Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II

w Brzostku

na lata 2021/2022 - 2025/2026

 

 1. Ogólna charakterystyka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku to szkoła znana w środowisku,z ugruntowaną pozycją na rynku edukacyjnym regionu i miasta.

Bazę lokalową Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku stanowi budynek szkoły oraz budynek warsztatów, w którym młodzież odbywa praktyczną naukę zawodu. W budynku szkoły znajdują się:

 • 11 sal lekcyjnych
 • 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • pracownia obsługi konsumenta
 • 2 pracownie gastronomiczne
 • biblioteka z centrum multimedialnym
 • sala gimnastyczna o wymiarach: 30m x18m
 • siłownia
 • pokój nauczycielski
 • 2 sekretariaty
 • księgowość
 • gabinet dyrektora,
 • gabinet zastępcy dyrektora
 • pokój kierownika gospodarczego
 • pokój pedagoga
 • pokój pielęgniarki
 • szatnie uczniowskie na odzież
 • szatnie do wychowania fizycznego

 

W budynku warsztatów szkolnych znajdują się:

 • 9 pracowni praktycznej nauki zawodu
 • pracownia gastronomiczna
 • 2 sale lekcyjne
 • pokój kierownika praktycznej nauki zawodu
 • narzędziownia
 • szatnie uczniowskie

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku oferuje kształcenie w zawodach:

 • technik architektury krajobrazu
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz
 • cukiernik (oddział 3 branżowej szkoły I stopnia kończy naukę w roku szkolnym 2021/2022)

Łącznie w szkole funkcjonuje 17 oddziałów klas, w tym: 13 oddziałów technikum i 4 oddziały szkoły branżowej 1 stopnia.

Oferta zajęć pozalekcyjnych proponowanych uczniom obejmuje:

 • zajęcia dodatkowe dla maturzystów (z matematyki, języka polskiego, języków obcych i przedmiotów zdawanych przez uczniów na poziomie rozszerzonym)
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych (z matematyki, języka polskiego, języków obcych)
 • koła zainteresowań (koło: muzyczne, plastyczne, żywieniowe, Caritas, PCK, motoryzacyjne, sportowo – rekreacyjne, Kawiarenka Literacka, gazetka szkolna „Plotka”, Klub Wolontariatu).

W szkole działają:

 • Zespół Przedmiotów Ogólnokształcących
 • Zespół Przedmiotów Zawodowych
 • Zespół Wychowawców Klasowych
 • Zespół Doradztwa Zawodowego
 • Zespół do spraw promocji

Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny Vulcan, a nauczane języki obce to język angielski i język niemiecki

Tradycje szkolne:

 • Święto Szkoły 3 października - rocznica nadania imienia Patrona Szkoły
 • wyjazdy uczniów na Dzień Papieski do Wadowic
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Narodowe Święto Niepodległości i Święto Konstytucji 3 Maja.
 • Wigilia Szkolna
 • rekolekcje szkolne
 • Turniej Klas
 • Biały Marsz
 • Klasa Gospodarzem Szkoły
 • Turniej Wiedzy o Szkole i Jej Patronie

Organizowane systematycznie imprezy na terenie szkoły:

 • Dni Otwarte Szkoły
 • półmetki
 • pożegnanie absolwentów klas maturalnych i zawodowych

Zbiorowość uczniowska nie jest jednolita. Uczniowie pochodzą z rodzin o zróżnicowanym statusie społecznym i różnych stylach wychowania, posiadających różne warunki materialne, lokalowe i społeczne. Środowisko to jest dobrze rozpoznane przez pedagoga i wychowawców klas.

Kadrę pracowniczą szkoły stanowią pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi.

Nauczyciele ciągle podwyższają swoje kwalifikacje poprzez dokształcanie się i doskonalenie poprzez rożne formy edukacji i działań. Podejmują działania w kierunku zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Szkoła pełni w środowisku znaczącą rolę, jest nie tylko miejscem nauki młodzieży, ale również organizatorem lub współorganizatorem licznych akcji, przedsięwzięć i imprez o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, a także sportowym i kulturalnym.

Szkoła prowadzi także kronikę dokumentującą ważne wydarzenia, podobne kroniki prowadzone są w zakresie kształcenia w poszczególnych zawodach: architekta krajobrazu, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz żywienia i usług gastronomicznych.

