Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

na rok szkolny 2023/24

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”.

                                       JAN PAWEŁ II

Misja szkoły:

Misją naszej szkoły jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w szczególnym okresie jego rozwoju, przekazywanie wiedzy, kształcenie umiejętności, rozwijanie talentów i pasji, wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji, przygotowanie do odbioru zjawisk współczesnej kultury oraz do życia w sferze osobistej i społecznej w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Wizja szkoły:

Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, dąży do zgodnego współdziałania w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych opartych o podstawowe wartości: miłość, mądrość, uczciwość, wolność, tolerancja, dobro, piękno, jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym i w swych działaniach wspiera rozwój każdego ucznia.

Przyjęta sylwetka wychowanka.

Nasza szkoła sprzyja nabywaniu przez ucznia cech ważnych dla prawidłowego funkcjonowania w życiu:

 • samodzielność – uczeń kieruje swoim działaniem, dociera do różnych źródeł informacji, potrafi dokonać wyboru wartości, radzi sobie w sytuacjach problemowych, rozstrzyga wątpliwości i problemy moralne zgodnie z przyjętą hierarchią wartości, potrafi dokonać samooceny, prezentuje własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi;
 • odpowiedzialność – uczeń odpowiada za swoje wyniki w nauce, za skutki podejmowanych decyzji, potrafi odróżnić rzeczywistość od wyobraźni, podporządkowuje się określonym zasadom życia społecznego, dba o zdrowie i życie własne i innych;
 • twórczość – uczeń rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie, tworzy własny warsztat pracy, rozwija swoje zainteresowania, rozwiązuje zadania problemowe związane z otaczającym go światem;
 • etyczność – uczeń odróżnia prawdę od kłamstwa, umie współdziałać z innymi, rozumie sens praw i obowiązków, szanuje siebie i innych, szanuje dobro wspólne, dba o estetyczny wygląd własny i otoczenia.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO–PROFILAKTYCZNEGO

Cel główny:

Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym, patriotycznym i społecznym.

Cele szczegółowe:

1. Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach poprzez:

· poszanowanie życia ludzkiego jako najwyższej wartości;

· kierowanie się w stosunkach międzyludzkich uczciwością i prawdą;

· poszanowanie godności osobistej;

2. Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego rozwoju poprzez:

· rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań, zdolności, talentów;

· kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, decyzje i czyny;

· korzystanie z przysługujących praw i wywiązywanie się ze swoich obowiązków;

· zapewnienie równości szans w dostępie do różnych szkolnych form edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych i sportowych;

· motywowanie do samokształcenia;

· dbałość o wysoką kulturę osobistą;

· kształtowanie postawy przedsiębiorczości i racjonalnego zarządzania finansami;

· preorientacja zawodowa i kształtowanie umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy.

3. Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia poprzez:

·  podnoszenie świadomości  ochrony zdrowia fizycznego min. poprzez organizowanie akcji propagujących zdrowy i higieniczny tryb życia;

· podnoszenie świadomości ochrony zdrowia psychicznego m.in. poprzez kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, złymi emocjami;

· podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, poprawy klimatu;

4. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez promowanie zdrowego trybu życia i wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom - pomoc w zdobyciu wiedzy na temat uzależnień i innych zagrożeń dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

6. Kształtowanie postaw prospołecznych i prorodzinnych.

7. Wspieranie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

8. Wspieranie ucznia podczas pojawiania się sytuacji trudnych.

9. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości.

10. Przygotowanie do harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez kształtowanie pozytywnych relacji z rodziną i najbliższym otoczeniem,

· kształtowanie postawy patriotycznej, poszanowanie kultury, tradycji, symboli szkolnych, lokalnych i narodowych, tolerancja wobec odmiennych poglądów,

- uświadamianie młodzieży konieczności znajomości przepisów prawa,

· rozwijanie świadomości przywilejów wynikających z bycia obywatelem Europy,

· wypracowywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,

· wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej, współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym,

· kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach klasowych, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

11. Indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i młodzieży uzdolnionej, przy ścisłej współpracy z rodzicami poprzez:

· wsparcie uczniów wymagających szczególnej opieki,

· organizowanie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,

· współpraca z rodzicami, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów.

POWINNOŚCI NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGA

Nauczyciel zobowiązany jest:

a) realizować zadania związane z dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą funkcją szkoły

b) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć

c) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju

d) kształcić i wychowywać młodzież w atmosferze wolności sumienia oraz szacunku dla każdego człowieka

e) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego

f) doskonalić umiejętność klarownego tłumaczenia zagadnień naukowych

g) jasno formułować oczekiwania wobec uczniów w zakresie edukacji i zachowania

h) udzielać uczniom informacji zwrotnej o ich mocnych stronach i uzdolnieniach

i) współpracować z wychowawcą klasy

j) wprowadzać indywidualizację procesu nauczania

k) aktywizować uczniów w czasie lekcji, inspirować pracę zespołową, stosować różnorodne metody dydaktyczne

l) uwzględniać zalecenia specjalistów zawarte w orzeczeniach/ opiniach  w pracy z uczniem

ł) reagować i przeciwdziałać wszelkim formom niewłaściwych zachowań

m) zapoznać uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania

n) przekazywać uczniom i ich rodzicom informacje dotyczące wyników w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

o) podejmować systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery w czasie zajęć

p) rozwiązywać bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze we współpracy z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym

r) czuwać nad przestrzeganiem obowiązującego prawa zawartego w Statucie Szkoły

s) uwzględniać cele wychowawcze w realizacji treści programowych

t) reagować i przeciwdziałać wszelkim formom agresji i wandalizmu, konsekwentnie przestrzegać norm współżycia społeczne.

