Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Przetargi

Specyfikacja Warunków Zamówienia  (SWZ)

dla zamówienia o wartości mniejszej niż  progi unijne

 

 

Nazwa postępowania: Rozbudowa warsztatów szkolnych o halę maszyn rolniczych – I ETAP

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

 

I. Zamawiający

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

 

Adres do korespondencji:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

Klecie 125, 39-230 Brzostek

 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania w tym, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem:  www.zsbrzostek.pl

e-mail: wojciechjaszcz@wp.pl 

godziny pracy: poniedziałek-piątek od 8.00 do 14:00

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” 
 2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez możliwości przeprowadzenia negocjacji.
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia

 

Główny przedmiot

45000000-7 Roboty budowlane

 

Dodatkowe przedmioty:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na  rozbudowie warsztatów szkolnych o halę maszyn rolniczych w tym na wykonaniu:

 

Wybudowanie ścian zewnętrznych

Wykonanie więźby dachowej

Wykonanie pokrycia dachu oraz wymiana obróbek blacharskich

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

-     zapewnienie obsługi geodezyjnej,

-     roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

-     na czas budowy należy zabezpieczyć teren robót, a po skończonej budowie należy przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakres przedstawiony w ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ, Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym oraz we wzorze umowy. Obowiązki wykonawcy określa projekt umowy.

 

Ilekroć w dokumentacji oraz odpowiedziach na pytania jest mowa o normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów oraz usług o cechach równoważnych do opisywanych.

Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Zamówienie nie jest udzielane w częściach ponieważ przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie kompleksowego wykonania jednego obiektu i muszą być one wykonane przez jednego Wykonawcę.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa
  1. projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projekty wykonawcze, przedmiar robot stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji dostępne w oddzielnych plikach.
  2. projektowane postanowienia umowy  wraz z załącznikami.

 

 1. Rozwiązania równoważne

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.

 

 1. Wymagania określone w art. 95 Pzp   

 

  1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób do wykonywania następujących czynności związanych z realizacją zamówienia: wykonanie robót związanych z budową hali to jest; robót geodezyjnych, robót ziemnych, robót instalacyjnych i montażowych oraz do wykonywania innych czynności związanych z budową hali.

 

  1. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik do SWZ.

 

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp

 

 1. Wymagania określone w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp

Zamawiający nie przewiduje określania wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp

 

 1. Wymagania dot. opcji 

Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z opcji.

 

 1. Informacje dotyczące wizji lokalnej

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

Udział w wizji lokalnej możliwy będzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego (tel. 14 6830 321)

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 5 miesięcy od podpisania umowy.

 

V. Podstawy wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie okoliczności braku podstaw do wykluczenia, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona):

 

 1. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp

 

1.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w nim przesłanek, tj.:

1.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

1.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

1.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe:

 

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

 

 1. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp.

 

2.1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na postawie art. 109 ust. 1 pkt. 5 - 10 Pzp tj.:

 

   1. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
   2. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

2.1.3.     który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu
lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

2.1.4      który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

2.1.5      który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował po-zyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

2.1.6      który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wymienionych w pkt. 2.1. Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe:

 

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

 

3. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP

 

Nie dotyczy

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w art. 125 Pzp.

 

1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

 

1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

 

1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

 

1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa

 

1.4.1 Określenie warunków:

 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

 

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

2. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia że, wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składa każdy wykonawca wraz z ofertą)

 

2.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 5-10 Pzp – zawarte w druku OFERTA.

2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert – zawarte w druku OFERTA.

2.3.Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa oświadczenie/a o którym mowa w pkt. 2.1. i 2.2. –   zawarte w druku OFERTA. 

2.4. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu na dzień składania ofert w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt 5-10 Pzp – (zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby*) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby*)

Wykonawca zamieszcza także informacje o poleganiu na zasobach  podmiotów udostępniających zasoby  w druku OFERTA.

* może być złożone jako samodzielne oświadczenie

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona):

 

3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

 

Zamawiający nie wymaga żadnego podmiotowego środka dowodowego.

 

3.2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

 

Zamawiający nie wymaga żadnego podmiotowego środka dowodowego.

 

3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

 

Zamawiający nie wymaga żadnego  podmiotowego środka dowodowego.

 

3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa

 

Zamawiający wymaga podmiotowe środki dowodowe w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 1.4.

