Godło Polski MRiR

Koncepcja pracy szkoły

 1. Ogólna charakterystyka Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku to szkoła znana w środowisku    z ugruntowaną pozycją na rynku edukacyjnym regionu i miasta.

Bazę lokalową Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku  stanowi budynek szkoły oraz budynek warsztatów, w którym młodzież odbywa zajęcia praktyczne. W budynku szkoły znajdują się:

 • 11 sal lekcyjnych
 • 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • pracownia obsługi konsumenta
 • 2 pracownie gastronomiczne
 • biblioteka z centrum multimedialnym
 • sala gimnastyczna o wymiarach: 30m x18m
 • siłownia
 • pokój nauczycielski
 • 2 sekretariaty
 • księgowość
 • gabinet dyrektora,
 • gabinet zastępcy dyrektora
 • pokój pedagoga
 • pokój pielęgniarki
 • szatnie uczniowskie na odzież
 • szatnie do wychowania fizycznego

 

W budynku warsztatów szkolnych znajdują się:

 • 9 pracowni praktycznej nauki zawodu
 • pracownia gastronomiczna
 • 2 sale lekcyjne
 • pokój kierownika praktycznej nauki zawodu
 • narzędziownia
 • szatnie uczniowskie

 

Obecnie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku młodzież pobiera naukę w zawodzie:

 • technik architektury krajobrazu
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • cukiernik
 • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Łącznie w szkole funkcjonuje 10 oddziałów klas, w tym: 8 oddziałów  technikum  i 2 oddziały szkoły zawodowej oraz 2 oddziały liceum dla dorosłych.

Oferta zajęć pozalekcyjnych proponowanych uczniom obejmuje:

 • zajęcia dodatkowe dla maturzystów (z matematyki, języka polskiego, języków obcych, chemii)
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych (z matematyki, języka polskiego, języków obcych)
 • koła zainteresowań (koło: muzyczne, plastyczne, żywieniowe, Caritas, PCK, motoryzacyjne, sportowo – rekreacyjne, Kawiarenka Literacka, gazetka szkolna „Plotka,” Spółdzielnia Uczniowska „Kłos”).

 

     W szkole działają:

 • Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących
 • Komisja Przedmiotów Zawodowych
 • Komisja Wychowawców Klasowych
 • Zespół Doradztwa Zawodowego
 • Zespół do spraw ewaluacji
 • Zespół do spraw promocji
 • Pracownia Doradztwa Zawodowego.

 

 Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny Librus.

  Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.

 

  Tradycje szkolne:

 • Święto Szkoły 3 października - rocznica nadania imienia Patrona Szkoły
 • wyjazdy uczniów na Dzień Papieski do Wadowic
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Wigilia Szkolna
 • rekolekcje szkolne
 • Walentynki
 • Turniej Klas
 • Biały Marsz
 • Klasa Gospodarzem Szkoły

 

       Organizowane systematycznie imprezy na terenie szkoły:

 • Dni Otwarte Szkoły
 • półmetki
 • studniówki
 • pożegnanie absolwentów klas maturalnych i zawodowych
 • prowadzenie kroniki szkoły – dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły, prowadzenie kroniki z pionu mechanizacji oraz żywienia.

     

Zbiorowość uczniowska nie jest jednolita. Uczniowie pochodzą z rodzin o zróżnicowanym statusie społecznym i różnych stylach wychowania, posiadających różne warunki materialne, lokalowe i społeczne. Środowisko to nie jest małe ,ale bardzo dobrze rozpoznane przez pedagoga i wychowawców klas.

Kadrę pracowniczą szkoły stanowią pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi.  

Nauczyciele ciągle podwyższają swoje kwalifikacje poprzez dokształcanie i doskonalenie na studiach podyplomowych oraz poprzez inne formy edukacji i działań. 

Podejmują działania w kierunku zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Uczniowie szkoły osiągają dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych, które to kształtują się na poziomie wyników powiatu, województwa i kraju.

Szkoła pełni w środowisku znaczącą rolę, jest nie tylko miejscem nauki młodzieży, ale również organizatorem lub współorganizatorem licznych akcji, przedsięwzięć i imprez o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, a także sportowym i kulturalnym. Można powiedzieć, że współtworzy kulturalną panoramę gminy Brzostek i powiatu dębickiego.