Wychowawca klasy zobowiązany jest do:

a) zapoznania uczniów i ich rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły

b) przekazania uczniom i ich rodzicom informacji dotyczących zachowania i wyników nauczania oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę

c) poznania i zdiagnozowania warunków życia oraz nauki wychowanków

d) wspierania rozwoju uczniów

e) opracowania klasowego planu wychowawczego w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, przedstawienia go uczniom na godzinie wychowawczej i rodzicom podczas zebrania

f) podejmowania systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia właściwej atmosfery w zespole klasowym

g) dbania o rozwój samorządności w klasie

h) rozwiązywania bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym

i) czuwania nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa zarówno przez uczniów jak i nauczycieli uczących w klasie

j) kształtowania nawyków odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach oraz nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa

k) integrowania zespołu klasowego i koordynowania pracy wychowawczej

l) urozmaicania metod nagradzania

ł) planowania i prowadzenia lekcji wychowawczych zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego,

m) aktywizowania rodziców/opiekunów prawnych do współpracy ze szkołą, organizowania spotkań z rodzicami

n) oferowania pomocy młodzieży pochodzącej z rodzin wymagających wsparcia.

Do obowiązków pedagoga szkolnego/specjalnego należy:

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

b) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

c) diagnoza środowiska szkolnego w zakresie problemu uzależnień, agresji, poczucia bezpieczeństwa

d) współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami i instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży

e) organizowanie akcji profilaktycznych

f) opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi wsparcia

g) współpraca z rodzicami i wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów

h) współpraca z placówkami specjalistycznymi

i) prowadzenie dziennika zajęć pedagoga szkolnego

Do obowiązków psychologa szkolnego należy:

a) diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów

b) udzielanie wsparcia psychologicznego

c) współpraca ze środowiskiem szkolnym - nauczycielami, wychowawcami, rodzicami

d) współpraca ze środowiskiem pozaszkolnym w tym z placówkami specjalistycznymi

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga/ psychologa, gdy:

- potrzebują wsparcia emocjonalnego, przeżywają kłopoty rodzinne lub osobiste

· nie radzą sobie z nauką

· naruszane są ich prawa

· doznają przemocy

· potrzebują pomocy i rady, motywacji do efektywnego działania

 • wyznaczania realnych celów życiowych
 • rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron

· przeżywają kłopoty rodzinne lub osobiste.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać od pedagoga/psychologa:

· pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowych, kryzysowych, traumatycznych dotyczącej ich dziecka

· zbadania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych

· wspólnego wypracowania działań w celu niwelowania zgłaszanych problemów

· pozyskiwania informacji o skutecznych metodach wychowawczych

· uzyskania informacji o instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia i pomocy

· konkretnych działań w przypadku zetknięcia się dziecka z przemocą

· uzyskania informacji o możliwościach kontynuacji ścieżki edukacyjno - zawodowej ucznia

· porad pedagogicznych, pomocy w analizie dokumentów związanych z nauczaniem i wychowaniem,

Nauczyciele mogą oczekiwać od pedagoga/psychologa:

· pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów

· współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka

· współpracy w realizacji działań wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły

· wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami opuszczającymi zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, nieprzystosowanymi społecznie)

· przeprowadzenia spotkań mediacyjnych z uczniami i ich rodzicami

· wsparcia na zebraniach z rodzicami w przypadkach pojawiających się konfliktów

· porad psychologicznych/pedagogicznych w zakresie pracy z uczniem, grupą klasową.

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

1. W pracy wychowawczej dyrektor szkoły i nauczyciele wspierają rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy.

2. Zasady współpracy szkoły z rodzicami oparte są na wzajemnej życzliwości, dyskrecji oraz takcie i realizowane są poprzez:

· wspólne planowanie działań

· wspólne rozwiązywanie problemów

· wzajemne zaufanie

3. Rodzice zapoznawani są z obowiązującym prawem oświatowym i osiągnięciami szkoły.

4. Rada Rodziców uczestniczy w opracowywaniu podstawowej dokumentacji szkoły.

5. Szkoła diagnozuje potrzeby i oczekiwania rodziców w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej.

6. Rodzice systematycznie uczestniczą w zebraniach organizowanych przez dyrektora szkoły i wychowawców.

7. Wychowawcy przekazują rodzicom informacje o wynikach nauczania i zachowaniu dziecka, zawiadamiają o przewidywanych ocenach niedostatecznych i wspólnie z rodzicami podejmują działania mające na celu eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

8. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, utrzymywania stałego kontaktu z wychowawcą.

9. W celu zapobiegania eskalacji problemów, rodzice powinni na bieżąco informować wychowawcę, pedagoga szkolnego lub dyrektora o najdrobniejszych nawet formach przestępczości wśród uczniów.

10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci.

11. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności wychowawczych rodzice mają możliwość skorzystania z pomocy wychowawcy, nauczyciela i pedagoga szkolnego.

ROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZAKŁADA  WSPÓŁPRACĘ  Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI DZIAŁANIA SZKOŁY:

·   Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębicy

·   Komendą Policji w Dębicy, Posterunkiem Policji w Brzostku;

·   Samodzielnym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Brzostku

 • Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wydział Edukacji
 •  Domem Dziecka w Kołaczycach
 • Zakładem Karnym w Dębicy;
 • Państwową Wyższą Szkołą  Zawodową w Krośnie
 • Warsztatami Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domem Samopomocy w Brzostku
 • Miejskimi Domami Kultury – Dębica, Brzostek
 • Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzostku

·   Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Dębicy

                 · Gminnymi Ośrodkami  Pomocy Społecznej

OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 • wzmocnienie samooceny młodego człowieka, dbałość o zdrowie psychiczne
 • wzrost świadomości wartości patriotycznych,
 • wzrost świadomości w odniesieniu do korzyści wypływających ze zdrowego stylu życia,
 • wzrost umiejętności dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów,
 • wzrost asertywności uczniów, umiejętności, otwarcia się na drugiego człowieka i jego zrozumienia przy jednoczesnym poszanowaniu własnej godności,
 • stworzenie właściwego klimatu, atmosfery w szkole,
 • dbałość o ochronę środowiska przyrodniczego, klimatu, przepisy prawa

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE.

 • Realizacja tematyki wychowawczo-profilaktycznej na godzinach wychowawczych, zajęciach edukacyjnych, wycieczkach, rajdach, spotkaniach z ludźmi kultury, nauki np. wyjazd do teatru itp.
 • Współpraca z profesjonalnymi placówkami zajmującymi się profilaktyką, edukacją i wychowaniem – spotkania uczniów z przedstawicielami w/w instytucji.
 • Kontakty z rodzicami – zwrócenie uwagi na sygnały ostrzegawcze pojawiające się w przypadkach częstej absencji, braku zainteresowania nauką,  zachowań  ryzykownych.
 • Współdziałanie całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi w zakresie przestrzegania praw i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły
 • Propagowanie tematyki wychowawczej, prozdrowotnej, profilaktyki uzależnień, klimatycznej, ochrony środowiska, prawa i finansów: prelekcje, konkursy, gazetki, plakaty, ulotki, wystawy.

WYKAZ STAŁYCH UROCZYSTOŚCI, WYDARZEŃ I IMPREZ OGÓLNOSZKOLNYCH

 • Narodowe Czytanie –  „Nad Niemnem" E. Orzeszkowa
 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
 • Wyjazd pocztu sztandarowego na  XXII Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Turniej Wiedzy o Szkole i Jej Patronie
 • Święto Szkoły
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 • Montaż słowno - muzyczny z okazji Święta Niepodległości
 • Wigilia szkolna / klasowe
 • Półmetek
 • Turniej Klas
 • Konkurs Piosenki Obcojęzycznej / Religijnej
 • 19 Rocznica Śmierci Patrona Szkoły – „Biały marsz”
 • Udział w lokalnym konkursie na najładniejszy koszyczek wielkanocny.
 • Konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie”.
 •  Rocznica Zbrodni Katyńskiej
 • Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3Maja
 • Dni Otwarte Szkoły
 • Międzynarodowy Dzień Tolerancji
 • Konkurs dla uczniów klas VIII naszej gminy - „Profilaktyka uzależnień” (hasło reklamujące właściwe postawy życiowe)
 • Wyjazd uczniów na Dzień Papieski do Wadowic
 • Pożegnanie klas maturalnych,
 • Zakończenie Roku Szkolnego 2023/24

Zadania zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym na rok szkolny 2023/2024wynikają z obserwacji zachowań młodzieży przez nauczycieli, rozmów z rodzicami uczniów, kuratorami społecznymi, asystentami rodzin, pracownikami PPP; ankiet przeprowadzanych przez pedagoga szkolnego: „Poczucie bezpieczeństwa i relacje rówieśnicze w zespole klasowym", „ Używki", " Zainteresowania uczniów" oraz ankiety " Samopoczucie podczas pandemii COVID - 19 i wojny na Ukrainie" , Kwestionariusza Poczucia Stresu i relacji z rodzicami, rówieśnikami, spędzania czasu wolnego, postrzegania siebie;

Czynniki ryzyka

Czynniki chroniące

➢ poszukiwanie wrażeń

➢ nieadekwatna ekspresja gniewu

➢ zaburzenia zachowania

➢ lękliwość i agresywność

➢ przemoc wobec otoczenia

➢ preferowanie niezależności

➢ niepowodzenia szkolne

➢ niska zaradność życiowa

➢ bliskie relacje z dysfunkcjonalnym środowiskiem rówieśniczym

➢ niska samoocena

➢ podatność na wpływy rówieśnicze

➢ zaangażowanie religijne

➢ poczucie sensu życia

➢ przekonanie o szkodliwości środków odurzających

➢ preferowanie wartości

➢ docenianie osiągnięć szkolnych

➢ zaangażowanie społeczne

➢ umiejętności życiowe

➢ aspiracje życiowe

➢ poczucie własnej tożsamości

➢ samodyscyplina

➢ chaotyczne środowisko rodzinne

➢ niska skuteczność rodziców

➢ brak wsparcia ze strony rodziców

➢ aprobata dla zachowań niekonwencjonalnych ➢ brak dojrzałych więzi w rodzinie

➢ niekonsekwentna lub nieskuteczna dyscyplina w rodzinie

➢ rodzicielskie wzorce zachowań dysfunkcyjnych

➢ silne i pozytywne więzi rodzinne

➢ rodzicielska kontrola zachowania dzieci

➢ jasne zasady zachowania

➢ zaangażowanie rodziców w życie dzieci

➢ współpraca rodziców ze szkołą

➢ zachowania problemowe rówieśników

➢ postawy akceptujące wobec zachowań problemowych

➢ negatywna presja rówieśnicza

➢ subkultury młodzieżowe

 