Mocne strony:

 • długa i bogata tradycja związana z historią Szkoły i jej Patronem
 • wysoki poziom bezpieczeństwa młodzieży w szkole
 • profesjonalny i bardzo dobrze wykształcony zespół pedagogiczny
 • metody i formy pracy dostosowane do możliwości uczniów zdolnych i mających trudności w nauce
 • właściwa realizacja programów wychowawczych i profilaktyki
 • system promocji w środowisku lokalnym, ukazywanie osiągnięć i działalności wszystkich organów szkoły (strona internetowa szkoły, prasa lokalna, TV Brzostek, lokalne rozgłośnie radiowe)
 • zaangażowanie szkoły w życie społeczności lokalnej, współtworzenie kulturalnego oblicza Brzostku
 • współpraca z uczelniami wyższymi
 • monitoring wewnętrzny szkoły
 • monitorowanie losów absolwentów Szkoły
 • możliwość ukończenia kursów specjalistycznych w zawodzie kelner i barman oraz kursów spawania, obsługi wózków jezdniowych i ciągników gąsienicowych, obsługi kas fiskalnych na preferencyjnych warunkach
 • możliwość odbywania zagranicznych praktyk zawodowych także w ramach programu
  Erasmus +

Słabe strony:

 • brak boiska szkolnego
 • problem palenia tytoniu przez młodzież
 • zbyt mało środków budżetowych i pozabudżetowych przeznaczanych na modernizaję bazy dydaktycznej
 • zbyt udział w przedsięwzięciach i projektach poszerzających ofertę edukacyjną szkoły
 • brak autorskich programów nauczania i innowacji

Szanse:

 • usytuowanie szkoły na granicy trzech powiatów: dębickiego, jasielskiego i strzyżowskiego
 • możliwość oddziaływania ponadregionalnego w związku ze zmianą organu prowadzącego Szkołę
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów
 • współpraca szkoły z lokalnymi przedsiębiorcami
 • możliwość korzystania ze środków ministerialnych, pomocowych i unijnych

Zagrożenia:

 • pogłębiający się niż demograficzny
 • konkurencja ze strony innych szkół, przede wszystkim usytuowanych w okolicznych miastach powiatowych

Powyższa analiza słabych i mocnych stron szkoły oraz jej szans i zagrożeń na rynku edukacyjnym pozwala zaplanować działania, które podniosą jakość pracy szkoły oraz zagwarantują osiągnięcie sukcesów przez uczniów, a także przez nauczycieli.

  1. Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która akceptuje każdego ucznia, troszczy się o wszechstronny jego rozwój w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej. Dumni z posiadania patrona, wierni jesteśmy wartościom, prawdom i ideałom głoszonym przez Jana Pawła II. Młodym ludziom pomagamy wzrastać w miłości i dorastać do odpowiedzialności za siebie i innych, a w szczególności za rodzinę, Ojczyznę, ludzi starszych, otaczające nas środowisko. Promujemy wychowanie przez dobry przykład oraz doświadczenie i zdobycze wyniesione z tradycji narodu polskiego i naszego regionu. Zapewniamy życzliwa atmosferę sprzyjająca pracy indywidualnej i zbiorowej. Młodych ludzi wychowywać będziemy wspierając rodziców, przy ich akceptacji.

  1. Cele szkoły:

Głównym celem jest zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju wszystkich uczniów i osiągania przez nich, odpowiednich do ich możliwości, wyników edukacyjnych, przygotowanie ich tym samym do dalszych etapów kształcenia oraz skutecznego radzenia sobie na zmieniającym się rynku pracy. Cel ten będzie osiągany w poszanowaniu wartości chrześcijańskich, narodowych i europejskich oraz dotychczasowego dorobku i tradycji szkoły.