 

Mocne strony:

 • długa i bogata tradycja
 • wysoki poziom bezpieczeństwa młodzieży w szkole
 • osiąganie dobrych wyników w egzaminach zewnętrznych
 • profesjonalny i bardzo dobrze wykształcony zespół pedagogiczny
 • metody i formy pracy dostosowane do możliwości uczniów zdolnych mających trudności w nauce
 • właściwa realizacja programów wychowawczych i profilaktyki
 • właściwy system promocji w środowisku lokalnym, ukazywanie osiągnięć i działalności wszystkich organów szkoły (strona internetowa szkoły, prasa lokalna, TV Brzostek)
 • zaangażowanie szkoły w życie społeczności lokalnej, współtworzenie kulturalnego oblicza Brzostku
 • tradycje szkoły związane z patronem
 • współpraca z uczelniami wyższymi
 • monitoring wewnętrzny szkoły
 • możliwość ukończenia kursów specjalistycznych w zawodzie kelner i barman oraz kursów spawania, obsługi wózków jezdniowych i ciągników gąsienicowych, obsługi kas fiskalnych na preferencyjnych warunkach
 • możliwość odbywania zagranicznych praktyk zawodowych

 

Słabe strony:

 • brak boiska szkolnego
 • problem palenia tytoniu przez młodzież
 • brak wystarczających środków budżetowych i pozabudżetowych na poprawę bazy dydaktycznej
 • za mały udział w ciekawych przedsięwzięciach i projektach poszerzających ofertę edukacyjną szkoły
 • brak programów autorskich

 

Szanse:

 • usytuowanie szkoły na granicy trzech powiatów: dębickiego, jasielskiego i strzyżowskiego
 • urozmaicenie zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów
 • współpraca szkoły z lokalnymi przedsiębiorcami
 • możliwość korzystania ze środków pomocowych, unijnych

 

Zagrożenia:

 • niż demograficzny
 • konkurencja ze strony innych szkół

 

Powyższa analiza słabych i mocnych stron szkoły oraz jej szans i zagrożeń na rynku edukacyjnym pozwala zaplanować działania, które podniosą jakość pracy szkoły oraz zagwarantują osiągnięcie sukcesów przez uczniów, a także przez  nauczycieli.

 1. Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która akceptuje każdego ucznia, troszczy się o wszechstronny jego rozwój w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej. Dumni z posiadania patrona, wierni jesteśmy wartościom, prawdom i ideałom głoszonym przez Jana Pawła II. Młodym ludziom pomagamy wzrastać w miłości i dorastać do odpowiedzialności za siebie i innych, a w szczególności za rodzinę, Ojczyznę, ludzi starszych, otaczające nas środowisko. Promujemy wychowanie przez dobry przykład oraz doświadczenie i zdobycze wyniesione z tradycji narodu polskiego i naszego regionu. Zapewniamy życzliwa atmosferę sprzyjająca pracy indywidualnej i zbiorowej. Młodych ludzi wychowywać będziemy wspierając rodziców, przy ich akceptacji.

III. Cele szkoły:

Głównym celem jest zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju wszystkich uczniów i osiągania przez nich, odpowiednich do ich możliwości, wyników edukacyjnych, przygotowanie ich tym samym  do dalszych etapów kształcenia oraz skutecznego radzenia sobie na zmieniającym się rynku pracy.  Cel ten będzie osiągany w poszanowaniu wartości chrześcijańskich, narodowych i europejskich oraz dotychczasowego dorobku i tradycji szkoły.

 1. Model absolwenta:
 • przygotowany merytorycznie do pracy w zawodzie technika mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technika żywienia i technika architektury krajobrazu oraz cukiernika i mechanika - operatora maszyn i pojazdów rolniczych
 • obsługuje urządzenia i sprzęt techniczny stosowany w pracy, efektywnie korzysta z komputerowych programów użytkowych
 • dba o rozwój zawodowy i indywidualny, jest otwarty na wiedzę i innowacje
 • stosuje obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska
 • zna historię szkoły, życie i działalność patrona szkoły
 • identyfikuje się z ideami patrona szkoły
 • umie korzystać z dóbr kultury
 • posiada umiejętności organizacyjne, jest przedsiębiorczy, punktualny i słowny
 • jest prawy, rzetelny odpowiedzialny, umie krytycznie ocenić siebie i swoje otoczenie
 • cechuje sie kulturą osobistą, jest tolerancyjny, wrażliwy na krzywdę ludzką, bezinteresowny, umie współdziałać w grupie, lojalny, opanowany, taktowny
 • godnie reprezentuje rodzinę, tradycje szkoły oraz ojczyznę