   1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych w Rozdziale VI pkt. 1.4.1), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

4. Podmioty udostępniające zasoby

 

4.1. Zgodnie z art. 118 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zwane dalej zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując  zamówienie będzie dysponował  niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w określonym przez zamawiającego  terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

4.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu, składa oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2.4.

4.8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności lub ich sytuacja, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 1.4 oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy o których mowa w Rozdziale V pkt 1.1. i 2.1.

4.9. Treść zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi zawierać:

4.9.1. kto jest podmiotem przyjmującym zasoby (nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę),

4.9.2. kto jest podmiotem udostępniającym zasoby (nazwa i adres podmiotu udostępniającego  zasoby),

4.9.3. nazwa zamówienia publicznego, do realizacji którego zasoby będą udostępniane,

4.9.4. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

 1. zdolności techniczne lub zawodowe w zakresie potwierdzenia spełniania warunku (np. doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia)
 2. sytuacja finansowa lub ekonomiczna (np. wysokość środków finansowych)

4.9.5. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia np. udostępnienie osób, udostępnienie koparki, udostępnienie środków finansowych, podwykonawstwo, co najmniej na czas realizacji zamówienia.

4.9.6. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4.10. Zobowiązanie  podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument musi być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu udostepniającego zasoby.

4.11. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowi załącznik do SWZ.

 

5.  Podwykonawcy

5.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

5.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

5.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań.

5.4. Zamawiający nie wymaga od podwykonawców na zasobach których Wykonawca nie polega w celu wykazania spełnienia warunków  złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

6.1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale V pkt 2.1.  Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

6.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

6.4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.

6.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.

6.7. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie  żądać umowy regulującej ich współpracę.

 

VII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

 

VIII.       Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (składanie i wysyłanie  dokumentów/oświadczeń/wyjaśnień/zawiadomień/informacji) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej : wojciechjaszcz@wp.pl  z zastrzeżeniem pkt 3.
 2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
 3. OFERTY wraz z dokumentami o których mowa w Rozdziale X pkt 4 składa się za  pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (nazwa odbiorcy – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku, adres skrzynki ePuap uzupełni się automatycznie) udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP, na którym jest dostęp do  Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
 5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
 6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia  i wycofania oferty wynosi 150 MB.
 7. Identyfikator postępowania dla postępowania dostępny jest  na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
 8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
 9. Osoba uprawniona do komunikowania się z wykonawcami: Wojciech Jaszcz

 

IX. Wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1.     Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2.  Oferta musi spełniać następujące wymogi:

 1. musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatami wyszczególnionymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursiezaleca się sporządzenie oferty w formatach .doc, .docx, .pdf . Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej  opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e. Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio:
 1. osobę/y, która/e zgodnie z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy;
 2. pełnomocnika/ów wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła/y osoba/y o której/ych mowa w lit. a);
 3. pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 1. dokumenty i/lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
 1. Wykonawca może zmienić formę graficzną wzorów załączników do SWZ oraz innych formularzy Zamawiającego jednakże treść zawarta we wzorach Zamawiającego nie może ulec zmianie.
 2. Oferta musi zawierać:
 1. wypełniony formularz OFERTA - musi być złożony w formie elektronicznej tj. przekazany w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
 2. oświadczenie/a o braku podstaw do wykluczenia zawarte w formularzu OFERTA – musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w  SWZ zawarte w formularzu OFERTA – musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 
 4.   zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  lub inny dokument  (jeśli dotyczy) – musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
 5.   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby  zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (wymagane gdy Wykonawca składa dok. z ppkt 4)
 6.   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby (w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby) zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (wymagane gdy Wykonawca składa dok. z ppkt 4)
 7. dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:
 1.  odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostepniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu OFERTA i/lub druku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b)
 2. jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby.
 3. pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

- Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej)

- umocowanie nie wynika z ppkt. 7 a) i b)

musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby muszą być złożone zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 5-16 w niniejszym Rozdziale.

      Dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniającego zasoby składane są tylko w przypadku korzystania z jego zasobów w celu potwierdzenia spełniania warunków.

 1. kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej - musi być złożony formie elektronicznej tj. przekazany w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca sporządzenie kosztorysu w w formacie umożliwiającym odczytanie oraz edycję w programie Microsoft Excel.