➢ zaangażowanie w grupowe zajęcia pozalekcyjne

➢ pozytywna aktywność społeczna

➢ pozytywna presja rówieśnicza

➢ pozytywna kontrola rówieśnicza

➢ niskie osiągnięcia szkolne

➢ średnie wskaźniki zachowań problemowych ➢ słabe więzi z uczniami w okresie nauki zdalnej

 

➢ osobowe traktowanie ucznia

➢ współpracujący nauczyciele

➢ współdziałanie z rodzicami

➢ jasne zasady zachowania

➢ otwarta komunikacja w środowisku szkolnym ➢ współdziałanie z lokalną społecznością

➢ optymizm i nastawienie na konstruktywną przyszłość

➢ łatwy dostęp do środków odurzających (tytoń, alkohol)

➢ kryzys wartości w życiu społecznym

➢ pasywność obywatelska

➢ brak więzi międzyludzkich

➢ trudny dostęp do środków odurzających

➢ zero tolerancji dla patologii

➢ jasne zasady dotyczące zachowania młodzieży

➢ obywatelski nadzór i obywatelskie kontrole

➢ świadomość społeczna

➢ konstruktywna aktywność mediów

         Na podstawie przedstawionych czynników ryzyka i czynników chroniących opracowano zadania Szkolnego Programu Profilaktyczno - Wychowawczego na rok szkolny 2023/2024.

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNEGO

OBSZAR PROBLEMOWY – KULTURA OSOBISTA

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY SPOŁECZNEJ I PATRIOTYCZNEJ

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY

REALIZATOR  TERMIN

1. Zapoznanie uczniów              z pojęciem kultury osobistej (od zasad higieny, sposobu ubierania się do świadomego odbioru kultury).

- prowadzenie godziny wychowawczej na temat kultury języka, stroju, zachowania; zapoznanie młodzieży z zasadami obowiązującymi w Statucie Szkoły;

- konsekwentne egzekwowanie przez wszystkich nauczycieli postanowień Statutu Szkoły, dotyczących obowiązków uczniów;

- uczeń nazywa i rozróżnia postawy uważane powszechnie za właściwe lub niewłaściwe; wciela w życie zasady savoir-vivre, Statutu Szkoły, na egzaminie maturalnym i na uroczystościach szkolnych prezentuje odpowiedni ubiór.

- wychowawcy klas I  (wychowawcy pozostałych klas przypominają zasady obowiązujące w statucie)

 

 

- wszyscy nauczyciele

- cały rok szkolny

2. Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie.

- prowadzenie godziny wychowawczej, rozmów na temat samopoznania, zainteresowań, zdolności , wzmacniania poczucia własnej wartości ucznia.

- uczeń ma właściwy obraz własnej osoby, wierzy w siebie i  swoje możliwości , czuje się dowartościowany

- wszyscy nauczyciele a w szczególności wychowawcy, pedagog,  pedagog specjalny, psycholog szkolny

 - cały rok szkolny

3. Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, empatii, zachowań asertywnych.

- prowadzenie godzin wychowawczych / rozmowy             z uczniami na temat  zasad komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego asertywności,

- rozwijanie umiejętności nawiązywania, podtrzymywania przyjaźni oraz wzmacniania więzi                       z rówieśnikami i nauczycielami - działania integracyjne                           ( wycieczki, pikniki itp.)

- wzmacnianie więzi koleżeńskich oraz wzajemnej pomocy podczas nauki stacjonarnej i innych form wspólnej aktywności

- uczeń umie dotrzeć do rozmówcy, wyraża swe emocje,

- dostrzega potrzeby innych i niesie pomoc,

- współdziała w grupie

- wszyscy nauczyciele a w szczególności wychowawcy, pedagog, pedagog specjalny, psycholog, katecheta

 

- cały rok szkolny

 

 

 

4. Tolerancja – szacunek wobec „inności”

- rozmowy z uczniami  na temat  szacunku wobec innych kultur, poglądów, przekonań, inności, niepełnosprawności, obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji

- uczeń szanuje poglądy, przekonania innych ludzi, nie ulega stereotypom, ma własne poglądy

- wszyscy nauczyciele ,

- cały rok szkolny

5.Wulgaryzmy jako sposób uzewnętrzniania negatywnych emocji.

- wyposażenie uczniów  w wiedzę  na temat agresji, jej przyczyn, sposobów zastępowania, reagowania na nią (godziny wychowawcze, lekcje religii).

- uczeń wie, że nie ma emocji złych i dobrych, bo wszystkie są potrzebne  w bogatym świecie uczuć, że agresję można rozładować w inny - właściwy sposób.

- wszyscy nauczyciele                  - cały rok szkolny

6. Postawa patriotyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kształtowanie postaw patriotyzmu, tożsamości narodowej oraz poszanowania tradycji kultury własnego narodu

- prezentacja montażu słowno- muzycznego o tematyce patriotycznej       (11 listopada, 3 maja  )                           

 

- udział w akcji "Szkoła pamięta" (listopad)

 

- wychowanie w duchu poszanowania godności drugiego człowieka

- przybliżenie postaci patrona:                                 zorganizowanie konkursu wiedzy o Janie Pawle II, wystawy związane z patronem szkoły;                    

- lekcja biblioteczna o JP II               w klasach I;

- konkurs poezji czytanej JP II bibliotece

- uczeń ma świadomość tożsamości narodowej, szanuje symbole i znaki narodowe, religijne,  zna historię i  kulturę Polski.

