Godło Polski MRiR
A A A

Wersje kontrastowe

Aktualności

Kursy organizowane w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku (okres ferii zimowych)

« Aktualności 12 stycznia 2022

1. Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej

2. Kurs kelnerski

3. Obsługa kas fiskalnych

Wszelkie informacje dotyczące organizowanych kursów można uzyskać u Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu lub osób prowadzących poszczególne kursy.

 1. Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej 

(rozpoczęcie kursu 14.02.2022r. godzina 9:00   – warsztaty szkolne)

- Zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z suplementem (wg wzoru MEN),

- Zaświadczenie UDT, uprawniające do obsługi wózka.

Prowadzący kurs: mgr inż. Grzegorz Grzesiakowski, mgr inż. Andrzej Jedziniak.                                                                                                                                                                                                                

PROGRAM NAUCZANIA

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji

Kurs realizowany jest w jednej grupie (zajęcia teoretyczne) oraz w 3-osobowych grupach (zajęcia praktyczne) i obejmuje 67 godzin dydaktycznych dla każdego uczestnika.

Szkolenie zawiera wzajemnie uzupełniające się moduły oraz zajęcia praktyczne, przygotowując uczestników do obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej.

Prowadzony jest przez wykładowców, posiadających wiedze teoretyczną z zakresu szkolenia oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na szkoleniu. Instruktorzy, prowadzący zajęcia praktyczne posiadają kwalifikacje do obsługi urządzeń technicznych – wózków jezdniowych.

Wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy

 • Ukończone 18 lat
 • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Założony cel zostanie osiągnięty poprzez indywidualizację pracy słuchaczy (małe grupy szkoleniowe – zajęcia praktyczne) oraz dostosowanie tempa kształcenia do możliwości i potrzeb słuchaczy.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i w formie warsztatowej: prezentacje multimedialne, praktyczna obsługa wózka, jazda i wykonywanie manewrów w hali do zajęć praktycznych.

Plan nauczania określający nazwę zajęć, ich wymiar oraz treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć

Lp.

Tematy

zajęć edukacyjnych

Treści nauczania – kluczowe punkty

w zakresie poszczególnych

tematów zajęć edukacyjnych

Ilość godzin zajęć

teoretyczn.

Ilość godzin zajęć

praktyczn.

Ogółem

I

II

III

IV

(III + IV)

 

1.

 

Typy stosowanych wózków jezdniowych.

 

 • Podział.
 • Typy.
 • Rodzaje.
 • Odmiany.
 • Podstawowe definicje.
 • Wózki jezdniowe:
 • z napędem elektrycznym – akumulatorowym,
 • z napędem spalinowym zasilane różnymi rodzajami paliw.

 

4

 

-

 

4

 

2.

 

Budowa wózków jezdniowych.

 

 • Zespoły i podzespoły mechaniczne:
 • rama,
 • osie,
 • układ przeniesienia napędu,
 • układ kierowniczy,
 • układ hamulcowy,
 • układ hydrauliczny,
 • osprzęt dodatkowy.
 • Zespoły i podzespoły elektryczne:
 • baterie akumulatorów,
 • silniki elektryczne,
 • odłączniki awaryjne (bezpieczeństwa),
 • układy rozruchowe.
 • Zabezpieczenia.
 • Blokady.
 • Wskaźniki.
 • Dźwignie sterownicze.
 • Stacyjka i jej przeznaczenie.
 • Przełączniki.
 • Pedały.
 • Oznakowanie.

 

8

 

-

 

8

 

3.

 

Czynności operatora przed rozpoczęciem,

w trakcie oraz po zakończeniu pracy.

 

 • Kontrola układów:
 • kierowniczego,
 • hamulcowego,
 • napędowego.
 • Kontrola wskaźników.
 • Sprawdzenie sprawności układu manewrowego wraz z osprzętem (mechanizmu podnoszenia, masztu, prowadnic zewnętrznych i wewnętrznych, płyty czołowej, zębów wideł)
 • Kontrola poziomu płynów eksploatacyjnych.
 • Kontrola stanu naładowania baterii akumulatorów.
 • Kontrola ogumienia.
 • Kontrola zamocowania kół.
 • Kontrola elementów bezpieczeństwa.
 • Uzupełnienie paliwa.
 • Wymiana butli z gazem.
 • Czynności związane z dokumentacją pracy wózka.

 

15

 

-

 

15

 

4.

