Godło Polski MRiR

Koło motoryzacyjne

Kółko motoryzacyjne „ Elfik”

 

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 został przeprowadzony po raz czwarty „Szkolny Turniej Motoryzacyjny”. Organizatorem turnieju był nauczyciel Andrzej Jedziniak.

Celem Turnieju było:

 • popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym;
 • znajomość  historii polskiej motoryzacji;
 • propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego;
 • propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • doskonalenie techniki jazdy samochodem;

Turniej odbywał się w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował rozwiązanie testu z zakresu  motoryzacji. Był to test weryfikacyjny. Do rozwiązania testu przystąpili uczniowie z klasy II ZS, II TM i III TM . Celem testu było wytypowanie najlepszych do drugiego etapu turnieju. Po wytypowaniu 11  uczestników w dniu 23.05.2018  zawodnicy mieli do rozwiązania dodatkowy test, który obejmował znajomość wiedzy z przepisów  ruchu drogowego. Po rozwiązaniu testu  i podliczeniu zdobytych punktów zawodnicy przeszli na plac manewrowy, gdzie  odbyła się część praktyczna turnieju obejmująca jazdę samochodem z piłeczką umieszczoną na talerzu „Stewarda”. Przejazd polegał  na precyzyjnym przejechaniu wyznaczonej trasy. W konkurencji liczył się najkrótszy czas przejazdu.

Turniej motoryzacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej, która  licznie  obserwowała przebieg Turnieju.  Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Sponsorami nagród rzeczowych IV edycji turnieju byli:  nauczyciele - instruktorzy nauki jazdy: A. Jedziniak, G. Grzesiakowski, M. Drechsler, I. Musiał, J. Nawracaj.

Zestawienie punktów i czasu przejazdu

L.p.

Imię i Nazwisko

 Część A

Część B

Część  C

Czas przejazdu

Ilość punktów z testu

Końcowy czas przejazdu                       (A  –  B )

1.

Mroczek Szymon

2:06:21

5

2:01:21

2.

Jakub Włodarczyk

1:45:01

5

1:40:01

3.

Grzegorz Chyłek

1:37:44

9

1:28:44

4.

Adrian Jędrzejczyk

1:38:48

6

1:32:48

5.

Mateusz Wójcik

2:09:60

5

2:03:60

6.

Damian Przewoźnik

1:15:93

5

1:10:93

7.

Dawid Raś

1:43:16

6

1:37:16

8.

Grzegorz Traciłowski

1:19:50

4

1:15:50

9.

Dawid Piotrowski

1:32:04

1

1:31:04

10.

Damian Pasek

2:22:32

5

2:17:32

11.

Marcin Stasiowski

1:46:50

6

1:40:50

 Klasyfikacja końcowa:

 I miejsce   Damian Przewoźnik  kl. II TMiA

II miejsce   Grzegorz Traciłowski  kl. II TMiA

III miejsce Grzegorz Chyłek kl. II TMiA

IV miejsce Dawid Piotrowski  kl. II ZSZ

V miejsce  Adrian Jędrzejczyk kl. II TMiA

VI miejsce Dawid Raś kl. II TMiA

VII miejsce  Jakub Włodarczyk  kl. II TMiA

VIII miejsce Marcin Stasiowski kl. III TM

 IX miejsce Szymon Mroczek kl. II TMiA

 X miejsce Mateusz Wójcik kl. II TMiA

 XI miejsce Damian Pasek kl. II ZSZ

 Organizatorzy turnieju składają zwycięzcom gratulacje i zachęcają do wzięcia udziału w V edycji Turnieju Motoryzacyjnego, który odbędzie się już za rok!

A. Jedziniak


W roku szkolnym 2017/2018  będzie funkcjonowało jak w poprzednim roku szkolnym  kółko motoryzacyjne  „ELFIK” dla  zainteresowanych uczniów klas II TMiA i III  TM, III TAK oraz II i III ZSZ.  Na zajęciach przypomnimy  znajomość przepisów ruchu drogowego oraz kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym na kat. B i T .

 Formy działalności: Spotkania odbywać  się będą od 1 października 2017 w trzeci czwartek miesiąca o godz. 7:10 na warsztatach szkolnych.

