Godło Polski MRiR

Statut zespołu

Statut  Zespołu  Szkół

im. Jana Pawła II

w  Brzostku

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Statut został opracowany na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1993)

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.

5) Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  (Dz.U. 2015 poz. 843)

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz.U. 2015 poz. 959)

7) Rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
(Dz. U. Nr 244, poz. 1626);

8) Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909).

10)  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532);

 

I . POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Ogólna charakterystyka Szkoły

Szkoła rozpoczęła działalność z dniem 1 października 1958 r. na podstawie powołania Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa - Oddział Oświaty Rolniczej w Rzeszowie. Na podstawie Zarządzenia Nr 15/77 KOiW z dnia 15 lipca 1977 r. w sprawie utworzenia zbiorczego zakładu szkolnego powołano Zespół Szkół Rolniczych w Brzostku, którego organem prowadzącym było Ministerstwo  Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej. W dniu 3 października 1998 r. szkoła otrzymała imię Jana Pawła II nadane przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Dębickiego z dnia 25 lutego 2000 r. zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół im. Jana Pawła II.

 

1.  Zespół Szkół w Brzostku zwany dalej Szkołą jest szkołą publiczną i składa się z:

 

1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

2) Technikum, kształcące w zawodach:

-          Technik mechanizacji rolnictwa,

- Technik żywienia i usług gastronomicznych,

-    Technik architektury krajobrazu,

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcąca w zawodach:

-          mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

-          cukiernik

 

2.  Adres Szkoły: 39-230 Brzostek, Klecie 125.

 

3.  Imię Szkoły: Jana Pawła II.

 

4.  Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

5.  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład.

6.  Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

39-230 Brzostek, tel./fax (014) 6830321

NIP 872-10-52-505

 

7.  Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatowe w Dębicy.

 

8.  Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje  Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

 1. Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

 

10.  Szkoła pozyskuje dodatkowe środki na finansowanie niektórych form   działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców, a także z zysków wypracowanych przez szkołę.

11.  Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej Szkole dokumentacji określają odrębne przepisy.

 

12.  Szkoła prowadzi kształcenie: zawodowe w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, mechanik  operator pojazdów i maszyn rolniczych, cukiernik.

 

13.  Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym ustala profile kształcenia, po uwzględnieniu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia.

 

14.  Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze prowadzone  w Szkole odbywają się w budynkach :

a)                budynek główny nr 1 w Kleciach;

b)                warsztaty szkolne - budynek nr 2 w Kleciach.

 

15.  Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom  równe prawa bez względu na pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.

 

16.  Szkoła akceptuje każdego ucznia, troszczy się o wszechstronny jego rozwój w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, etycznej, fizycznej oraz  społecznej.

 

17.  Szkoła przy współpracy i akceptacji rodziców prowadzi działalność  wychowawczą w duchu wartości chrześcijańskich.

 

18.  Szkoła ma własny hymn i sztandar.

 

 

§ 2

Cykle kształcenia, okresy i sposoby promowania

 

 1. Cykle kształcenia w Szkole trwają:

a) w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych:

2 lata dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych;

 

b) w Technikum:

4 lata dla absolwentów gimnazjum;

 

c) w Zasadniczej Szkole Zawodowej:

3 lata absolwentów gimnazjum.

 

 1. Każdy rok kształcenia w wyżej wymienionych szkołach podzielony jest na dwa semestry.
 2. Uczniowie są klasyfikowani na koniec każdego semestru i promowani na koniec każdego roku szkolnego.
 3. W trakcie cyklu kształcenia uczniom Szkoła wystawia na zakończenie roku szkolnego świadectwo ukończenia klasy.
 4. Na zakończenie cyklu kształcenia absolwentom Szkoły wystawia się świadectwo ukończenia danego typu szkoły.
 5. Absolwenci szkół wymienionych w pkt. 1a) i b) mogą przystąpić do egzaminu maturalnego zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami.

 

§ 3

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do Szkoły

 

 1. O przyjęcie do oddziału pierwszego  technikum i zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się  absolwenci gimnazjum, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 2. 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału pierwszego technikum i zasadniczej szkoły zawodowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału pierwszego  (na semestr pierwszy)   wszystkich typów szkół  Dyrektor Szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków  komisji.
 4. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:

1) Podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć, o których mowa w ust. 8-10;

2) Ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego listy

kandydatów   przyjętych do szkoły i ogłoszenie  wyników postępowania;

3) Sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego;

 1. Informacje, o których mowa w ust. 5 pkt.1) dyrektor Szkoły podaje do wiadomości kandydatom, nie później niż na 3 miesiące przed terminem rekrutacji.
 2. Terminy rekrutacji oraz terminy składania dokumentów przez kandydatów ustala i określa kurator oświaty, a dyrektor Szkoły zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące rekrutacji.
 3. Rekrutacja uczniów odbywa się za pośrednictwem elektronicznego naboru, tzn. gimnazjaliści powinni zalogować się na stronie i wybrać typ szkoły i oddział, w której chcieliby podjąć naukę. Kandydaci z powiatów, które nie są objęte elektronicznym naborem składają podania w sekretariacie Szkoły.
 4. O przyjęciu kandydata do oddziału pierwszego technikum decyduje suma punktów:

a)    za wyniki egzaminu gimnazjalnego – max 100 pkt.;

b)   za oceny z j. polskiego, informatyki, języka obcego, biologii, oraz inne osiągnięcia uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie – 100 pkt.

Przy obliczaniu sumy punktów za oceny przyjmuje się następującą zasadę:

celujący – 20 punktów

bardzo dobry – 16 punktów

dobry – 12 punktów

dostateczny – 8 punktów

 1. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie co najwyżej 20 punktów za:

a)    ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 punktów,

b)   uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty –        5 punktów,

- uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 punktów,

c)    uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół –                   do 3 punktów

- I miejsce (tytuł laureata) – 3 punkty,

- II miejsce (tytuł finalisty) – 2 punkty,

- III miejsce (wyróżnienie) –  1 punkt.

d)   stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego – 3 punkty.

Tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty powinien być potwierdzony stosownym zaświadczeniem.

 1. W wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.
 2. O kolejności przyjęcia kandydatów do oddziału  pierwszego decyduje:

a)    liczba zgromadzonych punktów

b)   ostateczny próg punktowy zostaje ustalony przez kolejność na liście kandydatów

c)    ustala się następującą listę kryteriów w przypadku równorzędnych wyników:

1)        sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2)        kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3)        kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

4)        kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,

5)        kandydaci, którzy uzyskali najwyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego,

6)        kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),

7)        kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

8)        kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,

9)        kandydaci, którzy uzyskali najwyższy procentowy wynik z części egzaminu, zbieżnej z rozszerzeniem programowym lub przyjętym kierunkiem kształcenia.

 1. Kandydaci przyjęci do technikum przedkładają następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia gimnazjum

- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, na które uczeń zostaje skierowany przez Szkołę

- 2 zdjęcia (podpisane)

- kartę zdrowia ucznia

13. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

14. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem , o którym mowa w ust.13. . Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

15. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

§ 4

Zasady zmiany typu i profilu szkoły

 

 1. Do oddziału programowo wyższego przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)        świadectwa ukończenia oddziału programowo niższego w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach  szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, a ponadto :

a)    w przypadku przechodzenia w trakcie roku szkolnego wykazu ocen uzyskanych z poszczególnych zajęć edukacyjnych z półrocza lub/i ocen bieżących

b)   pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych na warunkach  określonych w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, w przypadku przyjmowania  ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil oddziału.

2. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust.1) pkt. b) przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla oddziału programowo niższego od oddziału, do którego uczeń przechodzi, z wyjątkiem wychowania fizycznego.

3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale, do którego

uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli

prowadzących dane zajęcia.

4. Jeżeli w oddziale, do którego uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego(języków obcych) innego (innych) niż język(i), którego uczeń  uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć  edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń  może:

1)      uczyć się danego języka obcego (języków), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo

2)      kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych),

którego uczył się w poprzedniej szkole, albo

3)      uczęszczać do oddziału z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej  szkole.

5. Dla ucznia, który kontynuuje naukę języka obcego (języków obcych) we własnym zakresie, jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

a)      egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor Szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.

6. Warunki zmiany typu szkoły przez ucznia:

1)  W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu albo ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, o przyjęciu ucznia do szkoły publicznej decyduje dyrektor szkoły.

2) Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniego oddziału lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia

3) W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły  niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły  publicznej innego typu
można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. Egzamin  klasyfikacyjny przeprowadza  
się zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami o  egzaminie klasyfikacyjnym.

4) Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniego oddziału lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.

 

 

§5

Uczniowie podlegający obowiązkowi nauki

 

 1. Młodzież w wieku do 18 lat podlega z mocy ustawy obowiązkowi nauki.

1)   w przypadku ucznia Szkoły, o którym mowa w ust.1, którego absencja na zajęciach edukacyjnych jest ciągła, nieusprawiedliwiona i trwa dłużej niż 4 tygodnie, wychowawca oddziału informuje dyrektora Szkoły:

a)    informację, o której mowa w ust.1 pkt.1) wychowawca  oddziału składa  na piśmie, szczegółowo przedstawiając, podjęte działania dotyczące sprawowania opieki wychowawczej nad uczniem wynikające z obowiązków wychowawcy oddziału.

 

2) dyrektor Szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców o niedopełnieniu obowiązku zapewnienia uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne i zarządza spotkanie w trybie pilnym.

a) w przypadku  decyzji rodziców złożonej do dyrektora Szkoły w formie pisemnego oświadczenia o rezygnacji dziecka  z dalszej nauki dyrektor Szkoły skreśla ucznia ze szkoły.

 

 

II.  CELE   I   ZADANIA  SZKOŁY

§ 6

Kształcenie

 

 1. Szkoła umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły, lub zdania egzaminu maturalnego lub zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

1)      Szkoła prowadzi kształcenie w oparciu o programy nauczania

a)     dopuszczone do użytku przez dyrektora Szkoły.