- uczeń zna  sylwetkę patrona szkoły, bierze udział w konkursie na temat patrona

- wszyscy nauczyciele

 

 

- cały rok szkolny

 

 

 

- klasa gospodarzem szkoły,

 

- opiekun SU

 

 

 

- nauczyciel bibliotekarz

7. Postawa prospołeczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozwijanie świadomości istnienia potrzeby wspólnego działania na rzecz innych

- umożliwianie uczniom angażowania się do pracy

w wolontariacie                                 i uczestnictwa w akcjach charytatywnych,                                                         - rozbudzanie wśród młodzieży motywacji altruistycznej.

- uczeń zauważa potrzeby                     i problemy drugiego człowieka, w miarę możliwości niesie mu pomoc, kształtuje pozytywny wizerunek siebie samego.

 

 

 

 

- wszyscy nauczyciele,                 Caritas, wolontariat, katecheta

 

- cały rok szkolny

 

 

 

 

- zachęcanie  uczniów do honorowego oddawania krwi,  niesienie pomocy potrzebującym, np. dzieciom z Domu Dziecka w Kołaczycach, osobom samotnym

- prowadzenie gazetki szkolnej przez członków Koła PCK;

- wizyty w domach dziecka,                    u osób mieszkających samotnie, przekazanie darów

 

- Koło PCK

 

 

- Caritas, wolontariat

 

 

 

- przygotowanie uczniów do mądrego korzystania                             z praw przysługujących człowiekowi (zapoznanie                      z Konstytucją RP, deklaracją Praw Człowieka, elementami prawa karnego i cywilnego),

- kształtowanie umiejętności poruszania się w świecie norm, praw i przepisów,

- uczeń zna Konstytucję RP,

oraz prawa i obowiązki obywatelskie wynikające z zapisów konstytucyjnych,

 

- wie o istnieniu dokumentów i instytucji chroniących prawa człowieka

 

- nauczyciele WOS, wychowawcy

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

- cały rok szkolny

- dzielnicowy, pedagog szkolny

 

 

- kształtowanie u uczniów umiejętności hierarchizacji wartości oraz  świadomego korzystania z mediów, Internetu,

 

- uczeń zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu

 

 

 

- wychowawcy, nauczyciele informatycy

 

- uczenie odpowiedzialności, tolerancji,

- przygotowywania do wyboru drogi dalszego kształcenia, odnajdywanie się na rynku pracy, przeprowadzenie wśród młodzieży testu preferencji zawodowych.

 

 

- młodzież bierze udział                        w targach pracy, w salonie maturzystów; konsultuje się                 z doradcą zawodowym , odbywa praktyki zawodowe                               w zakładach pracy

 

 

 

 

- wychowawcy klas a w szczególności kończących edukację

 

 

- psycholog

 

 

8. Dostarczanie informacji o zmianach klimatycznych i ochronie środowiska

 

 Przeprowadzenie wykładów na lekcjach wychowawczych na temat ekonomicznego gospodarowania wodą i energią elektryczną i z geografii                             ( zmiany klimatyczne, ochrona środowiska) oraz konkursu na ww. temat ).

- zbiórka elektrośmieci

Młodzież jest świadoma wpływu człowieka na degradację środowiska, suszę, ocieplenie klimatu  itp.

Wszyscy nauczyciele               a w szczególności wychowawcy klas, nauczyciel geografii, biologii

 

 

 

- opiekun Samorządu Uczniowskiego

9. Świadome zarządzanie finansami

Przeprowadzenie prelekcji na temat finansów i bankowości

Uczniowie racjonalnie zarządzają swoimi finansami

Doradca zawodowy, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych

OBSZAR PROBLEMOWY – NIEBEZPECZEŃSTWO  UZALEŻNIEŃ

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY

REALIZATOR

1.Dostarczenie informacji                      o mechanizmach               i następstwach wczesnego picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy i palenia papierosów                

- dyskusje na godzinie wychowawczych, filmy, gazetki, ulotki,

- przeprowadzenie ankiet diagnozujących  na ile młodzież naszej szkoły spotkała się z uzależnieniami,  ankiet badających czynniki ryzyka wchodzenia w uzależnienia, 

 

 - prowadzenie zajęć mających na celu rozpoznanie skłonności wchodzenia w uzależnienia

 

- zorganizowanie konkursu wewnątrzszkolnego  na temat uzależnień,

- uczeń zna realne konsekwencje wczesnego picia alkoholu, zażywania narkotyków i palenia papierosów, zdaje sobie sprawę z tego , że uzależnienia powodują szkody emocjonalne, edukacyjne zdrowotne          i prawne,

 

- wie gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych

- wszyscy nauczyciele a w szczególności wychowawcy wszystkich  klas

- pedagog szkolny,

-  psycholog szkolny

- rodzice,

-   katecheci

 

 

 

 

 

 

 - pedagog

 

 

 - kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez dostarczenie asertywnych wzorców oraz ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia,

 

 -nauczyciele wf

 

2. Ochrona młodzieży przed uzależnieniem od multimediów, komputera, Internetu, telefonu, telewizji, itp.

- przeprowadzenie zajęć przez wychowawców klas, nauczycieli informatyki na temat uzależnień                 od multimediów z wykorzystaniem krótkich filmów we wszystkich klasach,