 

 • Oględziny zewnętrzne i kontrola szczelności układów ciśnieniowych.
 • Prawidłowe obciążenie wózka, rozłożenia ładunku, transport i manewry z elementami o nietypowych gabarytach.
 • Praca mechanizmem podnoszenia z różnym osprzętem (załadunek, wyładunek, transport).
 • Jazda wózkiem w zależności od:
 • wielkości, masy i rodzaju ładunku,
 • stanu nawierzchni drogi,
 • nachylenia,
 • warunków pogodowych
 • praca w pomieszczeniach zamkniętych.
 • Wysokie składowanie materiałów.
 • Bezpieczne hamowanie, manewrowanie, stertowanie pojemników.
 • Ładowanie z ramp, praca z wózkami na pojazdach, wagonach itp.
 • Wjazdy na urządzenia transportowe.
 • Transport towarów niebezpiecznych.
 • Obserwacja wskaźników
 • Pozostałe czynności wchodzące w skład obsługi codziennej.
 • Czynności po zakończeniu pracy.

 

 

 

 

5.

 

Wiadomości

z zakresu ładunkoznawstwa

 

 • Jednostki ładunkowe (pojemniki, palety, kontenery, pakiety).
 • Przemieszczanie jednostek ładunkowych.
 • Składowanie i układanie.
 • Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej i podstawowe systemy magazynowania (regałowy, grupowy, blokowy, wolnych miejsc).
 • Efekty paletyzacji.
 • Dobór wózka jezdniowego do ładunku lub budowli magazynowych.
 • Udźwig, nośność, siła uciągu.
 • Stabilność, stateczność.
 • Oznakowanie znakami bezpieczeństwa, ostrzegawczymi itp.

 

6

 

-

 

6

 

6.

 

BHP

 

 • Instruktaż stanowiskowy.
 • Zapobieganie ryzyku zawodowemu.
 • Cechy ergonomiczne stanowiska pracy.
 • Instrukcja stanowiskowa.
 • Tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (pracodawca, służby BHP).
 • Wpływ warunków atmosferycznych i środowiska na bezpieczną pracę urządzeń.
 • Ochrona zbiorowa i indywidualna.
 • Przepisy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej.
 • Postepowanie w przypadku pożaru.
 • Zdarzenia spowodowane przyczynami eksploatacyjnymi.
 • Zdarzenia spowodowane przyczynami technicznymi.
 • Omówienie rodzajów zaistniałych wypadków i urazów przy urządzeniach elektrycznych i mechanicznych.

 

8

 

-

 

8

 

7.

 

 • Obowiązki operatora po zaistnieniu wypadku.
 • Sztuczne oddychanie i masaż serca.
 • Obowiązujące znaki informacyjne, nakazu i zakazu występujące na terenie zakładu pracy, wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego.
 • Bezpieczne poruszanie się wózkami w zakładzie: po drogach i w pomieszczeniach zamkniętych.
 • Omówienie zagrożeń występujących na terenie zakładu pracy.

 

 

 

 

8.

 

Wiadomości

o dozorze technicznym

 

 • Cel i zakres działania dozoru technicznego.
 • Podstawowe informacje o dozorze technicznym.
 • Podstawowe akty prawne związane z działalnością dozoru technicznego.
 • Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.
 • Formy dozoru technicznego.
 • Prezentacja strony internetowej Urzędu Dozoru technicznego.
 • Badania odbiorcze.
 • Badania okresowe.
 • Badania doraźne:
 • eksploatacyjne,
 • kontrolne,
 • powypadkowe, poawaryjne.
 • Kwalifikacje operatorów.
 • Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych w świetle przepisów dozoru technicznego.
 • Przepisy karne.

 

3

 

-

 

3

 

9.

 

Zajęcia praktyczne

 

 • Czynności przed przystąpieniem do pracy.
 • Zapoznanie się ze stanowiskową instrukcją i technologią prac.
 • Zapoznanie z urządzeniami oraz osprzętem roboczym.
 • Ćwiczenia w posługiwaniu się urządzeniami do kierowania i sterowania wózkiem na unieruchomionym wózku.
 • Obsługa codzienna (sprawdzanie działania urządzeń sterowniczych i elementów bezpieczeństwa).
 • Sprawdzenie stanu technicznego.
 • Sterowanie mechanizmami roboczymi.
 • Używanie urządzeń sterowniczych.
 • Sprawdzenie hamulców.
 • Wykonywanie pojedynczych ruchów bez ładunku i z ładunkiem.
 • Przejazd z ładunkiem po trasie transportu.
 • Transport ładunków.
 • Przenoszenie ładunków typowych.
 • Przenoszenie ładunków długich, o dużej powierzchni poziomej i pionowej.
 • Omijanie przeszkód.
 • Manewrowanie wózkami.
 • Spiętrzenie palet.

 

-

 

15

 

15

 

10.

 

Bezpieczna wymiana butli gazowej

 

3

 

5

 

8

                                                                                        Ogółem:

47

20

67

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny.

Opis efektów kształcenia

Efektem kształcenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników szkolenia do obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej.

