Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Statut branżowej szkoły I stopnia

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

Podstawy prawne:

 1. Konstytucja RPz dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z poźń. zm);
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.– Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148);
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245);
 7. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
 8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668);
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 869);
 11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998);
 12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682);
 13. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.Dz. U.
  z 2018 r. poz. 2096);
 14. Ustawa z 22.grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm.)

ROZDZIAŁ I

INFORMACJA O SZKOLE

§ 1

1. Nazwa i siedziba szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II  w Brzostku 39-230 Brzostek, Klecie 125

2. Ukończenie nauki w szkole umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole, a także dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia.

3. Szkoła kształci w zawodach szkolnictwa branżowego:

1) w branży spożywczej (SPC) w zawodzie:

  1.  

a) cukiernik - symbol zawodu 751201 z wyodrębnioną kwalifikacją w zawodzie: SPC.01.  Produkcja wyrobów cukierniczych;

2) w branży rolno-hodowlanej (ROL) w zawodzie:

a) mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych- symbol zawodu 834103 z wyodrębnioną kwalifikacją w zawodzie: ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

4. Cykl kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata.

5.Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi kształcenie.

6. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.  Jana Pawła II  w Brzostku,

2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

3)    nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4)    szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.  Jana Pawła II  w Brzostku.

§ 2

1. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie.

2. Zadania szkoły:

1) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata,

2) wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie,

3) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

4) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

3.  Szkoła realizuje zadania określone w ust. 2 w następujący sposób:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i kwalifikacji zawodowych,

2) sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów, organizując zajęcia pozalekcyjne,

3) prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną, mającą na celu poszerzenie lub modyfikacje zakresu realizowanych celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania Szkoły, uwzględniając potrzeby środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia:  organizuje spotkania z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami biura pracy oraz firm marketingowych,

5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

6) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, realizację programu prozdrowotnego i działań przeciwstawiających się patologii, a także poprzez walkę z nałogami,

7) organizuje kształcenie w zawodzie.

4.Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

§ 4

1. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

2) sprawuje opiekę nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

3) w szkole, w czasie każdej przerwy, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalonym przez Dyrektora szkoły,

4) każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dalej wychowawcą,

5) w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, powierza się jednemu wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap edukacyjny.

2. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub z przyczyn organizacyjnych szkoły,

2) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy,

3) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

3. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

4. W szkole przyznawana jest pomoc dla uczniów, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna forma opieki w postaci stałej bądź doraźnej pomocy, w tym  materialnej.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

§ 5

Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

§ 6

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim,

5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,

6) tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich przewodniczących,

7) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

12) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

13) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,

15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

16) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

17) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,

18) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

19) skreślenie ucznia z listy uczniów,

2. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy, należy w szczególności:

1) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w szkole nauczycielami i pracownikami niebędącymi nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w szkole,

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli.

§ 7

1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

2. Zarządzenia Dyrektora szkoły podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

§ 8

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi Szkoły, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania,

6) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,

7) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę, 

8) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stanowisk.

4. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala Statut,

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole,

3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w wymienionym regulaminie.

§ 9

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2) wspieranie działalności statutowej szkoły oraz możliwość gromadzenia w tym celu funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

3) typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.

4. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny.

5. Rada Rodziców opiniuje w szczególności:

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa wymieniony regulamin.

§ 10

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem  i jest odrębnym dokumentem.

3. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

6) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu,

7) wyrażenia własnej opinii na temat pracy nauczyciela przy dokonywaniu oceny jego pracy.

§ 11

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze Statutu i planów pracy szkoły.

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły.

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 12

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego.

§ 13

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 30.

3. Oddział dzieli się na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia zajęć w grupach.

4. Podziału na grupy praktycznej nauki zawodu dokonuje Dyrektor szkoły, grupa nie może liczyć więcej niż 9 uczniów.

5. Szkoła może tworzyć międzyoddziałowe grupy na zajęciach z wychowania fizycznego.

6. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę słuchaczy ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 14

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora.

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie oddziałowo-lekcyjnym.
 2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana jako zajęcia praktyczne zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach i ramowymi planami nauczania i realizowana jest w warsztatach szkolnych, pracowniach ćwiczeń praktycznych, przyszkolnej działce dydaktycznej, zakładach pracy, w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
 1. Realizacja niektórych treści programowych kształcenia praktycznego może być realizowana w formie wycieczek dydaktycznych.
 2. Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym, samochodem, maszynami rolniczymi oraz nauka pracy kombajnem zbożowym odbywa się indywidualnie z każdym uczniem zgodnie z programem nauczania.
 3. Organizację praktycznej nauki zawodu określają wewnątrzszkolne regulaminy:

zajęć praktycznych

warsztatów szkolnych

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. Czas trwania praktycznej nauki zawodu uczniów określają obowiązujące programy nauczania dla danego zawodu.
 1. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, jak również długość przerw ustala dyrektor Szkoły w porozumieniu z organami Szkoły.
 2. Szkoła organizuje naukę religii dla uczniów,

- których rodzice wyrażają pisemnie takie życzenia składane na początku pierwszego roku nauki, jeżeli uczeń jest niepełnoletni,

- którzy podjęli decyzję o uczestnictwie w lekcjach religii w przypadku ich pełnoletniości.

 1. Uczniowie nie objęci nauką religii mają zapewnioną opiekę na terenie Szkoły, a jeżeli zajęcia religii wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji zwalniani są do domu.
 2. Szkoła może organizować dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych dla uczniów, zwiększające szansę ich zatrudnienia, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego i placówkami kształcenia praktycznego.
 3. Szkoła może prowadzić zajęcia dodatkowe dla uczniów realizowane podczas ferii zimowych.
 4. Do realizacji praktycznej nauki zawodu Szkoła zapewnia możliwość korzystania m.in. z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, pracowni komputerowych i warsztatów szkolnych.
 5. Pomieszczenia wymienione w punkcie 12. funkcjonują zgodnie z właściwymi im regulaminami.

§ 15

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

2) zajęć rewalidacyjnych,

3) zajęć rozwijających uzdolnienia,

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębicy oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2)  udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.

5. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.

6. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez szkołę uzależniony jest od wieku uczniów i potrzeb środowiskowych i jest realizowany poprzez zapewnienie uczniom:

1) pełnej opieki ze strony nauczycieli realizujących w szkole zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne,

2) pełnej opieki w czasie przerw miedzy zajęciami lekcyjnymi zgodnie z harmonogramem pełnienia dyżurów,

3) w czasie wyjść (wyjazdów) poza teren szkolny.

§ 16

   1. W szkole funkcjonuje szkolny klub wolontariatu.
   2. Szkolny klub wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagowaćczynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
   3. Członkiem klubu może być każdy uczeń, który ukończył 15 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna prawnego na działalność w klubie.
   4. Cele działania szkolnego klubu wolontariatu:
    1. zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
    2. angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
    3. promowanie wśród młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
    4. organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
    5.  tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
    6. pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym
     w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych
     w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
    7. wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
    8. promowanie idei wolontariatu;
    9. angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
   5. Wolontariusze:
    1. wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
    2. wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
    3. warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
    4. po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole;
    5. członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
    6. członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską
     o innych;
    7. członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
    8. członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy klubu, a także w spotkaniachi warsztatach dla wolontariuszy;
    9. każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
    10. każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
    11. każdy członek klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu;
    12. wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego klubu wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun szkolnego klubu wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu.
   1. Klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły.
   2. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców;
   3. Na walnym zebraniu członków klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków -zarząd klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy klasowe.
   4. Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego.
   5. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
   6. Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności.
   7. Klub wolontariusza prowadzi Dziennik aktywności. Wpisów do Dziennika aktywności mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.
   8. Formy działalności klubu:

a) działania na rzecz środowiska szkolnego;

b) działania na rzecz środowiska lokalnego;

c) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.     

