Godło Polski MRiR

Statut branżowej szkoły I-stopnia

 ROZDZIAŁ I

INFORMACJA O SZKOLE

 §1

 1. Nazwa i siedziba szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku 39-230 Brzostek, Klecie 125. Szkoła prowadzi klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.
 2. Ukończenie nauki w szkole umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole, a także dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia lub, począwszy od klasy drugiej, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
 3. Szkoła kształci w następujących zawodach:

1) cukiernik

2) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

 1. Cykl kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata.

5.Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi kształcenie.

 1. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół im.  Jana Pawła II  w Brzostku oraz w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,

2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

3)    nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4)    szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół im.  Jana Pawła II  w Brzostku.

 § 2

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Dębicki.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 § 3

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie.
 2. Zadania szkoły:

1) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata,

2) wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie,

3) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

4) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

 

 1. 3. Szkoła realizuje zadania określone w ust. 2 w następujący sposób:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i kwalifikacji zawodowych,

2) sprzyja rozwojowi zainteresowań i osobowości uczniów, organizując zajęcia pozalekcyjne,

3) prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną, mającą na celu poszerzenie lub modyfikacje zakresu realizowanych celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania Szkoły, uwzględniając potrzeby środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia:  organizuje spotkania z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami biura pracy oraz firm marketingowych,

5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

6) sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, realizację programu prozdrowotnego i działań przeciwstawiających się patologii, a także poprzez walkę z nałogami,

7) organizuje kształcenie w zawodzie.

 1. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

 § 4

 1. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

2) sprawuje opiekę nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

3) w szkole, w czasie każdej przerwy, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalonym przez Dyrektora szkoły,

4) każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dalej wychowawcą,

5) w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, powierza się jednemu wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap edukacyjny.

 1. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub z przyczyn organizacyjnych szkoły,

2) na pisemny, uzasadniony wniosek dotychczasowego wychowawcy,

3) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

 1. Wnioski w sprawie zmiany wychowawcy nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.
 2. W szkole przyznawana jest pomoc dla uczniów, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna forma opieki w postaci stałej bądź doraźnej pomocy, w tym materialnej.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

 § 5

Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

 § 6

 1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim,

5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,

6) tworzenie zespołów przedmiotowych i wychowawczych oraz powoływanie ich przewodniczących,

7) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

10) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

11) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

12) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

13) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,

15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

16) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,

17) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły,

18) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

19) skreślenie ucznia z listy uczniów,

 1. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy, należy w szczególności:

1) kierowanie, jako kierownik, zakładem pracy i zatrudnionymi w szkole nauczycielami i pracownikami niebędącymi nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, którzy mają status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad uczniami uczącymi się w szkole,

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli.

 § 7

 1. Dyrektor szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
 2. Zarządzenia Dyrektora szkoły podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

 § 8

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi Szkoły, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania,

6) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje,

7) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,  

8) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stanowisk.

 1. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala Statut,

2) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora, a do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w szkole,

3) typuje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w wymienionym regulaminie.

 

§ 9

 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2) wspieranie działalności statutowej szkoły oraz możliwość gromadzenia w tym celu funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

3) typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.

 1. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny.
 2. Rada Rodziców opiniuje w szczególności:

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

 • W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa wymieniony regulamin   

             .§ 10

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem i jest odrębnym dokumentem.
 3. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

6) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu (i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu),

7) wyrażenia własnej opinii na temat pracy nauczyciela przy dokonywaniu oceny jego pracy.

 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

 

   .§ 11

 1.  Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze Statutu i planów pracy szkoły.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.
 3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły.
 4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

   .§  12

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego.

   .§ 13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 30.
 3. Oddział dzieli się na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia zajęć w grupach.
 4. Podziału na grupy praktycznej nauki zawodu dokonuje Dyrektor szkoły, grupa nie może liczyć więcej niż 9 uczniów.
 5. Szkoła może tworzyć międzyoddziałowe grupy na zajęciach z wychowania fizycznego.
 6. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych liczbę słuchaczy ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.

   .§ 14

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora.
 2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Podstawową formą pracy Szkoły są  zajęcia edukacyjne  prowadzone w systemie oddziałowo-lekcyjnym.
 4. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana jako zajęcia praktyczne zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach i ramowymi planami nauczania i realizowana jest w warsztatach szkolnych, pracowniach ćwiczeń praktycznych, przyszkolnej działce dydaktycznej, zakładach pracy, w indywidualnych gospodarstwach  rolnych.

1)   Realizacja niektórych treści programowych kształcenia praktycznego może być realizowana w formie wycieczek dydaktycznych.

2)   Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym, samochodem, maszynami rolniczymi oraz nauka pracy kombajnem zbożowym odbywa się indywidualnie z każdym uczniem zgodnie z programem nauczania.

3)   Organizację praktycznej nauki zawodu określają wewnątrzszkolne regulaminy:

zajęć praktycznych

warsztatów szkolnych

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. Czas trwania praktycznej nauki zawodu uczniów określają obowiązujące  programy nauczania dla danego zawodu.
 3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, jak również długość przerw ustala dyrektor Szkoły w porozumieniu z organami Szkoły.
 4. Szkoła organizuje naukę religii dla uczniów,

-     których  rodzice wyrażają pisemnie takie życzenia składane na początku pierwszego roku nauki, jeżeli uczeń jest niepełnoletni,

-     którzy podjęli decyzję o uczestnictwie w lekcjach religii w przypadku ich pełnoletniości.

 1. Uczniowie nie objęci nauką religii mają zapewnioną opiekę na terenie  Szkoły, a jeżeli zajęcia religii wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji zwalniani są do domu.
 2. Szkoła może organizować dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych dla uczniów, zwiększające szansę ich zatrudnienia, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego i placówkami kształcenia praktycznego.
 3. Szkoła może prowadzić zajęcia dodatkowe dla uczniów realizowane podczas ferii zimowych.
 4. Do realizacji praktycznej nauki zawodu Szkoła zapewnia możliwość korzystania m.in. z pomieszczeń do nauki  z niezbędnym wyposażeniem, pracowni komputerowych i warsztatów szkolnych.
 5. Pomieszczenia wymienione w punkcie 12. funkcjonują zgodnie z właściwymi im regulaminami.

 

   .§  15

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

2) zajęć rewalidacyjnych,

3) zajęć rozwijających uzdolnienia,

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębicy oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2)  udzielania młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem młodzieży.

 1. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
 2. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez szkołę uzależniony jest od wieku uczniów i potrzeb środowiskowych i jest realizowany poprzez zapewnienie uczniom:

1) pełnej opieki ze strony nauczycieli realizujących w szkole zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne,

2) pełnej opieki w czasie przerw miedzy zajęciami lekcyjnymi zgodnie z harmonogramem pełnienia dyżurów,

3) w czasie wyjść (wyjazdów) poza teren szkolny.

