrekcja

 

OBSZAR PROBLEMOWY: PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY

REALIZATOR

1. Dostarczanie informacji o koronawirusie i jego mutacjach oraz o formie zabezpieczenia przed wirusem

 

 

 

 - omawianie zagadnień dotyczących profilaktyki koronawirusa,  konieczności szczepień

- zorganizowanie akcji:                       „ Zdrowa dieta tarczą                        w walce z koronawirusem"

- Przestrzeganie zasad higieny:  mycie i dezynfekcja,  rąk, utrzymywanie dystansu społecznego, maseczka

 - szczepienia uczniów przeciw covid

 

 

- wychowawcy klas , nauczyciele

 

 - szkolne koło                     „ Chrup, chrup”

 

- punkty szczepień, pielęgniarka szkolna

 

 

 

2. Anoreksja, bulimia, cukrzyca, otyłość.

 

- omawianie tematyki dbałości           o higienę osobistą, właściwe odżywianie,

 • gimnastyka jako sposób na zdrowie,
 •  zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego oraz w zajęciach dodatkowych z wf
 • wydawanie młodzieży ciepłego posiłku w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”
 • pomiar wagi ciała wszystkich uczniów, określenie ich BMI, instruktarz zdrowej diety
 • zorganizowanie wewnątrzszkolnej konferencji na temat „Niebieskie sfery” zarówno dla uczniów jak i rodziców

 

- uświadomienie mechanizmu zachorowania na anoreksję czy bulimię, 

- prawidłowego odżywiania się młodzieży,

- zwiększenie poczucia własnej wartości

-  dbanie o prawidłową sylwetkę i postawę

 

 

 

- wzrost liczby uczniów o prawidłowej wadze ciała

 • nauczyciele uczący podstaw żywienia, prowadzący praktyki zawodowe

-  prowadzący praktyki zawodowe z żywienia

- nauczyciele w-f

 

 

 

- Szkolne koło              „Chrup,chrup”

3. Poznanie źródeł stresu, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, niską samooceną, troska o zdrowie psychiczne.

- rozmowy, pogadanki, na godz. wychowawczych,

- kształtowanie umiejętności wyboru właściwych form walki ze stresem - „Trening odporności i siły psychicznej",

- prowadzenie godzin wych.                 w klasach III i IV na temat form walki ze stresem egzaminacyjnym

- korekta metod i form pracy nauczyciela, aby minimalizować stres u ucznia

- wzrost wiedzy na temat istoty stresu, jego objawów,

- ukształtowanie umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu                               i redukowania napięcia emocjonalnego

 

- wychowawca,

- pedagog,

- katecheci

- wychowawcy klas  II, III i IV

 

 

 

 

 

4. Wychowanie do czynnego spędzania czasu wolnego                       i aktywności ruchowej.

 • zapoznanie młodzieży                     z różnymi formami wypoczynku

    - angażowanie w organizację     rozgrywek sportowych

-  upowszechnienie aktywności ruchowej (wycieczki, rajdy, udział w dodatkowych zajęciach z wychowania fizycznego).

- nauczyciele wychowania fizycznego

 

5. Pomoc indywidualna w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji kryzysowych (choroba, ciąża)

-   rozmowy, wsparcie emocjonalne, w razie potrzeby skontaktowanie ucznia – rodzica z lekarzem bądź psychologiem

- uczeń otrzyma fachową pomoc od specjalisty

- wychowawcy

- pedagog szkolny

6. Profilaktyka :                           a)raka szyjki macicy

 „ Wybierz życie - pierwszy krok” ,                      b)raka skóry - ”Znamię ! Znam je?”,                                   c)  wirusowego zapalenia wątroby -                                  „ Podstępne WZW"

- prelekcje, filmy, ulotki, broszury o tematyce związanej z higieną osobistą,

-  uczniowie posiadają podstawową wiedzę na temat profilaktyki w/w chorób, kontrolują stan swojego zdrowia.