 1. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.
 2. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej wiadomości  na stronie internetowej szkoły.
 3. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:
    1. świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych
     w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie
     o możliwości jego rozwiązania;
    2. na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie
     o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń;
    3. na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w dzienniczku wolontariusza;
    4. jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia;
    5. do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
     i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
    6. korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,w zakresie wykonywanych świadczeń;
    7. wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
    8. korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.  W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania;
    9. wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
    10. korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1;
    11. w wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia spraw formalnych oraz koszty ubezpieczenia;
    12. w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
   1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności;
   2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną
    i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia;
   3. Formy nagradzania:
    1. pochwała dyrektora na szkolnym apelu;
    2. przyznanie dyplomu;
    3. wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
    4. pisemne podziękowanie do rodziców;
    5. wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez co najmniej trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.
 1. Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu.
 2. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego światowy dzień wolontariusza.

§ 17

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie przeznaczone na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru oraz stanowi Centrum Multimedialne.

3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły, który jest odrębnym dokumentem. 

4. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu.

5. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu.

6. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą,

2) przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

7. Inne zadania biblioteki:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z rożnych źródeł informacji,

6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.

§ 18

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor.

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie organizowania działalności innowacyjnej, poprzez przyjmowanie propozycji prowadzenia działalności innowacyjnej. Zasady prowadzenia działalności innowacyjnej określają odrębne przepisy.

4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

5. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji oraz autorów innowacji.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 19

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy.

3. W szkole mogą być tworzone, za zgodą organu prowadzącego, stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi.

4. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

5. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 ustala Dyrektor.

§ 20

1. W szkole utworzone są stanowiska:

wicedyrektora,

kierownika szkolenia praktycznego,

których powołuje i odwołuje Dyrektor Szkoły, co regulują odrębne przepisy.

2. Dyrektor Szkoły powierza te stanowiska i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej.

3. Szczegółowy zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze określa Dyrektor.

§ 21

 1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy i Kodeks Etyczny Nauczyciela.
 3. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów Szkoły,

2) dbałość o prawidłowy przebieg prowadzonego przez niego procesu edukacyjnego i wychowawczego w tym:

a) przedstawienie programu nauczania Dyrektorowi Szkoły oraz wybór podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

b) opracowanie kryteriów wymagań z danego przedmiotu i zapoznanie z nimi ucznia, rodziców na ich prośbę,

c) informowanie uczniów o organizacji egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi,

d) dokonywanie samooceny i pomiarów jakości swojej i uczniów pracy oraz jej dokumentowanie

3) wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

 1. bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,

5) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych niepowodzeń szkolnych i życiowych w formie indywidualnych lub zbiorowych zajęć organizowanych na prośbę ucznia(ów) lub z własnej inicjatywy

a) zajęcia, o których mowa w pkt.5) nauczyciel organizuje po lekcjach lub przed lekcjami, w określonych przez niego na początku roku szkolnego terminach i podaje do wiadomości uczniom i rodzicom

6) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, udział w gromadzeniu niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania i pomoc w zakupie; dbałość o pomoce i sprzęt szkolny),

7) realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego oraz przestrzeganie Statutu Szkoły,

8) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

9) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę oraz w spotkaniach z rodzicami,

10) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżurów, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, prawidłowe i terminowe dokonywanie wpisów do dziennika elektronicznego,

11)  planowanie pracy i opracowywanie rozkładów materiału,

12) przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej; zachowywanie dyskrecji, kultury i życzliwości w kontaktach międzyludzkich,

13) wykonywanie wszystkich dodatkowych zadań powierzonych przez dyrektora Szkoły związanych z organizacją pracy Szkoły, a w tym m.in.:

 1. uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i Komisjach Przedmiotowych,
 2. pełnienie funkcji opiekuna młodzieży (Samorządu Uczniowskiego, organizacji młodzieżowej, wycieczki, koła zainteresowań lub zajęć pozalekcyjnych),
 3. pomoc uczniom w przygotowaniu się do konkursów, olimpiad, zawodów sportowych,
 4. pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,

e) udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe zwane komisjami przedmiotowymi.
 1. pracą komisji przedmiotowej kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Szkoły na wniosek komisji,
 2. cele i zadania komisji przedmiotowych obejmują:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programu nauczania danych przedmiotów, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie zaproponowania programu nauczania i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

b) wspólne opracowywanie szczegółowych uzgodnień dotyczących kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

 1. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia,

 1. wspólne opiniowanie przygotowywanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych działań i programów edukacyjnych,
 2. dokonywanie pomiarów i analiz w ramach organizacji mierzenia jakości pracy Szkoły (jako sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego).
 1. Komisje przedmiotowe pracują w oparciu o opracowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną plan pracy oraz zobowiązane są do dokumentowania swej pracy w książce protokołów i składania z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 2. W Szkole powołuje się następujące komisje przedmiotowe oraz stałe zespoły:
 1. Komisja Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych,
 2. Komisja Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących,
 3. Komisja Wychowawców Klasowych, w skład której wchodzą nauczyciele-wychowawcy, pedagog szkolny oraz katecheci.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania i podręczników z zakresu kształcenia ogólnego.

a) powyższe ustalenia dokonuje zespół w miesiącu czerwcu każdego roku, zapoznając uczniów i rodziców z dokonanymi ustaleniami.

 1. W Szkole powołuje się doraźne zespoły problemowe i inne komisje usprawniające działalność Szkoły.
 2. Każdy nauczyciel zatrudniony w Szkole jest członkiem Rady Pedagogicznej.
 3. Nauczyciele religii zatrudniani są w Szkole na wniosek odpowiednich władz kościelnych.

§ 22

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli w niej uczących – wychowawcy oddziału.

1) dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia,

2) obowiązki wychowawcy danego oddziału powierza dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

 1. wychowawca pełni swoją funkcję do chwili ukończenia przez uczniów nauki, chyba że dyrektor Szkoły lub pozostałe organy przedstawią uzasadniony wniosek o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywaniu konfliktów w zespole uczniów oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

3) zawarcie na początku roku szkolnego kontraktu z uczniem powtarzającym rok szkolny lub przyjętym do szkoły warunkowo oraz omówienie jego warunków na forum klasy.

 1. W celu realizacji zdań, o których mowa w ust.2 wychowawca:
 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski, ustala treści zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą,

3) realizuje program wychowawczy oddziału opracowany w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi), utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b) współdziałania z rodzicami, tzn. udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączenia ich w sprawy życia oddziału i Szkoły.

c) współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia

 1. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej oddziału tj. dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwa szkolne oraz gromadzi obserwacje, pomiary i analizy związane z mierzeniem jakości pracy.