Cele:

 • popularyzacja wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego.
 • propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego.
 • poznanie historii polskiej motoryzacji
 • przygotowanie do konkursu motoryzacyjnego na etapie szkolnym i powiatowym.
 • podniesienie wyników zdawalności na prawo jazdy kat. B i T z części teoretycznej egzaminu państwowego .

Zadania do wykonania:

 • przeprowadzenie konkursu motoryzacyjnego – etap szkolny.
 • udział w  powiatowym konkursie motoryzacyjnym.
 • zorganizowanie II części szkolenia dla uczniów z pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • przygotowanie pojazdów do nauki jazdy na dzień otwarty szkoły.
 • napisanie sprawozdania z działalności kółka.

 

Formy zajęć to: zbiorowa, grupowa.

Metody nauczania: wykład, dyskusja, pogadanka, film, wyjaśnienie, objaśnienie, prezentacja, praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne: komputer, książka, tablice ze znakami, prezentacje PowerPoint

 

Mam nadzieję, że spotkania utrwalą  wiedzę oraz umiejętności do wykorzystania na egzaminie państwowym na prawo jazdy kat. B i T oraz na konkursie szkolnym jak i powiatowym.

 

 

Prowadzący:  A Jedziniak


Sprawozdanie z turnieju motoryzacyjnego przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 został przeprowadzony po raz drugi Szkolny Turniej Motoryzacyjny. Organizatorami turnieju był nauczyciel  Andrzej Jedziniak.

Celem Turnieju było:

 • popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym;
 • znajomość  historii polskiej motoryzacji;
 • propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego;
 • propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • doskonalenie techniki jazdy samochodem;

Turniej odbywał się w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował rozwiązanie testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Był to test weryfikacyjny. Do rozwiązania testu przystąpili uczniowie z klasy II ZS, II TM, III ZS, III TM i II TŻ. Celem testu było wytypowanie maksymalnie  10 osób do drugiego etapu turnieju. Po wytypowaniu 7 najlepszych uczestników w dniu 29.05.2017  zawodnicy mieli do rozwiązania dodatkowy test, który obejmował znajomość wiedzy z Historii Polskiej Motoryzacji. Po rozwiązaniu testu  i podliczeniu zdobytych punktów zawodnicy przeszli na plac manewrowy, gdzie  odbyła się część praktyczna turnieju obejmująca jazdę samochodem                z piłeczką umieszczoną na talerzu „Stewarda”. Przejazd polegał  na precyzyjnym przejechaniu wyznaczonej trasy. W konkurencji liczył się najkrótszy czas przejazdu.

Turniej motoryzacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej, która  licznie  obserwowała przebieg Turnieju.  Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Sponsorami nagród rzeczowych II edycji turnieju byli: Pan Kierownik Szkolenia Praktycznego  Pan Paweł Machaj oraz nauczyciele - instruktorzy nauki jazdy: A. Jedziniak, G.Grzesiakowski, M. Drechsler, I. Musiał oraz J. Kryszczuk.

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce   Janusz Fediów II TM

II miejsce  Wojciech Zastawny II TM

III miejsce Dominik Szarek  II TŻ

IV miejsce Marcin Lejkowski  II TM

V miejsce Krzysztof Hendzel II TM

VI miejsce Kamil Dziędzioł II TM

VII miejsce Jakub Kowalczyki  II TM

 

Organizatorzy turnieju składają zwycięzcom gratulacje i zachęcają do wzięcia udziału w III edycji Turnieju Motoryzacyjnego, który odbędzie się już za rok!

A. Jedziniak

 


 

 


 

REGULAMIN

Turnieju 
Motoryzacyjnego w roku szkolnym 2016/2017

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w BrzostkuI. CELE TURNIEJU
1. Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym.
2. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego.
3. Propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