 - uczeń jest świadomy niebezpieczeństw płynących z nadmiernego korzystania z multimediów, potrafi dozować i gospodarować swoim  czasem, dokonuje prawidłowych wyborów

 - nauczyciel informatyki                       

- wychowawcy

3. Wspieranie młodzieży w bezpiecznym poruszaniu się w sieci oraz krytycznej analizie informacji dostępnych w Internecie

przeprowadzenie szkolenia na temat cyberprzemocy przez funkcjonariusza policji,

obchody Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Internetu

 - uczeń jest krytyczny wobec treści zawartych w internecie, świadomy zagrożeń i korzyści płynących z zawierania znajomości droga internetową

 - wszyscy nauczyciele

 

4. Pomoc młodzieży          z rodzin z problemem alkoholowym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zgromadzenie informacji              o rodzinach dysfunkcyjnych,

- stały kontakt z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzostku, pracownikami socjalnymi,

- pomoc w rozwoju pozytywnego, realistycznego obrazu siebie,

 swoich możliwości i zdolności                u młodego człowieka,

 

 

- nawiązanie efektywnej współpracy z uczniem          i rodzicem, pracownikami M-GOPS, udział pedagoga w komisjach ds. rodzin posiadających niebieską kartę

- efektywne radzenie sobie ucznia z sytuacjami problemowymi,

- uczeń rozpoznaje ,wyraża     i akceptuje uczucia,             a także radzi sobie                        z sytuacjami trudnymi

 

- wychowawcy klas,

- pedagog / psycholog

- rodzice

 

 

 

 

 

 

- zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą, kuratorami, pracownikami socjalnymi

 

- wychowawcy

- pedagog

 

- praca indywidualna z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, angażowanie go do udziału w kołach zainteresowań

 

 - uczeń dostrzega wsparcie i pomoc i stara się angażować w życie szkoły

 

- opiekunowie szkolnych kół zainteresowań

4. Pomoc młodzieży z problemem uzależnień  ( alkohol, papierosy, narkotyki, napoje energetyczne, pornografia)

 

 

 

- rozmowy dyscyplinujące                             z uczniami, u których wystąpiło podejrzenie  palenia  papierosów, spożywania alkoholu, używania narkotyków,

 - wczesna interwencja kryzysowa

- prowadzenie zajęć na temat szkodliwości pornografii

- uczeń deklaruje zmianę, jest świadomy skutków stosowania środków psychoaktywnych, palenia papierosów, spożywania alkoholu

- wychowawcy, psycholog, pedagog, dyrekcja rodzice

 

 

 

 - nauczyciel WDŻ, katecheci

OBSZAR PROBLEMOWY – WCHODZENIE W DOROSŁOŚĆ

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY

REALIZATOR

1. Przekazanie wiedzy                     o mechanizmach                          i następstwach wczesnej aktywności seksualnej

- antykoncepcja (według programu WDŻ)

- mini wykłady, plansze, ulotki,  filmy edukacyjne

- wzrost świadomości młodzieży na temat wczesnej inicjacji seksualnej

- nauczyciel WDŻ

- katecheci

- wychowawcy

2. Rozwijanie akceptacji dojrzewania, rozwoju          i problemów z tym związanych

- prowadzenie godzin wychowawczych w klasach II                       na temat odpowiedzialności prawnej za swoje „dorosłe” czyny

- wzmocnienie poczucia własnej wartości

- podejmowanie dojrzałych                            i odpowiedzialnych decyzji

- zachowania asertywne

- nauczyciel uczący WDŻ

- wychowawcy  kl. II

- katecheci

 

 

3. Przekazanie wiedzy na temat funkcji rodziny

-  prowadzenie zajęć WDŻ, godzin wychowawczych dotyczących wartości rodziny

- poznanie funkcji rodziny i odpowiedzialności za nią

- nauczyciel WDŻ, WOS, wychowawcy

4. Zagrożenia życia rodzinnego

- prowadzenie lekcji w ramach WDŻ, katechez

- uświadomienie roli więzi między członkami rodziny

- nauczyciel WDŻ, katecheta,

 Wg harmonogramu planowanych lekcji

OBSZAR PROBLEMOWY – WAGARY, NIEPOWODZENIA SZKOLNE

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY

REALIZATOR

1. Zapoznanie młodzieży  z systemem kar za absencję.

- egzekwowanie obowiązujących w Statucie przepisów odnośnie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych, opracowanie Programu Poprawy Frekwencji

- przypomnienie na godzinach wychowawczych negatywnych stron wagarowania,

 - badanie ankietowe na temat przyczyn absencji uczniów

-  poprawa frekwencji.

- uświadomienie zagrożeń występujących podczas wagarów,

 • wyrobienie nawyku rezygnacji z wagarów
 • uświadomienie wagi nauki szkolnej, korzyści płynących z edukacji                  w szkole średniej i po jej zakończeniu

- pedagog,

- wychowawcy wszystkich klas, szczególnie klas pierwszych

  - wrzesień

 2. Rozpoznawanie źródeł niepowodzeń szkolnych i zapobieganie problemom w nauce.

 - badanie  przyczyn trudności szkolnych uczniów,

- przeprowadzenie godzin wychowawczych w kl. I  na temat „Wybieram własny styl uczenia”

-  zapoznanie z technikami wspierającymi proces zapamiętywania,

 - rozmowy z rodzicami, opiekunami uczniów, informowanie ich o postępach w nauce,

 - rozwiązanie konkretnych problemów

 - osiąganie przez uczniów lepszych wyników w nauce

- poznanie własnych predyspozycji (wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk)