 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym  dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,  inne dokumenty, w tym  dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.
 2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 6 dokonuje w przypadku:
 1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 2. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 3. innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp   – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 1. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 6, może dokonać również notariusz.
 2.  Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 6-8 oraz pkt. 11-13, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
 3. Podmiotowe środki dowodowe, w tym  oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 4. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe w tym  oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
 5.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 11, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

 1. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 11 może dokonać również notariusz.
 2. Ofertę, wszystkie dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą należy podpisać, skompresować do jednego pliku .zip i dopiero zaszyfrować Aplikacją do szyfrowania, także jako .zip. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 3. W przypadku, gdy oferta nie zostanie zaszyfrowana Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z jej  treścią przed terminem jej otwarcia.
 4. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca wraz z przekazaniem tych informacji, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

 

XI. Tajemnica przedsiębiorstwa:

 1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,
 2. Wszelkie pliki zawierające informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny zostać umieszone w osobnym folderze o nazwie „Tajemnica przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku .zip,
 3. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji do złożenia UZASADNIENIA, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 4. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.
 5. W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę wraz z przekazaniem informacji, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, lub gdy Zamawiający uzna zastrzeżenia za nieprawidłowe, informacje te mogą zostać odtajnione.

 

XII.  Wycofanie oferty

 1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
 2. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

 

XIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

  1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do 22 kwietnia 2021 r. do godziny 9:00.
  2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania w dniu 22 kwietnia 2021 r. do godziny 9:30.
  3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert. 

 

XIV. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21 maja 2021 r.

 

XV. Obliczanie ceny

 1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtowej i  musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, który posłuży zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferty w SWZ.
 2. Na formularzu OFERTA stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ należy podać cenę całkowitą wraz z wszystkimi ewentualnymi obciążeniami w tym podatkiem VAT w wysokości 23%, z wyjątkiem podatku, którym obciążony będzie Zamawiający.
 3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w  ofercie ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć.
 4. Wykonawca w ofercie ma obowiązek:
 1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie
 1. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena musi zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie zleceniodawcy.
 2. Cena wskazana w ofercie przez wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
 3. Cenę oferty należy policzyć przy zachowaniu następujących założeń:
 1. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją robót.
 2. Cenę należy podać w wartości brutto w ujęciu liczbowym i słownie.

3)   W przypadku uszczegółowień i/lub zmian do pozycji wprowadzonych przez zamawiającego w wyniku zapytań wykonawców należy wszelkie wprowadzone modyfikacje uwzględnić w cenie.

8. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 2 Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)   zawiera błędy w obliczeniu ceny

2)   wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

XVI. Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:

1) cena ofertowa (brutto) - 60%

2) okres rękojmi  – 40%.

 

Punkty będą przyznawane według poniższej zasady:

  1. Kryterium ceny oceniane będzie według wzoru:

 

                 Cn.
P1 = -------------- x 100 x 60%
                Cb

 

gdzie:

P1- ilość punktów w kryterium cena

Cn    – najniższa cena,

Cb    – cena oferty badanej,

100  – wskaźnik stały,

60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny.

 

 

b)           Kryterium okresu rękojmi oceniane będzie następująco:

 

Minimalny okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

Zaoferowanie rękojmi na okres krótszy niż 60 m-cy skutkowało będzie odrzuceniem oferty.

Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi w liczbie 60 miesięcy otrzyma 0 pkt.

Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi w liczbie 84 miesiące i więcej otrzyma 40 pkt. Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi w liczbie od 61 do 83 miesięcy, otrzyma punkty obliczone wg następującego wzoru:

 

        Rb – Rmin.
P2 = --------------------- x 100 x 40%
R max. – Rmin.
gdzie:
P2 – ilość punktów w ramach kryterium „okres rękojmi”
Rb – okres rękojmi oferty badanej
Rmin. – minimalny okres rękojmi (60 miesięcy)
Rmax. – maksymalny okres rękojmi (84 miesiące)
100-wskaznik stały
40% – znaczenie kryterium okresu rękojmi

 

Punkty w kryterium okres rękojmi zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o oferowanym okresie rękojmi (w druku OFERTA). W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia oferta otrzyma 0 punktów oraz Zamawiający uzna że Wykonawca zaoferował minimalny okres rękojmi tj. 60 m-cy.

 

Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów z kryterium cena P1(maksymalnie 60 pkt ) i kryterium okres rękojmi P2(maksymalnie 40 pkt ) P=P1+P2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).

 

Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

XVII. Formalności niezbędne do zawarcia umowy jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy wykonawca winien:

 1. Przedłożyć:
 1. pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści OFERTY,
 2. umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienie,
 1. Wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wpłacane bezpośrednio na rachunek bankowy zamawiającego Wykonawca musi przedłożyć dokument np. gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa itp.
 2. Przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) następujące informacje:
 1. dane niezbędne do wpisania w umowie (wynikające z treści projektowanych postanowień  umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączonych do SWZ),
 2. nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane (w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy pomocy podwykonawców).