II. ORGANIZATORZY TURNIEJU
1. Turniej organizowany jest przez prof. A. Jedziniaka, M. Drechslera.


III. ZASADY ORGANIZACYJNE
1. W eliminacjach Turnieju biorą udział uczniowie naszej szkoły z klas II i III technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Wymagane  jest zrealizowane min. 15 h nauki jazdy samochodem.
2. Na podstawie indywidualnych wyników uzyskanych w eliminacjach szkolnych, zostanie wytypowanych 10 osób do dalszego etapu Turnieju, które uzyskały najwięcej punktów z testu weryfikacyjnego.
3. Każdy uczestnik eliminacji danego etapu odpowiada na pytania testowe.
a) uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu, instrukcjom i dodatkowym zarządzeniom organizatora,
b) uczestnik startujący w próbie jazdy samochodem zobowiązany jest posiadać odpowiednie obuwie,
c) uczestnicy niespełniający wymogów wynikających z zapisu  pkt. a, b, nie będą dopuszczeni do konkurencji, co skutkuje otrzymaniem przez uczestnika  0 pkt.
7. Za zdobycie przez  ucznia:  I miejsca otrzymuje 5 punktów z zachowania, II miejsca 4 punkty z zachowania, III miejsca 3 punkty

z  zachowania.IV. KONKURENCJE TURNIEJU I ICH PRZEBIEG
1. W etapie  weryfikacyjnym Turnieju test rozwiązują wszyscy uczestnicy.  
Test składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru, które obejmują następującą tematykę:
- znajomość zasad i przepisów ruchu drogowego
- obsługi pojazdu
- pomocy przedmedycznej  
Odpowiedź na pytanie testowe, na otrzymanym arkuszu, polega na zaznaczeniu znakiem X numeru odpowiedzi uznanej za prawidłową.  
Za prawidłową odpowiedź na każde pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt. Czas rozwiązywania testu nie może przekroczyć  20 minut.

W konkurencji testu ocenia się sumę punktów uzyskanych przez każdego uczestnika.


W Finale konkursu przeprowadza się ponadto następujące konkurencje:

a)rozwiązane testu z 20 pytań jednokrotnego wyboru ze znajomości Polskiej historii motoryzacji.

Odpowiedź na pytanie testowe, na otrzymanym arkuszu, polega na zaznaczeniu znakiem X numeru odpowiedzi uznanej za prawidłową.  
Za prawidłową odpowiedź na każde pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt. Czas rozwiązywania testu nie może przekroczyć  20 minut.

b) jazdy sprawnościowej samochodem osobowym według trasy podanej przez organizatora Turnieju.

V  KONKURENCJA PRAKTYCZNA – JAZDA SPRAWNOŚCIOWA SAMOCHODEM

 

1 Konkurencja praktyczna – jazda sprawnościowa samochodem, polega na bezpiecznym i technicznym przejechaniu określonej przez organizatora etapu trasy.

2. Konkurencję przeprowadza się na utwardzonym placu o wymiarach zapewniających  bezpieczeństwo uczestników i widzów.

3. W konkurencji startuje tylko 1 uczestnik.

4. Uczestnik przed konkurencją może zapoznać się z trasą przejazdu (przejść po wyznaczonym torze jazdy).

5. Pojazd niezbędny do przeprowadzenia konkurencji zapewnia organizator (musi być zarejestrowany i posiadać aktualne ubezpieczenie).

6. W przypadku awarii pojazdu w trakcie Turnieju, organizator zapewnia pojazd rezerwowy.

7. Przebieg konkurencji:

a) uczestnik zgłasza organizatorom gotowość do wykonania próby.

b) na sygnał uczestnik sam włącza stoper, pobiera kluczyki, biegnie do samochodu, zapina pasy, uruchamia silnik, włącza światła i rusza;

c) zawodnik wykonuje przejazd wyznaczoną trasą, z umieszczoną piłką na zamontowanym na pojeździe talerzu Stewarta;

d) po przejechaniu trasy uczestnik zatrzymuje się na linii mety, mając ją pomiędzy osiami, gasi światła, wyłącza silnik, zaciąga hamulec awaryjny, wyjmuje kluczyk ze stacyjki i biegnie do stolika organizatora. Po położeniu kluczyka na stoliku, uczestnik sam wyłącza stoper;

e) w razie wypadnięcia piłki (na trasie) uczestnik zatrzymuje samochód, zaciąga hamulec awaryjny, wysiada z samochodu, umieszcza piłkę na talerzu i rusza dalej.

f) jeżeli na mecie piłka wypadnie z talerza zawodnik musi ją tam z powrotem umieścić zanim pobiegnie do stolika organizatora.