 

 1. Plan działań szkoły

 Baza szkoły

          Najważniejsze działania w  celu zapewnienia optymalnych warunków do nauki i pracy wszystkim podmiotom szkoły:

 • budowa boiska szkolnego
 • utworzenie pracowni agrotroniki
 • wymiana starych komputerów w pracowniach informatycznych
 • stworzenia pracowni specjalistycznej do nauki języków obcych
 • wzbogacanie pracowni przedmiotowych w nowoczesne środki dydaktyczne
 • remont sali gimnastycznej (odnowienie parkietu)
 • pomalowanie korytarzy szkolnych na wszystkich poziomach
 • systematyczny remont podłoża w pomieszczeniach klasowych szkoły
 • systematyczna wymiana mebli szkolnych, stolików oraz krzeseł
 • poprawę wyglądu otoczenia szkoły przez zasadzenie roślin ozdobnych oraz ochronę już istniejących
 • dbałość o utrzymanie na dobrym poziomie warunków sanitarnych
 • wzbogacanie biblioteki szkolnej w nowe woluminy – lektury szkolne, pomoce metodyczne, nowoczesne pomoce audiowizualne, nowe komputery
 • bieżące przeglądy stanu technicznego sprzętu szkolnego jego naprawę i konserwację w celu zagwarantowania bezpieczeństwa młodzieży i innych pracowników szkoły

 

Organizacja pracy  szkoły

       Podstawowym dokumentem w oparciu, o który funkcjonuje szkoła jest Statut Szkoły. Regulaminy m.in. Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczo-Profilaktyczny muszą być poddawane ciągłej ewaluacji zgodnie z oczekiwaniami uczniów, nauczycieli i rodziców.

       Przyjazna szkoła, to szkoła oparta na współpracy dyrektora, nauczycieli, uczniów, rodziców, przedstawicieli lokalnego środowiska, otwarta dla wszystkich, rozwijająca się, bezpieczna, nastawiona na sukces każdego członka szkolnej społeczności.

 

Działalność dydaktyczna

 • Nauczyciele są w pełni zaangażowani w rozwój uczniów z uwzględnieniem ich predyspozycji i umiejętności.
 • Realizowane programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych umożliwiają każdemu uczniowi osiąganie systematycznych postępów w nauce oraz zdanie egzaminów zewnętrznych.
 • W procesie dydaktycznym stosowane są nowoczesne metody i formy nauczania (wykorzystujące m.in. techniki komputerowe) uwzględniające potrzeby i możliwości uczniów.
 • Uczniowie potrafią zastosować zdobytą wiedzę, swobodne posługują się językami obcymi i technologiami informacyjnymi.
 • Nauczyciele są twórczy, aktywni, wspierają uczniów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej oraz rozwoju zawodowego.
 • Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprzyja podwyższeniu jakości pracy szkoły oraz poprawie zdawalności egzaminów zewnętrznych.
 • Uczeń jest patriotą, zna dziedzictwo narodowe i jego miejsce w kulturze europejskiej, ma dużą wiedzę na temat Unii Europejskiej.
 • Poszerzana jest oferta edukacyjna szkoły o nowe kierunki kształcenia po rozpoznaniu potrzeb rynku pracy, środowiska lokalnego i możliwości kadrowych.
 • Uczniowie wyróżniający się w nauce, pozytywną postawą, aktywnością na forum klasy, szkoły i środowiska są nagradzani i promowani.
 • Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi i innymi szkołami kształcącymi w kierunkach typowo rolniczych w celu wymiany doświadczeń, metod nauczania.
 • Wykorzystywane są fundusze unijne do realizacji potrzeb uczniów, absolwentów i środowiska.