 

 - wychowawcy wszystkich klas, szczególnie klas pierwszych

 - psycholog

 - pedagog

 - katecheta

 - cały rok szkolny

 

 

 

 

3. Rozwijanie zainteresowań.

- przeprowadzenie ankiety celem poznania zainteresowań uczniów kl. I

- prowadzenie  kółek                  zainteresowań, organizacji szkolnych

-organizowanie wycieczek klasowych, rajdów pieszych, ognisk, wyjść na górę Liwocz,

pielgrzymek do miejsc kultu religijnego , spotkań z ciekawymi ludźmi oraz absolwentami szkoły,                            - zamieszczanie artykułów na stronach internetowych szkoły oraz redagowanie szkolnej  gazetki ,,Plotka”

- przygotowanie uczniów do udziału zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych

 - angażowanie uczniów                                 w szkolny i powiatowy konkurs motoryzacyjny, Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, 

- przeprowadzanie konkursów za najlepszą frekwencję klasy, „Najlepszego  czytelnik miesiąca”, „Najlepszego  czytelnik roku”,„ Najlepszego ucznia w zawodzie”

 - udział w targach pracy

- skierowanie aktywności uczniów na „pozytywny tor”

- młodzież działa w organizacjach szkolnych, uczestniczy zawodach, konkursach, olimpiadach,  wycieczkach, zdobywa wiedzę, umiejętności, kształtuje własny wizerunek, staje się przykładem dla innych

 

- pedagog

 

- wszyscy nauczyciele

 

 

- opiekunowie kół zainteresowań

 

 

 

- cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bibliotekarz

- nauczyciele zawodu

4. Zaangażowanie uczniów w sprawy szkoły, społeczeństwa.

Umożliwianie uczniom angażowania się do pracy  w wolontariacie i uczestnictwa w akcjach charytatywnych. Wskazanie  korzyści   z zaangażowania się w działalność prospołeczną.

- wyrobienie odpowiedzialności za sprawy szkolne

- rozwijanie więzi ze szkołą

 - opiekun SU

 - Koło Caritas

 -    Koło PCK

 - wychowawcy

 - katecheta

 

 

5. Włączanie  rodziców                  w działalność wychowawczą szkoły

 - zebrania z rodzicami,  rozmowy na temat obowiązku szkolnego i wymóg, aby rodzice nie wyrażali zgody na podejmowanie pracy zarobkowej uczniów w trakcie roku szkolnego.

  Miniwykład wychowawców na zebraniach wywiadowczych na temat zależności między wynikami w nauce a higieną pracy umysłowej  i obecnością uczniów na zajęciach szkolnych, - wystawy pedagogizujące podczas spotkań wywiadowczych

 - uświadomienie zagrożeń wynikających  z absencji

 - współpraca ze szkołą w przeciwdziałaniu wagarom

- troska rodzica o właściwe warunki  dziecka do nauki w domu

 - wychowawcy wszystkich klas,

- pedagodzy

- dyrekcja

- bibliotekarz

OBSZAR PROBLEMOWY: PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY

REALIZATOR

 

1. Anoreksja, bulimia, cukrzyca, otyłość.

 

- omawianie tematyki dbałości           o higienę osobistą, właściwe odżywianie,

 • gimnastyka jako sposób na zdrowie,
 •  zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego oraz w zajęciach dodatkowych z wf
 • wczesna interwencja w zaburzeniach odżywiania

 

- uświadomienie mechanizmu zachorowania na anoreksję czy bulimię, 

- prawidłowego odżywiania się młodzieży,

- zwiększenie poczucia własnej wartości

-  dbanie o prawidłową sylwetkę i postawę,

 

 • nauczyciele uczący podstaw żywienia, prowadzący praktyki zawodowe

-  prowadzący praktyki zawodowe z żywienia

- psycholog, nauczyciele w-f

2. Poznanie źródeł stresu, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, niską samooceną, troska o zdrowie psychiczne.

- rozmowy, pogadanki, na godz. wychowawczych,

- kształtowanie umiejętności wyboru właściwych form walki ze stresem

- prowadzenie godzin wych.                 w klasach III i IV na temat form walki ze stresem egzaminacyjnym

- korekta metod i form pracy nauczyciela, aby minimalizować stres u ucznia,

- przeprowadzenie testów psychologicznych mających na celu określenie poziomu występującego stresu wśród młodzieży i sposobów radzenia sobie z nim

- wzrost wiedzy na temat istoty stresu, jego objawów,

- ukształtowanie umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu                               i redukowania napięcia emocjonalnego

 

 

 

 

 

 

 

- wychowawca,

- pedagog/ psycholog,

- katecheta

- wychowawcy klas  II, III i IV

 

 

 

 

 

4. Wychowanie do czynnego spędzania czasu wolnego                       i aktywności ruchowej.

 • zapoznanie młodzieży                     z różnymi formami wypoczynku

- angażowanie w organizację rozgrywek sportowych

- upowszechnienie aktywności ruchowej (wycieczki, rajdy, udział w dodatkowych zajęciach z wychowania fizycznego).