8. Konkurencja jazdy sprawnościowej samochodem nie dopuszcza cofania pojazdem, pod groźbą dyskwalifikacji.

9. W przypadku niezawinionej przez uczestnika awarii pojazdu w trakcie próby, próba tego uczestnika zostaje przerwana i do swojej próby przystępuje kolejny uczestnik. Uczestnik, który miał awarię, wykonuje próbę po ostatnim uczestniku.

10. Po zakończeniu konkurencji organizator podaje czas przejazdu i liczbę otrzymanych  karnych sekund oraz odejmuje tyle sekund ile zdobył punktów z testu finałowego.

11. Zwycięża ten uczestnik, który będzie miał najkrótszy czas przejazdu.

12. Punktacja:

a) liczy się jak najkrótszy czas przejazdu (ilość sekund);

b) każdorazowe nie zapięcie pasów bezpieczeństwa 10 sekund karnych;

c) niewłączenie świateł 10 sekund karnych;

d) każdy błąd, tj. przesunięcie, dotknięcie, ominięcie lub przewrócenie pachołka 20 sekund karnych;

e) przekroczenie linii mety obiema osiami 10 sekund karnych;

 


VI. TERMINY
1. Harmonogram rozgrywek jest następujący:
- test weryfikacyjny dla wszystkich uczestników do 10 IV 2017,
- finał 21 IV 2017,
- rozdanie dyplomów i nagród 28 IV 2017.

Regulamin opracował: Andrzej Jedziniak

 

 


 

W roku szkolnym 2016/2017  będzie funkcjonowało jak w poprzednim roku szkolnym  kółko motoryzacyjne ELFIK dla  zainteresowanych uczniów klas II i III  TM, TAK oraz II i III ZSZ.  Na zajęciach przypomnimy  znajomość przepisów ruchu drogowego oraz kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym na kat. B i T .

Formy działalności: Spotkania odbywać  się będą od 1 października 2016 co drugi tydzień   we wtorek  od godz. 7:30 na warsztatach szkolnych.

Cele:

 • popularyzacja wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego.
 • propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego.
 • poznanie historii polskiej motoryzacji
 • przygotowanie do konkursu motoryzacyjnego na etapie szkolnym  i powiatowym.
 • podniesienie wyników zdawalności na prawo jazdy kat B i T z części teoretycznej egzaminu państwowego .

Zadania do wykonania:

 • przeprowadzenie konkursu motoryzacyjnego – etap szkolny.
 • udział  w  powiatowym konkursie motoryzacyjnym.
 • Ø zorganizowanie szkolenia dla uczniów z pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Ø zorganizowanie wycieczki na targi Agro - Tech do Kielc.
 • Ø przygotowanie pojazdów do nauki jazdy na dzień otwarty szkoły.
 • Ø napisanie sprawozdania z działalności kółka.

 

Formy zajęć to: zbiorowa, grupowa.

Metody nauczania: wykład, dyskusja, pogadanka, film, wyjaśnienie, objaśnienie, prezentacja, praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne: komputer, książka, tablice ze znakami, prezentacje PowerPoint

 

Mam nadzieję, że spotkania utrwalą  wiedzę oraz umiejętności do wykorzystania na egzaminie państwowym na prawo jazdy kat. B i T oraz na konkursie szkolnym i powiatowym.

 

 

Prowadzący:  A Jedziniak

 

 


 

 


 

 

REGULAMIN

Turnieju
Motoryzacyjnego w roku szkolnym 2015/2016

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w BrzostkuI. CELE TURNIEJU
1. Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym.
2. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego.
3. Propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

II. ORGANIZATORZY TURNIEJU
1. Turniej organizowany jest przez prof. A. Jedziniaka, M. Drechslera, G. Grzesiakowskiego


III. ZASADY ORGANIZACYJNE
1. W eliminacjach Turnieju biorą udział uczniowie naszej szkoły z klas II i III technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Wymagane  jest zrealizowane 15 h nauki jazdy samochodem.
2. Na podstawie indywidualnych wyników uzyskanych w eliminacjach szkolnych, zostanie wytypowanych 10 osób do dalszego etapu Turnieju, które uzyskały najwięcej punktów z testu weryfikacyjnego.
3. Każdy uczestnik eliminacji danego etapu odpowiada na pytania testowe.
a) uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu, instrukcjom i dodatkowym zarządzeniom organizatora,
b) uczestnik startujący w próbie jazdy samochodem zobowiązany jest posiadać odpowiednie obuwie,
c) uczestnicy niespełniający wymogów wynikających z zapisu  pkt. a, b, nie będą dopuszczeni do konkurencji, co skutkuje otrzymaniem przez uczestnika  0 pkt.
7. Za zdobycie przez  ucznia:  I miejsca otrzymuje 5 punktów z zachowania, II miejsca 4 punkty z zachowania, III miejsca 3 punkty