 1. Model absolwenta:
 • przygotowany merytorycznie do pracy w zawodzie technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technika żywienia i usług gastronomicznych, technika architektury krajobrazu oraz cukiernika i mechanika - operatora maszyn i pojazdów rolniczych
 • obsługuje urządzenia i sprzęt techniczny stosowany w pracy, efektywnie korzysta z komputerowych programów użytkowych
 • dba o rozwój zawodowy i indywidualny, jest otwarty na wiedzę i innowacje
 • stosuje obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska
 • zna historię szkoły, życie i działalność patrona szkoły
 • identyfikuje się z ideami patrona szkoły
 • umie korzystać z dóbr kultury
 • posiada umiejętności organizacyjne, jest przedsiębiorczy, punktualny i słowny
 • jest prawy, rzetelny odpowiedzialny, umie krytycznie ocenić siebie i swoje otoczenie
 • cechuje się kulturą osobistą, jest tolerancyjny, wrażliwy na krzywdę ludzką, bezinteresowny, umie współdziałać w grupie, lojalny, opanowany, taktowny
 • godnie reprezentuje rodzinę, tradycje szkoły oraz ojczyznę
  1. Plan działań szkoły

Baza szkoły

Najważniejsze działania w celu zapewnienia optymalnych warunków do nauki i pracy wszystkim podmiotom szkoły:

 • budowa boiska szkolnego
 • remont/modernizacja pracowni gastronomicznych
 • wzbogacanie pracowni przedmiotowych w nowoczesne środki dydaktyczne
 • zakup koniecznych maszyn i urządzeń w celu dalszego zwiększania efektywności kształcenia praktycznego w poszczególnych zawodach – m.in. ciągników: ogrodniczego, do nauki jazdy i dużej mocy do nauki pracy maszynami
 • systematyczna modernizacja i remonty pomieszczeń klasowych szkoły wraz z ich wyposażeniem
 • poprawę wyglądu otoczenia szkoły przez zasadzenie roślin ozdobnych oraz ochronę już istniejących
 • dbałość o utrzymanie na dobrym poziomie warunków sanitarnych
 • wzbogacanie biblioteki szkolnej w nowe woluminy – lektury szkolne, pomoce metodyczne, nowoczesne pomoce audiowizualne
 • bieżące przeglądy stanu technicznego sprzętu szkolnego jego naprawę i konserwację w celu zagwarantowania bezpieczeństwa młodzieży i innych pracowników szkoły
 • nadanie charakteru sali kinowo – konferencyjnej jednej z sal lekcyjnych na warsztatach szkolnych

Oddziaływanie dydaktyczne i wychowawcze

 • poszerzenie oferty edukacyjne Szkoły o nowe kierunki kształcenia
 • organizacja turystyki pieszej i rowerowej dla uczniów Szkoły

Organizacja pracy szkoły

Podstawowym dokumentem w oparciu, o który funkcjonuje szkoła jest Statut Szkoły. Regulaminy m.in. Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczo-Profilaktyczny muszą być poddawane ciągłej ewaluacji zgodnie z oczekiwaniami uczniów, nauczycieli i rodziców.

Przyjazna szkoła, to szkoła oparta na współpracy dyrektora, nauczycieli, uczniów, rodziców, przedstawicieli lokalnego środowiska, otwarta dla wszystkich, rozwijająca się, bezpieczna, nastawiona na sukces każdego członka szkolnej społeczności.

Działalność dydaktyczna

 • Nauczyciele są w pełni zaangażowani w rozwój uczniów z uwzględnieniem ich predyspozycji i umiejętności.
 • Realizowane programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych umożliwiają każdemu uczniowi osiąganie systematycznych postępów w nauce oraz zdanie egzaminów zewnętrznych.
 • W procesie dydaktycznym stosowane są nowoczesne metody i formy nauczania (wykorzystujące m.in. techniki komputerowe) uwzględniające potrzeby i możliwości uczniów.
 • Uczniowie potrafią zastosować zdobytą wiedzę, swobodne posługują się językami obcymi i technologiami informacyjnymi.
 • Nauczyciele są twórczy, aktywni, wspierają uczniów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej oraz rozwoju zawodowego.
 • Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprzyja podwyższeniu jakości pracy szkoły oraz poprawie zdawalności egzaminów zewnętrznych.
 • Uczeń jest patriotą, zna dziedzictwo narodowe i jego miejsce w kulturze europejskiej, ma dużą wiedzę na temat Unii Europejskiej.
 • Poszerzana jest oferta edukacyjna szkoły o nowe kierunki kształcenia po rozpoznaniu potrzeb rynku pracy, środowiska lokalnego i możliwości kadrowych.
 • Uczniowie wyróżniający się w nauce, pozytywną postawą, aktywnością na forum klasy, szkoły i środowiska są nagradzani i promowani.
 • Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi i innymi szkołami kształcącymi w kierunkach typowo rolniczych w celu wymiany doświadczeń, metod nauczania.
 • Wykorzystywane są fundusze unijne do realizacji potrzeb uczniów, absolwentów i środowiska.

