Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Informacja dla rodziców

Informacje dla rodziców na temat przedmiotu

wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie należy postrzegać jako integralną część wychowania ogólnego. Nadrzędnym celem wprowadzenia tego przedmiotu jest takie oddziaływanie na uczniów, aby przemyślenia i wnioski płynące z zajęć pomogły im lepiej zrozumieć siebie i innych, a także rzutowały na podejmowanie właściwych decyzji obecnie i w przyszłości.

Istotnym elementem współczesnego wychowania jest współpraca wszystkich środowisk kształtujących osobowość młodego człowieka. Najważniejszą rolę w wychowaniu odgrywa rodzina. Nie da się jednak pominąć wagi innych podmiotów wychowawczych, jakimi są: szkoła, grupa rówieśnicza, instytucje wychowawcze.

Czas dojrzewania jest trudnym okresem, zarówno dla dziecka, jak i dorosłych – rodziców, wychowawców, nauczycieli. Rozchwianie emocjonalne, nasilenie krytycyzmu, zwłaszcza wobec dorosłych, brak doświadczenia, a jednocześnie ciekawość świata powodują, że wybory, jakich dokonują młodzi ludzie, nie zawsze są dobre dla nich samych.

Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

Na podstawie:
§4 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395 ze zm.).

Jeżeli  rodzice ucznia niepełnoletniego zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, uczeń nie bierze udziału w zajęciach.

Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

Szkoła nie ma obowiązku posiadać pisemnego wzoru rezygnacji rodziców z udziału swojego dziecka w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”. Jeżeli rodzice ucznia przedstawiają taką rezygnację dyrektorowi szkoły, to zgodnie ze swoją propozycją.

Treści nauczania dla klasy I

1. Komunikacja interpersonalna:

• budowanie więzi osobowych: koleżeństwo,  przyjaźń,

• komunikacja werbalna i niewerbalna oraz jej znaczenie w relacjach interpersonalnych,

• cztery płaszczyzny komunikatu,

• bariery komunikacyjne,

• czynniki wpływające na efektywność  komunikacji.

2. Dorastanie. Poszukiwanie własnej  tożsamości:

• kryteria dojrzałości psychicznej, społecznej i duchowej,

• psychiczna autonomia i poczucie odrębności,

• samoświadomość i samoakceptacja,

• odpowiedzialność za własny rozwój i samowychowanie,

• hierarchia wartości, motywacja dokonywanych wyborów.

3. Emocje i uczucia:

• fizjologia procesów emocjonalnych,

• rodzaje emocji i uczuć,

• wpływ uczuć na działanie,

• inteligencja emocjonalna.

4. Człowiek istotą płciową:

• kryteria płciowości,

• cele płciowości,

• kobiecość – męskość, różnice i komplementarność,

• stereotypy płci,

• partnerstwo, parytet płci.

5. Pierwsze zauroczenia i fascynacje:

• zakochanie a miłość,

• subiektywna ocena, idealizacja drugiej osoby,

• spotkania i rozstania,

• dorastanie do miłości.

6. Integracja seksualna. Dojrzała płciowość:

• dojrzałość sfery biologicznej, intelektualnej, emocjonalnej i duchowej,

• zaangażowanie we własną integrację  seksualną,

• etapy integracji seksualnej,

• trudności w integracji seksualnej.

7. Inicjacja seksualna:

• współczesna kultura i wzorce medialne ludzkiej seksualności,

• przyczyny przedwczesnej inicjacji seksualnej,

• presja seksualna,

• skutki przedwczesnej inicjacji seksualnej,

• przemoc seksualna i przemoc domowa,

• czynniki sprzyjające tworzeniu satysfakcjonującej więzi między mężczyzną a kobietą.

8. Uzależnienia behawioralne:

• choroby cywilizacyjne,

• osoba uzależniona a dojrzała,

• fonoholizm,

• uzależnienie od Internetu,

• uzależnienie od gier komputerowych.

9. Uzależnienia chemiczne:

• przyczyny sięgania po środki uzależniające,

• napoje energetyczne,

• alkohol,

• narkotyki,

• dopalacze,

• nikotynizm,

• czynniki chroniące.

Treści nauczania dla klasy II

 1. Budowanie prawidłowych relacji w rodzinie i grupie społecznej:

• szacunek dla siebie i innych,

• obrona własnych poglądów.