z  zachowania.IV. KONKURENCJE TURNIEJU I ICH PRZEBIEG
1. W etapie  weryfikacyjnym Turnieju test rozwiązują wszyscy uczestnicy.  
Test składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru, które obejmują następującą tematykę:
- znajomość zasad i przepisów ruchu drogowego
- obsługi pojazdu
- pomocy przedmedycznej  
Odpowiedź na pytanie testowe, na otrzymanym arkuszu, polega na zaznaczeniu znakiem X numeru odpowiedzi uznanej za prawidłową.  
Za prawidłową odpowiedź na każde pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt. Czas rozwiązywania testu nie może przekroczyć  20 minut.

W konkurencji testu ocenia się sumę punktów uzyskanych przez każdego uczestnika.


W Finale konkursu przeprowadza się ponadto następujące konkurencje:

a)rozwiązane testu z 20 pytań jednokrotnego wyboru ze znajomości Polskiej historii motoryzacji.

Odpowiedź na pytanie testowe, na otrzymanym arkuszu, polega na zaznaczeniu znakiem X numeru odpowiedzi uznanej za prawidłową.  
Za prawidłową odpowiedź na każde pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt. Czas rozwiązywania testu nie może przekroczyć  20 minut.

b) jazdy sprawnościowej samochodem osobowym według trasy podanej przez organizatora Turnieju.

V  KONKURENCJA PRAKTYCZNA – JAZDA SPRAWNOŚCIOWA SAMOCHODEM

 

1 Konkurencja praktyczna – jazda sprawnościowa samochodem, polega na bezpiecznym i technicznym przejechaniu określonej przez organizatora etapu trasy.

2. Konkurencję przeprowadza się na utwardzonym placu o wymiarach zapewniających  bezpieczeństwo uczestników i widzów.

3. W konkurencji startuje tylko 1 uczestnik.

4. Uczestnik przed konkurencją może zapoznać się z trasą przejazdu (przejść po wyznaczonym torze jazdy).

5. Pojazd niezbędny do przeprowadzenia konkurencji zapewnia organizator (musi być zarejestrowany i posiadać aktualne ubezpieczenie).

6. W przypadku awarii pojazdu w trakcie Turnieju, organizator zapewnia pojazd rezerwowy.

7. Przebieg konkurencji:

a) uczestnik zgłasza organizatorom gotowość do wykonania próby.

b) na sygnał uczestnik sam włącza stoper, pobiera kluczyki, biegnie do samochodu, zapina pasy, uruchamia silnik, włącza światła i rusza;

c) zawodnik wykonuje przejazd wyznaczoną trasą, z umieszczoną piłką na zamontowanym na pojeździe talerzu Stewarta;

d) po przejechaniu trasy uczestnik zatrzymuje się na linii mety, mając ją pomiędzy osiami, gasi światła, wyłącza silnik, zaciąga hamulec awaryjny, wyjmuje kluczyk ze stacyjki i biegnie do stolika organizatora. Po położeniu kluczyka na stoliku, uczestnik sam wyłącza stoper;

e) w razie wypadnięcia piłki (na trasie) uczestnik zatrzymuje samochód, zaciąga hamulec awaryjny, wysiada z samochodu, umieszcza piłkę na talerzu i rusza dalej.

f) jeżeli na mecie piłka wypadnie z talerza zawodnik musi ją tam z powrotem umieścić zanim pobiegnie do stolika organizatora.

8. Konkurencja jazdy sprawnościowej samochodem nie dopuszcza cofania pojazdem, pod groźbą dyskwalifikacji.

9. W przypadku niezawinionej przez uczestnika awarii pojazdu w trakcie próby, próba tego uczestnika zostaje przerwana i do swojej próby przystępuje kolejny uczestnik. Uczestnik, który miał awarię, wykonuje próbę po ostatnim uczestniku.