 

Niedopełnienie tych formalności stanowić będzie uchylenie się przez Wykonawcę od zawarcia Umowy.

 

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Zasady wnoszenia zabezpieczenia

 1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, złożenia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 1. pieniądzu,
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 3. gwarancjach bankowych,
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek : 51 1010 1528 0019 3513 9120 0000. Celem właściwej identyfikacji, wpłaty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinny zawierać w tytule przelewu numer umowy wskazany przez Zamawiającego. Za skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu rozumie się gdy w oznaczonym terminie nastąpi uznanie kwoty zabezpieczenia na rachunku bankowym Zamawiającego.

 

 1. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 453 Pzp, czyli Zamawiający wymaga aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, wymaganej kwoty.

 

 1. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia

 1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji .

 

XIX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy

 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodna z załączonymi do SWZ projektowanymi postanowieniami umowy zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiającego.
 2. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

 

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

 

1. Odwołanie – rozdział 2 dział IX Pzp - zgodnie z przepisami Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniu do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy lub  zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie ustawy.

 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie i treści dokumentów zamówienia w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych  lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1). i w ppkt. 2).

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej musi być opatrzone podpisem zaufanym.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 Pzp.

 

3. Postępowanie skargowe – art. 579-590 Pzp.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 

Szczegóły określa Dział IX Pzp – Środki ochrony prawnej.

 

 

XXI. Pozostałe informacje

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 7. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 Pzp.
 8. Zamawiający nie zastrzega wymogu ani nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp.

 

XXII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: biuro@atfide.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Pzp.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami prawa.
 6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp. 
 7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. Posiadają Państwo:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Nie przysługuje Państwu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

XXIII.  Załączniki do SWZ

 1. formularz OFERTA
 2. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami
 3. wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego  zasoby – zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby;
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby – zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
 6. dokumentacja projektowa, przedmiar.

Pobierz Załącznik nr 1 do SWZ: OFERTA

Pobierz Załącznik nr 3 do SWZ: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Brzostek, dnia 2021-04-12

Dotyczy: postępowania pt. Rozbudowa warsztatów szkolnych o halę maszyn rolniczych – I ETAP, Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028709/01 z dnia 2021-04-07

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą Pzp”, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada przedmiar do w/w zadania. Jeśli tak to proszę o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada przedmiar i udostępnia jako załącznik do niniejszych odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiary mają charakter pomocniczy, a podstawą wyliczenia oferowanego wynagrodzenia jest dołączona do swz dokumentacja projektowa.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Adres skrzynki Gov (ePUAP) to:

/ZSBRZOSTEK/SkrytkaESP

Pobierz Przedmiar robót:

Brzostek, dnia 2021-04-12

Dotyczy: postępowania pt. Rozbudowa warsztatów szkolnych o halę maszyn rolniczych – I ETAP, Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028709/01 z dnia 2021-04-07

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą Pzp”, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie:

1. Czy postepowanie przetargowe zostanie uzupełnione o załącznik zawierający przedmiar robót na przedmiotowe prace zgodnie z tym co jest napisane w SWZ?

Odpowiedź:

Patrz wcześniejsze odpowiedzi – udostępniono przedmiar

Pytanie:

2. Czy w związku z niekompletnością w załącznikach termin składania ofert będzie wydłużony?"

Odpowiedź:

Termin składania ofert pozostaje bez zmian

 

Pobierz załącznik: UMOWA (projekt) 

Pobierz: Projekt Hala Maszyn ZSCKR Brzostek

Brzostek, dnia 2021-04-21

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY

ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania pt. Rozbudowa warsztatów szkolnych o halę maszyn rolniczych – I ETAP, Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028709/01 z dnia 2021-04-07

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:

286 000 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) .

 

Brzostek, dnia 2021-04-22

 

Dotyczy: postępowania pt. Rozbudowa warsztatów szkolnych o halę maszyn rolniczych – I ETAP, Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028709/01 z dnia 2021-04-07

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

1. Oferta 1 - M-BUD Monika Duda 33-152 Pogórska Wola 37c,  oferowana cena 748 568,58 PLN

2. Oferta 2 USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE BOGDAN KORDEK Przeczyca 140 , 39-230 Brzostek, oferowana cena 243 449,48 PLN

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.