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych:

     Literatura

 • A. Polański. Mechanizacja wewnętrznego transportu.
 • S. Teski. Techniczno – eksploatacyjny poradnik mechanizacji prac ładunkowych w transporcie.
 • K. Buczek. Kierowca – operator wózków jezdniowych napędzanych.
 • M. Chmiak. Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia.
 • R. Tuchliński. Wózki jezdniowe. Zagadnienia egzaminacyjne UDT w przykładach, pytaniach i odpowiedziach.
 • Przepisy prawne w formie ROZPORZĄDZEŃ i obowiązujące NORMY.

Środki dydaktyczne

 • Laptop z projektorem wykładowcy
 • Wózek jezdniowy, podnośnikowy.
 • Narzędzia i wyposażenie stanowiska operatora wózka jezdniowego.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy kursu otrzymają materiały pomocnicze do zajęć teoretycznych i praktycznych

 • broszura: Wózki jezdniowe. Zagadnienia egzaminacyjne UDT w przykładach, pytaniach i odpowiedziach.
 • skoroszyt z materiałami, rozporządzenia, inne materiały pomocnicze oraz notes i długopis.

Wykładowcy wykorzystują własne (autorskie) materiały dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnych, ćwiczeń praktycznych itp.

Sposób i forma zaliczenia:

W trakcie trwania kursu zastosujemy bieżące sprawdzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestników szkolenia poprzez prace kontrolne.

Po zakończeniu kursu odbędzie się wewnętrzny egzamin teoretyczno - praktyczny, sprawdzający nabyte wiadomości.

2. Kurs kelnerski:

(rozpoczęcie kursu 14.02.2022r. godzina 9:00   – warsztaty szkolne)

- Zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z suplementem (wg wzoru MEN),

- CERTYFIKAT EDUKATOR, z oceną oraz programem szkolenia (w języku polskim i angielskim).

Prowadząca kurs: mgr inż. Teresa Radelczuk

Założenia organizacyjne:

Kurs zorganizowany został dla chętnych uczniów kształcących się w Zespole Szkół w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej – Cukiernik. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem, podczas ferii przez 5 dni od poniedziałku do piątku. W ostatnim dniu kursu odbędzie się egzamin teoretyczny oraz praktyczny, z których wynik wraz z oceną cząstkową za aktywny udział w zajęciach będzie podstawą do oceny końcowej.

Cele ogólne kursu:

- zdobycie podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych przy obsłudze gości,

- zdobycie umiejętności sprawnego podawania potraw i serwowania napojów,

- poznanie metod składania serwetek i sprawne modelowanie,

- zdobycie podstawowych wiadomości i umiejętności z wyposażenia zakładów gastronomicznych oraz ich układu funkcjonalnego

Cele szczegółowe kursu Kelner

- organizowanie pracy na sali restauracyjnej oraz w innych miejscach w których świadczone są usługi gastronomiczne,

- rodzaje zastawy stołowej i jej wykorzystywanie

- sprawny dobór i posługiwanie się zastawą stołową

- rodzaje i metody obsługi gości,

- etyka i savoir - vivre w zawodzie kelnera,

- zasady podawania potraw oraz napojów,

- bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii.

Formy pracy:

- praca indywidualna

- praca w grupach

Metody pracy:

- wykład

- pokaz

- ćwiczenia praktyczne

- ćwiczenia symulacyjne

- pogadanka

- dyskusja

Pomoce dydaktyczne:

- projektor

- kompletna zastawa stołowa, bielizna stołowa, tace

- ekspres, młynek do kawy, zastawa do serwowania kawy

Ewaluacja kursu:

- ankieta na zakończenie kursu

Szczegółowy plan kursu:

Lp.

Temat zajęć

Treść zajęć

Liczba godzin

Pomoce dydaktyczne

1.

Zawód kelner.

 

 • obowiązki i wizerunek profesjonalnego kelnera,
 • praca w zespole kelnerskim,
 • motywacja i cele – jak być dobrym kelnerem?
 • zasady bezpieczeństwa – system obsługi w zakładach gastronomicznych.

5

teoretyczne

 

projektor,

prezentacja multimedialna

2.

Przygotowanie stanowiska pracy.

 

 • higiena pracy,
 • kultura osobista i etyka zawodowa kelnera,
 • relacja kelner – kucharz.

bielizna stołowa,

zastawa stołowa,

tace

3.

Obsługa gości restauracyjnych.

 

 • powitanie,
 • serwis,
 • podziękowanie i pożegnanie gości,
 • obsługa z prawej strony klienta,
 • obsługa z lewej strony klienta.

5

teoretyczne

 

zastawa stołowa,

tace

4.

Prezentacja zastawy stołowej.