10. Po zakończeniu konkurencji organizator podaje czas przejazdu i liczbę otrzymanych  karnych sekund oraz odejmuje tyle sekund ile zdobył punktów z testu finałowego.

11. Zwycięża ten uczestnik, który będzie miał najkrótszy czas przejazdu.

12. Punktacja:

a) liczy się jak najkrótszy czas przejazdu (ilość sekund);

b) każdorazowe nie zapięcie pasów bezpieczeństwa 10 sekund karnych;

c) niewłączenie świateł 10 sekund karnych;

d) każdy błąd, tj. przesunięcie, dotknięcie, ominięcie lub przewrócenie pachołka 20 sekund karnych;

e) przekroczenie linii mety obiema osiami 10 sekund karnych;

 


VI. TERMINY
1. Harmonogram rozgrywek jest następujący:
- test weryfikacyjny dla wszystkich uczestników do 15 IV 2016;
- finał  21 IV 2016;
- rozdanie dyplomów i nagród 29 IV 2016;

Regulamin opracował: Andrzej Jedziniak

 


 

Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

 

W dniu 14 marca 2016 r.  kółko motoryzacyjne „Elfik” w ramach swojej działalności i kluczowych działań programu wychowawczego szkoły zorganizowało spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy   podinsp. Waldemarem Mytkoś. Udział policjanta miał charakter prelekcji skierowanej do uczniów klas II TM, III TM, III TŻ  i nauczycieli na temat: „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Pan policjant omówił zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, dotykając najistotniejszych zagrożeń. Przedstawił także konsekwencje przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym oraz jazdy pod wpływem alkoholu. Odniósł się również do stanu bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu i działań policji zmierzających do zmniejszenia ilości wypadków i wykroczeń drogowych. Pan policjant wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy, którzy posiadają już prawo jazdy lub marzą o jego zdobyciu. Uczniowie zadawali wiele pytań. Wiążemy duże nadzieje, że wizyta i prelekcja wygłoszona przez pana policjanta odniosą pozytywny skutek w zakresie świadomości uczniów, ich odpowiedzialności osobistej za bezpieczeństwo na drogach nie tylko naszego powiatu, za co Panu podinsp. Waldemarowi Mytkoś bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie znów nas odwiedzi.

Opiekun kółka motoryzacyjnego

Andrzej Jedziniak

 


 

W roku szkolnym 2015/2016  będą odbywać się zajęcia dla  zainteresowanych uczniów klas II i III  TM, TAK oraz II i III ZSZ  Na zajęciach przypomnimy  znajomość przepisów ruchu drogowego oraz kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym na kat. B i T .

Formy działalności: Spotkania odbywać  się będą od 1 października 2015 co drugi tydzień w czwartek  o godz. 7:10 w sali nr 35 na warsztatach szkolnych.

Cele:

 • popularyzacja wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego.
 • propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego.
 • poznanie historii polskiej motoryzacji
 • przygotowanie do konkursu motoryzacyjnego na etapie szkolnym  i powiatowym.
 • podniesienie wyników zdawalności na prawo jazdy kat B i T z części teoretycznej egzaminu państwowego .

Zadania do wykonania:

 • przeprowadzenie konkursu motoryzacyjnego – etap szkolny.
 • udział  w  powiatowym konkursie motoryzacyjnym.
 • przeprowadzenie w klasie  I ZSZ szkolenia na temat „ Jak bezpiecznie poruszać  się pieszo po drodze publicznej w świetle przepisów”.
 • zorganizowanie spotkania uczniów z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego  na temat: „Bezpieczeństwo na drodze” – prelekcja..
 • zorganizowanie wycieczki do fabryki samochodów Fiat Auto Poland w Tychach.
 • przygotowanie pojazdów do nauki jazdy na dzień otwarty szkoły.
 • napisanie sprawozdania z działalności kółka.

Formy zajęć to: zbiorowa, grupowa.

Metody nauczania: wykład, dyskusja, pogadanka, film, wyjaśnienie, objaśnienie, prezentacja, praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne: komputer, książka, tablice ze znakami, prezentacje PowerPoint

Mam nadzieję, że spotkania utrwalą  wiedzę oraz umiejętności do wykorzystania na egzaminie państwowym na prawo jazdy kat. B i T oraz na konkursie szkolnym i powiatowym.

 

 

Prowadzący:  A. Jedziniak

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.