Godło Polski MRiR

Procedura pobytu uczniów w szkole

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 33/2020

Dyrektora Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

Im. Jana Pawła II w Brzostku

z dnia 27 sierpnia 2020 r

Procedura pobytu uczniów w szkole

1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.

3. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

5.W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka) i może zarażać innych, nie będzie ono przyjęty, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

6.Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Są zobowiązani przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.

7. Uczniowie korzystają z wyznaczonych dla poszczególnych klas szatni i przydzielonych w szatni głównej indywidualnie każdemu uczniowi szafek.

8. Uczeń  po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia  w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem  z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

9. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.

Jeżeli w czasie zajęć praktycznych niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego, uczniowie i nauczyciel zakładają maseczki ochronne bądź przyłbice. O zastosowaniu środków ochronnych decyduje nauczyciel.

10. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

11. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu niepotrzebnych przedmiotów.

12. W szkole należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia: często myć ręce, stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, unikać dotykania oczu, nosa i ust.

13. Na terenie szkoły wszystkie osoby, które w niej przebywają, są zobowiązane do zachowania między sobą co najmniej 1,5-metrowego odstępu zawsze, kiedy jest to możliwe.

14. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej w  wyznaczonych dla poszczególnych klas godzinach i zgodnie z regulaminem pracy biblioteki uwzględniającym reżim sanitarny.

Pobyt w salach dydaktycznych

 1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.
  W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
 2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek
 3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych. Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne, wskazana jest praca przy otwartych oknach.
 4. Jedna grupa uczniów (klasa, grupa, członkowie koła zainteresowań) przebywa w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
 5. Grupa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.
 6. Uczniowie nie zmieniają przyporządkowanego im usytuowania podczas zajęć lekcyjnych (ustalonego na początku roku szkolnego przez wychowawcę), chyba, że nauczyciel decyduje inaczej lub zaistnieje taka konieczność z innych ważnych powodów.
 7. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.
 8. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela/woźnego. Fakt ten zgłasza dyrektorowi szkoły.
 9. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
 10. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów.
 11. Podczas wchodzenia i wychodzenia grupy uczniów  z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego. 
 12. Uczniowie  korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
 13. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć i konsultacji.
 14. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.
 15. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 16. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę pielęgniarki szkolnej.
 17. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem uczniów.
 18. Każdego dnia pracownicy obsługi systematycznie czyszczą pomieszczenia. Szczególną uwagę zwracają na czyszczenie takich elementów jak: powierzchnie blatów, uchwyty, klamki, klawiatury komputerów, myszki, laptopy, wyłączniki światła.

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.