2)      Cele i zadania szkoły zawarte w Programie Pięcioletniego Rozwoju Szkoły wytyczają kierunki działania Szkoły.

a) Program Pięcioletniego Rozwoju Szkoły, o którym mowa w pkt. 2) zatwierdza i dokonuje ewaluacji Rada Pedagogiczna po uwzględnieniu opinii Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego.

3)      Szkoła prowadzi nauczanie niektórych przedmiotów w rozszerzonym zakresie.

a)    dyrektor Szkoły, w porozumieniu z organami szkoły o których mowa w  § 10 ust.1 wyznacza na początku etapu edukacyjnego wybrane dla danego typu szkoły przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym uwzględniając zainteresowania uczniów, możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły.

 1. Szkoła zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju wszystkich uczniów i osiągania przez nich, odpowiednich do ich możliwości, wyników edukacyjnych   przygotowując tym samym młodzież do dalszych etapów kształcenia lub do pracy zawodowej.
 2. Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i czynnie wspiera ich udział we wszelkiego rodzaju konkursach, olimpiadach, działalności kulturalnej i artystycznej.
 3. Wybitnie zdolni uczniowie Szkoły mają prawo do indywidualnego programu i cyklu kształcenia. Odpowiedniego zezwolenia udziela dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno–pedagogicznej.
 4. Szkoła organizuje i prowadzi zajęcia pozalekcyjne w postaci kół zainteresowań i zajęć przedmiotowych.
 5. Szkoła utrzymuje swoją bazę lokalową i materiałową w stanie nie zagrażającym zdrowiu i życiu ucznia, dba o jej estetykę i wzbogaca ją w miarę posiadanych środków finansowych.

 

7. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu.

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

1b. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

§ 7

Organizacja  praktycznej nauki zawodu

 

1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych  i praktyk zawodowych.

2. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

3. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu  zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

4. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w szkole przez Dyrektora Szkoły.

5. Zajęcia praktyczne organizowane w szkole prowadzone są w grupach. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne. Podziału uczniów na grupy dokonuje Dyrektor Szkoły.

6. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.

7. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.

8. Praktyki zawodowe organizowane są w zakładach pracy na podstawie umowy o praktykę zawodową. Umowę zawiera Dyrektor Szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową.

9. Umowa o praktyczną naukę zawodu określa:

a)      nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania,

b)      nazwę i adres szkoły,

c)      zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu,

d)     listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu,

e)      opiekunów dla uczniów z ramienia pracodawcy,

f)       formę praktycznej nauki zawodu i jej zakres,

g)      terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu,

h)      prawa i obowiązki stron umowy,

i)        sposób i formę oceny ucznia po zakończeniu praktyki,

j)        dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu,

Do umowy dołącza się tematykę do zrealizowania podczas  nauczania danego zawodu. Tematykę opracowuje Kierownik Szkolenia Praktycznego na podstawie programu nauczania dla danego zawodu , który jest dopuszczony do użytku w danej szkole przez Dyrektora. Tematykę należy dostosować do możliwości jej realizacji w danym zakładzie pracy.

10. Przed rozpoczęciem praktyk Kierownik Szkolenia Praktycznego przeprowadza odprawę dla uczniów w czasie której:

a)      powiadamia uczniów o konieczności przestrzegania w czasie praktyki zawodowej regulaminów szkolnych,

b)      powiadamia uczniów o konieczności przestrzegania tajemnicy zawodowej danego zakładu pracy oraz regulaminów pracodawcy,

c)      informuje o sposobie wypełniania dzienniczka praktyki,

d)     podaje termin i skład komisji na zaliczenie praktyki zawodowej w szkole,

11. Po powrocie z praktyki w szkole przed komisją powołaną przez Kierownika Szkolenia Praktycznego  uczniowie odbywają zaliczenie praktycznej nauki zawodu wraz ze sporządzeniem protokołu. Na podstawie ocen z protokołu Kierownik Szkolenia Praktycznego wpisuje oceny do dziennika. Kopię protokołu przekazuje wychowawcy w celu dokonania niezbędnych wpisów do arkuszy ocen. Ocena ustalona podczas zaliczenia praktyki jest ostateczna.

 

§ 8

Kształcenie i wychowanie prospołeczne

 

 1. 1. Szkoła realizuje nauczanie i wychowanie prospołeczne uczniów w formie:

1)   zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie realizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami

2)   zajęć lekcyjnych organizowanych w ramach godzin z wychowawcą i innych przedmiotów z udziałem rodziców, pracowników zakładów, urzędów i instytucji.

 1. Szkoła realizuje program wychowawczy obejmujący uczniów w całym cyklu kształcenia w ramach, którego między innymi :

a)      promuje doświadczenia i zdobycze wyniesione z tradycji narodu polskiego i naszego regionu, z dziedzictwa kulturowego oraz wartości chrześcijańskich ukształtowanych w narodzie na przestrzeni dziejów

b)      uznaje priorytet rodziny w wychowaniu młodzieży, pomagając młodzieży wzrastać w miłości i dorastać do odpowiedzialności za siebie, za innych, otaczające środowisko i ojczyznę

c)      organizuje lub wspiera uczestnictwo uczniów w różnych wartościowych i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych.

 1. Program wychowawczy, o którym mowa w ust.2 funkcjonujący w szkole pod nazwą Program Wychowawczy Szkoły zatwierdza i dokonuje ewaluacji Rada Pedagogiczna po uwzględnieniu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 2. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci Szkoła stwarza   możliwości organizowania nauki religii w wymiarze 2 godziny tygodniowo według zasad określonych w § 21 ust. 8 - 9.

5. Szkoła realizuje nauczanie i wychowanie uczniów w formie:

1)Kształcenia specjalnego, którym  obejmuje się  młodzież niepełnosprawną,    
niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, wymagającą
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2) Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio   program   
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

§ 9

Pomoc,  opieka i bezpieczeństwo uczniów

 

 1. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub zawodu poprzez organizację:

a)    spotkań i zajęć z pracownikami naukowymi wyższych uczelni,

b)   spotkań z pracownikami biur pracy, zakładów pracy, firm marketingowych,

c)    konkursów szkolnych,

d)   punktu informacyjnego w szkolnej bibliotece,

e)    godzin z wychowawcą podejmujących w/w tematykę

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły. I tak Szkoła :

1)                                udziela uczniom  pomocy w nauce

2)                                udziela pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez:

a)      bezpośrednią opiekę wychowawcy oddziału

b)      umożliwienie  uczniom kontaktów z poradnią psychologiczno–pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi

c)      zapewnienie pomocy pedagoga szkolnego

d)     udostępnianie lektury w tym zakresie, gromadzonej w bibliotece szkolnej

3)   umożliwia zakup artykułów spożywczych w szkolnym sklepiku, który prowadzony jest przez Spółdzielnię Uczniowską „ Kłos”

4)   przyznaje  pomoc materialną w miarę posiadanych środków finansowych

a)      zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej określa odrębny regulamin

5)                                szczególną troską otacza  uczniów  niepełnosprawnych

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych według następujących zasad:

1)      za bezpieczeństwo ucznia przebywającego w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada osobiście nauczyciel prowadzący dane zajęcia lub osoba, której prowadzenie tych zajęć zostało zlecone.

2)      opiekę nad uczniami przebywającymi poza terenem szkoły na zajęciach lekcyjnych, zajęciach praktycznych lub wycieczkach sprawują odpowiadające za ich bezpieczeństwo osoby wyznaczone przez dyrektora Szkoły. Wszystkie wycieczki organizowane są według przyjętego przez Radę Pedagogiczną regulaminu.

3)      wychowawcy oddziału odpowiedzialni są za poinformowanie uczniów – na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym – o zasadach bezpieczeństwa poruszania się po terenie obiektów szkolnych i między nimi oraz w drodze do i ze szkoły, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

4)      dyrektor Szkoły corocznie we wrześniu organizuje dyżury nauczycieli

a) terenem pełnienia dyżuru są budynki szkolne

b) harmonogram dyżurów ustalany jest po każdej zmianie planu lekcji

c) za harmonogram dyżurów odpowiedzialny jest wicedyrektor

d) harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim

i na  tablicy ogłoszeń na korytarzu A.

e) nauczyciel dyżurny:

- przeciwdziała wszelkim niewłaściwym zachowaniom uczniów, które

mogą zagrozić bezpieczeństwu i które zakłócają odpoczynek młodzieży;

- zwraca uwagę na czystość, porządek i ochronę mienia szkolnego;

- wszelkie zauważone nieprawidłowości zgłasza dyrekcji.

5)      nauczyciele poszczególnych przedmiotów  są odpowiedzialni za porządek

w każdej z sal, w której prowadzą zajęcia, za zapoznanie uczniów z regulaminem swojej pracowni na pierwszej w roku szkolnym lekcji, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

6)      opiekę nad uczniami przebywającymi na zajęciach wychowania fizycznego, bezpośrednio przed i po zakończeniu zajęć, sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

7)      opiekę nad młodzieżą przebywającą w szkole podczas uroczystości, apeli,

zabaw (dyskotek) sprawują wychowawcy oddziałów, rodzice i nauczyciele wyznaczeni przez dyrekcję Szkoły.

8)      podczas przechodzenia klas na zajęcia i z zajęć opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia.

4. Sprawowanie indywidualnej opieki nad uczniami odbywa się poprzez :

1)      przeprowadzanie przez wychowawców oddziałów przy współpracy pedagoga szkolnego przebiegu adaptacji uczniów oddziałów pierwszych i ich analizowanie na posiedzeniach komisji wychowawców klasowych.

2)      rozpoznawanie przez wychowawcę oddziału, np. drogą wywiadów, ankiet, w porozumieniu z Radą Rodziców warunków bytowych ucznia.

3)      przydzielanie zapomóg ze środków Rady Rodziców oraz budżetowych (w miarę możliwości finansowych Szkoły) na zasadach określonych w regulaminie.

4)      przeprowadzanie badań i wywiadów przez pielęgniarkę szkolną.

5)      zwolnienie ucznia  z ćwiczeń wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego i zaakceptowanego przez dyrektora Szkoły.

6) poprzez pomoc uczennicy w ciąży w ukończeniu przez nią edukacji.