   .§  16

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie przeznaczone na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru oraz stanowi Centrum Multimedialne.
 3. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły, który jest odrębnym dokumentem.
 4. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu.
 5. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu.
 6. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą,

2) przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

3) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

 1. Inne zadania biblioteki:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z rożnych źródeł informacji,

6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.

 

 .§  17

 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza Dyrektor.
 2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie organizowania działalności innowacyjnej, poprzez przyjmowanie propozycji prowadzenia działalności innowacyjnej. Zasady prowadzenia działalności innowacyjnej określają odrębne przepisy.
 4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 5. 5. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.
 6. 6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna pouzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji oraz autorów innowacji.

 

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 .§  18

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych pracowników szkoły dotyczą przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy Kodeks pracy.
 3. W szkole mogą być tworzone, za zgodą organu prowadzącego, stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi.
 4. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w  zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 5. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników wymienionych w ust. 3 ustala Dyrektor.

 

 .§  19

 1. W szkole utworzone są stanowiska:

wicedyrektora,

kierownika szkolenia praktycznego,

których powołuje i odwołuje Dyrektor Szkoły, co regulują odrębne przepisy.

 1. Dyrektor Szkoły powierza te stanowiska i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze określa Dyrektor.

 

 .§  20

 1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy i Kodeks Etyczny Nauczyciela.
 3. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:

1)  dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo  uczniów  Szkoły,

2)  dbałość o prawidłowy przebieg prowadzonego przez niego procesu edukacyjnego  i wychowawczego w tym:

 1. a)  przedstawienie programu nauczania Dyrektorowi Szkoły oraz wybór podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,
 2. b)  opracowanie kryteriów wymagań z danego przedmiotu  i zapoznanie z nimi ucznia, rodziców na ich prośbę,
 3. c)  informowanie uczniów o organizacji egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi,
 4. d)  dokonywanie samooceny i pomiarów jakości swojej i uczniów pracy oraz jej dokumentowanie

3)  wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

4)   bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,

5)  udzielanie uczniom  pomocy w przezwyciężaniu ich  ewentualnych niepowodzeń szkolnych i życiowych w formie indywidualnych lub zbiorowych zajęć organizowanych na prośbę ucznia(ów)  lub z własnej inicjatywy

 1. a)  zajęcia, o których mowa w pkt.5) nauczyciel organizuje po lekcjach lub przed lekcjami, w określonych przez niego na początku roku szkolnego terminach i podaje do wiadomości uczniom i rodzicom

6)  tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, udział w gromadzeniu niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania i pomoc w zakupie; dbałość o pomoce i sprzęt szkolny),

7)  realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego  oraz przestrzeganie Statutu Szkoły,

8)  doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

9) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę oraz w spotkaniach z rodzicami,

10) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżurów, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, prawidłowe i terminowe dokonywanie wpisów do dziennika elektronicznego,

11)  planowanie pracy i opracowywanie rozkładów materiału,

12) przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej; zachowywanie dyskrecji, kultury i życzliwości w kontaktach międzyludzkich,

13)  wykonywanie wszystkich dodatkowych zadań powierzonych przez dyrektora Szkoły związanych z organizacją pracy Szkoły, a w tym m.in.:

 1. a)   uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i Komisjach Przedmiotowych,
 2. b)    pełnienie funkcji opiekuna młodzieży (Samorządu Uczniowskiego, organizacji młodzieżowej, wycieczki, koła zainteresowań lub zajęć pozalekcyjnych),
 3. c)   pomoc uczniom w przygotowaniu się do konkursów, olimpiad, zawodów sportowych,
 4. d)    pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
 5. e) udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe zwane komisjami przedmiotowymi.

1)   pracą komisji przedmiotowej kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Szkoły na wniosek komisji,

2)   cele i zadania komisji przedmiotowych obejmują:

 1. a)  zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programu nauczania danych przedmiotów,  korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie zaproponowania programu nauczania i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,
 2. b)  wspólne opracowywanie szczegółowych uzgodnień dotyczących kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
 3. c)   organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
 4. d)  współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia,
 5. e)   wspólne opiniowanie przygotowywanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych działań i programów edukacyjnych,
 6. f)   dokonywanie pomiarów i analiz w ramach organizacji mierzenia jakości pracy Szkoły (jako sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego).
 7. Komisje przedmiotowe pracują w oparciu o opracowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną plan pracy oraz zobowiązane są do dokumentowania swej pracy w książce protokołów i składania z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 8. W Szkole powołuje się następujące komisje przedmiotowe oraz stałe zespoły:

1)   Komisja Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych,

2)   Komisja Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących,

3)   Komisja Wychowawców Klasowych, w skład której wchodzą nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny oraz katecheci.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania i podręczników z zakresu kształcenia ogólnego.
 2. a)  powyższe ustalenia dokonuje zespół w miesiącu czerwcu każdego roku, zapoznając uczniów i rodziców z dokonanymi ustaleniami.
 3. W Szkole powołuje się  doraźne zespoły problemowe i inne komisje usprawniające działalność Szkoły.
 4. Każdy nauczyciel zatrudniony w Szkole jest członkiem Rady Pedagogicznej.
 5. Nauczyciele religii zatrudniani są w Szkole na wniosek odpowiednich władz kościelnych.

 

 .§ 21

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli w niej uczących – wychowawcy oddziału.

1)  dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia,

2)  obowiązki wychowawcy danego oddziału powierza dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

 1. a)   wychowawca pełni swoją  funkcję do chwili ukończenia przez uczniów nauki, chyba że dyrektor Szkoły lub pozostałe organy przedstawią uzasadniony wniosek o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej  nad uczniami, a w szczególności:

1)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywaniu konfliktów w zespole uczniów  oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

3)  zawarcie na początku roku szkolnego kontraktu z uczniem powtarzającym rok szkolny lub przyjętym do  szkoły warunkowo oraz omówienie jego warunków na forum klasy.

 1. W celu realizacji zdań, o których mowa w ust.2 wychowawca:

1)   otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)   planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski, ustala treści zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą,

3)  realizuje program wychowawczy oddziału opracowany w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów  szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi), utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 1. a)  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
 2. b)  współdziałania z rodzicami, tzn. udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączenia ich w sprawy życia oddziału i Szkoły.
 3. c)  współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia
 4. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej oddziału tj. dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwa szkolne oraz gromadzi obserwacje, pomiary i analizy związane z mierzeniem jakości pracy.