§ 23

 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Pomocy, o której mowa w ust.1 udziela pedagog szkolny przy współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na:
 1. rozpoznaniu i diagnozowaniu środowiska ucznia,

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspokajania,

 1. rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia,
 2. wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami,

5) podejmowaniu działań profilaktyczno –wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

6) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

7) wspieraniu działań nauczycieli i rodziców wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

8) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiającej sprostanie tym wymaganiom,

 1. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

10) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców,

11) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole jest organizowana w formie:
 1. porad dla uczniów,
 2. porad, konsultacji i warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 24

1. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

§ 25

1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

1) udostępniania zbiorów w bibliotece,

2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,

3) udzielania informacji o zbiorach,

4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów,

5) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się,

6) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa,

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

1) gromadzenia zbiorów,

2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów,

3) organizacji udostępniania zbiorów,

4) organizacji warsztatu informacyjnego,

3. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z:

1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej,

2) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego propagowania różnych imprez czytelniczych,

3) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu,

4. W ramach organizacji pracy szkoły nauczyciele bibliotekarze realizują inne zadania zlecone przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ VI

REKRUTACJA

§ 26

 1. Branżowa szkoła I stopnia dokonuje rekrutacji w oparciu o odpowiednie przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
 2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału pierwszego branżowej szkoły I stopnia  dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 3. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 2, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

§ 27

Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej należy w szczególności:

 1. Podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
 2. Ustalenie kryteriów na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,
 3. Ustalanie kryteriów rekrutacji uczniów do oddziału pierwszego,
 4. Sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 28

Przy przyjmowaniu do oddziału pierwszego szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo -wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 29

Dyrektor szkoły :

 1. Decyduje o przyjęciu uczniów do  oddziałów programowo wyższych branżowej szkoły I stopnia .
 2. Decyduje o przyjęciu ucznia do oddziału pierwszego branżowej szkoły I stopnia, w przypadku gdy:
 1. uczeń powraca z zagranicy,
 2. liczba kandydatów do oddziału pierwszego jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.
 1. W przypadkach niewymienionych w ust. 2 dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów pierwszych.
 2. Dyrektor szkoły ponadto :
 1. Przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów pierwszych,
 2. Zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

3. Dyrektor szkoły ponadto: zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do szkoły o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole.

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 30

1. Uczeń ma prawo:

 1. zapoznania go z przysługującymi mu prawami i uprawnieniami;
 2. otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach np. w sprawie promocji, klasyfikowania, karach porządkowych;
 3. informacji na temat życia szkolnego, w tym organizacji zajęć pozalekcyjnych;
 4. korzystania z pomocy opiekuńczej i materialnej, w miarę możliwości finansowych szkoły;
 5. zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych;
 6. działania w samorządzie uczniowskim, wybierania i bycia wybieranym do samorządu klasowego i szkolnego, wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu;
 1. poszanowania własnej godności osobistej, dobrego imienia, oraz kulturalnego traktowania ze strony innych,
 2. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, bez stosowania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 3. swobodnego wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądowych, religijnych- jeśli nie narusza tym godności innych osób,
 4. znajomości wymagań edukacyjnych i kryteriów na poszczególne oceny z każdego przedmiotu oraz zasad i warunków pracy na poszczególnych przedmiotach,

11) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności oraz zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i z kryteriami oceniania podanymi przez nauczycieli i wychowawców,

12) odwołania się od oceny zgodnie z wyznaczonym trybem,

13) rozwijania zainteresowań, udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych,

14) dni wolnych od zajęć lekcyjnych podczas przygotowań do olimpiady lub konkursu przedmiotowego w wymiarze:

 1. 2 dni przed eliminacjami rejonowymi,
 2. 4 dni przed eliminacjami wojewódzkimi,

15) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

16) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami szkoły, pod opieką wychowawcy oddziału lub nauczyciela i w porozumieniu z dyrektorem Szkoły,

17) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

18) wyboru kół zainteresowań działających w szkole,

19) uczestnictwa w wyjazdach i wycieczkach szkolnych. współdecydowania o celu i terminie wycieczki.

   • 2. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi
    w przypadku naruszenia praw ucznia.
   • 3. Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora szkoły w ciągu 14 dniu od wystąpienia naruszenia praw ucznia.
   • 4. W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest dyrektor, skargę składa się do Podkarpackiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia.

5. Uczeń ma obowiązek:

1) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej;

2) godnego i odpowiedzialnego postępowania, dbania o dobre imię Technikum i poszanowania jego tradycji;

3) poszanowania godności osobistej, praw i wolności innych osób w szkole i poza nią,

4) szanowania poglądów i przekonań innych oraz przeciwstawiania się złu,

5) dbania o kulturę słowa, higienę osobistą i estetykę wyglądu, bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, nie ulegania uzależnieniom,

6) zapoznania się ze Statutem szkoły, wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i regulaminami szkolnymi oraz przestrzegania zawartych tam zasad i norm,

7) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych wyznaczonych tygodniowym planem pracy, organizowanych kursach i warsztatach, zajęciach rekolekcyjnych oraz wszystkich imprezach i uroczystościach szkolnych,

8) punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz aktywnego w nich uczestnictwa,

9) przygotowywania się do zajęć lekcyjnych,

10) niezakłócania zajęć lekcyjnych poprzez rozmowy z kolegami, podpowiadanie, ściąganie, głośne odzywanie się bez pozwolenia, spożywanie posiłków, żucie gumy, korzystanie z telefonu komórkowego (fotografowanie, filmowanie, prowadzenie rozmów, pisanie i odbieranie smsów)

11) wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę;

12) usprawiedliwiania każdej nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 13).

13) Zasady usprawiedliwiania nieobecności szkolnych:

1) Uczeń pełnoletni i niepełnoletni ma obowiązek opuszczone godziny usprawiedliwić w ciągu 10 dni, licząc od dnia ostatniej nieobecności poprzez:

 1. przedłożenie wychowawcy dokumentów typu: zwolnienie lekarskie, zaświadczenie urzędowe z instytucji państwowych np. egzamin na prawo jazdy;
 2. osobisty kontakt rodzica z wychowawcą;
 3. w sporadycznych wypadkach - nie więcej niż pięć dni w miesiącu - możliwe jest usprawiedliwienie przez rodzica tylko poprzez telefoniczny kontakt z wychowawcą;
 1. Rodzic usprawiedliwiając osobiście lub telefonicznie nieobecność dziecka, podaje obowiązkowo: datę usprawiedliwianej nieobecności, wymiar  oraz uzasadnienie przyczyny nieobecności.
 2. Wychowawca ma obowiązek odnotować wszystkie powyższe fakty w dzienniku elektronicznym.
 3. W ostatnim tygodniu przed klasyfikacją roczną wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwione najpóźniej w dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej poświęconego zatwierdzeniu ocen z zachowania.
 4. uznaniu usprawiedliwienia za zasadne decyduje wychowawca klasy.
 5. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności w następujących przypadkach:

a) usprawiedliwienie zostało wykonane po terminie;

b) nie został podany powód nieobecności;

c) powód nieobecności był błahy lub niewiarygodny;

d) wychowawca ma powody sądzić, że uczeń przebywał na wagarach;

  1.  

7) Opuszczone, pojedyncze godziny w środku trwania zajęć lekcynych nie podlegają usprawiedliwieniu.

8) Zwolnienia ucznia z lekcji z powodu uczestnictwa w nauce jazdy oraz nauce pracy maszynami  zapisuje w zeszycie "Rejestr uczniów do nauki jazdy"nauczyciel sprawujący nad nim opiekę. Na podstawie tego nauczyciel prowadzący zajęcia zaznacza w dzienniku elektronicznym „ns” liczone jako obecność.

9) Poświadczone przez Dyrektora reprezentowanie szkoły w zawodach, konkursach, uroczystościach i innych formach związanych z działalnością statutową szkoły nauczyciel zaznacza w dzienniku elektronicznym :ns" liczone jako obecność.

14) posiadania podręczników szkolnych,

15) posiadania zeszytu przedmiotowego na lekcji,  starannego i systematycznego jego prowadzenia;

16) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, utrzymywania czystości i porządek,

17)odpowiadania materialnie za świadomie spowodowane uszkodzenia,

18) przebywania w czasie lekcji i przerw na terenie szkoły,

19) uczestniczenia w wyjazdach i wycieczkach szkolnych,

20) powiadamiania dyrektora lub wicedyrektora szkoły w przypadku nieobecności nauczyciela w ciągu 10 minut od rozpoczęcia lekcji (przewodniczący klasy lub jego zastępca),

21) okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły oraz podporządkowywania się zaleceniom dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

22) przestrzegania całkowitego zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu, posiadania, dystrybucji i zażywania narkotyków oraz innych substancji odurzających zarówno w szkole jak i poza nią oraz przynoszenia do szkoły petard i innych środków pirotechnicznych,

23) uczeń ponosi odpowiedzialność za przyniesione przez siebie do szkoły wartościowe przedmioty (biżuteria, markowe obuwie i okrycia wierzchnie, sprzęt elektroniczny itp.),

24)przestrzegania zasad kontraktu zawartego z wychowawcą w przypadku uczniów powtarzających rok szkolny,

25) noszenia odpowiedniego stroju szkolnego, stroju galowego na egzaminy i uroczystości szkolne, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, stroju roboczego na zajęcia praktyczne,

26) nie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych w salach lekcyjnych i budynkach szkolnych podczas zajęć szkolnych, chyba, że nauczyciel postanowi inaczej. Zakaz ten nie obowiązuje w przypadku konieczności wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uczniów bądź innych osób.