 • prawidłowe dobieranie sprzętu do charakteru potrawy i napoju,
 • nakrywanie do stołu: podstawowe, rozszerzone, zgodne z normami

zastawa stołowa

5.

Organizacja i techniki obsługi przy serwowaniu posiłków.

 • zasady podawania zup i dań zasadniczych,
 • techniki serwowania śniadań,
 • zasady obsługi przy podawaniu przekąsek i deserów.

bielizna stołowa, zastawa stołowa,

tace

6.

Serwis wina.

 • serwis win stałych i modyfikowanych.

bielizna stołowa, zastawa stołowa

7.

Dobór alkoholi do potraw, temperatura i normy podawania

 • przegląd i charakterystyka ważniejszych marek alkoholi

projektor,

prezentacja multimedialna

8.

Organizacja przyjęć okolicznościowych.

 • przygotowanie sali,
 • nakrywanie i dekoracja stołów,
 • dobór serwisu,
 • techniki obsługi gości,
 • imprezy zasiadane i stojące

bielizna stołowa, zastawa stołowa,

tace

9.

System rozliczeń kelnerskich

 • system bloczkowy,
 • francuski, półfrancuski,
 • kas kelnerskich

1

teoretyczna

 

projektor,

prezentacja multimedialna

10.

Sprzedaż sugestywna

 • zwiększenie obrotów restauracji i poziomu zadowolenia klienta,
 • typologia klientów i metody współpracy,
 • zachowanie w sytuacjach problematycznych – skargi klientów (nieporozumienie, wątpliwość, reklamacja),
 • zasady kulturalnego przyjmowania reklamacji i ich rozpatrywania

projektor, prezentacja multimedialna

11.

Obsługa gości w restauracji

 • powitanie, serwis, podziękowanie, pożegnanie - ćwiczenia

8

praktyczne

 

zastawa stołowa

12.

Style obsługi: serwis francuski, rosyjski, angielski, amerykański.

 

zastawa stołowa

13.

Profesjonalne nakrywanie do stołu/ bielizna stołowa.

 

 • techniki składania, rozkładania i zdejmowania obrusów,
 • zmiana obrusów w obecności gości,
 • składanie serwetek.

 

 

 

10

praktyczne

bielizna stołowa, zastawa stołowa,

tace

14.

Technika noszenia naczyń.

 • nachwyt,
 • podchwyt,
 • na płaskiej dłoni,
 • na serwetkach kelnerskich

zastawa stołowa,

tace

15.

Techniki noszenia tac.

 • właściwe chwyty tac,
 • układanie naczyń na tacach  - zasady obciążania

zastawa stołowa,

tace

16.

Techniki podawania napojów bezalkoholowych.

 • techniki serwowania kawy, herbaty,
 • podawanie soków, drinków bezalkoholowych.

 

6

praktyczne

bielizna stołowa, zastawa stołowa,

tace

17.

Zbieranie zastawy stołowej po konsumpcji.

 • zbieranie talerzy po konsumpcji,
 • zbieranie zastawy stołowej na tacę.

zastawa stołowa,

tace

18.

Kawa.  Proces produkcji kawy

 • historia kawy i jej początki,
 • pochodzenie i budowa owocu kawowego,
 • charakterystyka gatunków kaw na świecie
 • rodzaje metod zbioru kawy i ich wpływ na jakość,
 • metody suszenia i obróbki owocu kawy,
 • technika wypalania kawy,
 • zalety i wady tworzenia mieszanek kawowych,
 • omówienie marek kawowych na polskim rynku

5

teoretyczne

projektor,

prezentacja multimedialna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Obsługa kas fiskalnych:

(rozpoczęcie kursu 21.02.2022r. godzina 9:00   – warsztaty szkolne)

- Zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z suplementem (wg wzoru MEN),

- CERTYFIKAT EDUKATOR, z oceną oraz programem szkolenia (w języku polskim i angielskim).

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

4

11

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Wstęp.

 

 

Sprzedaż teoria oraz podstawy pracy z kasą

 

 

 

 

 

Programowanie

i konfiguracja kasy.

 

 

 

Sprzedaż praktyka oraz ćwiczenia.

 

 

 

 

Przepisy regulujące obowiązek stosowania kas fiskalnych

 

Ważniejsze pojęcia z zakresu fiskalizacji (pamięć fiskalna, zabezpieczenia, treść paragonu kasowego, obowiązki podatnika).

 

 

Sposoby programowania oraz konfiguracji kasy do pracy.

 

Obliczanie i szacowanie warunków sprzedaży, , sporządzanie raportów obrotu, inkasowanie należności, odpowiedzialność prawna osoby obsługującej kasy fiskalne.

Ćwiczenia praktyczne

 

 

 

Egzamin

-

1

         

 

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.