 

 

 .§ 22

 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Pomocy, o której mowa w ust.1 udziela pedagog szkolny przy współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na:

1)   rozpoznaniu i diagnozowaniu środowiska ucznia,

2)  rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspokajania,

3)   rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia,

4)   wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami,

5)  podejmowaniu działań profilaktyczno –wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego i wspieraniu  nauczycieli w tym zakresie,

6)  wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

7)  wspieraniu działań nauczycieli i rodziców wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

8)  udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiającej sprostanie tym wymaganiom,

9)   wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

10)  umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców,

11)  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole jest organizowana w formie:

1)   porad dla uczniów,

2)   porad, konsultacji i warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 .§ 23

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

 

 .§ 24

 1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

1) udostępniania zbiorów w bibliotece,

2) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,

3) udzielania informacji o zbiorach,

4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów,

5) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się,

6) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

7) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa,

 1. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

1) gromadzenia zbiorów,

2) opracowania i prowadzenia ewidencji zbiorów,

3) organizacji udostępniania zbiorów,

4) organizacji warsztatu informacyjnego,

 1. Nauczyciel bibliotekarz ma także za zadanie współpracę z:

1) rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej,

2) publicznymi bibliotekami powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem szerszego propagowania różnych imprez czytelniczych,

3) innymi instytucjami kulturalnymi powiatu,

 1. W ramach organizacji pracy szkoły nauczyciele bibliotekarze realizują inne zadania zlecone przez Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ VI

 

REKRUTACJA

 .§ 25

 1. Branżowa szkoła I stopnia dokonuje rekrutacji w oparciu o odpowiednie przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
 2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału pierwszego branżowej szkoły I stopnia dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 3. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 2, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

 

 .§ 26

Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej należy w szczególności:

 1. Podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
 2. Ustalenie kryteriów na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,
 3. Ustalanie kryteriów rekrutacji uczniów do oddziału pierwszego,
 4. Sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

 

 .§ 27

Przy przyjmowaniu do oddziału pierwszego szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo -wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 .§ 28

Dyrektor szkoły :

 1. Decyduje o przyjęciu uczniów do oddziałów programowo wyższych branżowej szkoły I stopnia .
 2. Decyduje o przyjęciu ucznia do oddziału pierwszego branżowej szkoły I stopnia, w przypadku gdy:
 • uczeń powraca z zagranicy,
 • liczba kandydatów do oddziału pierwszego jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.
 1. W przypadkach niewymienionych w ust. 2 dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów pierwszych.
 2. Dyrektor szkoły ponadto :
 • Przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów pierwszych,
 • Zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.
 1. Dyrektor szkoły ponadto: zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do szkoły o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

 .§ 29

 1. Uczeń ma prawo:

1)   poszanowania własnej godności osobistej, dobrego imienia, oraz kulturalnego traktowania ze strony innych,

2)   życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,

3)   swobodnego wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądowych, religijnych- jeśli nie narusza tym godności innych osób,

4)   znajomości wymagań edukacyjnych i kryteriów na poszczególne oceny z każdego przedmiotu oraz zasad i warunków pracy na poszczególnych przedmiotach,

5)  obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności oraz zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i z kryteriami oceniania podanymi przez nauczycieli i wychowawców,

6)  odwołania się od oceny zgodnie z wyznaczonym trybem,

7)  rozwijania zainteresowań, udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych,

8)  dni wolnych od zajęć lekcyjnych podczas przygotowań do olimpiady lub konkursu przedmiotowego w wymiarze:

 1. a)    2 dni przed eliminacjami rejonowymi,
 2. b)   4 dni przed eliminacjami wojewódzkimi,

9)  korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

10)  organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami szkoły, pod opieką wychowawcy oddziału lub nauczyciela i w porozumieniu z dyrektorem Szkoły,

11)  zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

12)  wyboru kół zainteresowań działających w szkole,

13)  uczestnictwa w wyjazdach i wycieczkach szkolnych.

 1. Uczeń ma obowiązek:

1)  poszanowania godności osobistej, praw i wolności innych osób w szkole i poza nią,

2)  szanowania poglądów i przekonań innych oraz przeciwstawiania się złu,

3)  dbania o kulturę słowa, higienę osobistą i estetykę wyglądu, bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, nie ulegania uzależnieniom,

4)  zapoznania się ze Statutem szkoły, wewnątrzszkolnymi  zasadami oceniania i regulaminami szkolnymi oraz przestrzegania zawartych tam zasad i norm,

5)  uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych wyznaczonych tygodniowym planem pracy, organizowanych kursach i warsztatach, zajęciach rekolekcyjnych oraz wszystkich imprezach i uroczystościach szkolnych,

6)  punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz aktywnego w nich uczestnictwa,

7)  przygotowania się do zajęć lekcyjnych,

8)  niezakłócania zajęć lekcyjnych poprzez rozmowy z kolegami, podpowiadanie, ściąganie, głośne odzywanie się bez pozwolenia, spożywanie posiłków, żucie gumy, korzystanie z telefonu komórkowego (fotografowanie, filmowanie, prowadzenie rozmów, pisanie i odbieranie smsów)

9)  wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę;

10)  uczeń niepełnoletni i uczeń pełnoletni opuszczone godziny usprawiedliwiać  zgodnie z Regulaminem Usprawiedliwiania Nieobecności w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.

11)  posiadać podręczniki szkolne,

12)  troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, utrzymywać czystość i porządek,

 1. a)   za uszkodzenia spowodowane świadomie  odpowiadać materialnie,

13) przebywać w czasie lekcji i przerw na terenie szkoły,

14) uczestniczyć w wyjazdach i wycieczkach szkolnych,

15)  powiadamiać dyrektora lub wicedyrektora szkoły w przypadku nieobecności nauczyciela w ciągu 10 minut od rozpoczęcia lekcji (przewodniczący klasy lub jego zastępca),

16)  okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły oraz podporządkowywać się zaleceniom dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

17)  przestrzegać całkowitego zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu, posiadania, dystrybucji i zażywania narkotyków oraz innych substancji odurzających zarówno w szkole jak i poza nią oraz przynoszenia do szkoły petard i innych środków pirotechnicznych,

18)   poprawnego zachowania się uczniów posiadający sympatię: trzymanie się za ręce i siadanie na kolanach jest niedozwolone na terenie szkoły,

19)  uczeń ponosi odpowiedzialność za przyniesione przez siebie do szkoły wartościowe przedmioty (biżuteria, markowe obuwie i okrycia wierzchnie, sprzęt elektroniczny itp.),

20)   przestrzegania zasad kontraktu zawartego z wychowawcą w przypadku uczniów powtarzających rok szkolny,

21)  w imprezie szkolnej (studniówka, półmetek) mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie pod warunkiem, że w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat,

22)  w wyjątkowych wypadkach zgodę na udział w imprezie osoby niepełnoletniej wyraża dyrektor Szkoły,

23)  osoby niepełnoletnie, które są osobami towarzyszącymi, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na uczestnictwo w imprezie, którą przekazują kierownikowi,

24)  nosić odpowiedni strój szkolny, strój galowy na egzaminy i uroczystości szkolne, strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego, strój roboczy na zajęcia praktyczne,

25) nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych w salach lekcyjnych i budynkach szkolnych podczas zajęć szkolnych , chyba, że nauczyciel postanowi inaczej. Zakaz ten nie obowiązuje w przypadku konieczności wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uczniów bądź innych osób.