6. Wymagania dotyczące stroju szkolnego na terenie szkoły.

 1. W Szkole oraz podczas zajęć organizowanych poza jej terenem obowiązuje uczniów – z wyłączeniem szczególnych okoliczności, w tym zajęć praktycznych i wychowania fizycznego – ubiór odpowiadający miejscu i obowiązkom szkolnym: czysty, sprzyjający zachowaniu higieny osobistej, wolny od ekstrawagancji i wyraźnych odniesień erotycznych, a podczas egzaminów i uroczystości szkolnych – ubiór odświętny. Zasady te dotyczą także pozostałych elementów prezencji ucznia: uczesania, makijażu, biżuterii i innych ozdób i symboli.

2) na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy ustalony przez prowadzącego zajęcia

a) brak stroju wyklucza możliwość wykonywania ćwiczeń,

3) na zajęciach praktycznych obowiązuje strój roboczy ustalony przez kierownika praktycznej nauki zawodu:

b) brak stroju wyklucza możliwość brania czynnego udziału w zajęciach.

4) obowiązuje zmiana obuwia (halówki),

5) okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni; uczeń nie ma prawa wejść na zajęcia szkolne w płaszczu lub kurtce bez pozwolenia nauczyciela lub dyrektora Szkoły.

7. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu Szkoły. Za samowolne opuszczenie terenu Szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych i podczas przerw śródlekcyjnych Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 • § 31.

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

1. Uczeń  na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.

3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

4. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.

5. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w trybie „milczy”.

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.

7. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.

8. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:

 1. nauczyciel odnotowuje ten fakt w uwagach w dzienniku elektronicznym;
 2. nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zdeponowania do końca lekcji telefonu na biurku nauczyciela; 

9. W przypadku wielokrotnego łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły :

1) wychowawca powiadamia o tym fakcie rodziców

2) uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły.

§ 32

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

2) wzorową postawę,

3) wybitne osiągnięcia,

2. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu uczniowskiego, Rady pedagogicznej.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

a) ustną pochwałę udzieloną przez wychowawcę na forum klasy,

b) pisemną pochwałę udzieloną przez wychowawcę,

c) pochwałę dyrektora Szkoły,

d) list gratulacyjny do rodziców,

e) dyplom uznania,

f) dyplomy dla laureatów konkursów organizowanych przez Szkołę,

g) udział w poczcie sztandarowym Szkoły,

h) nagrodę rzeczową lub pieniężną przyznawaną przez Radę Rodziców na wniosek Dyrektora i wychowawcy oddziału klasowego, zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski (w miarę posiadanych środków finansowych).

4. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez Dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

§ 33

1. Ucznia karze się za nieprzestrzeganie obowiązków zawartych w Statucie szkoły.

 1. w przypadku nieprzestrzegania obowiązków wymienionych w punktach 1- 25 obowiązuje gradacja kar tj.:
 1. upomnienie lub nagana wychowawcy wobec klasy,
 2. praca społeczna na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora Szkoły,
 3. nagana dyrektora szkoły w obecności wychowawcy lub pedagoga szkoły i pisemne powiadomienie o niej rodziców,
 4. nagana RP z ostrzeżeniem wydalenia ze szkoły (dotyczy ucznia pełnoletniego),
 5. w przypadku wyczerpania powyższych możliwości (wielokrotne łamanie regulaminu szkoły) i braku poprawy ze strony ucznia następuje:
 1. skierowanie wniosku do KO z prośbą o przeniesienie ucznia do innej szkoły – w przypadku ucznia niepełnoletniego,
 2. wszczęcie procedury skreślenia z listy uczniów - w przypadku ucznia pełnoletniego.

2) Powodem bezwarunkowego skreślenia ucznia z listy uczniów – w przypadku ucznia pełnoletniego, lub skierowania wniosku do KO z prośbą o przeniesienie do innej szkoły – w przypadku ucznia niepełnoletniego jest, bez stosowania systemu gradacji kar:

 1. udowodniona kradzież,
 2. przychodzenie do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie nietrzeźwym albo wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole,
 3. przychodzenie do szkoły w stanie odurzonym lekami psychotropowymi lub innymi podobnie działającymi środkami lub wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole,
 4. za rozprowadzanie w/w środków odurzających, napojów alkoholowych itp. na terenie szkoły,
 5. udowodnione czyny nieobyczajne,
 6. popełnienie wykroczenia lub przestępstwa karalnego sądownie,
 7. spowodowanie bójki w wyniku której nastąpiło uszkodzenie ciała potwierdzone obdukcją lekarską,
 8. celowe niszczenie mienia szkolnego, jeśli w wyznaczonym terminie uczeń nie wywiąże się z obowiązku naprawienia szkody,
 9. opuszczenie bez usprawiedliwienia powyżej 80 godzin w semestrze(dotyczy ucznia pełnoletniego).

3) Wydalenia ucznia ze Szkoły dokonuje dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego.

4) Dyrektor Szkoły skreśla ucznia w drodze decyzji administracyjnej.

5) Tryb i sposób powiadamiania zainteresowanych (uczeń, rodzice) o podjętej decyzji administracyjnej dotyczącej skreślenia z listy uczniów i możliwości odwołania się od niej są zgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

6) Uczeń ma prawo odwołać się w terminach określonych w KPA od kary wychowawcy oddziału do dyrektora Szkoły, od kary dyrektora Szkoły do Rady Pedagogicznej, od kary Rady Pedagogicznej lub administracyjnej decyzji dyrektora Szkoły do organu nadzorującego Szkołę.

7) Dyrektor Szkoły zawiesza wykonanie kary nie dłużej niż na pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub wychowawcy oddziału.

2. Szkoła ma obowiązek bezzwłocznego informowania rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

§ 34

1. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i Statutem oraz współtworzenia tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie rodziców,

2) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego,

3) uzyskiwać na bieżąco rzetelne informacje dotyczące postępów w nauce i zachowania swojego dziecka,

4) uzyskiwać informacje na temat możliwości dalszego kształcenia uczniów,

5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeń.

ROZDZIAŁ VIII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

§ 35

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz na formułowaniu oceny. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Wszystkie oceny muszą być jawne dla ucznia i rodziców.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 4. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 5. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców
 2. formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nich uczniów i rodziców,
 3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 5. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na końcu roku szkolnego i warunków ich poprawiania.
 1. Ocenianie pełni funkcję:
 1. diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określenie jego indywidualnych potrzeb,
 2. klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą)
 1. Przedmiotem oceny jest:
 1. zakres opanowanych wiadomości,
 2. zrozumienie materiału naukowego,
 3. umiejętność w stosowaniu wiedzy,
 4. kultura przekazywania wiadomości
 1. Oceny dzielą się na:
 1. bieżące
 2. klasyfikacyjne śródroczne,
 3. klasyfikacyjne roczne
 4. klasyfikacyjne końcowe

i ustalone są w stopniach według skali określonej w ust. 7.

 1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się według skali od 1 do 6:

1) celujący - 6

2) bardzo dobry - 5

3) dobry - 4

4) dostateczny - 3

5)dopuszczający - 2

6) niedostateczny - 1

 

7a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust.7 pkt. 1-5.

7b. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa
w ust.7 pkt. 6.

8. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

9. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg skali:

- wzorowe

- bardzo dobre

- dobre

- poprawne

- nieodpowiednie

- naganne

10. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
i kryteriach ocen:

 1. uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela danego przedmiotu,
 2. rodzice informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu,
 3. rodzice mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu,
 4. wymagania edukacyjne znajdują się w Statucie Szkoły, który dostępny jest w bibliotece szkolnej.

11. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania:

1)uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy,

2) rodzice informowani są na pierwszym zebraniu.

§ 36

Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania

 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
 2. Wymagania edukacyjne opracowuje nauczyciel na bazie podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.
 3. W Szkole przyjmuje się następujące sposoby klasyfikacji i treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań:

 

Poziom

 

 

Kategoria

 

Stopień wymagań

 

 

Wiadomości

 

Zapamiętywanie wiadomości

 

 

Wymagania konieczne (K)

 

Zrozumienie wiadomości

 

 

Wymagania podstawowe (P)

 

Umiejętności

 

Stosowanie wiadomości

w sytuacjach typowych

 

 

Wymagania rozszerzające(R)

 

 

Stosowanie wiadomości

w sytuacjach problemowych

 

Wymagania dopełniające (D)

Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W).

 1. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują

następujące kryteria:

 

Stopień wymagań

 

 

Zakres celów

 

Konkretne określenie

(czasowniki operacyjne)

 

 

K

Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania. Elementarny poziom zrozumienia tych wiadomości . Uczeń nie powinien ich mylić między sobą.

- nazwać

- zdefiniować

- wymienić

- zidentyfikować

- wyliczyć

- wskazać

 

P

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego wniosku.

- wyjaśnić

- streścić

- rozróżnić

- zilustrować

 

 

R

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów . Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych

- rozwiązywać

- zastosować

- porównać

- sklasyfikować

- określić

- obniżyć

- skonstruować

- narysować

- scharakteryzować

- zmierzyć

- wybrać sposób

- zaprojektować

- wykreślić

 

 

D

Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk . Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania .

- udowodnić

- przewidzieć

- ocenić

- wykryć

- zanalizować

- zaproponować

- wykryć

- zaplanować

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania:
 1. opinię poradni rodzice dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do oddziału pierwszego,
 2. jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu.
 1. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej:

 

Zakres wymagań

 

 

Stopień

konieczne

podstawowe

rozszerzające

dopełniające

 

-

-

-

-

niedostateczny(1)

+

-

-

-

dopuszczający(2)

+

+

-

-

dostateczny (3)

+

+

+

-

dobry (4)

+

+

+

+

bardzo dobry (5)

Wymagania wykraczające

celujący (6)

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywani się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

8.Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnienie obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

9.Jeżeli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie stosuje się pkt. 8 Statutu Szkoły.

10. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach :

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu,

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

1) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Zajęcia edukacyjne, o których mowa organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

11.Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

§ 37

Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

 1. Formy i metody:
 1. test diagnozujący dotyczący przedmiotów kontynuowanych ze szkoły podstawowej,
 2. odpowiedź ustna,
 3. dyskusja,
 4. zadanie domowe,
 5. wypracowanie,
 6. kartkówka (obejmuje niewielką partię materiału i trwa nie dłużej niż 15 minut),
 7. sprawdzian (obejmuje większą partię materiału)
 8. praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę
  lekcyjną),
 9. test,
 10. referat,
 11. praca w grupach,
 12. praca samodzielna,
 13. praca pozalekcyjna,
 14. testowanie sprawności fizycznej,
 15. ćwiczenia praktyczne,
 16. pokaz,
 17. prezentacje indywidualne i grupowe,
 18. prace projektowe,
 19. opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,
 20. wytwory pracy własnej ucznia,
 21. obserwacja ucznia,
 22. rozmowa z uczniem,
 23. sprawdzian wykonania pracy domowej,
 24. aktywność na zajęciach.
 1. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia.
 1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia cechuje:
 1. obiektywizm
 2. indywidualizacja
 3. konsekwencja
 4. systematyczność
 5. jawność

2) Punktem wyjścia do analizy postępów uczniów jest test diagnozujący ucznia przeprowadzany na początku roku szkolnego w oddziale pierwszym

 1. Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym (test, praca klasowa).
 2. Prace klasowe powinny być zapowiedziane co najmniej na tydzień wcześniej.
 3. Każda praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych np. zasady punktacji.
 4. Kartkówka z 1, 2 lub 3 ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.
 5. Kartkówka wymieniona w pkt.6) nie może trwać dłużej niż 15 min.
 6. Termin oddania pisemnych prac do 14 dni.
 7. Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz (gdy jest 1 godzina tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac klasowych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.
 8. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
 9. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone na miesiąc przed terminem wystawienia ocen śródrocznych i rocznych.
 10. W oddziałach pierwszych, na początku roku szkolnego stosujemy dwutygodniowy „okres ochronny” (nie stawiamy ocen niedostatecznych).
 11. Uczniowie z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, mają prawo wyboru formy sprawdzianu wiadomości z ostatniej lekcji – kartkówka lub odpowiedz ustna.
 1. Częstotliwość sprawdzania:
 1. Jednego dnia może odbywać się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku, w momencie zapowiedzi).
 2. Tygodniowo mogą odbywać się maksymalnie 3 prace klasowe.

3) Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godz/tydz., ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z trzech ocen cząstkowych; jeżeli przedmiot realizowany jest więcej niż 1 godz/tydz., ocenę semestru wystawiamy co najmniej z czterech ocen cząstkowych.

 1. Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów.

5) Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze.

6) W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. termin należy ponownie uzgodnić z oddziałem (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

 1. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowanie niepowodzeń) uczniów:
 1. Po każdej pracy klasowej (j.polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego .

2) Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadanie domowe.

3) Uczeń nieobecny na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni.

4) Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 14 dni.

5) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, wg zasad określonych w Statucie Szkoły.

6) Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji.

7) Samorząd klasowy organizuje „samopomoc koleżeńską” uczniom mającym kłopoty w nauce.

 1. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów:

1) Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny w formie elektronicznej, arkusz ocen w formie elektronicznej, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy ucznia w danym roku szkolnym.

2) Wychowawca gromadzi w teczce wychowawcy informacje o zachowaniu uczniów.

3) Dopuszcza się w ocenach bieżących stosowania znaków „+”, „-„.

4) Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:

nieprzygotowanie - „np”

 1. Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym znakiem (-) i mają wpływ na ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 2. Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali:

stopień dobry – 4 – db,

stopień bardzo dobry – 5 – bdb,

stopień celujący – 6 – cel.

 1. W przypadku gdy, prace pisemne oceniane są punktowo to przeliczane na oceny odbywa się według następujących zasad:

90% - 100% - bardzo dobry,

70% - 89% - dobry ,

50% - 69% - dostateczny,

30 % - 49% - dopuszczający,

< 30% - niedostateczny.

 1. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.

9) wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym, pozostałe samodzielne prace sprawdzające kolorem zielonym.

10) W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o naganie dyrektora, promocji z wyróżnieniem, datę oraz przyczynę skreślenia z listy uczniów.

§ 38

Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców

2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. Prace mogą być udostępniane uczniowi i jego rodzicom na zasadach określonych przez nauczyciela. Wgląd do prac ucznia posiada
również dyrektor lub wicedyrektor na swoje polecenie.

4. Nauczyciel uzasadnia każdą ocenę.

5. Rodzice informowani są o postępach uczniów na spotkaniach minimum 4 razy w ciągu roku szkolnego.

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, do 15 września danego roku informują uczniów i rodziców o:

  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Powyższe informacje znajdują się także w Przedmiotowych Systemach Oceniania, które są odrębnymi dokumentami.

7. Wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym informuje rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczniów informuje podczas zajęć z wychowawcą nie później niż do 15 września danego roku.

8. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 6 i 7  informacji uczniom i rodzicom znajduje się w dzienniku zajęć lekcyjnych.

9. Nieobecność rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli i wychowawców z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 6 i 7. Z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami.

10. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o przewidywanych
ocenach śródrocznych i rocznych.

11. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia w dzienniku elektronicznym wpisują przewidywane oceny roczne, o których wychowawca oddziału informuje rodziców. Rodzice potwierdzają otrzymaną informację od wychowawcy podpisem.

12. Nieobecność rodziców na zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli i wychowawców z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 11. Z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami.

13. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele
poszczególnych przedmiotów i wychowawcy oddziałów są zobowiązani poinformować ucznia o ostatecznych dla niego stopniach śródrocznych i rocznych.

14. Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel dokonuje wpisu oceny
w zeszycie przedmiotowym.

15. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy są możliwe pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnia bezpieczeństwo uczniów.

§ 39

Klasyfikowanie

 1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:
 1. śródroczne – za I semestr w styczniu,
 2. roczne – w przedostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i ocen zachowania według skali określonej w Statucie Szkoły.
 2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania.
 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania – wychowawca oddziału.
 4. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.
 5. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania wystawiona zgodnie z WZO, nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.
 6. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
 1. w przypadku organizowania zajęć praktycznych u pracodawcy opiekun praktyk, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne,
 2. w pozostałych przypadkach – nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia praktyczne  lub osoba wskazana przez dyrektora Szkoły, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne.
 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen bieżących.
 2. W przypadku, kiedy uczeń uzyska nie więcej niż dwie oceny niedostateczne klasyfikacyjne roczne ma prawo do zdawania egzaminów poprawkowych.
 3. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych z których został zwolniony.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony (zwolniona)”.
 5. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z regulaminem WZO. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny oraz w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z regulaminem WZO, dyrektor szkoły ustala termin egzaminu – 5 dni od daty złożenia zastrzeżeń i powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 13 pkt.1) uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
 2. W skład komisji wchodzą:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji
 2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji
 2. wychowawca oddziału,
 3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale ,
 4. pedagog,
 5. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 6. przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 15 pkt.1) lit. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów- rodzice ucznia.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 2. imię i nazwisko ucznia
 3. skład komisji,
 4. termin egzaminu, o którym mowa w ust. 13 pkt. 1,
 5. zadania (pytania) sprawdzające,
 6. wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę;
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 18 pkt.1) dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w ust. 13 pkt.1) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły.
 3. Przepisy ust. 12-20 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 4. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Jednak gdy posiada wystarczającą liczbę ocen bieżących do ustalenia mu oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć, to można go klasyfikować bez przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.
 5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 6. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 1. realizujący indywidualny tok nauki,
 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą,
 3. ubiegający się o przyjęcie do oddziału wyższego niż wynika ze świadectwa szkolnego,
 4. zmieniający typ szkoły lub profil oddziału, w przypadku różnic programowych z przedmiotów obowiązkowych ujętych w planie nauczania z wyjątkiem wychowania fizycznego.
 1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem nauczania. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora. 
 1. Warunkiem klasyfikacji rocznej dla ucznia, o którym mowa w ust.22 jest przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. Uczeń który nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, nie jest klasyfikowany na koniec roku szkolnego, a tym samym nie kończy szkoły bądź nie otrzymuje promocji do oddziału programowo wyższego.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany, w obecności komisji. Ocenę ustala nauczyciel egzaminator.
 2. Uczeń ma prawo określić stopień wymagań edukacyjnych (K,P,R,D) obejmujących pytania egzaminacyjne.
 3. Uczniowi Szkoły, nieklasyfikowanemu z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, Szkoła organizuje w warsztatach szkolnych zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania.
 4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem informatyki i zajęć praktycznych i wychowania fizycznego, dla których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
 5. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel egzaminator, a zatwierdza dyrektor Szkoły.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

- skład komisji,

- imię i nazwisko ucznia,

- termin egzaminu,

- pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne),

- wynik części pisemnej i ustnej (krótkie sprawozdanie z ustnej odpowiedzi ucznia) oraz ocenę końcową.

Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi.

33. Na wniosek ucznia lub rodzica dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi (rodzicowi) do wglądu, zgodnie z procedurą udostępniania dokumentacji szkolnej.

§ 40

Egzamin poprawkowy

 1. Każdy uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły:

dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrekcją tej szkoły.
 2. Pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor Szkoły.
 3. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. termin egzaminu poprawkowego,
 5. pytania egzaminacyjne,
 6. wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami nie później niż do końca września.
 3. Uczeń który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. Uczeń ten może powtarzać klasę.
 4. Uczeń o którym mowa w pkt.12 składa deklarację do dyrektora szkoły potwierdzającą powtarzanie tej samej klasy w terminach:

uczeń który nie zdaje egzaminów poprawkowych, nie później niż do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym,

uczeń który zdaje egzaminy poprawkowe, nie później niż do 31sierpnia.

 1. Uczeń, który w szkole 2-krotnie powtarzał klasę nie może powtarzać po raz trzeci roku szkolnego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku.

§ 41

Egzamin zawodowy

   1. Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności
    z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
   2. Termin przystąpienia do egzaminu zawodowego ustala dyrektor szkoły z uwzględniem ramowych planów nauczania kształcenia zawodowego w danej klasie.
   3. Przystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku szkolnym jest obowiązkowe.
   4. Uczeń albo absolwent, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.
   5. Uczeń albo absolwent posiadajacy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychopfizycznych, wynikających odpowiednio, na podstawie tego orzeczenia.
   6. Uczeń, posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo absolwent, który w roku szkolnym przystępuje do egzaminu zawodowego, posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.
   7. Dyrektor szkoły, albo upoważniony nauczyciel informuje na piśmie ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego do jego potrzeb i możliwości. Uczeń albo rodzice ucznia niepełnoletniego składają oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, w terminie3 dni od dnia otrzymania informacji.
   8. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił w terminie głównym do egzaminu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego lub przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub praktycznej, przystępuje do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodziców.
   9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
   10. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Decyzja dyrektora OKE jest ostateczna.
   11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystapienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie dodatkowycm, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części.
   12. Za organizację i przebieg egzaminu zawodowego odpowiada dyrektor szkoły

§ 42

Promowanie

 1. Uczeń otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału programowo wyższego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie z planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 3. Po ukończeniu Szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły.
 4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

§ 43

Zasady oceniania zachowania

  1.  

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez ychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 2. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
 3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacjio postępach
  w zachowaniu się ucznia.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) ustala się według następującej skali:

 1. wzorowe
 2. bardzo dobre
 3. dobre
 4. poprawne
 5. nieodpowiednie
 6. naganne

7. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.

8. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną, uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.

9. W ciągu okresu nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnychi negatywnych przejawach zachowań ucznia wdzienniku elektronicznym w uwagach. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.

10. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.

11. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniemust. 16.

12. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. okazywanie szacunku innym osobom.

15. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

16. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od  zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. wychowawca klasy;
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 4. pedagog
 5. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
 6. przedstawiciel Rady Rodziców.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji;
 2. termin posiedzenia komisji;
 3. wynik głosowania;
 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 3. Wychowawca może zmienić (podwyższyć lub obniżyć) przewidywaną, a nawet ustaloną ocenę zachowania po przeanalizowaniu zdarzeń, które zaistniały bezpośrednio przed konferencją klasyfikacyjną i nie mogły być uwzględnione przy ustalaniu oceny.
 4. Wychowawca, który zmienia ocenę, jest zobowiązany poinformować Radę Pedagogiczną oraz rodziców ucznia o podjętej decyzji i podać jej uzasadnienie.
 5. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców złożony w sekretariacie szkoły wychowawca ustalający ocenę winien ją uzasadnić pisemnie w terminie 3 dni od złożenia wniosku.