- nauczyciele wychowania fizycznego

 

5. Pomoc indywidualna  w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji kryzysowych (choroba, ciąża)

- rozmowy, wsparcie emocjonalne, w razie potrzeby skontaktowanie ucznia – rodzica z lekarzem bądź psychologiem

- uczeń otrzyma fachową pomoc od specjalisty

- wychowawcy

- pedagodzy/ psycholog

6. Profilaktyka :                           a)raka szyjki macicy

 „ Wybierz życie - pierwszy krok” ,                      b)raka skóry                  - ”Znamię ! Znam je?”,                                   c)  wirusowego zapalenia wątroby -                                  „ Podstępne WZW"

- prelekcje, filmy, ulotki, broszury o tematyce związanej z higieną osobistą,

-  uczniowie posiadają podstawową wiedzę na temat profilaktyki w/w chorób, kontrolują stan swojego zdrowia.

 

- pedagog szkolny

- psycholog

 

- nauczyciel biologii

7. Zagrożenie HIV/AIDS

 • przedmiot WDŻ , higiena                 i ochrona zdrowia – w ramach programu nauczania
 • zbiór wideoteki bibliotecznej
 • wewnątrzszkolny konkurs na temat HIV/ AIDS
 • uczeń uzyska wiedzy na temat sposobów zarażania się wirusem ,  a także gdzie szukać pomocy w przypadku choroby

- nauczyciel uczący  WDŻ i przedmiotu higiena i ochrona zdrowia

8. Brawura i brak rozsądku na drodze

 

- pogadanki, filmy, plakaty

- zwiększenie świadomości odpowiedzialności za życie swoje i innych

- wychowawcy

-nauczyciele przepisów ruchu drogowego, nauki jazdy,  katecheta

9. Realizacja zagadnień pierwszej pomocy przedlekarskiej               

- ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

- zgodnie z rozkładem materiału

- inspektor od spraw BHP

- nauczyciel przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa

       

OBSZAR PROBLEMOWY: AGRESJA

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

FORMY REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY

REALIZATOR

1. Monitoring szkoły

- monitorowanie korytarzy, przestrzeni wokół szkoły

- zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole

- pracownicy szkoły

2. Eliminowanie zachowań agresywnych wśród uczniów

- przeprowadzenie ankiet                         i wywiadów wśród uczniów klas I na temat poczucia bezpieczeństwa w klasie, szkole, rodzinie

- omawianie na godzinach wychowawczych przyczyn zachowań agresywnych wśród młodzieży, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- uczeń zna definicję agresji, przyczyny i skutki zachowań agresywnych,

 

 - zauważa i przeciwdziała agresji,

 - zna techniki relaksacji, wie, gdzie szukać pomocy i jak obronić się w sytuacji zagrożenia

 - pedagog/psycholog,

   wychowawcy                  - przedstawiciel służby więziennej, policjant

 •  

3.Rozpoznawanie                          i diagnozowanie przez nauczycieli zachowań agresywnych uczniów 

- kontrola monitoringu szkolnego, natychmiastowa reakcja na sytuację problemową

- przekazywanie wiedzy uczniom na temat sposobów i technik radzenia sobie z pobudzeniem emocjonalnym, sposoby na złość

- wykonanie na korytarzu głównym gazetki na temat przeciwdziałania przemocy               w szkole i w domu

- dyskusje na temat przyczyn zachowań agresywnych, prowadzenie mediacji                       w sytuacjach konfliktowych

- wygaszanie konfliktów wśród uczniów

 

 - pedagog/ psycholog

 - wychowawcy wszystkich klas,

4. Współpraca z  rodzicami  w zakresie problematyki agresji

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zachowania autodestrukcyjne

- przeprowadzanie ankiet   wśród              ucz. kl. I na temat poczucia bezpieczeństwa uczniów klas I ,

- podejmowanie tematu zastępowania agresji w czasie zebrań z rodzicami,

 

 

 

 

 

- rozmowy z uczniami na temat przyczyn niskiej samooceny, samookaleczeń, depresji, prób samobójczych

- działania prewencyjne

- interwencja kryzysowa

 - uświadomienie zagrożeń wynikających z agresji,

 - właściwe reagowanie ucz. na zachowania agresywne,

 - współpraca rodziców ze szkołą w przeciwdziałaniu agresji

 - uświadomienie rodziców o ponoszeniu odpowiedzialności za wybory życiowe swoich dzieci

- uczeń czuje wsparcie i pomoc szkoły, wie gdzie szuka pomocy w sytuacjach kryzysowych ( psycholog/pedagog, wychowawca, telefon zaufania Ośrodki Interwencji Kryzysowej)

- pedagodzy

    psycholog

- wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy, nauczyciele,

psycholog/pedagog, rodzice

Podstawa prawna

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997r.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r.
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ) - art. 26, art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3.
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 59 i 949).
 5. Rozporządzenie MEiN z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.
 6. Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r.
 7. Ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami: 1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770; 1999 r. Nr 96, poz.1107; 2003 r. Nr 229, poz. 2274).
 8. Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami -  ustawa z 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
 9.  Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.
 10. Ustawa z dnia 2grudnia2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej,” (Dz. U. z 2016 r.  poz.2174.
 11. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości     i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwana „ustawą o wychowaniu     w trzeźwości” (zmiany Dz.U. 2013poz. 1563: Dz. U.2014 poz.822 i 1188)
 12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwana „ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U. 2012 Nr 124  ( zmiany : Dz.U.2015 poz.28)   
 13. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zwana „ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu” (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55; zm. 1997r. Nr 88, poz. 554 i 121, poz. 770; z 1999r. Nr 96, poz. 1107).
 14. Rozporządzenie MENiS z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych ( DZ .U. z 2020 R. POZ  1008)

.

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.