 1. Wymagania dotyczące stroju szkolnego na terenie szkoły.

1)      W Szkole oraz podczas zajęć organizowanych poza jej terenem obowiązuje uczniów – z wyłączeniem szczególnych okoliczności, w tym zajęć praktycznych i wychowania fizycznego – ubiór  odpowiadający miejscu i obowiązkom szkolnym: czysty, sprzyjający zachowaniu higieny osobistej, wolny od ekstrawagancji i wyraźnych odniesień erotycznych, a podczas egzaminów i uroczystości szkolnych – ubiór odświętny. Zasady te dotyczą także pozostałych elementów prezencji ucznia: uczesania, makijażu, biżuterii i innych ozdób i symboli.

2)  na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy ustalony przez prowadzącego zajęcia

 1. a)  brak stroju wyklucza możliwość wykonywania ćwiczeń,

3)  na zajęciach praktycznych obowiązuje strój roboczy ustalony przez kierownika praktycznej nauki zawodu:

 1. b)  brak stroju wyklucza możliwość brania czynnego udziału w zajęciach.

4)  obowiązuje zmiana obuwia (halówki),

5)  okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni; uczeń nie ma prawa wejść na zajęcia szkolne w płaszczu lub kurtce bez pozwolenia nauczyciela lub dyrektora Szkoły.

4.Uczniowie nie mogą opuszczać terenu Szkoły. Za samowolne opuszczenie terenu Szkoły
w czasie trwania zajęć lekcyjnych i podczas przerw śródlekcyjnych Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 

 .§ 30

 1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

2) wzorową postawę,

3) wybitne osiągnięcia,

 1. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu uczniowskiego, Rady pedagogicznej.
 2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
 3. a)  ustną pochwałę udzieloną przez wychowawcę na forum klasy,
 4. b)  pisemną pochwałę udzieloną przez wychowawcę,
 5. c)  pochwałę dyrektora Szkoły,
 6. d)  list gratulacyjny do rodziców,
 7. e)  dyplom uznania,
 8. f)   dyplomy dla laureatów konkursów organizowanych przez Szkołę,
 9. g)  udział w poczcie sztandarowym Szkoły,
 10. h)  nagrodę rzeczową lub pieniężną przyznawaną przez Radę Rodziców na wniosek Dyrektora i wychowawcy oddziału klasowego, zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski (w miarę posiadanych środków finansowych).
 11. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez Dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

 

 .§ 31

 1. Ucznia karze się  za nieprzestrzeganie obowiązków zawartych w Statucie szkoły.

1)   w przypadku nieprzestrzegania obowiązków wymienionych w punktach 1- 25 obowiązuje gradacja kar tj.:

 1. upomnienie lub nagana wychowawcy wobec klasy,
 2. praca społeczna na rzecz szkoły w  wymiarze określonym przez dyrektora Szkoły,
 3. nagana dyrektora szkoły w obecności wychowawcy lub pedagoga szkoły i pisemne powiadomienie o niej rodziców,
 4. nagana RP z ostrzeżeniem wydalenia ze szkoły (dotyczy ucznia pełnoletniego),
 5. w przypadku wyczerpania powyższych możliwości (wielokrotne łamanie regulaminu szkoły) i braku poprawy ze strony ucznia następuje:
 6. a)   skierowanie wniosku do KO  z prośbą o przeniesienie ucznia do innej szkoły – w przypadku ucznia niepełnoletniego,
 7. b)   wszczęcie procedury skreślenia z listy uczniów - w przypadku ucznia pełnoletniego.

2)  Powodem bezwarunkowego skreślenia ucznia z listy uczniów – w przypadku ucznia pełnoletniego, lub skierowania wniosku do KO z prośbą o przeniesienie do innej szkoły – w przypadku ucznia niepełnoletniego  jest, bez stosowania systemu gradacji kar:

 1. udowodniona kradzież,
 2. przychodzenie do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź w stanie nietrzeźwym albo wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole,
 3. przychodzenie do szkoły w stanie odurzonym lekami psychotropowymi lub innymi podobnie działającymi środkami lub wprowadzanie się w taki stan w czasie pobytu w szkole,
 4. za rozprowadzanie w/w środków odurzających, napojów alkoholowych itp. na terenie szkoły,
 5. udowodnione czyny nieobyczajne,
 6. popełnienie wykroczenia lub przestępstwa karalnego sądownie,
 7. spowodowanie bójki w wyniku której nastąpiło uszkodzenie ciała potwierdzone obdukcją lekarską,
 8. celowe niszczenie mienia szkolnego, jeśli w wyznaczonym terminie uczeń nie wywiąże się z obowiązku naprawienia szkody,
 9. opuszczenie bez usprawiedliwienia powyżej 80 godzin w semestrze(dotyczy ucznia pełnoletniego).

3)  Wydalenia ucznia ze Szkoły dokonuje dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego.

4)  Dyrektor Szkoły skreśla ucznia w drodze decyzji administracyjnej.

5)  Tryb i sposób powiadamiania zainteresowanych (uczeń, rodzice) o podjętej decyzji administracyjnej dotyczącej skreślenia z listy uczniów i możliwości odwołania się od niej są zgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

6)  Uczeń ma prawo odwołać się w terminach określonych w KPA od kary wychowawcy oddziału do dyrektora Szkoły, od kary dyrektora Szkoły do Rady Pedagogicznej, od kary Rady Pedagogicznej lub administracyjnej decyzji dyrektora Szkoły do organu nadzorującego Szkołę.

7)  Dyrektor Szkoły zawiesza wykonanie kary nie dłużej niż na pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub wychowawcy oddziału.

 1. Szkoła ma obowiązek bezzwłocznego informowania rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 

 .§ 32

 1. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły i Statutem oraz współtworzenia tych dokumentów poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie rodziców,

2) zapoznania się z warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego,

3) uzyskiwać na bieżąco rzetelne informacje dotyczące postępów w nauce i zachowania swojego dziecka,

4) uzyskiwać informacje na temat możliwości dalszego kształcenia uczniów,

5) informacji o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą został objęty uczeń.

 

ROZDZIAŁ VIII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

 .§ 33

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz na formułowaniu oceny. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych 
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Wszystkie oceny muszą być jawne dla ucznia i rodziców.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)   pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)   motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)   dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)   umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców

2)   formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nich uczniów i rodziców,

3)   bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)   ustalanie ocen klasyfikacyjnych na końcu roku szkolnego i warunków ich poprawiania.