§ 44

Kryteria ocen zachowania

  1.  

1. Wyjściową ilością punktów jest 50.

2. Uczeń może podwyższyć bądź obniżyć ilość punktów.

3. Uzyskane lub utracone przez ucznia punkty są odnotowywane na bieżąco.

4. Suma punktów uzyskanych w ciągu całego semestru jest przeliczana na ocenę zachowania wg skali:

Naganne: 0 i mniej punktów

Nieodpowiednie: 1-39 punktów

Poprawne: 40- 49 punktów

Dobre: 50- 79 punktów

Bardzo dobre: 80-119 punktów

Wzorowe: 120 i więcej punktów

5. Ocenę roczną ustala się dodając do siebie sumy punktów z I i II semestru. Uzyskany wynik jest dzielony przez 2 i przeliczany według powyższej skali.

6. Przy ustalaniu oceny z zachowania uwzględnione zostają dodatkowe warunki:

 1. Jeżeli uczeń posiada więcej niż dwie godziny nieobecne nieusprawiedliwione nie może uzyskać oceny wzorowej mimo uzyskanych punktów (dwie godziny nieusprawiedliwione odnoszą się do semestru). Jeżeli uczeń posiada więcej niż sześć godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych nie może uzyskać oceny bardzo dobrej mimo uzyskanych punktów.
 2. Uczeń, który bez usprawiedliwienia opuścił ponad 50 godzin lekcyjnych w ciągu roku otrzymuje roczną ocenę naganną bez względu na sumę otrzymanych punktów.
 3. Ocena zachowania jest ustalana przez wychowawcę oddziału dwa razy w roku: na koniec pierwszego i drugiego semestru według ustalonych kryteriów. Roczna ocena zachowania jest oceną z II semestru z uwzględnieniem oceny z semestru I. Punkty przyznane w I semestrze za olimpiady i konkursy przedmiotowe pozaszkolne przenosimy do semestru II.
 4. W przypadku udowodnienia przestępstwa uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na sumę uzyskanych punktów.
 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia bądź odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 6. Przy ustalaniu dodatkowych punktów za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i inne bierze się pod uwagę wyniki z różnych przedmiotów, różnych dyscyplin sportu, rożnych dziedzin artystycznych.
 7. Uczeń, który spożywa alkohol na terenie szkoły otrzymuje zachowanie naganne niezależnie od otrzymanych punktów.
 8. Uczeń, który uzyskał w I semestrze ocenę naganną otrzymuje na koniec roku ocenę
  o 1 stopień niższą od oceny wynikającej z uzyskanej ilości punktów.
 9. Punkty do dziennika elektronicznego wpisuje nauczyciel przyznający, a nie wychowawca.
 10. W przypadku wystawionej rocznej oceny nagannej zachowania wychowawca informuje pisemnie rodziców o przyczynach uzyskania takiej oceny.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca oddziału może zmienić ocenę zachowania o jeden stopień. Zmiana taka wymaga pisemnego uzasadnienia.

7. Punkty dodatnie przyznawane są zgodnie z nastepującymi kryteriami:

Lp.

Zastosowane kryterium

Punktacja

1.

Wkład pracy włożony w poprawę ocen, w utrzymanie wysokiej średniej(min. 4,0), w pomnażanie wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia

4 pkt przyznawane na koniec semestru

2.

Punktualność w przychodzeniu na zajęcia(brak spóźnień)

5 pkt przyznawanych na koniec semestru

3.

Wzorowa frekwencja semestralna(tolerancja do 10 godzin usprawiedliwionych)

15pkt przyznawanych na koniec semestru

4.

Wysoka kultura osobista

5 pkt przyznawanych na koniec semestru

5.

Praca na rzecz szkoły

2- 10 pkt

6.

Praca na rzecz szkoły po lekcjach i w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych

2 - 20 pkt

7.

Udział w Białym Marszu

20 pkt

8.

Udział w wycieczce

5 - 10 pkt

9.

Imprezy szkolne, koła zainteresowań:

a) Organizacja imprez szkolnych: przygotowanie dekoracji, rekwizytów

b) Organizacja imprez szkolnych pomoc w opracowaniu scenariusza imprezy

c) Czynny udział w programie imprezy

d) Aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych

 e) Praca w samorządzie szkolnym (pełnienie funkcji przewodniczącego, zastępcy i sekretarza)

 

3pkt za każdą imprezę

4pkt za każdą imprezę

5 – 10 pkt za każdą imprezę

2 - 10 pkt na semestr

5 pkt

10.

Praca na rzecz klasy:

 1. Organizacja imprez klasowych: Wigilia, Półmetek, Studniówka, Turniej Klas itp.
 2. Praca w samorządzie klasowym

 

2 - 10 pkt za każdą imprezę

5 pkt na semestr

11.

Wolontariat

Krwiodawstwo

2 - 10 pkt

20 pkt

12.

Reprezentowanie szkoły:

 • Udział uczniów za zgodą nauczyciela w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych(nie dotyczy Dnia Sportu)

-szkolnych

-gminnych

-powiatowych

-wojewódzkich

-ogólnopolskich

 • Zajęcie poszczególnych miejsc konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych:

Etap szkolny

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Etap gminny

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Etap powiatowy

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Etap wojewódzki

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Etap ogólnopolski

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

 

 

5 pkt

6 pkt

7 pkt

10 pkt

15 pkt

 

 

6 pkt

5 pkt

4 pkt

 

7 pkt

6 pkt

5 pkt

 

8 pkt

7 pkt

6 pkt

 

15 pkt

10 pkt

7 pkt

 

30 pkt

24 pkt

18 pkt

13.

Reprezentowanie szkoły w uroczystościach i imprezach pozaszkolnych; w gminie, starostwie

5 pkt

14.

Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym:

 1. w czasie uroczystości szkolnych
 2. w uroczystościach pozaszkolnych w dniu nauki
 3. w uroczystościach pozaszkolnych w dniu wolnym od zajęć

 

5 pkt

10 pkt

15 pkt

15.

Recenzje książek na www biblioteki

 

Terminowy zwrot książek do biblioteki

2 pkt w rozliczeniu miesięcznym

3 pkt za semestr

16.

Opinia uczniów z klasy wyrażająca zdanie o zachowaniu kolegów

0 – 6 pkt

17.

Samoocena ucznia

0 – 6 pkt

 

18

Przyniesienie znaczącej ilości zbieranych rzeczy (makulatury, telefonów komórkowych, nakrętek, szyszek itp.)– wypełnia nauczyciel organizujący zbiórkę 1 raz w semestrze

1-20 pkt

8. Punkty ujemne przyznawane są zgodnie z następującymi kryteriami:

Lp.

Zastosowane kryterium

Punktacja

1.

Brak usprawiedliwienia nieobecności w szkole

- 2 pkt za każdą godzinę

2.

Spóźnianie się

- 1 pkt za każde spóźnienie nieuspr.

3.

Przeszkadzanie w czasie zajęć szkolnych

od - 5 do -10pkt

4.

Niewykonanie polecenia nauczyciela

- 10pkt

5.

Zaśmiecanie otoczenia

- 5 pkt

6.

Jedzenie i picie na lekcji

- 5pkt

7.

Używanie telefonu i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć bez zgody nauczyciela

- 5 pkt

8.

Próba oszustwa

- 5 pkt

9.

Podrobienie podpisu, oceny, zwolnienia

- 20 pkt

10.

Umyślne niszczenie mienia szkolnego i kolegów

- 20 pkt

11.

Palenie papierosów na terenie szkoły

- 10pkt za każdy

12.

Zuchwałe, bezczelne odnoszenie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły

- 20 pkt

13.

Kradzież

- 30 pkt

14.

Picie alkoholu na terenie szkoły oraz przychodzenie do szkoły w stanie nietrzeźwym(dotyczy również dyskotek, wycieczek i innych imprez szkolnych)

- 20 pkt

15.