 

Działalność wychowawcza i opiekuńcza

 • Szkoła zapewnia rozwój osobowy uczniów. Realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, uwzględniający między innymi: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie, samorządność uczniowską, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Społeczność szkolną zna swoje prawa i obowiązki i przestrzega ich.
 • Szkoła jest przyjazna uczniom, nauczycielom i innym pracownikom.
 • Uczniowie samodzielnie realizują własne pomysły, identyfikują się ze szkołą, są twórczy, krytyczni i otwarci na potrzeby innych - angażują się w różnorodne  działania w ramach wolontariatu.
 • Nauczyciele i dyrekcja umiejętnie diagnozują i rozwiązują problemy szkolne, stosując odpowiednie procedury.
 • Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują.
 • Nauczyciele zapewniają realizację oczekiwań uczniów i rodziców.
 • Każdy członek szkolnej społeczności czuje się odpowiedzialny za tworzenie dobrego klimatu nauki i pracy, troszczy się o dobre imię szkoły i wizerunek szkoły jako miejsca nauki i pracy.

 

 Kadra- doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej

 • Szkoła wspiera nauczycieli w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz nauczycieli biorących udział w różnych formach doskonalących m.in. na: studiach podyplomowych, szkoleniach warsztatowych, szkoleniach liderów oraz tych szkoleniach, które będą związane z potrzebami szkoły
 • Nauczyciele znają potrzeby szkoły i dostosowują do nich podejmowane przez siebie formy doskonalenia zawodowego.
 • Praca zespołów przedmiotowych funkcjonujących w szkole (Komisja Wychowawców Klasowych, Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących, Komisja Przedmiotów Zawodowych) wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły w dydaktyce, wychowaniu i organizacji pracy.
 • Szkoła umożliwia podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy kadry niepedagogicznej.
 • W szkole funkcjonuje jasny, sprawiedliwy system motywacyjny dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

Współpraca z rodzicami

 • Rodzice są systematyczne zapoznawani z wynikami, osiągnięciami i problemami w nauce ich dzieci. Informowani są o wymaganiach edukacyjnych.
 • Rodzice mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony szkoły, na pomoc psychologiczno – pedagogiczną, doradztwo pedagoga, pielęgniarki szkolnej, doradcy zawodowego.
 • Szkoła współpracuje z Radą Rodziców w celu realizacji zadań statutowych szkoły.
 • Rodzice angażują się w życie szkoły, organizowanie imprez, uroczystości, współtworzą dokumenty szkolne.
 • Szkoła korzysta z sugestii i pomocy rodziców w celu dalszej poprawy funkcjonowania placówki

 

Promocja szkoły

 • Szkoła ma wyraźnie zaznaczoną własną tożsamość w środowisku lokalnym.
 • Stosowane są nowoczesne, skuteczne metody promocji szkoły w środowisku, w tym prowadzona jest na bieżąco i aktualizowana strona internetowa szkoły oraz zamieszanie są informacje o życiu szkoły na portalach społecznościowych.
 • Szkoła współpracuje z lokalnymi mediami, promując swoje osiągnięcia i informując o swoich działaniach.
 • Społeczność szkolna jest organizatorem bądź współorganizatorem przedsięwzięć adresowanych do społeczności lokalnej.
 • Szkoła organizuje i przeprowadza konkursy międzyszkolne, powiatowe, regionalne.
 • Coroczne organizowane są dni promocji szkoły – „Dni otwarte” – dla kandydatów do szkoły.
 • Szkoła ściśle współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami nie tylko poprzez coroczne praktyki zawodowe uczniów, ale również przez realizację różnych zadań i przedsięwzięć.
 • Szkoła promuje sukcesy swoich uczniów, nauczycieli oraz absolwentów.

 

 1. Sprzymierzeńcy

 • Rodzice
 • Przedsiębiorcy (polscy i zagraniczni)
 • Poradnie PPP
 • Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Dębicy
 • Gminno-miejskie ośrodki pomocy społecznej
 • Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
 • Komenda Policji w Brzostku

 


KONCEPCJA PRACY

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

na lata 2011/12 – 2016/17

 

I. Charakterystyka szkoły- baza szkoły na dzień 01.09.11.

 • W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące typy szkół:

-  technikum (w zawodach technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik architektury krajobrazu) -10 oddziałów  (liczba uczniów - 249)

- zasadnicza szkoła zawodowa (w zaw. mechanik-operator pojazdów i maszyn roln. oraz kucharz małej gastronomii) - 3 oddziały (liczba uczniów - 74)

- liceum uzupełniające- 1 odział –( liczba uczniów-20)

Ogółem 14 oddziałów o łącznej liczbie uczniów 343.

 • Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki.
 • Prowadzone są następujące formy zajęć pozalekcyjnych: kółko dziennikarsko-informatyczne, kółko sportowo-rekreacyjne, koło Caritas,koło ekologiczne, koło PCK, Kawiarenka Literacka, koło mechanizacyjne, kolo żywieniowe, koło muzyczne, oraz  dodatkowe zajęcia wyrównawcze i przygotowujące młodzież do matury.
 • W Zespole Szkół zatrudnionych jest 41 nauczycieli, w tym 36  pełnozatrudnionych.
 • Status zawodowy nauczycieli: 21 - nauczyciele dyplomowani, 21 - mianowani, 13 - kontraktowi, 0 - stażyści.
 • Poziom wykształcenia nauczycieli: 37  osób - magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 4 - inne.
 • Szkoła posiada następującą bazę dydaktyczną: 18 sal lekcyjnych, 2 pracownię komputerową z 30 stanowiskami, 8 pracowni specjalistycznych do praktycznej nauki zawodu, bibliotekę szkolną z czytelnią i multimedialnym centrum informacji, salę gimnastyczną, boiska sportowe, 10- ha działkę produkcyjną do realizacji zajęć praktycznych.
 • Dość bogaty park maszynowy wymaga remontów; wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy wymaga uzupełnienia.
 • Szkoła zlokalizowana na granicy trzech powiatów: dębickiego, jasielskiego i strzyżowskiego.
 • Trudna sytuacja materialna uczniów, pochodzących często uczniów rodzin wielodzietnych.
 • Niskie  aspiracje edukacyjne rodziców i uczniów oraz zwiększająca się liczba rodziców, sporadycznie interesujących się wynikami w nauce i zachowaniem dziecka.
 • Spadek zainteresowania i zapotrzebowania na kształcenie typowo rolnicze, oraz wchodzący do szkół ponadgimnazjalnych niż demograficzny.
 • Kandydaci do naszej szkoły to w zdecydowanej większości młodzież  o słabych bądź przeciętnych wynikach w nauce, uzyskanych na świadectwach i egzaminach   gimnazjalnych.
 • 95 % młodzieży pochodzi z rodzin wiejskich, w zdecydowanej większości z rodzin wielodzietnych.
 • Średnia ocen w szkole w roku szkolnym 2010/11/ –  3,1 w tym:

w liceum uzupełniającym - 3,18
w technikum - 3,19

w zasadniczej szkole zawodowej – 3,1

 • Średnia frekwencja w szkole w roku szkolnym 2004/05  - 84,4 % w tym:

w liceum uzupełniającym – 84,7
w technikum – 84,9

w zasadniczej szkole zawodowej – 76,1

 • Liczba świadectw z wyróżnieniem – 6 ( co stanowi 1,6% ogółu)
 • Liczba uczniów z zachowaniem wzorowym  - 46 (co stanowi 12 % ogółu)
 • Liczba uczniów z zachowaniem nagannym  - 50  (co stanowi 13,1 % ogółu)
 • Tradycje szkolne: - prowadzenie kroniki szkolnej, kroniki mechanizacji i kronika gastronomicznej,
 • obchody Święta Szkoły w dniu 3 października z okazji nadania szkole imienia i jednocześnie powstania Szkoły, połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych,
 • własny hymn szkoły „ Hymn pokoleń",
 • otrzęsiny klas pierwszych,
 • uroczyste obchody ważnych uroczystości szkolnych i państwowych z udziałem pocztu sztandarowego,
 • Turniej Klas - impreza organizowana w pierwszy dzień wiosny,
 • „ Klasa gospodarzem szkoły"- w każdy miesiąc inna klasa,
 • wigilia szkolna,
 • organizacja studniówek i półmetków w szkole,

II. Misja szkoły:

Jesteśmy szkołą, która akceptuje każdego ucznia, troszczy się o wszechstronny jego rozwój w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej. Dumni z posiadania patrona, wierni jesteśmy wartościom, prawdom i ideałom głoszonym przez Jana Pawła II. Młodym ludziom pomagamy wzrastać w miłości i dorastać do odpowiedzialności za siebie i innych,        a w szczególności za rodzinę, Ojczyznę, ludzi starszych, otaczające nas środowisko. Promujemy wychowanie przez dobry przykład    oraz doświadczenie i zdobycze wyniesione z tradycji narodu polskiego i naszego regionu. Zapewniamy życzliwą atmosferę sprzyjającą pracy indywidualnej i zbiorowej. Młodych ludzi wychowywać będziemy wspierając rodziców, przy ich pełnej akceptacji.