 

§ 10

Środowisko dydaktyczno – wychowawcze

 

 1. Dla możliwie najefektywniejszego realizowania wszystkich celów i zadań szkoła kształtuje swoje środowisko dydaktyczno – wychowawcze odpowiednio do warunków szkoły, a przede wszystkim do potrzeb uczniów.

1)   W tych ramach Szkoła :

a)    podporządkowuje całą swoją strukturę organizacyjną wyłącznie dydaktyczno-wychowawczym celom i zadaniom, kierując się przy tym dobrem uczniów.

b)   zabezpiecza kadrę nauczycielską z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi i takich, którzy przestrzegają podstawowych zasad moralnych i etycznych oraz spełniają odpowiednie warunki zdrowotne.

c)    zatrudnia kompetentnych i kulturalnych pracowników administracji i obsługi niezbędnych dla prawidłowego i przyjaznego uczniom bieżącego funkcjonowania szkoły i dla bezpiecznego oraz estetycznego utrzymania jej bazy lokalowej.

2)   ma wypracowane systemy:

a)    monitorowania i diagnozowania zachowań uczniów

b)   informowania i konsultowanie się  rodzicami) w sprawach zachowań, postępów w nauce dziecka oraz działań i zamierzeń Szkoły.

 1. Pięcioletni Program  Rozwoju Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki są  wewnętrznymi dokumentami Szkoły wyznaczającymi jej działalność dydaktyczno – wychowawczą.

 

§11

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 

1. Podejmowanie przez szkołę działań podnoszących jakość jej pracy, angażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły, a także współpraca ze środowiskiem lokalnym:

1) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dębicy

2) Redakcja gazety lokalnej „Wiadomości Brzosteckie”

3) Ośrodki Pomocy Społecznej

4) Centrum  Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

5) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dębicy

6) Centrum Pomocy Rodzinie

7)  Komisje ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

8)  Warsztaty  Terapii Zajęciowej w Brzostku i  Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej
w Brzostku

9) Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brzostku

 

 

III. ORGANY   SZKOŁY

§ 12

Rodzaje organów

 

1. Organami Szkoły są :

1)      Dyrektor Szkoły

2)      Rada Pedagogiczna

3)      Rada Rodziców

4)      Samorząd Uczniowski

2. Organy, o których mowa w ust.1 pkt. 2)–4) funkcjonują w oparciu o regulaminy i podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji.

 

§ 13

Dyrektor Szkoły

 1. Szkołą kieruje dyrektor Szkoły powołany na to stanowisko przez organ prowadzący Szkołę.
 2. Wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą oświatową; dyrektor Szkoły w szczególności:

1)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą Szkoły,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny w oparciu o dokument pn. „Organizacja nadzoru pedagogicznego w ZS im. J. P. II w Brzostku” z którym zapoznaje Radę Pedagogiczną,

3)      przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

4)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są niezgodne z ustawą oświatową lub obowiązującym prawem i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący Szkołę,

5)      powierza stanowisko wicedyrektora Szkoły, kierownika kształcenia praktycznego oraz odwołuje z nich, zasięgając opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej,

6)      powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących komisji przedmiotowych i odwołuje ich z tych funkcji,

7)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

8)      dysponuje finansami Szkoły,

9)      odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,

10)         opracowuje arkusz organizacyjny,

11)          dba o powierzone mienie,

12)          dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego zwraca się o opinię do Rady Rodziców,

13)          ustala:

a)    w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę i po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia, zawody w których kształci szkoła,

14)          reprezentuje Szkołę na zewnątrz,

15)          współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców,

16)          rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,

17)          przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

18)          podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,

19)          prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

20)          organizuje wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,

21)          współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

22)          wykonuje inne zadania wynikające z prawa oświatowego i z przepisów szczególnych.

23) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy,
stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i  wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  
szkoły lub placówki;

24) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia

 

§ 14

Stanowiska kierownicze w szkole

 1. W celu sprawnego kierowania Szkołą dyrektor Szkoły, zasięgając opinii Rady Pedagogicznej może występować do organu prowadzącego Szkołę z wnioskiem o utworzenie dodatkowych stanowisk kierowniczych w Szkole.
 2. Zasady tworzenia stanowisk, o których mowa w ust.1, określa ustawa lub/i organ prowadzący. Liczba i rodzaje tych stanowisk muszą być odpowiednie do aktualnych potrzeb Szkoły i możliwości finansowych.
 3. Obsada stanowisk należy do  wyłącznej kompetencji dyrektora Szkoły.
 4. Do każdego utworzonego stanowiska dyrektor Szkoły sporządza zakres obowiązków i kompetencji. O zakresie obowiązków i kompetencji dyrektor Szkoły informuje Radę Pedagogiczną.
 5. W Szkole tworzy się stanowiska kierownicze:

1)   wicedyrektora odpowiedzialnego za:

1)   prawidłowość programów nauczania

2)   sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu

3)   planowanie, organizowanie i koordynowanie działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły poprzez:

a)   współpracę z higienistką szkolną, pedagogiem szkolnym, ośrodkami  zdrowia, poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

b)   współpracę z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, organizacjami działającymi na terenie szkoły,

c)   planowanie i koordynowanie wycieczek szkolnych,

d)  współpracę z biblioteką szkolną,

e)   opiekę nad zajęciami pozalekcyjnymi, komisjami przedmiotowymi,

f)    organizowanie doraźnych zastępstw i rozliczenie godzin dla nauczycieli.

2)   kierownika szkolenia praktycznego odpowiedzialnego za:

a)      prawidłowe organizowanie i koordynowanie zajęć praktycznych,                   praktyk zawodowych, wycieczek dydaktyczno – zawodowych,

b)      prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad praktyczną nauką zawodu i praktykami zawodowymi,

c)      dbanie wraz z nauczycielami o systematyczne uzupełnianie bazy kształcenia praktycznego, bezpieczne warunki pracy uczniów na zajęciach praktycznych.

3)   głównego księgowego odpowiedzialnego za:

a)      dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu

b)      gospodarowanie środkami pozabudżetowymi

c)      prawidłowość prowadzenia spraw finansowych  przez innych  pracowników administracyjnych Szkoły

d)     opracowanie sprawozdawczości finansowej Szkoły

e)      opracowanie projektu planu finansowego i propozycji jego zmian

f)       rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie Szkoły

g)      prawidłowość zawieranych przez Szkołę umów i zamówień publicznych

h)      powierzenie stanowiska głównego księgowego nie wymaga zasięgania opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 15

Rada Pedagogiczna

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem.
 3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym i są zwoływane przez:

-        Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

-        organ prowadzący Szkołę,

-        na wniosek co najmniej 1/3 jej członków

-        organ sprawujący nadzór pedagogiczny

 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach.
 3. W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna:

1)        zatwierdza Pięcioletni Program Rozwoju Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki,

2)        zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

3)        podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)        podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej Szkoły lub skreślenia go z listy uczniów,

5)        ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6)        występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora Szkoły, kierownika szkolenia praktycznego lub innych osób pełniących stanowiska kierownicze,

7)        deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły,

8)        opiniuje tygodniowy rozkład zajęć,

9)        opiniuje projekt planu finansowego Szkoły i przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych,

10)    opiniuje propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,

11)    opiniuje wnioski dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

12)    przygotowuje i uchwala projekt Statutu Szkoły lub projekt zmian w Statucie,

13)    wykonuje kompetencje przewidziane dla Rady Szkoły.

14) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły

 

§ 16

Rada  Rodziców

 

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów wszystkich typów Szkół wchodzących w skład Zespołu, której głównym zadaniem jest współpraca ze Szkołą przyczyniająca się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów  wychowawczych i zaspakajania potrzeb rozwojowych, opiekuńczych młodzieży.
 2. Rada Rodziców  funkcjonuje w oparciu o  regulamin swojej działalności.
 3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
 4. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.
 5. Wymiana informacji pomiędzy Radą Rodziców a pozostałymi organami Szkoły odbywa się na bieżących spotkaniach organizowanych z inicjatywy dyrektora Szkoły bądź pozostałych organów Szkoły.

 

§ 17

Samorząd Uczniowski

 

 1. Organem przedstawicielskim uczniów  w Szkole jest  Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie  Szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu, o którym mowa w ust.1 określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Organy  samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5. Samorząd reprezentuje interesy uczniów  w zakresie:

-        oceniania, klasyfikowania i promowania

-        form i metod sprawdzania wiadomości i umiejętności

 1. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w zakresie takich praw uczniów jak:

1)      prawo do zapoznania się uczniów z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do organizacji życia szkolnego,

3)      prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

4)      prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

§ 18

 

Współdziałanie organów Szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych

 

 1. Dyrektor Szkoły jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem i ustawą;

1)      wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym organ prowadzący,

2)      rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli

w regulaminie je pominięto,

3)      reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,

4)      bezpośrednio współpracuje z organami Szkoły,

5)      przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

6)      jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem

a rodzicem,

7)      dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,

8)      w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,

9)      wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,  w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Szkoły,  jeżeli ich działalność narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów.

 1. Współpraca i wymiana informacji między organami Szkoły odbywa się w trakcie organizowanych spotkań z przedstawicielstwem tych organów, inicjowanych przez poszczególne organy.

 

IV.  ORGANIZACJA   SZKOŁY

§ 19

Zasady ogólne

 

 1. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia. Zajęcia dydaktyczno –wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu września z wyjątkiem soboty i niedzieli a kończą w ostatni piątek czerwca.
 2. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w oddziałach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz terminy egzaminu maturalnego i egzaminu z przygotowania zawodowego określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły, opracowany przez dyrektora Szkoły, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
 5. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 6. Szkoła, w dni wolne od zajęć, organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne w miarę potrzeb, możliwości organizacyjnych i finansowych.

 

7.Szkoła organizuje wycieczki szkolne, które reguluje osobny regulamin.