Działalność wychowawcza i opiekuńcza

 • Szkoła zapewnia rozwój osobowy uczniów. Realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, uwzględniający między innymi: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie, samorządność uczniowską, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Społeczność szkolna zna swoje prawa i obowiązki i przestrzega ich.
 • Szkoła jest przyjazna uczniom, nauczycielom i innym pracownikom.
 • Uczniowie samodzielnie realizują własne pomysły, identyfikują się ze szkołą, są twórczy, krytyczni i otwarci na potrzeby innych - angażują się w różnorodne działania w ramach wolontariatu.
 • Nauczyciele i dyrekcja umiejętnie diagnozują i rozwiązują problemy szkolne, stosując odpowiednie procedury.
 • Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują.
 • Nauczyciele zapewniają realizację oczekiwań uczniów i rodziców.
 • Każdy członek szkolnej społeczności czuje się odpowiedzialny za tworzenie dobrego klimatu nauki i pracy, troszczy się o dobre imię szkoły i wizerunek szkoły jako miejsca nauki i pracy.

Kadra - doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej

 • Szkoła wspiera nauczycieli w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz nauczycieli biorących udział w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in. na: studiach podyplomowych, szkoleniach warsztatowych oraz szkoleniach, które będą związane z potrzebami szkoły
 • Nauczyciele znają potrzeby szkoły i dostosowują do nich podejmowane przez siebie formy doskonalenia zawodowego.
 • Praca zespołów przedmiotowych funkcjonujących w szkole (Zespół Wychowawców Klasowych, Zespół Przedmiotów Ogólnokształcących, Zespół Przedmiotów Zawodowych) wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły w dydaktyce, wychowaniu i organizacji pracy.
 • Szkoła umożliwia podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy kadry niepedagogicznej.
 • W szkole funkcjonuje jasny, sprawiedliwy system motywacyjny dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Współpraca z rodzicami

 • Rodzice są systematyczne zapoznawani z wynikami, osiągnięciami i problemami w nauce ich dzieci. Informowani są o wymaganiach edukacyjnych.
 • Rodzice mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony szkoły, na pomoc psychologiczno – pedagogiczną, doradztwo pedagoga, pielęgniarki szkolnej, doradcy zawodowego.
 • Szkoła współpracuje z Radą Rodziców w celu realizacji zadań statutowych szkoły.
 • Rodzice angażują się w życie szkoły, organizowanie imprez, uroczystości, współtworzą dokumenty szkolne.
 • Szkoła korzysta z sugestii i pomocy rodziców w celu dalszej poprawy funkcjonowania placówki

Promocja szkoły

 • Szkoła ma wyraźnie zaznaczoną własną tożsamość w środowisku lokalnym.
 • Stosowane są nowoczesne metody promocji szkoły w środowisku – przede wszystkim prowadzona jest na bieżąco i aktualizowana strona internetowa szkoły oraz zamieszanie są informacje o życiu szkoły i o ofercie edukacyjnej  na portalach społecznościowych.
 • Tworzone są filmy ilustrujące codzienne funkcjonowanie Szkoły.
 • Szkoła współpracuje z lokalnymi mediami, promując swoje osiągnięcia i informując o swoich działaniach.
 • Społeczność szkolna jest organizatorem bądź współorganizatorem przedsięwzięć adresowanych do społeczności lokalnej.
 • Szkoła organizuje i przeprowadza konkursy międzyszkolne.
 • Coroczne organizowane są dni promocji szkoły – „Dni otwarte” – dla kandydatów do szkoły.
 • Szkoła ściśle współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami nie tylko poprzez coroczne praktyki zawodowe uczniów, ale również przez realizację różnych zadań i przedsięwzięć.
 • Szkoła promuje sukcesy swoich uczniów, nauczycieli oraz absolwentów.

Sprzymierzeńcy

 • Rodzice
 • Przedsiębiorcy (polscy i zagraniczni)
 • Poradnie PPP
 • Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Dębicy
 • Gminno-miejskie ośrodki pomocy społecznej
 • Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
 • Komisariat Policji w Brzostku

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.