 1. Ocenianie pełni funkcję:

1)   diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określenie jego  indywidualnych potrzeb,

2)   klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą)

 1. Przedmiotem oceny jest:

1)   zakres opanowanych wiadomości,

2)   zrozumienie materiału naukowego,

3)   umiejętność w stosowaniu wiedzy,

4)   kultura przekazywania wiadomości

 1. Oceny dzielą się na:

1)   bieżące

2)   klasyfikacyjne śródroczne,

3)   klasyfikacyjne roczne

4)   klasyfikacyjne końcowe

i ustalone są w stopniach według skali określonej w ust. 7.

 1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne  śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne  ustala się według skali od 1 do 6:

1) celujący              - 6

2) bardzo dobry       - 5

3) dobry                  - 4

4) dostateczny         - 3

5)dopuszczający      - 2

6) niedostateczny    - 1

 

7a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 
w ust.4 pkt 1-5.

7b. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa 
w ust.4 pkt 6

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
  w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Ocenę  zachowania śródroczną i roczną ustala się wg skali:

-   wzorowe

-   bardzo dobre

-   dobre

-   poprawne

-   nieodpowiednie

-   naganne

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 
  o wymaganiach edukacyjnych wynikających  z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych   uczniów 
  i kryteriach ocen:

1)   uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela danego przedmiotu,

2)   rodzice informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu,

3)   rodzice mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu,

4)   wymagania edukacyjne znajdują się w Statucie Szkoły, który dostępny jest  w bibliotece szkolnej.

 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  
  oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania:

1)uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy,

2) rodzice informowani są na pierwszym zebraniu.

 

 .§ 34

Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania 

 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
 2. Wymagania edukacyjne opracowuje nauczyciel na bazie podstaw programowych  i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.
 3. W Szkole przyjmuje się następujące sposoby klasyfikacji i treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań:

  

Poziom

 

 

Kategoria

 

Stopień wymagań

 

 

 Wiadomości

 

Zapamiętywanie wiadomości

 

 

Wymagania konieczne (K)

 

Zrozumienie wiadomości

 

 

Wymagania podstawowe (P)

 

Umiejętności

 

Stosowanie wiadomości

w sytuacjach typowych

 

 

Wymagania rozszerzające(R)

 

 

Stosowanie wiadomości

w sytuacjach problemowych 

 

Wymagania dopełniające (D)

Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W).

 1. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują

następujące kryteria:

 

Stopień wymagań

 

 

Zakres celów

 

Konkretne określenie

(czasowniki operacyjne)

 

 

K

Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania. Elementarny poziom zrozumienia tych wiadomości . Uczeń nie powinien ich mylić między sobą.

- nazwać

- zdefiniować

- wymienić

- zidentyfikować

- wyliczyć

- wskazać 

 

 P

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego wniosku.

- wyjaśnić

- streścić

- rozróżnić

- zilustrować

 

 

R

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów . Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych

- rozwiązywać

- zastosować

- porównać

- sklasyfikować

- określić

- obniżyć

- skonstruować

- narysować

- scharakteryzować

- zmierzyć

- wybrać sposób

- zaprojektować

- wykreślić

 

 

D

Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk . Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania .

- udowodnić

- przewidzieć

- ocenić

- wykryć

- zanalizować

- zaproponować

- wykryć

- zaplanować

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania:

1)   opinię poradni rodzice dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do oddziału pierwszego,

2)   jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu.

 1. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne  stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej  śródrocznej i  rocznej:

  

Zakres wymagań

 

 

Stopień

konieczne

podstawowe

rozszerzające

dopełniające

 

-

-

-

-

niedostateczny(1)

+

-

-

-

dopuszczający(2)

+

+

-

-

dostateczny (3)

+

+

+

-

dobry (4)

+

+

+

+

bardzo dobry (5)

Wymagania wykraczające

celujący (6)

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywani się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 8.Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę , której dyrektor zezwolił na spełnienie obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

9.Jeżeli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie stosuje się pkt 8 Statutu Szkoły. 

 1. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach  :

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu,

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

1) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Zajęcia edukacyjne, o których mowa organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

11.Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

 

 .§ 35

Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów 

 1. Formy i metody:

1)   test diagnozujący dotyczący przedmiotów kontynuowanych ze szkoły gimnazjalnej,

2)   odpowiedź ustna,

3)   dyskusja,

4)   zadanie domowe,

5)   wypracowanie,

6)   kartkówka (obejmuje niewielką partię materiału i trwa nie dłużej niż 15 minut),

7)   sprawdzian (obejmuje większą partię materiału)

8)     praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę   
lekcyjną),

9)     test,

10)    referat,

11)    praca w grupach,

12)    praca samodzielna,

13)    praca pozalekcyjna,

14)    testowanie sprawności fizycznej,

15)    ćwiczenia praktyczne,

16)    pokaz,

17)    prezentacje indywidualne i grupowe,

18)    prace projektowe,

19)    opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,

20)    wytwory pracy własnej ucznia,

21)    obserwacja ucznia,

22)    rozmowa z uczniem,

23)    sprawdzian wykonania pracy domowej,

24)    aktywność na zajęciach.

 1. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia.

1)   Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia cechuje:

 1. a)      obiektywizm
 2. b)      indywidualizacja
 3. c)      konsekwencja
 4. d)     systematyczność
 5. e)      jawność

2)  Punktem wyjścia do analizy postępów uczniów jest test diagnozujący ucznia przeprowadzany na początku roku szkolnego w  oddziale pierwszym

3)   Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym (test, praca klasowa).

4)   Prace klasowe powinny być zapowiedziane co najmniej na tydzień wcześniej.

5)   Każda praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych np. zasady punktacji.

6)   Kartkówka z 1, 2 lub 3 ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.

7)   Kartkówka wymieniona w pkt.6) nie może trwać dłużej niż 15 min.

8)   Termin oddania pisemnych prac do 14 dni.

9)   Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz (gdy jest 1 godzina tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac klasowych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.

10)    Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.

11)    Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone na miesiąc przed terminem wystawienia ocen śródrocznych i rocznych.

12)    W oddziałach pierwszych, na początku roku szkolnego stosujemy dwutygodniowy „okres ochronny” (nie stawiamy ocen niedostatecznych).

13)    Uczniowie z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, mają prawo wyboru formy sprawdzianu  wiadomości  z ostatniej lekcji – kartkówka lub odpowiedz ustna.

 1. Częstotliwość sprawdzania:

1)   Jednego dnia może odbywać się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku, w momencie zapowiedzi).

2)   Tygodniowo mogą odbywać się maksymalnie 3 prace klasowe.