 

§ 20

Oddział

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem dopuszczonym do użytku szkolnego.
 2. Liczba uczniów w oddziale jest określona poprzez ustalenia organu prowadzącego.
 3. Liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez organ prowadzący.
 4. Podział oddziału na grupy jest obowiązkowy:

a)    na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,

b)    na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,

c)    na nie więcej niż połowie zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,

d)   na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,

e)    na obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego tworzy się grupy liczące od 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców,

f)    na zajęciach  praktycznej nauki zawodu, liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć 10 osób.

 1. Szkoła może tworzyć międzyoddziałowe i międzyklasowe   grupy na zajęciach z wychowania fizycznego

 

§ 21

Organizacja zajęć

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:  liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę  godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 4. Podstawową formą pracy Szkoły są  zajęcia edukacyjne  prowadzone w systemie oddziałowo-lekcyjnym.
 5. Praktyczna nauka zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe jest organizowana jako zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach i ramowymi planami nauczania i realizowana jest w warsztatach szkolnych, pracowniach ćwiczeń praktycznych, przyszkolnych działkach dydaktycznych, zakładach pracy, w indywidualnych gospodarstwach  rolnych.

1)   Realizacja niektórych treści programowych kształcenia praktycznego może być realizowana w formie wycieczek dydaktycznych.

2)   Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym i  samochodem oraz maszynami rolniczymi odbywa się indywidualnie z każdym uczniem zgodnie z programem nauczania.

3)   Organizację praktycznej nauki zawodu określają wewnątrzszkolne regulaminy:

-        zajęć praktycznych

-        praktyk zawodowych

-        warsztatów szkolnych

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. Czas trwania praktycznej nauki zawodu uczniów określają obowiązujące  programy nauczania dla danego zawodu.
 3. Szkoła organizuje naukę religii dla uczniów,

-     których  rodzice wyrażają pisemnie takie życzenia składane na początku pierwszego roku nauki, jeżeli uczeń jest niepełnoletni,

-     którzy podjęli decyzję o uczestnictwie w lekcjach religii w przypadku ich pełnoletniości.

 1. Uczniowie nie objęci nauką religii mają zapewnioną opiekę na terenie  Szkoły, a jeżeli zajęcia religii wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji zwalniani są do domu.
 2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, jak również długość przerw ustala dyrektor Szkoły w porozumieniu z organami Szkoły.
 3. Szkoła może organizować dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych dla uczniów, zwiększające szansę ich zatrudnienia, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego i placówkami kształcenia praktycznego.
 4. Szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów realizowane podczas ferii zimowych.

 

 

§ 22

Baza szkoły

 

 1. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania m.in. z:

1)      pomieszczeń do nauki  z niezbędnym wyposażeniem,

2)      biblioteki wraz z czytelnią i pracownią multimedialną

3)      sali gimnastycznej, siłowni i boisk sportowych

4)      pracowni komputerowych

5)      warsztatów szkolnych

 1. Biblioteka szkolna z czytelnią i pracownią multimedialną są pracowniami szkolnymi służącymi  realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i słuchaczy, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli i wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły a także rodzice.
 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

1)      Gromadzenie i opracowywanie zbiorów

2)      Korzystanie ze  zbiorów czytelni ,

3)      Prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, w grupach bądź oddziałach

4)      Korzystanie ze stanowisk komputerowych

5)      Korzystanie projektora multimedialnego

5.Godziny pracy biblioteki  szkolnej umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

6.Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza określa regulamin biblioteki szkolnej.

7.Określone w ust.1 pkt.2) - 5) pomieszczenia szkolne funkcjonują zgodnie z właściwymi im regulaminami.

 

§ 23

Współdziałanie z rodzicami

 

 1. Szkoła współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
 2. W celu wymiany informacji dotyczących edukacji ucznia, Szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami uczniów każdego oddziału w terminach określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
 3. Oprócz stałych spotkań, o których mowa w ust.2 Szkoła w każdym czasie zapewnia każdemu rodzicowi możliwość uzyskania:

1)   informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce jego dziecka,

2)   informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka.

 1. W niecierpiących zwłoki  sprawach edukacyjno – wychowawczych Szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami określonego ucznia.
 2. Szkoła zapewnia możliwość udziału rodziców w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych na terenie Szkoły lub poza nią za zgodą dyrektora Szkoły.

 

V. UCZNIOWIE  SZKOŁY

 

§ 24

Prawa i obowiązki ucznia Szkoły

 

 1. Uczeń ma prawo:

1)   poszanowania własnej godności osobistej, dobrego imienia, oraz kulturalnego traktowania ze strony innych,

2)   życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,

3)   swobodnego wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądowych, religijnych- jeśli nie narusza tym godności innych osób,

4)    znajomości wymagań edukacyjnych i kryteriów na poszczególne oceny z każdego przedmiotu oraz zasad i warunków pracy na poszczególnych przedmiotach,

5)   obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności oraz zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i z kryteriami oceniania podanymi przez nauczycieli i wychowawców,

6)   odwołania się od oceny zgodnie z wyznaczonym trybem,

7)   rozwijania zainteresowań, udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych,

8)   dni wolnych od zajęć lekcyjnych podczas przygotowań do olimpiady lub konkursu przedmiotowego w wymiarze:

a)    2 dni przed eliminacjami rejonowymi,

b)   4 dni przed eliminacjami wojewódzkimi,

10)    korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

11)    organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami szkoły, pod opieką wychowawcy oddziału lub nauczyciela i w porozumieniu z dyrektorem Szkoły,

12)    zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

13)    wyboru kół zainteresowań działających w szkole,

14)    uczestnictwa w wyjazdach i wycieczkach szkolnych.

 

2.Uczeń ma obowiązek:

1)   poszanowania godności osobistej, praw i wolności innych osób w szkole i poza nią,

2)   szanowania poglądów i przekonań innych oraz przeciwstawiania się złu,

3)   dbania o kulturę słowa, higienę osobistą i estetykę wyglądu, bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, nie ulegania uzależnieniom,

4)   zapoznania się ze Statutem szkoły, wewnątrzszkolnymi  zasadami oceniania i regulaminami szkolnymi oraz przestrzegania zawartych tam zasad i norm,

5)   uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych wyznaczonych tygodniowym planem pracy, organizowanych kursach i warsztatach, zajęciach rekolekcyjnych oraz wszystkich imprezach i uroczystościach szkolnych,

6)   punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz aktywnego w nich uczestnictwa,

7)   przygotowania się do zajęć lekcyjnych,

8)   niezakłócania zajęć lekcyjnych poprzez rozmowy z kolegami, podpowiadanie, ściąganie, głośne odzywanie się bez pozwolenia, spożywanie posiłków, żucie gumy, korzystanie z telefonu komórkowego (fotografowanie, filmowanie, prowadzenie rozmów, pisanie i odbieranie smsów)

a)    podczas lekcji i zajęć w bibliotece szkolnej telefon      komórkowy znajduje się w tornistrze ucznia,

b)   podczas przerw telefon komórkowy pozostaje w trybie milczącym,

c)    za kradzież telefonu komórkowego ucznia Szkoła nie ponosi odpowiedzialności,

d)   naruszenie przez ucznia zasad użytkowania telefonu komórkowego powoduje jego zabranie i w obecności ucznia zdeponowane w sekretariacie szkoły- odbioru telefonu dokonują rodzice,

9)   wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę;

a)    opuszczone godziny usprawiedliwiać w ciągu 10 dni, licząc od dnia ostatniej nieobecności, poprzez osobisty kontakt rodzica z wychowawcą,

b)   w celu usprawiedliwienia nieobecności przedłożyć wychowawcy dokumenty typu:

 1. zwolnienie lekarskie
 2. zaświadczenie z instytucji państwowej np. wezwanie z Wojskowej Komendy Uzupełnień, egzaminu na prawo jazdy

c)    w sporadycznych wypadkach - nie więcej niż sześć dni w miesiącu - możliwe jest usprawiedliwienie przez rodzica tylko poprzez  telefoniczny kontakt z wychowawcą lub dyrektorem szkoły (dotyczy również zwolnień z pierwszych lub ostatnich lekcji),

d)   opuszczone, pojedyncze godziny w środku trwania zajęć lekcyjnych nie podlegają usprawiedliwieniu,

e)    zwolnienia ucznia z lekcji z powodu uczestnictwa w nauce jazdy, zawodach sportowych i konkursach zapisuje w specjalnym zeszycie nauczyciel sprawujący nad nim opiekę,

10)    posiadać podręczniki szkolne,

11)    troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, utrzymywać czystość i porządek,

a)     za uszkodzenia spowodowane świadomie  odpowiadać materialnie,

12)    przebywać w czasie lekcji i przerw na terenie szkoły,

13)    uczestniczyć w wyjazdach i wycieczkach szkolnych,

14)    powiadamiać dyrektora lub wicedyrektora szkoły w przypadku nieobecności nauczyciela w ciągu 10 minut od rozpoczęcia lekcji (przewodniczący klasy lub jego zastępca),

15)    okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły oraz podporządkowywać się zaleceniom dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

16)    przestrzegać całkowitego zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu, posiadania, dystrybucji i zażywania narkotyków oraz innych substancji odurzających zarówno w szkole jak i poza nią oraz przynoszenia do szkoły petard i innych środków pirotechnicznych,

17)    poprawnego zachowania się uczniów posiadający sympatię: trzymanie się za ręce i siadanie na kolanach jest niedozwolone na terenie szkoły,

18)    uczeń ponosi odpowiedzialność za przyniesione przez siebie do szkoły wartościowe przedmioty (biżuteria, markowe obuwie i okrycia wierzchnie, sprzęt elektroniczny itp.),

19)    przestrzegania zasad kontraktu zawartego z wychowawcą w przypadku uczniów powtarzających rok szkolny,

20)    w imprezie szkolnej (studniówka, półmetek) mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie pod warunkiem, że w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat,

21)    w wyjątkowych wypadkach zgodę na udział w imprezie osoby niepełnoletniej wyraża dyrektor Szkoły,

22)    osoby niepełnoletnie, które są osobami towarzyszącymi, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na uczestnictwo w imprezie, którą przekazują kierownikowi,

23)    nosić odpowiedni strój szkolny, strój galowy na egzaminy i uroczystości szkolne, strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego, strój roboczy na zajęcia praktyczne.