2. Savoir vivre i budowanie prawidłowych relacji w grupie społecznej:

• zasady dobrego wychowania,

• podstawowe zasady grzeczności na co dzień,

• savoir vivre w świecie wirtualnym,

• taktowne i nietaktowne zachowania w miejscach publicznych.

3. Dojrzałość biologiczna:

• indywidualne tempo rozwoju,

• zdrowie prokreacyjne,

• zdrowie i higiena,

• choroby przenoszone drogą płciową.

4. Płodność człowieka:

• główne funkcje płciowości,

• fizjologia płodności i jej neurohormonalne uwarunkowania,

• budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety i mężczyzny,

• planowanie dzietności w rodzinie,

• metody rozpoznawania płodności.

5. Problem niepłodności:

• przyczyny i rodzaje niepłodności,

• czynniki obniżające płodność,

• profilaktyka niepłodności,

• diagnostyka i leczenie niepłodności, naprotechnologia,

• techniki wspomaganego rozrodu:

– wewnątrzustrojowe (sztuczna inseminacja),

– pozaustrojowe (in vitro),

• adopcja.

6. Macierzyństwo i ojcostwo – przygotowanie do podjęcia tych ról:

• ciąża, opieka prekoncepcyjna i prenatalna,

• ciąża a używki (dziecko z zespołem FAS),

• szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci,

• przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny,

• miejsce dziecka w rodzinie.

7. Antykoncepcja:

• rodzaje środków antykoncepcyjnych i sposoby ich działania,

• skuteczność i skutki uboczne w aspekcie medycznym, psychologicznym i moralnym,

• środki przeciwzagnieżdżeniowe i wczesnoporonne.

8. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa:

• godność człowieka,

• naruszenie godności w sferze seksualnej,

• ekshibicjonizm w Internecie,

• prostytucja nieletnich,

• pornografia.

Treści nauczania dla klasy III

 1. Dojrzałość do małżeństwa:
 • Dojrzały wybór współmałżonka w aspekcie: fizycznym, prawnym, psychicznym, umysłowym, uczuciowym, społecznym, socjalnym
 • Przyczyny niedojrzałości wyboru współmałżonka

2. Fundamenty dobrego małżeństwa:

 • znaczenie zobowiązania podjętego podczas aktu zaślubin,
 • konstytucyjnie chronione wartości związane z funkcjonowaniem małżeństwa i rodziny
 • znaczenie trwałości związku małżeńskiego dla rozwoju społeczeństwa

3. Typy struktury rodziny:

 • rodzina wielopokoleniowa,
 • rodzina pełna,
 • rodzina niepełna,
 • rodzina zrekonstruowana

4. Funkcje rodziny i ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka:

     prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, ekonomiczna, profilaktyczna, religijna

5. Wartości i tradycje ważne w rodzinie:

 • zasady, normy, wartości duchowe
 • świętowanie
 • organizacja i przeżywanie czasu wolnego
 • wartości kulturowe i patriotyczne

6. Czynniki wzmacniające i osłabiające rodzinę:

 • budowanie prawidłowych relacji w rodzinie
 • uzależnienia
 • zdrady
 • odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie

7. Konflikty i kryzysy w rodzinie:

 • przyczyny konfliktów
 • sposoby rozwiązywania konfliktów
 • przepraszanie i przebaczanie
 • separacja i rozwód

8. Prawodawstwo dotyczące rodziny:

 • Prawa i obowiązki małżonków
 • Prawa i obowiązki rodziców
 • Prawa dziecka
 • Obowiązki państwa wobec rodziny

9. Instytucjonalna pomoc rodzinie:

 • Sytuacje trudne: uzależnienia i zachowania ryzykowne, choroby, ubóstwo i bezrobocie, problemy pedagogiczne, psychologiczne i prawne
 • Instytucje i specjalistyczne placówki wspierające rodzinę

10. Odpowiedzialność za własny rozwój:

 • samowychowanie w kontekście mediów
 • cyberzagrożenia i niekontrolowane korzystnie z komputera i innych urządzeń elektronicznych,
 • zjawisko manipulacji w mediach: dystans i bezpieczeństwo,
 • zaangażowanie i harmonia we własnym rozwoju osobowym

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.