3)  Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godz/tydz., ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z trzech ocen cząstkowych; jeżeli  przedmiot realizowany jest więcej niż 1 godz/tydz., ocenę semestru  wystawiamy co najmniej z czterech ocen cząstkowych.

4)   Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów.

5)  Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze.

6)  W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej  itp. termin należy ponownie uzgodnić z oddziałem (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

 1. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowanie niepowodzeń) uczniów:

1)   Po każdej pracy klasowej (j.polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego .

2)  Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadanie domowe.

3)  Uczeń nieobecny na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni.

4)  Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 14 dni.

5)  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, wg zasad określonych w Statucie Szkoły.

6)  Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji.

7)  Samorząd klasowy organizuje „samopomoc koleżeńską” uczniom mającym kłopoty w nauce.

 1. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów:

1)  Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny w formie elektronicznej, arkusz ocen w formie elektronicznej, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy ucznia w danym roku szkolnym.

2)  Wychowawca gromadzi w teczce wychowawcy informacje o zachowaniu uczniów.

3)  Dopuszcza się w ocenach bieżących stosowania znaków „+”, „-„.

4)  Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:

nieprzygotowanie  - „np”

5)  wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym, pozostałe samodzielne prace sprawdzające kolorem zielonym.

6)  Punkty dodatnie i ujemne  zachowania wpisuje nauczyciel przyznający te punkty.

7)  W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o naganie dyrektora, promocji z wyróżnieniem, datę  oraz przyczynę  skreślenia z listy uczniów.

  

 •  .§ 36

Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach 

 1. Oceny są  jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców
 2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
 3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. Prace mogą być udostępniane uczniowi i jego rodzicom na zasadach określonych przez nauczyciela. Wgląd do prac ucznia posiada 
  również dyrektor lub wicedyrektor na swoje polecenie.
 4. Nauczyciel uzasadnia każdą ocenę.
 5. Rodzice informowani są o postępach uczniów na spotkaniach minimum 4 razy w ciągu roku szkolnego.
 6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, do 15 września danego roku informują uczniów i rodziców o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Powyższe informacje znajdują się także w Przedmiotowych Systemach Oceniania, które są odrębnymi dokumentami.

 1. Wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym informuje rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczniów informuje podczas zajęć z wychowawcą nie później niż do 15 września danego roku.
 2. Wpis potwierdzający przekazanie wymienionych w ust. 6 i 7 informacji uczniom i rodzicom znajduje się w dzienniku zajęć lekcyjnych.
 3. Nieobecność rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli i wychowawców z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 6 i 7. Z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami.
 4. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
  nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o przewidywanych 
  ocenach śródrocznych i rocznych.
 5. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia w dzienniku elektronicznym wpisują przewidywane oceny roczne, o których wychowawca  oddziału informuje rodziców. Rodzice potwierdzają otrzymaną informację od wychowawcy podpisem.
 6. Nieobecność rodziców na zebraniu z rodzicami zwalnia nauczycieli i wychowawców z obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 11. Z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z wymienionymi informacjami.
 7. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 
  poszczególnych przedmiotów i wychowawcy oddziałów są zobowiązani  poinformować ucznia  o ostatecznych  dla niego stopniach śródrocznych  i rocznych.
 8. Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel dokonuje wpisu oceny 
  w zeszycie   przedmiotowym.
 9. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy są możliwe pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnia bezpieczeństwo uczniów.
 •  .§ 37

Klasyfikowanie 

 1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:

1)   śródroczne – za I semestr w styczniu,

2)   roczne – w przedostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i ocen  zachowania według skali określonej w Statucie  Szkoły.
 2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania.
 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę  zachowania – wychowawca oddziału.
 4. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.
 5. Ocena klasyfikacyjna i ocena   zachowania wystawiona zgodnie z WZO, nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.
 6. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

1)   w przypadku organizowania zajęć praktycznych u pracodawcy opiekun praktyk, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe,

2)   w pozostałych przypadkach – nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe lub osoba wskazana przez dyrektora Szkoły, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalone jako  średnia arytmetyczna ocen bieżących.
 2. W przypadku, kiedy uczeń uzyska nie więcej niż dwie oceny niedostateczne klasyfikacyjne roczne ma prawo do zdawania egzaminów poprawkowych.
 3. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych z których został zwolniony.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony (zwolniona)”.
 5. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z regulaminem WZO. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny oraz w  terminie do 2  dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z regulaminem WZO, dyrektor szkoły ustala termin egzaminu – 5 dni od daty złożenia zastrzeżeń i  powołuje komisję, która:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej  i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 13 pkt.1) uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
 2. W skład komisji wchodzą:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji
 2. b)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji
 2. b)   wychowawca oddziału,
 3. c)    nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale ,
 4. d)   pedagog,
 5. e)    przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 6. f)    przedstawiciel Rady Rodziców.
 7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 15 pkt.1) lit. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów- rodzice ucznia.
 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 2. b)   imię i nazwisko ucznia
 3. c)    skład komisji,
 4. d)   termin egzaminu, o którym mowa w ust. 13 pkt. 1,
 5. e)    zadania (pytania) sprawdzające,
 6. f)    wynik egzaminu  oraz ustaloną ocenę; 

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a)    skład komisji,
 2. b)   termin posiedzenia komisji,
 3. c)    imię i nazwisko ucznia
 4. d)   wynik głosowania,
 5. e)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 18 pkt.1) dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w ust. 13 pkt.1) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły.
 3. Przepisy ust. 12-20 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 4. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Jednak gdy posiada wystarczającą liczbę ocen bieżących do ustalenia mu oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć, to można go klasyfikować bez przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.
 5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 6. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna  może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)        realizujący indywidualny tok nauki,

2)        spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą,

3)        ubiegający się o przyjęcie do oddziału wyższego niż wynika ze świadectwa szkolnego,

4)        zmieniający typ szkoły lub profil oddziału, w przypadku różnic programowych z przedmiotów obowiązkowych ujętych w planie nauczania z wyjątkiem wychowania fizycznego.

 1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym semestrze. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora.
 2. a)    Uczeń podlegający obowiązkowi nauki i niesklasyfikowany za semestr I może kontynuować naukę w semestrze II również wtedy, gdy nie wystąpi sam  lub jego rodzice o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.

1)   Warunkiem klasyfikacji rocznej ucznia niesklasyfikowanego za semestr I jest przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie wyznaczonym przez dyrektora Szkoły – nie później niż do 15 kwietnia,

2)   Warunkiem klasyfikacji rocznej dla ucznia, o którym mowa w ust.22 jest przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

3)   Uczeń który nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego  w wyznaczonym terminie, nie jest klasyfikowany na koniec roku szkolnego, a tym samym nie kończy szkoły bądź nie otrzymuje promocji do oddziału programowo wyższego.