 

3. Wymagania dotyczące stroju szkolnego na terenie szkoły.

1)      W Szkole oraz podczas zajęć organizowanych poza jej terenem obowiązuje uczniów – z wyłączeniem szczególnych okoliczności, w tym zajęć praktycznych i wychowania fizycznego – ubiór  odpowiadający miejscu i obowiązkom szkolnym: czysty, sprzyjający zachowaniu higieny osobistej, wolny od ekstrawagancji i wyraźnych odniesień erotycznych, a podczas egzaminów i uroczystości szkolnych – ubiór odświętny. Zasady te dotyczą także pozostałych elementów prezencji ucznia: uczesania, makijażu, biżuterii i innych ozdób i symboli.

2)      na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy ustalony przez prowadzącego zajęcia

a)      brak stroju wyklucza możliwość wykonywania ćwiczeń,

3)                 na zajęciach praktycznych obowiązuje strój roboczy ustalony przez kierownika praktycznej nauki zawodu:

b)      brak stroju wyklucza możliwość brania czynnego udziału w zajęciach.

4)                 obowiązuje zmiana obuwia (halówki),

5)                 okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni; uczeń nie ma prawa wejść na zajęcia szkolne w płaszczu lub kurtce bez pozwolenia nauczyciela lub dyrektora Szkoły.

 

4.Uczniowie nie mogą opuszczać terenu Szkoły. Za samowolne opuszczenie terenu Szkoły
w czasie trwania zajęć lekcyjnych i podczas przerw śródlekcyjnych Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 25

Nagrody, wyróżnienia i kary

 

 1. Szkoła przyznaje zasługującym na to uczniom następujące wyróżnienia lub nagrody:

a)      ustną pochwałę udzieloną przez wychowawcę na forum klasy

b)      pisemną pochwałę udzieloną przez wychowawcę

c)      pochwałę dyrektora Szkoły

d)     list gratulacyjny do rodziców

e)      dyplom uznania

f)       dyplomy dla laureatów konkursów organizowanych przez Szkołę

g)        udział w poczcie sztandarowym Szkoły

h)        nagrodę rzeczową lub pieniężną przyznawaną przez Radę Rodziców na wniosek Dyrektora i wychowawcy oddziału klasowego, zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski (w miarę posiadanych środków finansowych)

 

2. Ucznia karze się  za nieprzestrzeganie obowiązków zawartych w Statucie szkoły.

1)   w przypadku nieprzestrzegania obowiązków wymienionych w punktach 1- 25 obowiązuje gradacja kar tj.:

 1. upomnienie lub nagana wychowawcy wobec klasy,
 2. praca społeczna na rzecz szkoły w  wymiarze określonym przez dyrektora Szkoły,
 3. nagana dyrektora szkoły w obecności wychowawcy lub pedagoga szkoły i pisemne powiadomienie o niej rodziców
 4. nagana RP z ostrzeżeniem wydalenia ze szkoły (dotyczy ucznia pełnoletniego),
 5. w przypadku wyczerpania powyższych możliwości (wielokrotne łamanie regulaminu szkoły) i braku poprawy ze strony ucznia następuje:

a)   skierowanie wniosku do KO  z prośbą o przeniesienie ucznia do innej szkoły - w przypadku ucznia niepełnoletniego,

b)   wszczęcie procedury skreślenia z listy uczniów - w przypadku ucznia pełnoletniego.

2)   Powodem bezwarunkowego skreślenia ucznia z listy uczniów – w przypadku ucznia pełnoletniego, lub skierowania wniosku do KO z prośbą o przeniesienie do innej szkoły - w przypadku ucznia niepełnoletniego  jest, bez stosowania systemu gradacji kar:

 1. udowodniona kradzież,
 2. przebywanie na terenie szkoły pod wpływem upojenia alkoholowego, środków odurzających udowodniona ich dystrybucja,
 3. udowodnione czyny nieobyczajne,
 4. popełnienie wykroczenia lub przestępstwa karalnego sądownie,
 5. spowodowanie bójki w wyniku której nastąpiło uszkodzenie ciała potwierdzone obdukcją lekarską,
 6. celowe niszczenie mienia szkolnego, jeśli w wyznaczonym terminie uczeń nie wywiąże się z obowiązku naprawienia szkody,
 7. opuszczenie bez usprawiedliwienia powyżej 80 godzin w semestrze(dotyczy ucznia pełnoletniego).

3)   Wydalenia ucznia ze Szkoły dokonuje dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego.

4)   Dyrektor Szkoły skreśla ucznia w drodze decyzji administracyjnej.

5)   Tryb i sposób powiadamiania zainteresowanych (uczeń, rodzice) o podjętej decyzji administracyjnej dotyczącej skreślenia z listy uczniów i możliwości odwołania się od niej są zgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

6)   Uczeń ma prawo odwołać się w terminach określonych w KPA od kary wychowawcy oddziału do dyrektora Szkoły, od kary dyrektora Szkoły do Rady Pedagogicznej, od kary Rady Pedagogicznej lub administracyjnej decyzji dyrektora Szkoły do organu nadzorującego Szkołę.

7)   Dyrektor Szkoły zawiesza wykonanie kary nie dłużej niż na pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub wychowawcy oddziału.

3. Szkoła ma obowiązek bezzwłocznego informowania rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 

 

§ 26

Postępowanie nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją

 

1.  Postępowanie nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją:

a)       w przypadku, gdy uczeń jest pod wpływem narkotyków lub (i) alkoholu,

b)      w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika Szkoły przez ucznia,

c)       w przypadku zakłócenia toku lekcji przez ucznia,

d)      w przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczniów regulaminu i Statutu Szkoły w zakresie palenia papierosów na terenie Szkoły lub przebywania poza obszarem wyznaczonym dla uczniów (przebywanie poza budynkami Szkoły),

e)       w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności

 

2.Sposób postępowania nauczycieli wobec uczniów zagrożonych demoralizacją zawartą
w pkt.1 określają „Wewnątrzszkolne procedury postępowania”.

 

 

VI.  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 27

Zasady zatrudniania

 

 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji, ekonomicznych, technicznych i obsługi.
 2. Wszystkich pracowników o których mowa w ust.1 zatrudnia i zwalnia dyrektor Szkoły, kierując się przy tym:

a)    odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami,

b)   realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi Szkoły,

c)    bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno – moralną,

d)   właściwymi wnioskami i opiniami, które może formułować Rada Pedagogiczna.

 1. Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.

 

 

§ 28

Nauczyciele

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy i Kodeks Etyczny Nauczyciela.
 3. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:

1)   dbałość o prawidłowy przebieg prowadzonego przez niego procesu edukacyjnego  i wychowawczego w tym:

a)    przedstawienie programów nauczania

b)   opracowanie kryteriów wymagań z danego przedmiotu  i zapoznanie z nimi ucznia, rodziców na ich prośbę,

c)    informowanie uczniów o organizacji egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi,

d)   dokonywanie samooceny i pomiarów jakości swojej i uczniów pracy oraz jej dokumentowanie

2)   dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo  uczniów  Szkoły,

3)   wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

4)   bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,

5)   udzielanie uczniom  pomocy w przezwyciężaniu ich  ewentualnych niepowodzeń szkolnych i życiowych w formie indywidualnych lub zbiorowych zajęć organizowanych na prośbę ucznia(ów)  lub z własnej inicjatywy

a)    zajęcia, o których mowa w pkt.5) nauczyciel organizuje po lekcjach lub przed lekcjami, w określonych przez niego na początku roku szkolnego terminach i podaje do wiadomości uczniom i rodzicom

6)   dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

7)   realizacja Pięcioletniego  Programu Rozwoju Szkoły, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki  oraz przestrzeganie Statutu Szkoły,

8)   doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

9)   wykonywanie wszystkich dodatkowych zadań powierzonych przez dyrektora Szkoły związanych z organizacją pracy Szkoły, a w tym m.in.:

a)    pełnienie dyżurów podczas przerw między zajęciami lekcyjnymi,

b)   uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i Komisjach Przedmiotowych,

c)    pełnienie funkcji opiekuna młodzieży (Samorządu Uczniowskiego, organizacji młodzieżowej, wycieczki, koła zainteresowań lub zajęć pozalekcyjnych),

d)   pomoc uczniom w przygotowaniu się do konkursów, olimpiad, zawodów sportowych,

e)    pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe zwane komisjami przedmiotowymi.

1)   pracą komisji przedmiotowej kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Szkoły na wniosek komisji,

2)   cele i zadania komisji przedmiotowych obejmują:

a)    zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programu nauczania danych przedmiotów,  korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie zaproponowania programu nauczania i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

b)   wspólne opracowywanie szczegółowych uzgodnień dotyczących kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

c)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d)   współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia,

e)    wspólne opiniowanie przygotowywanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych działań i programów edukacyjnych,

f)    dokonywanie pomiarów i analiz w ramach organizacji mierzenia jakości pracy Szkoły (jako sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego).

 1. Komisje przedmiotowe pracują w oparciu o opracowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną plan pracy oraz zobowiązane są do dokumentowania swej pracy w książce protokołów i składania z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 2. W Szkole powołuje się następujące komisje przedmiotowe oraz stałe zespoły:

1)   Komisja Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych,

2)   Komisja Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących,

3)   Komisja Wychowawców Klasowych, w skład której wchodzą nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny oraz katecheci.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania i podręczników z zakresu kształcenia ogólnego.

a)    powyższe ustalenia dokonuje zespół w miesiącu czerwcu każdego roku, zapoznając uczniów i rodziców z dokonanymi ustaleniami.

 1. W Szkole powołuje się  doraźne zespoły problemowe i inne komisje usprawniające działalność Szkoły.
 2. Każdy nauczyciel zatrudniony w Szkole jest członkiem Rady Pedagogicznej.
 3. Nauczyciele religii zatrudniani są w Szkole na wniosek odpowiednich władz kościelnych.
 4. Szkoła  przyjmuje studentów szkół wyższych w celu odbycia przez nich praktyk pedagogicznych. Dyrektor Szkoły przyjmując praktykantów, przydziela im właściwego opiekuna spośród nauczycieli Szkoły.