Zażywanie, rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły

- 20 pkt

16.

Agresja i przemoc:

-agresja słowna(wyzwiska, obelgi, wulgaryzmy, używanie przekleństw na lekcji)

-agresja fizyczna(bójki, pobicia)

-długofalowa przemoc(znęcanie się, wymuszenia, groźby)

 

- 5 pkt

- 30 pkt

od -30 do - 40 pkt

17.

Zachowania zagrażające życiu i zdrowiu, wnoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów(np. petardy)

- 30 pkt

18.

Naruszanie godności osobistej drugiego człowieka

- 20 pkt

19.

Oglądanie i rozpowszechnianie pornografii na terenie szkoły

- 20 pkt

20.

Rozpowszechnianie i propagowanie treści rasistowskich

- 10 pkt

21.

Opuszczenie klasy bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia

- 10 pkt

22.

Brak stroju odświętnego we wskazanym przez wychowawcę dniu(biała bluzka, ciemna spódnica, spodnie)

- 5 pkt

23.

Niewłaściwy strój codzienny na zajęciach lekcyjnych

- 5 pkt

24.

Brak obuwia zamiennego

- 5 pkt

25.

Nieterminowy zwrot książek do biblioteki

- 2pkt w rozliczeniu miesięcznym

26.

Samowolne opuszczenie terenu szkoły

- 10 pkt.

 

§ 45

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych innymi przepisami.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych innymi przepisami.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych innymi przepisami.

 • § 46.

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną przez nauczyciela  zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

 1.  

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny

1)  tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy uzyskał conamniej jedną ocenę czastkową równą lub wyższą ocenie, o która się ubiega

2) po spełnieniu warunków określonych w § 43 ust. 4

   1. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy
   2.  Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
    1. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
    2. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym –  konsultacji  indywidualnych.
   3. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej oceny, o którą się ubiega.
   4. Sprawdzian oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela przedmiotu.
   5.  Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
   6. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej,  niezależnie od  wyników sprawdzianu do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 47.

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachownia.

   1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zwrócenia się z pisemnym wnioskiem do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż dwa dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie.
   2. Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest frekwencja na zajęciach lekcyjnych nie niższa niż 75% (z wyjątkiem długotrwałej choroby).
   3. Ocena zachowania może być podwyższona w przypadku:
    1. znaczących osiągnięć ucznia, np. naukowych, sportowych, w pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska lub uzyskania przez wychowawcę potwierdzonej informacji o godnej pochwały postawie ucznia w środowisku pozaszkolnym itp.
    2. pozytywnej opinii samorządu klasowego,
    3. pozytywnej opinii zespołu nauczycieli uczących danego ucznia.
   4. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
   5. Postępowanie dotyczące podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania przeprowadza wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym.
   6. Wychowawca ustala ocenę zachowania w ciągu dwóch dni od daty wpływu wniosku oraz informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wystawionej ocenie zachowania.

ROZDZIAŁ IX

§ 48

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.
 2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
 3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:
 1. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
 2. podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie
  z harmonogramem dyżurów;
 3. podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
  •  

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

 5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz).

 6. Szkoła na stałe współpracuje z policją.

 7. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.

 8. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich.

 9.  W wyjątkowych sytuacjach (specjalistyczne badanie lekarskie, trudna sytuacja losowa, zły stan zdrowia) uczeń może być zwolniony z zajęć.  Uczeń niepełnoletni na podstawie rozmowy telefonicznej lub osobistej wychowawcy z rodzicem. Uczeń pełnoletni na podstawie rozmowy telefonicznej lub osobistej wychowawcy z rodzicem albo okazania dokumentu potwierdzającego powód zwolnienia.

 1. Wychowawca może zezwolić na samodzielne opuszczenie szkoły przez niepełnoletniego ucznia, zwolnionego przez rodzica, tylko w przypadku gdy rodzic złożył pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły.
 2. Rodzic najpóźniej w dniu zwolnienia podaje obowiązkowo wychowawcy godzinę zwolnienia  oraz powód zwolnienia.
 3. Z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia może zwolnić tylko jego wychowawca.
 4. Wychowawca dokonuje zwolnienia, wpisując do dziennika elektronicznego „z” zwolniony.
 5. Wychowawca może nie wyrazić zgody na zwolnienie z zajęć, jeśli zwolnienia zdarzają się zbyt często w przypadku danego ucznia lub zwolnienie uważa za niekonieczne.

10. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.

11. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną,szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły.

12. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

13. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator
i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

§ 49

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia

 1.  

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy;
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły;
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.
  W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym;
 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich);
 5. W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji;
 6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

 1. powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;
 2. odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;
 3. wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;
 4. zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki;
 5. dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
  W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat;
 6. jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego;

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje
  (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.
 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 1. nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji;
 2. swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia
  i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa;
 3. w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
  i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież
  i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy;
 4. jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbujeustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

§ 50

Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów.

 1.  

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo
i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:

 1. systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
 2. świadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,
 3. sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
 4. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 5. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
 6. niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę,
w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „Rejestrze wypadków uczniów” znajdującym się w sekretariacie szkoły).

4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.

5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

8. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
 1. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
 2. aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
 3. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
 4. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
 5. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
 6. niedopuszczania do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych;
 7. natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
 1. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
  i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora;
 1. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia
  z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
 3. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
 4. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
 5. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
   i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
 6. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
 7. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych obowiązującej w Szkole.
 8. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
 1. ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
 2. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
 3. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora Szkoły;
 4. nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
 5. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
 6. przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;
 7. nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
 1. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
 1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 3. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 4. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
 1. Nauczyciel rejestruje wyjście z uczniami poza teren szkoły w Rejestrze wyjść grupowych.

§ 51

Ceremoniał szkolny

  1. Szkoła posiada symbole szkolne:
   1. Sztandar szkoły:
 1. sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy, który tworzą uczniowie.
 2. w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie wytypowani przez Dyrektora i członków Rady Pedgogicznej spośród uczniów wyróżniających się w nauce oraz o  nienagannej postawie i co najmniej bardzo dobrym zachowaniu po zgłoszeniu ich kandydatur przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 3. w wyjątkowych okolicznościach Rada Pedagogiczna powołuje w skład pocztu sztandarowego uczniów z zachowaniem  dobrym;
 4. poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
 5. insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;
 6. sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;
 7. podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);
 8. podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
 9. sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;
 10. oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;
 11. sztandar oddaje honory:
     1. na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”,
     2. w czasie wykonywania „Roty”,
     3. gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
     4. w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
     5. podczas opuszczenia trumny do grobu,
     6. w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
     7. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
     8. w trakcie uroczystości kościelnych.
   1. Logo szkoły nawiązuje do pieczęci, owalny napis informuje o nazwie szkoły (skrót) i jej Patronie. W centrum umieszczone jest pióro skrzyżowane z kłosem. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.;
   2. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Święto Niepodległości (11 listopada);
   3. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:
     1. rozpoczęcie roku szkolnego,
     2. Święto Szkoły i ślubowanie klas pierwszych oraz (3 października),
     3. zakończenie roku szkolnego,
     4. uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.
   4. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:
    1. Na komendę prowadzącego uroczystość:
 1. „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;
 2. „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
 3. „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;
 4. „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam sztandar - symbol Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”; chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę: „Przyjmujemy od Was sztandar Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku.  Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę i naszego Patrona.”; chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.
 5. Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.

§ 52

Postanowienia końcowe

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach jej urzędowania.
 2. Szkoła może posiadać monitoring wizyjny.
 3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
 4. Statut jest udostępniony w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 53

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala Statut.

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

3. Dyrektor szkoły jest upoważniony, po czterech zmianach do Statutu, do przygotowania tekstu ujednoliconego Statutu.

4. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego Statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

 

Tekst ujednolicony Statutu zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 25.11.2019r.

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.