4)   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany, w obecności komisji. Ocenę ustala nauczyciel egzaminator.
 2. Uczeń ma prawo określić stopień wymagań edukacyjnych (K,P,R,D) obejmujących pytania egzaminacyjne.
 3. Uczniowi Szkoły, nieklasyfikowanemu z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, Szkoła organizuje w warsztatach szkolnych  zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania.
 4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem informatyki i  zajęć praktycznych i wychowania fizycznego, dla których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
 5. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel egzaminator, a zatwierdza dyrektor Szkoły.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

-  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

-  skład komisji,

-  imię i nazwisko ucznia,

-  termin egzaminu,

-  pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne),

-  wynik części pisemnej i ustnej (krótkie sprawozdanie z ustnej odpowiedzi ucznia) oraz ocenę końcową.

Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi. 

 1. Na wniosek ucznia lub rodzica  dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia  jest udostępniana uczniowi (rodzicowi) do wglądu, zgodnie z procedurą udostępniania dokumentacji szkolnej. 
 •  .§ 38

Egzamin poprawkowy 

 1. Każdy uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin  poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki  oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły:

dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5, może być zwolniony z udziału w pracach  komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne  z tym, że powołanie  nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrekcją   tej szkoły.
 2. Pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor Szkoły.
 3. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 5. a)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin
 6. b)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 7. c)    imię i nazwisko ucznia,
 8. d)   termin egzaminu poprawkowego,
 9. e)    pytania egzaminacyjne,
 10. f)    wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego   w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami nie później niż do końca września.
 13. Uczeń który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. Uczeń ten może powtarzać klasę.
 14. Uczeń o którym mowa w pkt.12 składa deklarację do dyrektora szkoły potwierdzającą powtarzanie tej samej klasy w terminach:

uczeń który nie zdaje egzaminów  poprawkowych, nie później niż do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym,

uczeń który zdaje egzaminy poprawkowe, nie później niż do 31sierpnia.

 1. Uczeń, który w szkole 2-krotnie powtarzał klasę nie może powtarzać po raz trzeci roku szkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.
 •  .§ 39

Promowanie

 1. Uczeń otrzymuje promocję do oddziału  programowo wyższego , jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. Uwzględniając możliwości edukacyjne  ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału programowo wyższego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie z planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 3. Po ukończeniu  Szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły.
 4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji  rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
 •  .§ 40

Zasady oceniania zachowania

 1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 2. Ocenę  zachowania ucznia ustala wychowawca oddziału na ostatniej godzinie do dyspozycji wychowawcy, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, uwzględniając:

-  punktację,

-  samoocenę ucznia,

-  opinię uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów,

-  opinie nauczycieli i pracowników Szkoły,

-  informację o zachowaniu ucznia na zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych, kursach doskonalenia zawodowego,

-   frekwencję,

-   możliwości poprawy zachowania.

 1. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

-   wzorowe

-   bardzo dobre

-   dobre

-   poprawne

-   nieodpowiednie

-   naganne

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
 2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Wychowawca przedstawia ją do zatwierdzenia na Radzie Pedagogicznej.
 3. W Szkole dokonuje się oceniania zachowania  uczniów na podstawie opinii wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów lub członków społeczności szkolnej wg. przyjętych kryteriów: 

Wyjściową ilością punktów jest: 40.

Uczeń może podwyższyć bądź obniżyć ilość punktów.

Uzyskane lub utracone przez ucznia punkty są odnotowywane na bieżąco.

Suma punktów uzyskanych w ciągu całego semestru jest przeliczana na ocenę  zachowania wg skali:

-   Naganne: 0 i mniej punktów

-   Nieodpowiednie: 1-39 punktów

-   Poprawne: 40- 49 punktów

-   Dobre: 50- 79 punktów

-   Bardzo dobre: 80-119 punktów

-   Wzorowe: 120 i więcej punktów

Ocenę roczną ustala się dodając do siebie sumy punktów z I i II semestru. Uzyskany wynik dzielimy przez 2 i przeliczamy według powyższej skali.

 

UWAGI:

1.Jeżeli uczeń posiada więcej niż dwie godziny nieobecne nieusprawiedliwione nie może uzyskać oceny wzorowej mimo uzyskanych punktów (dwie godziny nieusprawiedliwione odnoszą się do semestru). Jeżeli uczeń posiada więcej niż sześć godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych nie może uzyskać oceny bardzo dobrej mimo uzyskanych punktów.

2.Uczeń, który bez usprawiedliwienia opuścił ponad 50 godzin lekcyjnych w ciągu roku otrzymuje roczną ocenę naganną bez względu na sumę otrzymanych punktów.

3.Ocena zachowania jest ustalana przez wychowawcę oddziału dwa razy w roku: na koniec pierwszego i drugiego semestru według ustalonych kryteriów. Roczna ocena zachowania jest oceną z II semestru z uwzględnieniem oceny z semestru I. Punkty przyznane w I semestrze za olimpiady i konkursy przedmiotowe pozaszkolne przenosimy do semestru II.

4.W przypadku udowodnienia przestępstwa uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na sumę uzyskanych punktów.

5.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia bądź odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6.Przy ustalaniu dodatkowych punktów za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i inne bierze się pod uwagę wyniki z różnych przedmiotów, różnych dyscyplin sportu, rożnych dziedzin artystycznych.

 1. Uczeń, który spożywa alkohol na terenie szkoły otrzymuje zachowanie naganne niezależnie od otrzymanych punktów.
 2. Uczeń, który uzyskał w I semestrze ocenę naganną otrzymuje na koniec roku ocenę
  o 1 stopień niższą od oceny wynikającej z uzyskanej ilości punktów.
 3. Punkty do dziennika elektronicznego wpisuje nauczyciel przyznający, a nie wychowawca.
 4. W przypadku wystawionej rocznej oceny nagannej zachowania wychowawca informuje pisemnie rodziców o przyczynach uzyskania takiej oceny. 

PUNKTY DODATNIE

Lp.

Zastosowane kryterium

Punktacja

1.

Wkład pracy włożony w poprawę ocen, w utrzymanie wysokiej średniej(min. 4,0), w pomnażanie wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia

4 pkt przyznawane na koniec semestru

2.

Punktualność  w przychodzeniu na zajęcia( brak spóźnień)

5 pkt przyznawanych na koniec semestru

3.

Wzorowa frekwencja semestralna( tolerancja do 10 godzin usprawiedliwionych)

15pkt przyznawanych na koniec semestru

4.

Wysoka kultura osobista

5 pkt przyznawanych na koniec semestru

5.

Praca na rzecz szkoły praca na rzecz szkoły po lekcjach w czasie wolnym ucznia i nauczyciela.

2- 10 pkt

6.