 

§ 29

Wychowawca

 

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli w niej uczących – wychowawcy oddziału.

1)   dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia

2)   obowiązki wychowawcy danego oddziału powierza dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

a)    wychowawca pełni swoją  funkcję do chwili ukończenia przez uczniów nauki, chyba że dyrektor Szkoły lub pozostałe organy przedstawią uzasadniony wniosek o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej  nad uczniami, a w szczególności:

1)   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie

2)   inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywaniu konfliktów w zespole uczniów  oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej

3)   zawarcie na początku roku szkolnego kontraktu z uczniem powtarzającym rok szkolny lub przyjętym do  szkoły warunkowo oraz omówienie jego warunków na forum klasy.

 1. W celu realizacji zdań, o których mowa w ust.2 wychowawca:

1)   otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)   planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski, ustala treści zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą,

3)   realizuje program wychowawczy oddziału opracowany w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły, współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów  szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi), utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)    poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b)   współdziałania z rodzicami, tzn. udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączenia ich w sprawy życia oddziału i Szkoły.

c)    współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia

 1. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej oddziału tj. dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwa szkolne oraz gromadzi obserwacje, pomiary i analizy związane z mierzeniem jakości pracy.

 

§ 30

Pedagog szkolny

 

 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Pomocy, o której mowa w ust.1 udziela pedagog szkolny przy współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na:

1)   rozpoznaniu i diagnozowaniu środowiska ucznia,

2)   rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspokajania,

3)   rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia,

4)   wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami,

5)   podejmowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły, Pięcioletniego Programu Rozwoju Szkoły i Programu Profilaktycznego i wspieraniu  nauczycieli w tym zakresie,

6)   wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

7)   wspieraniu działań nauczycieli i rodziców wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

8)   udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiającej sprostanie tym wymaganiom,

9)   wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

10)    umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców,

11)    podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole jest organizowana w formie:

1)   porad dla uczniów,

2)   porad, konsultacji i warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

§ 31

Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa i pomocy w zakresie wyboru dalszego kształcenia

 

 1. W celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku dalszego kształcenia w Szkole prowadzi się – podczas godzin do dyspozycji wychowawcy i w czasie wyjazdów na organizowane przez uczelnie „Dni otwarte” oraz innych zajęć – tematyczne zajęcia edukacyjne.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1. organizują – w porozumieniu z pedagogiem szkolnym – wychowawcy albo inni nauczyciele.
 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1. powinny odbywać się w toku całego cyklu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego roku nauki.
 4. Za organizację wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego i pomocy w zakresie wyboru dalszego kształcenia odpowiada powołany przez dyrektora Zespół Doradztwa Zawodowego.

 

VII. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

§ 32

Założenia ogólne

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz na formułowaniu oceny. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Wszystkie oceny muszą być jawne dla ucznia i rodziców.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)   pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)   motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)   dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)   umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców

2)   formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nich uczniów i rodziców,

3)   bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)   ustalanie ocen klasyfikacyjnych na końcu roku szkolnego i warunków ich poprawiania.

 1. Ocenianie pełni funkcję:

1)   diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określenie jego  indywidualnych potrzeb,

2)   klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą)

 1. Przedmiotem oceny jest:

1)   zakres opanowanych wiadomości,

2)   zrozumienie materiału naukowego,

3)   umiejętność w stosowaniu wiedzy,

4)   kultura przekazywania wiadomości

 1. Oceny dzielą się na:

1)   bieżące

2)   klasyfikacyjne śródroczne,

3)   klasyfikacyjne roczne

4)   klasyfikacyjne końcowe

i ustalone są w stopniach według skali określonej w ust. 7.

 1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne  śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne  ustala się według skali od 1 do 6:

 

1) celujący              - 6

2) bardzo dobry       - 5

3) dobry                  - 4

4) dostateczny         - 3

5)dopuszczający      - 2

6) niedostateczny    - 1

 

7a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w ust.4 pkt 1-5.

7b. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa
w ust.4 pkt 6

 

8. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

9. Ocenę  zachowania śródroczną i roczną ustala się wg skali:

-          wzorowe

-          bardzo dobre

-          dobre

-          poprawne

-          nieodpowiednie

-          naganne

10. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
o wymaganiach edukacyjnych wynikających  z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych   uczniów
i kryteriach ocen:

1)   uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela danego przedmiotu,

2)   rodzice informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu,

3)   rodzice mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu,

4)   wymagania edukacyjne znajdują się w Statucie Szkoły, który dostępny jest  w bibliotece szkolnej.

11. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  
oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania:

1)uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy,

2) rodzice informowani są na pierwszym zebraniu.

 

§ 33

Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania

 

 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
 2. Wymagania edukacyjne opracowuje nauczyciel na bazie podstaw programowych  i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.
 3. W Szkole przyjmuje się następujące sposoby klasyfikacji i treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań:

 

 

Poziom

 

 

Kategoria

 

Stopień wymagań

 

 

 

Wiadomości

 

Zapamiętywanie wiadomości

 

 

Wymagania konieczne (K)

 

Zrozumienie wiadomości

 

 

Wymagania podstawowe (P)

 

Umiejętności

 

Stosowanie wiadomości

w sytuacjach typowych

 

 

Wymagania rozszerzające(R)

 

 

Stosowanie wiadomości

w sytuacjach problemowych

 

 

Wymagania dopełniające (D)

Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W).

 1. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują

następujące kryteria:

 

Stopień wymagań

 

 

Zakres celów

 

Konkretne określenie

(czasowniki operacyjne)

 

 

K

Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania. Elementarny poziom zrozumienia tych wiadomości . Uczeń nie powinien ich mylić między sobą.

- nazwać

- zdefiniować

- wymienić

- zidentyfikować

- wyliczyć

- wskazać

 

 

 

 

P

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego wniosku.

- wyjaśnić

- streścić

- rozróżnić

- zilustrować

 

 

R

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów . Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych

- rozwiązywać

- zastosować

- porównać

- sklasyfikować

- określić

- obniżyć

- skonstruować

- narysować

- scharakteryzować

- zmierzyć

- wybrać sposób

- zaprojektować

- wykreślić

 

 

D

Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk . Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania .

- udowodnić

- przewidzieć

- ocenić

- wykryć

- zanalizować

- zaproponować

- wykryć

- zaplanować

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania:

1)   opinię poradni rodzice dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do oddziału pierwszego,

2)   jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu.

 1. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne  stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej  śródrocznej i  rocznej:

 

 

Zakres wymagań

 

 

Stopień

konieczne

podstawowe

rozszerzające

dopełniające

 

-

-

-

-

niedostateczny(1)

+

-

-

-

dopuszczający(2)

+

+

-

-

dostateczny (3)

+

+

+

-

dobry (4)

+

+

+

+

bardzo dobry (5)

Wymagania wykraczające

celujący (6)

 

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywani się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

8.Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę , której dyrektor zezwolił na spełnienie obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

9.Jeżeli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie stosuje się pkt 8 Statutu Szkoły

 

10. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach  :

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

2) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Zajęcia edukacyjne, o których mowa organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców

 

11.Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

 

§ 34

Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

 

 1. Formy i metody:

1)   test diagnozujący dotyczący przedmiotów kontynuowanych ze szkoły gimnazjalnej,

2)   odpowiedź ustna,

3)   dyskusja,

4)   zadanie domowe,

5)   wypracowanie,

6)   kartkówka (obejmuje niewielką partię materiału i trwa nie dłużej niż 15 minut),

7)   sprawdzian (obejmuje większą partię materiału)

8)     praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę   
lekcyjną),

9)     test,

10)    referat,

11)    praca w grupach,

12)    praca samodzielna,

13)    praca pozalekcyjna,

14)    testowanie sprawności fizycznej,

15)    ćwiczenia praktyczne,

16)    pokaz,

17)    prezentacje indywidualne i grupowe,

18)    prace projektowe,

19)    opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,

20)    wytwory pracy własnej ucznia,

21)    obserwacja ucznia,

22)    rozmowa z uczniem,

23)    sprawdzian wykonania pracy domowej,

24)    aktywność na zajęciach.

 1. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia.

1)   Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia cechuje:

a)      obiektywizm

b)      indywidualizacja

c)      konsekwencja

d)     systematyczność

e)      jawność

2)   Punktem wyjścia do analizy postępów uczniów jest test diagnozujący ucznia przeprowadzany na początku roku szkolnego w  oddziale pierwszym

3)   Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym (test, praca klasowa).

4)   Prace klasowe powinny być zapowiedziane co najmniej na tydzień wcześniej.

5)   Każda praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych np. zasady punktacji.

6)   Kartkówka z 1, 2 lub 3 ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.

7)   Kartkówka wymieniona w pkt.6) nie może trwać dłużej niż 15 min.

8)   Termin oddania pisemnych prac do 14 dni.

9)   Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz (gdy jest 1 godzina tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac klasowych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.

10)    Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.

11)    Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone na miesiąc przed terminem wystawienia ocen śródrocznych i rocznych.

12)    W oddziałach pierwszych, na początku roku szkolnego stosujemy dwutygodniowy „okres ochronny” (nie stawiamy ocen niedostatecznych).

13)    Uczniowie z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, mają prawo wyboru formy sprawdzianu  wiadomości  z ostatniej lekcji – kartkówka lub odpowiedz ustna.

 1. Częstotliwość sprawdzania:

1)   Jednego dnia może odbywać się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku, w momencie zapowiedzi).

2)   Tygodniowo mogą odbywać się maksymalnie 3 prace klasowe.

3)   Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godz/tydz., ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z trzech ocen cząstkowych; jeżeli  przedmiot realizowany jest więcej niż 1 godz/tydz., ocenę semestru  wystawiamy co najmniej z czterech ocen cząstkowych.

4)   Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów.

5)   Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze.

6)   W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej  itp. termin należy ponownie uzgodnić z oddziałem (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

 1. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowanie niepowodzeń) uczniów:

1)   Po każdej pracy klasowej (j.polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego .

2)   Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadanie domowe.

