Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

IM. JANA PAWŁA II W BRZOSTKU

 

Rozdział I

Nazwa zespołu oraz jego siedziba

§ 1

 1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku zwany dalej „zespołem", został powołany w celu wspólnego zarządzania jednostkami oświatowymi
 2. W skład zespołu wchodzą:
 1. Technikum
 2. Branżowa szkoła I stopnia
 3. Centrum Kształcenia Ustawicznego – działające w oparciu o Zarządzenie nr 66 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2019.
 1. Siedzibą zespołu jest budynek w Kleciach 125.
 2. Ze względu na specyfikę pracy szkoły, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze organizowane są również poza główną siedzibą zespołu.
 3. Zespół posługuje się pieczęcią podłużną o treści: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku Klecie 39 – 230 Brzostek,
  tel./fax 146830321 NIP 872-10-52-505

§ 2

 1. Zespół jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu państwa, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy budżetu państwa.
 2. W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań szkół wchodzących w skład zespołu.
 3. Zespół dokumentuje swoją działalność zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział II

Cele i zadania zespołu

§ 3

Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności zarządzania szkołami wymienionymi w § 1 ust.2.

§ 4

Zadaniem zespołu jest:

 1. zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań szkół wchodzących w skład zespołu,
 2. zarządzanie i administrowanie obiektami należącymi do szkół wchodzących w skład zespołu,
 3. organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej szkół wchodzących w skład zespołu,
 4. prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół wchodzących w skład zespołu.

Rozdział III

Organy zespołu

§ 5

 1. Dyrektor zespołu, zwany dalej „dyrektorem” jest jednoosobowym organem wykonawczym zespołu oraz jednoosobowym organem wykonawczym szkół wchodzących w skład zespołu.
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w  przepisach dla:
 1. kierownika jednostki organizacyjnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którą zarządza i reprezentuje na zewnątrz,
 2. kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych,
 3. organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów,
 4. dyrektora szkół wchodzących w skład zespołu opisane w ich odrębnych statutach.
 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora określają odrębne przepisy oraz statuty szkół wchodzące w skład zespołu.
 2. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy zespołu oraz szkół wchodzących w skład zespołu przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

§ 6

 1. Rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działającą „Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku”.
 2. Połączenie rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład zespołu nie narusza kompetencji określonych dla poszczególnych rad pedagogicznych, w ich odrębnych statutach.
 3. Wspólnie działające rady pedagogiczne działają na podstawie wspólnie ustalonego „Regulaminu Rady Pedagogicznej  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku”, który określa:
 1. zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej,
 2. ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej ,
 3. szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej
 4. tryb podejmowania uchwał,
 5. dokumentowanie zebrań.

§ 7

 1. Rady rodziców szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działającą „Radę Rodziców  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku”.
 2. Wewnętrzną strukturę wspólnie działających rad rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku”.

§ 8

 1. Samorządy uczniowskie szkół wchodzących w skład zespołu tworzą wspólnie działający „Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku”.
 2. Cele działalności, kompetencje, zadania, strukturę i ordynację wyborczą wspólnie działającego samorządu uczniowskiego określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku”.

Rozdział IV

Nauczyciele i inni pracownicy zespołu

§ 9

 1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych do wykonania zadań zespołu w tym do wykonania zadań szkół wchodzących w skład zespołu.
 2. Zakresy zadań nauczycieli szkół wchodzących w skład zespołu określają statuty tych szkół.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 10

Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Pedagogiczna w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jana Pawła II

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

mgr inż. Katarzyna Grygiel

 

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.