 

- pedagog szkolny

 

- nauczyciel biologii

7. Zagrożenie HIV/AIDS

 • przedmiot WDŻ , higiena                 i ochrona zdrowia – w ramach programu nauczania
 • zbiór wideoteki bibliotecznej
 • wewnątrzszkolny konkurs na temat HIV/ AIDS
 • uczeń uzyska wiedzy na temat sposobów zarażania się wirusem ,  a także gdzie szukać pomocy w przypadku choroby

- nauczyciel uczący  WDŻ i przedmiotu higiena i ochrona zdrowia

8. Brawura i brak rozsądku na drodze

 

- pogadanki, filmy, plakaty

- zwiększenie świadomości odpowiedzialności za życie swoje i innych

- nauczyciele przepisów ruchu drogowego, nauki jazdy,  katecheci

9. Realizacja zagadnień pierwszej pomocy przedlekarskiej               

- ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

- zgodnie z rozkładem materiału

- nauczyciel przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa

       

OBSZAR PROBLEMOWY: AGRESJA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY

REALIZATOR

1. Monitoring szkoły

- monitorowanie korytarzy,

- zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole

- pracownicy szkoły

2. Eliminowanie zachowań agresywnych wśród uczniów

- przeprowadzenie ankiet                         i wywiadów wśród uczniów klas I na temat poczucia bezpieczeństwa w klasie, szkole, rodzinie

- omawianie na godzinach wychowawczych przyczyn zachowań agresywnych wśród młodzieży, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- uczeń zna definicję agresji, przyczyny i skutki zachowań agresywnych,

 

- zauważa i przeciwdziała agresji,

- zna techniki relaksacji, wie, gdzie szukać pomocy i jak obronić się w sytuacji zagrożenia

 - pedagog,

  wychowawcy                  - przedstawiciel służby więziennej,

 •  

3.Rozpoznawanie                          i diagnozowanie przez nauczycieli zachowań agresywnych uczniów 

- kontrola monitoringu szkolnego, natychmiastowa reakcja na sytuację problemową

- wykonanie na korytarzu głównym gazetki na temat przeciwdziałania przemocy               w szkole i w domu

- dyskusje na temat przyczyn zachowań agresywnych, prowadzenie mediacji                       w sytuacjach konfliktowych

 • wygaszanie konfliktów wśród uczniów

 

- pedagog,

- wychowawcy wszystkich klas,

4. Współpraca z  rodzicami  w zakresie problematyki agresji

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zachowania autodestrukcyjne

- przeprowadzanie ankiet                 i wywiadów wśród rodziców ucz. kl. I na temat poczucia bezpieczeństwa uczniów klas I ,

- podejmowanie tematu zastępowania agresji w czasie zebrań z rodzicami,

 

 

 

 

- rozmowy z uczniami na temat przyczyn niskiej samooceny, samookaleczeń, depresji, prób samobójczych

- uświadomienie zagrożeń wynikających z agresji,

- właściwe reagowanie ucz. na zachowania agresywne,

- współpraca rodziców ze szkołą w przeciwdziałaniu agresji

- uświadomienie rodziców o ponoszeniu odpowiedzialności za wybory życiowe swoich dzieci

- uczeń czuje wsparcie i pomoc szkoły, wie gdzie szuka pomocy w sytuacjach kryzysowych ( pedagog, wychowawca, telefon zaufania Ośrodki Interwencji Kryzysowej)

- pedagog,

- wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy, nauczyciele, pedagog, rodzice

Podstawa prawna

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997r.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r.
 3. Ustawa z dnia 14grudnia2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ) - art. 26, art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3.
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 59 i 949).
 5. Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r.
 6. Ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami: 1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770; 1999 r. Nr 96, poz.1107; 2003 r. Nr 229, poz. 2274).
 7. Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami.
 8.  Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005r.
 9. Ustawa z dnia 2grudnia2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej,” (Dz. U. z 2016 r.  poz.2174.
 10. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwana „ustawą o wychowaniu     w trzeźwości” (zmiany Dz.U. 2013poz. 1563: Dz. U.2014 poz.822 i 1188)
 11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwana „ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U. 2012 Nr 124 ( zmiany : Dz.U.2015 poz.28)   
 12. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zwana „ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu” (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55; zm. 1997r. Nr 88, poz. 554 i 121, poz. 770; z 1999r. Nr 96, poz. 1107).
 13. Rozporządzenie MENiS z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych ( DZ .U. z 2020 R. POZ  1008)

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.