3)   Uczeń nieobecny na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni.

4)   Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 14 dni.

5)   Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, wg zasad określonych w Statucie Szkoły.

6)   Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji.

7)   Samorząd klasowy organizuje „samopomoc koleżeńską” uczniom mającym kłopoty w nauce.

 1. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów:

1)   Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny w formie elektronicznej, arkusz ocen w formie elektronicznej, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy ucznia w danym roku szkolnym.

2)   Wychowawca gromadzi w teczce wychowawcy informacje o zachowaniu uczniów.

3)   Dopuszcza się w ocenach bieżących stosowania znaków „+”, „-„.

4)   Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:

-          nieprzygotowanie  - „np”

5)    wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym, pozostałe samodzielne prace sprawdzające kolorem zielonym.

6)   Punkty dodatnie i ujemne  zachowania wpisuje nauczyciel przyznający te punkty.

7)   W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o naganie dyrektora, promocji z wyróżnieniem, datę  oraz przyczynę  skreślenia z listy uczniów.

 

 

§ 35

Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach

 

 1. Oceny są  jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców

2.  Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.

3.  Sprawdzone i ocenione prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku
szkolnego; Prace mogą być udostępniane uczniowi i jego rodzicom na zasadach określonych przez nauczyciela, Wgląd do prac ucznia posiada
również dyrektor lub wicedyrektor na swoje polecenie.

4. Nauczyciel uzasadnia każdą ocenę.

5. Rodzice informowani są o postępach uczniów na spotkaniach minimum 4 razy w ciągu
roku szkolnego.

6.Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o przewidywanych
ocenach śródrocznych i rocznych.

7. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia w dzienniku elektronicznym wpisują przewidywane oceny roczne, o których wychowawca  oddziału informuje rodziców. Rodzice potwierdzają otrzymaną informację od wychowawcy podpisem na karcie wykazu ocen.

 

8.Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele
poszczególnych przedmiotów i wychowawcy oddziałów są zobowiązani  poinformować ucznia  o ostatecznych  dla niego stopniach śródrocznych  i rocznych.

9. Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel dokonuje wpisu oceny
w zeszycie   przedmiotowym.

10. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy są możliwe pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnia bezpieczeństwo uczniów.

 

§ 36

Klasyfikowanie

 

 1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:

1)   śródroczne – za I semestr w styczniu,

2)   roczne – w przedostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i ocen  zachowania według skali określonej w Statucie  Szkoły.
 2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania.
 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę  zachowania – wychowawca oddziału.
 4. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.
 5. Ocena klasyfikacyjna i ocena   zachowania wystawiona zgodnie z WZO, nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.
 6. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

1)   w przypadku organizowania zajęć praktycznych u pracodawcy opiekun praktyk, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe,

2)   w pozostałych przypadkach – nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe lub osoba wskazana przez dyrektora Szkoły, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalone jako  średnia arytmetyczna ocen bieżących.
 2. W przypadku, kiedy uczeń uzyska nie więcej niż dwie oceny niedostateczne klasyfikacyjne roczne ma prawo do zdawania egzaminów poprawkowych.
 3. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych z których został zwolniony.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony (zwolniona)”.
 5. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z regulaminem WZO. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny oraz w  terminie do 2  dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z regulaminem WZO, dyrektor szkoły ustala termin egzaminu – 5 dni od daty złożenia zastrzeżeń i  powołuje komisję, która:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej  i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 13 pkt.1) uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
 2. W skład komisji wchodzą:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji

b)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji

b)   wychowawca oddziału,

c)    nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale ,

d)   pedagog,

e)    przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

f)    przedstawiciel Rady Rodziców.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 15 pkt.1) lit. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów- rodzice ucznia.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

b)   imię i nazwisko ucznia

c)    skład komisji,

d)   termin egzaminu , o którym mowa w ust. 13 pkt. 1,

e)    zadania (pytania) sprawdzające,

f)    wynik egzaminu  oraz ustaloną ocenę;

 

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    skład komisji,

b)   termin posiedzenia komisji,

c)    imię i nazwisko ucznia

d)   wynik głosowania,

e)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 18 pkt.1) dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w ust. 13 pkt.1) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły.
 3. Przepisy ust. 12 -20 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 4. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Jednak gdy posiada wystarczającą liczbę ocen bieżących do ustalenia mu oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć, to można go klasyfikować bez przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.

1)        Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2)        Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna  może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)        realizujący indywidualny tok nauki,

2)        spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą,

3)        ubiegający się o przyjęcie do oddziału wyższego niż wynika ze świadectwa szkolnego,

4)        zmieniający typ szkoły lub profil oddziału, w przypadku różnic programowych z przedmiotów obowiązkowych ujętych w planie nauczania z wyjątkiem wychowania fizycznego.

 1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym semestrze. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora.

a)    Uczeń podlegający obowiązkowi nauki i niesklasyfikowany za semestr I może kontynuować naukę w semestrze II również wtedy, gdy nie wystąpi sam  lub jego rodzice o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.

1)   Warunkiem klasyfikacji rocznej ucznia niesklasyfikowanego za semestr I jest przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie wyznaczonym przez dyrektora Szkoły – nie później niż do 15 kwietnia,

2)   Warunkiem klasyfikacji rocznej dla ucznia, o którym mowa w ust.22 jest przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

3)   Uczeń który nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego  w wyznaczonym terminie, nie jest klasyfikowany na koniec roku szkolnego, a tym samym nie kończy szkoły bądź nie otrzymuje promocji do oddziału programowo wyższego.

4)   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany, w obecności komisji. Ocenę ustala nauczyciel egzaminator.
 2. Uczeń ma prawo określić stopień wymagań edukacyjnych (K,P,R,D) obejmujących pytania egzaminacyjne.
 3. Uczniowi Szkoły, nieklasyfikowanemu z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, Szkoła organizuje w warsztatach szkolnych  zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania.
 4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem informatyki i  zajęć praktycznych i wychowania fizycznego, dla których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
 5. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel egzaminator, a zatwierdza dyrektor Szkoły.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

-  Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

-  skład komisji,

-  imię i nazwisko ucznia

-  termin egzaminu,

-  pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne),

-  wynik części pisemnej i ustnej (krótkie sprawozdanie z ustnej odpowiedzi ucznia) oraz ocenę końcową.

Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi.

 

31. Na wniosek ucznia lub rodzica  dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia  jest udostępniana uczniowi (rodzicowi) do wglądu, zgodnie z procedurą udostępniania dokumentacji szkolnej.

 

§ 37

Egzamin poprawkowy

 

 1. Każdy uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin  poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki  oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły:

-          dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

-          nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

-          nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5, może być zwolniony z udziału w pracach  komisji na własną prośbę lub w innych,w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne  z tym, że powołanie  nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrekcją   tej szkoły.
 2. Pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor Szkoły.
 3. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

b)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c)    imię i nazwisko ucznia,

d)   termin egzaminu poprawkowego,

e)    pytania egzaminacyjne,

f)    wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego   w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami nie później niż do końca września.
 2. Uczeń który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. Uczeń ten może powtarzać klasę.
 3. Uczeń o którym mowa w pkt.12 składa deklarację do dyrektora szkoły potwierdzającą powtarzanie tej samej klasy w terminach:

-          uczeń który nie zdaje egzaminów  poprawkowych, nie później niż do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym,

-          uczeń który zdaje egzaminy poprawkowe, nie później niż do 31sierpnia.

 1. Uczeń, który w szkole 2-krotnie powtarzał klasę nie może powtarzać po raz trzeci roku szkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.

 

§ 38

Promowanie

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do oddziału  programowo wyższego , jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. Uwzględniając możliwości edukacyjne  ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału programowo wyższego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie z planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 3. Po ukończeniu  Szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły.
 4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji  rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły
  z wyróżnieniem.

 

 

§ 39

Zasady oceniania zachowania

 

 1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 2. Ocenę  zachowania ucznia ustala wychowawca oddziału na ostatniej godzinie do dyspozycji wychowawcy, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, uwzględniając:

-          punktację,

-          samoocenę ucznia,

-          opinię uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów,

-          opinie nauczycieli i pracowników Szkoły,

-          informację o zachowaniu ucznia na zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych, kursach doskonalenia zawodowego,

-          frekwencję,

-          możliwości poprawy zachowania.

 1. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

-          wzorowe

-          bardzo dobre

-          dobre

-          poprawne

-          nieodpowiednie

-          naganne

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
 2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Wychowawca przedstawia ją do zatwierdzenia na Radzie Pedagogicznej.
 3. W Szkole dokonuje się oceniania zachowania  uczniów na podstawie opinii wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów lub członków społeczności szkolnej wg. przyjętych kryteriów:

 

Wyjściową ilością punktów jest: 40.

Uczeń może podwyższyć bądź obniżyć ilość punktów.

Uzyskane lub utracone przez ucznia punkty są odnotowywane na bieżąco.

Suma punktów uzyskanych w ciągu całego semestru jest przeliczana na ocenę  zachowania wg skali:

-          Naganne: 0 i mniej punktów

-          Nieodpowiednie: 1-39 punktów

-          Poprawne: 40- 49 punktów

-          Dobre: 50- 79 punktów

-          Bardzo dobre: 80-119 punktów

-          Wzorowe: 120 i więcej punktów

Ocenę roczną ustala się dodając do siebie sumy punktów z I i II semestru. Uzyskany wynik dzielimy przez 2 i przeliczamy według powyższej skali.

 

UWAGI:

1.Jeżeli uczeń posiada więcej niż dwie godziny nieobecne nieusprawiedliwione nie może uzyskać oceny wzorowej mimo uzyskanych punktów (dwie godziny nieusprawiedliwione odnoszą się do semestru). Jeżeli uczeń posiada więcej niż sześć godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych nie może uzyskać oceny bardzo dobrej mimo uzyskanych punktów.

2.Uczeń, który bez usprawiedliwienia opuścił ponad 50 godzin lekcyjnych w ciągu roku otrzymuje roczną ocenę naganną bez względu na sumę otrzymanych punktów.