Praca na rzecz szkoły w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych

10- 20 pkt

7.

Wydawanie kanapek

10 pkt

8.

Udział w Białym Marszu

20 pkt

9.

Udział w wycieczce

4 pkt

10.

Imprezy szkolne, koła zainteresowań:

a)      Organizacja imprez szkolnych, przygotowanie dekoracji, rekwizytów

b)      Organizacja imprez szkolnych, pomoc w opracowaniu scenariusza imprezy

c)      Czynny udział w programie imprezy

 d)     Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych

e)      Aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych

f)       Praca w samorządzie szkolnym ( pełnienie funkcji przewodniczącego, zastępcy i sekretarza)

 

3pkt za każdą imprezę

4pkt za każdą imprezę

5pkt za każdą imprezę

3 pkt na semestr

5 pkt na semestr

 5 pkt

11.

Praca na rzecz klasy:

a)      Organizacja imprez klasowych: Wigilia, Półmetek, Studniówka, Turniej Klas itp.

b)      Prace porządkowe i dekoracyjne( nie dotyczy akcji „Sprzątanie Świata)

c)      Praca w samorządzie klasowym

 

10 pkt za każdą imprezę

1 pkt

 5 pkt na semestr

12.

Wolontariat

Krwiodawstwo

3 pkt

10 pkt

13.

Reprezentowanie szkoły:

 • Udział uczniów za zgodą nauczyciela w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych(nie dotyczy Dnia Sportu)

-szkolnych

-gminnych

-powiatowych

-wojewódzkich

-ogólnopolskich

 • Zajęcie poszczególnych miejsc konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych:

Etap szkolny

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Etap gminny

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Etap powiatowy

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Etap wojewódzki

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Etap ogólnopolski

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

 

 

 4 pkt

5 pkt

6 pkt

8 pkt

10 pkt

 

 

 

 5 pkt

 4 pkt

 3 pkt

 

6 pkt

5 pkt

4 pkt

 

7 pkt

6 pkt

5 pkt

 

10 pkt

8 pkt

6 pkt

 

22 pkt

18 pkt

14 pkt

14.

Reprezentowanie szkoły w uroczystościach i imprezach pozaszkolnych; w gminie, starostwie

5 pkt

15.

Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym:

a)    w czasie uroczystości szkolnych

b)    w uroczystościach pozaszkolnych w dniu nauki

c)    w uroczystościach pozaszkolnych w dniu wolnym od zajęć

 

5 pkt

10 pkt

15 pkt

16.

Recenzje książek na WWW biblioteki

 

Terminowy zwrot książek do biblioteki

2 pkt w rozliczeniu miesięcznym

3 pkt za semestr

17.

Opinia uczniów z klasy wyrażająca zdanie o zachowaniu kolegów

0 – 6 pkt

18.

Samoocena ucznia

0 – 6 pkt

 

19

Przyniesienie znaczącej ilości zbieranych rzeczy (makulatury, telefonów komórkowych, nakrętek, szyszek itp.)– wypełnia nauczyciel organizujący zbiórkę 1 raz w semestrze

1-20 pkt

PUNKTY UJEMNE

LP.

Zastosowane kryterium

Punktacja

1.

Brak usprawiedliwienia nieobecności w szkole

- 2 pkt za każdą godzinę

2.

Spóźnianie się

- 1 pkt za każde spóźnienie nieuspr.

3.

Przeszkadzanie w czasie zajęć szkolnych

- 10pkt

4.

Niewykonanie polecenia nauczyciela

- 10pkt

5.

Zaśmiecanie otoczenia

- 2 pkt

6.

Jedzenie i picie na lekcji

- 5pkt

7.

Używanie telefonu i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć bez zgody nauczyciela

- 5 pkt

8.

Próba oszustwa

- 5 pkt

9.

Podrobienie podpisu, oceny, zwolnienia

- 20 pkt

10.

Umyślne niszczenie mienia szkolnego i kolegów

- 20 pkt

11.

Palenie papierosów na terenie szkoły

- 10pkt za każdy

12.

Zuchwałe, bezczelne odnoszenie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły

- 20 pkt

13.

Kradzież

- 30 pkt

14.

Picie alkoholu na terenie szkoły oraz przychodzenie do szkoły w stanie nietrzeźwym( dotyczy również dyskotek, wycieczek  i innych imprez szkolnych)

 

- 20 pkt

15.

Zażywanie, rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły

- 20 pkt

16.

Agresja i przemoc:

-agresja słowna(wyzwiska, obelgi, wulgaryzmy, używanie przekleństw na lekcji)

-agresja fizyczna(bójki, pobicia)

-długofalowa przemoc(znęcanie się, wymuszenia, groźby)

 

- 5 pkt

 - 30 pkt

-30 pkt – 40 pkt

17.

Zachowania zagrażające życiu i zdrowiu, wnoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów(np.: petardy)

- 10 pkt

18.

Naruszanie godności osobistej drugiego człowieka

- 20 pkt

19.

Oglądanie i rozpowszechnianie pornografii na terenie szkoły

- 10 pkt

20.

Rozpowszechnianie i propagowanie treści rasistowskich

- 5 pkt

21.

Opuszczenie klasy bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia

- 10 pkt

22.

Brak stroju odświętnego we wskazanym przez wychowawcę dniu(biała bluzka, ciemna spódnica, spodnie)

- 2 pkt

23.

Niewłaściwy strój codzienny na zajęciach lekcyjnych

- 2 pkt

24.

Brak obuwia zamiennego

- 5 pkt

25.

Nieterminowy zwrot książek do biblioteki

- 2pkt w rozliczeniu miesięcznym

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca oddziału może zmienić ocenę  zachowania o jeden stopień. Zmiana taka wymaga pisemnego uzasadnienia.

   .§ 41

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych innymi przepisami.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych innymi przepisami.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych innymi przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ IX

   .§ 42

 

Ceremoniał szkolny

 1. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych.
 2. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.
 3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości.
 4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel bądź uczeń, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.
 5. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej.
 6. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach szkolnych związanych z obchodami świąt państwowych.
 7. Uroczystości szkolne prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.
 8. Ustala się Święto Szkoły na dzień 3 października.

   .§ 43

Postanowienia końcowe

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty z zakresu działania szkoły udostępnia się w siedzibie szkoły w godzinach jej urzędowania.
 2. Szkoła może posiadać monitoring wizyjny.
 3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
 4. Statut jest udostępniony w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

 

   .§ 44

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala Statut.
 2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść Dyrektor szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 3. Dyrektor szkoły jest upoważniony, po czterech zmianach do Statutu, do przygotowania tekstu ujednoliconego Statutu.
 4. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego Statutu, jest odpowiedzialny zajego upublicznienie społeczności szkolnej.

 

Statut zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia  29 listopada 2017 r.

 

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.