3.Ocena zachowania jest ustalana przez wychowawcę oddziału dwa razy w roku: na koniec pierwszego i drugiego semestru według ustalonych kryteriów. Roczna ocena zachowania jest oceną z II semestru z uwzględnieniem oceny z semestru I. Punkty przyznane w I semestrze za olimpiady i konkursy przedmiotowe pozaszkolne przenosimy do semestru II.

4.W przypadku udowodnienia przestępstwa uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na sumę uzyskanych punktów.

5.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia bądź odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6.Przy ustalaniu dodatkowych punktów za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i inne bierze się pod uwagę wyniki z różnych przedmiotów, różnych dyscyplin sportu, rożnych dziedzin artystycznych.

7. Uczeń, który spożywa alkohol na terenie szkoły otrzymuje zachowanie naganne niezależnie od otrzymanych punktów.

8. Uczeń, który uzyskał w I semestrze ocenę naganną otrzymuje na koniec roku ocenę
o 1 stopień niższą od oceny wynikającej z uzyskanej ilości punktów.

9. Punkty do dziennika elektronicznego wpisuje nauczyciel przyznający, a nie wychowawca.

10. W przypadku wystawionej rocznej oceny nagannej zachowania wychowawca informuje pisemnie rodziców o przyczynach uzyskania takiej oceny.

 

 

PUNKTY DODATNIE

Lp.

Zastosowane kryterium

Punktacja

1.

Wkład pracy włożony w poprawę ocen, w utrzymanie wysokiej średniej(min. 4,0), w pomnażanie wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia

4 pkt przyznawane na koniec semestru

2.

Punktualność  w przychodzeniu na zajęcia( brak spóźnień)

5 pkt przyznawanych na koniec semestru

3.

Wzorowa frekwencja semestralna( tolerancja do 10 godzin usprawiedliwionych)

15pkt przyznawanych na koniec semestru

4.

Wysoka kultura osobista

5 pkt przyznawanych na koniec semestru

5.

Praca na rzecz szkoły praca na rzecz szkoły po lekcjach w czasie wolnym ucznia i nauczyciela.

2- 10 pkt

6.

Praca na rzecz szkoły w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych

10- 20 pkt

7.

Wydawanie kanapek

10 pkt

8.

Udział w Białym Marszu

20 pkt

9.

Udział w wycieczce

4 pkt

10.

Imprezy szkolne, koła zainteresowań:

a)      Organizacja imprez szkolnych, przygotowanie dekoracji, rekwizytów

b)      Organizacja imprez szkolnych, pomoc w opracowaniu scenariusza imprezy

c)      Czynny udział w programie imprezy

 

d)     Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych

e)      Aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych

f)       Praca w samorządzie szkolnym ( pełnienie funkcji przewodniczącego, zastępcy i sekretarza)

 

3pkt za każdą imprezę

4pkt za każdą imprezę

5pkt za każdą imprezę

3 pkt na semestr

5 pkt na semestr

 

5 pkt

11.

Praca na rzecz klasy:

a)      Organizacja imprez klasowych: Wigilia, Półmetek, Studniówka, Turniej Klas itp.

b)      Prace porządkowe i dekoracyjne( nie dotyczy akcji „Sprzątanie Świata)

c)      Praca w samorządzie klasowym

 

10 pkt za każdą imprezę

1 pkt

 

5 pkt na semestr

12.

Wolontariat

Krwiodawstwo

3 pkt

10 pkt

13.

Reprezentowanie szkoły:

 • Udział uczniów za zgodą nauczyciela w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych(nie dotyczy Dnia Sportu)

-szkolnych

-gminnych

-powiatowych

-wojewódzkich

-ogólnopolskich

 • Zajęcie poszczególnych miejsc konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych:

Etap szkolny

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Etap gminny

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Etap powiatowy

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Etap wojewódzki

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Etap ogólnopolski

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

 

 

 

4 pkt

5 pkt

6 pkt

8 pkt

10 pkt

 

 

 

 

 

5 pkt

 

4 pkt

 

3 pkt

 

 

6 pkt

5 pkt

4 pkt

 

 

7 pkt

6 pkt

5 pkt

 

 

10 pkt

8 pkt

6 pkt

 

 

22 pkt

18 pkt

14 pkt

14.

Reprezentowanie szkoły w uroczystościach i imprezach pozaszkolnych; w gminie, starostwie

5 pkt

15.

Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym:

a)    w czasie uroczystości szkolnych

b)    w uroczystościach pozaszkolnych w dniu nauki

c)    w uroczystościach pozaszkolnych w dniu wolnym od zajęć

 

5 pkt

10 pkt

15 pkt

16.

Recenzje książek na WWW biblioteki

 

Terminowy zwrot książek do biblioteki

2 pkt w rozliczeniu miesięcznym

3 pkt za semestr

17.

Opinia uczniów z klasy wyrażająca zdanie o zachowaniu kolegów

0 – 6 pkt

18.

Samoocena ucznia

0 – 6 pkt

 

19

Przyniesienie znaczącej ilości zbieranych rzeczy (makulatury, telefonów komórkowych, nakrętek, szyszek itp.)– wypełnia nauczyciel organizujący zbiórkę 1 raz w semestrze

1-20 pkt

PUNKTY UJEMNE

LP.

Zastosowane kryterium

Punktacja

1.

Brak usprawiedliwienia nieobecności w szkole

- 2 pkt za każdą godzinę

2.

Spóźnianie się

- 1 pkt za każde spóźnienie nieuspr.

3.

Przeszkadzanie w czasie zajęć szkolnych

- 10pkt

4.

Niewykonanie polecenia nauczyciela

- 10pkt

5.

Zaśmiecanie otoczenia

- 2 pkt

6.

Jedzenie i picie na lekcji

- 5pkt

7.

Używanie telefonu i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć bez zgody nauczyciela

- 5 pkt

8.

Próba oszustwa

- 5 pkt

9.

Podrobienie podpisu, oceny, zwolnienia

- 20 pkt

10.

Umyślne niszczenie mienia szkolnego i kolegów

- 20 pkt

11.

Palenie papierosów na terenie szkoły

- 10pkt za każdy

12.

Zuchwałe, bezczelne odnoszenie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły

- 20 pkt

13.

Kradzież

- 30 pkt

14.

Picie alkoholu na terenie szkoły oraz przychodzenie do szkoły w stanie nietrzeźwym( dotyczy również dyskotek, wycieczek  i innych imprez szkolnych)

 

- 20 pkt

15.

Zażywanie, rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły

- 20 pkt

16.

Agresja i przemoc:

-agresja słowna(wyzwiska, obelgi, wulgaryzmy, używanie przekleństw na lekcji)

-agresja fizyczna(bójki, pobicia)

-długofalowa przemoc(znęcanie się, wymuszenia, groźby)

 

- 5 pkt

 

- 30 pkt

-30 pkt – 40 pkt

17.

Zachowania zagrażające życiu i zdrowiu, wnoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów(np.: petardy)

- 10 pkt

18.

Naruszanie godności osobistej drugiego człowieka

- 20 pkt

19.

Oglądanie i rozpowszechnianie pornografii na terenie szkoły

- 10 pkt

20.

Rozpowszechnianie i propagowanie treści rasistowskich

- 5 pkt

21.

Opuszczenie klasy bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia

- 10 pkt

22.

Brak stroju odświętnego we wskazanym przez wychowawcę dniu(biała bluzka, ciemna spódnica, spodnie)

- 2 pkt

23.

Niewłaściwy strój codzienny na zajęciach lekcyjnych

- 2 pkt

24.

Brak obuwia zamiennego

- 5 pkt

25.

Nieterminowy zwrot książek do biblioteki

- 2pkt w rozliczeniu miesięcznym

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca oddziału może zmienić ocenę  zachowania o jeden stopień. Zmiana taka wymaga pisemnego uzasadnienia.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 40

Zasady i tryb zmiany statutu

1.  Statut Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku może ulec zmianie w całości lub w części.

2.  Postępowanie w sprawie zmiany statutu wszczyna się na wniosek Rady Pedagogicznej albo dyrektora Szkoły lub organu prowadzącego.

3.  W przypadku zmiany przepisów prawnych wniosek w sprawie dostosowania statutu do obowiązujących przepisów ustawowych składa z urzędu dyrektor Szkoły.

4.  Projekt zmian w niniejszym statucie przygotowuje i zatwierdza uchwałą Rada Pedagogiczna, a opiniuje Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

5.  Statut Szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.

6.  Dyrektor Szkoły odpowiada za stworzenie warunków, które umożliwiają zapoznanie się ze statutem wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym każdorazowo nowo przyjętych uczniów klas pierwszych.

 

 

§ 41

Uregulowania wewnętrzne Szkoły dotyczące działalności dydaktyczno– wychowawczej:

 

1)        Regulamin Pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

2)        Regulamin Rady Pedagogicznej

3)        Regulamin Samorządu Uczniowskiego

4)        Regulamin Rady Rodziców

5)        Pięcioletni Program  Rozwoju Szkoły

6)        Program Wychowawczy Szkoły

7)        Program Profilaktyki

8)        Kodeks Etyczny Nauczyciela

9)        Regulamin wycieczek szkolnych

10)    Regulamin imprez, zabaw szkolnych i studniówek

11)    Regulamin praktyk zawodowych

12)    Regulamin warsztatów szkolnych

13)    Regulamin biblioteki

14)    Procedura przeprowadzenia treningu ewakuacyjnego

15)    Procedura kontroli dokumentacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

16)    Procedura obserwacji

17)    Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego

18)    Procedura zabezpieczania dokumentacji przebiegu nauczania

19)    Procedura udostępniania dokumentacji szkolnej

20)    Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela

21)    Procedura postępowania w przypadku gdy uczeń jest pod wpływem narkotyków lub (i) alkoholu

22)    Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia

23)    Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji

24)    Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczniów regulaminu i Statutu Szkoły w zakresie palenia papierosów na terenie Szkoły lub przebywania poza obszarem wyznaczonym dla uczniów (przebywania poza budynkami Szkoły)

25)    Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego

 

 

Statut  zatwierdzono uchwałą  Rady Pedagogicznej  z dnia 27 sierpnia 2015r.

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.