 

III. Cele szkoły

Głównym celem szkoły jest zapewnić warunki do wszechstronnego rozwoju wszystkich uczniów i osiągania przez nich, odpowiednich do ich możliwości, wyników edukacyjnych, przygotowując tym samym młodzież do dalszych etapów kształcenia lub do pracy zawodowej.

Realizacji powyższego celu sprzyjać ma twórcza, sumienna praca nauczycieli, którzy wychowywać będą młodzież poprzez dobry przykład i promowanie doświadczeń i zdobyczy wyniesionych z tradycji narodu polskiego i naszego regionu, dziedzictwa kulturowego oraz wartości chrześcijańskich ukształtowanych w narodzie na przestrzeni dziejów. Szkoła uznaje priorytet rodziny, pełniąc swą rolę wychowawczą pomagać będzie młodzieży wzrastać   w miłości i dorastać do odpowiedzialności za siebie, innych, otaczające środowisko, ojczyznę, wyrastać na obywatela Europy, uczestnika życia publicznego w Unii Europejskiej. Szkoła urzeczywistnia prawdy i ideały głoszone przez patrona szkoły Jana Pawła II w konsekwentnych działaniach.

 

IV. Model absolwenta.

 • Przygotowany merytorycznie do pracy w zawodzie - technika mechanizacji rolnictwa, technika żywienia i technika architektury krajobrazu oraz  kucharza małej gastronomii i mechanika –operatora maszyn i pojazdów rolniczych.
 • Obsługuje urządzenia i sprzęt techniczny stosowany w pracy, korzysta z komputerowych programów użytkowych.
 • Przestrzega i stosuje obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska.
 • Wyszukuje, przetwarza i przekazuje informacje w powierzonym zakresie.
 • Umie stworzyć miłą atmosferę w pracy i zadbać o pozytywny wizerunek firmy - zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu.
 • Dba o rozwój zawodowy i indywidualny, jest podatny na innowacje i inicjuje ich wprowadzanie w szkole, firmie, w procesie interakcji z otoczeniem.
 • Umie korzystać z dóbr kultury, identyfikuje swoje cele.
 • Posiada umiejętności organizacyjne, jest przedsiębiorczy, punktualny i zna wagę słowa.
 • Jest prawy, rzetelny, odpowiedzialny za swoje czyny, umie krytycznie ocenić siebie i swoje otoczenie.
 • Cechuje się kulturą osobistą, jest tolerancyjny, wrażliwy na krzywdę ludzką, bezinteresowny, umie współdziałać w grupie, lojalny, opanowany, taktowny.
 • Przestrzega podstawowych zasad moralnych, w kontaktach z ludźmi.
 • Odważnie, w sposób kulturalny wyraża swoje poglądy, zna i szanuje prawa swoje i innych.
 • Charakteryzuje się wyobraźnią, zdolnością do ciągłego uczenia się i doskonalenia, a także umiejętnością oceny swoich możliwości.
 • Uczeń zna i stosuje się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz procedur udzielania pierwszej pomocy, a także ochrony środowiska.
 • Ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz przestrzeganie przepisów prawa dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Jest  wrażliwy na niesprawiedliwość i zło.
 • Szanujący swoich wychowawców i nauczycieli i pracowników szkoły,  godnie reprezentujący szkołę na zewnątrz, szanujący jej tradycje.

 

V. Plan działań szkoły.

1. Obszar: Baza szkoły.

Szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie szkoły zapewniają warunki do realizacji zadań statusowych i możliwość osiągania wysokiej jakości pracy.

 

2. Obszar: Organizacja pracy szkoły.

Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Prowadzone są  działania dające nauczycielom szansę samorealizacji. Ustalone są kryteria oceny jakości pracy nauczycieli. Sposób oceniania pracy oraz przyznawania nagród   i dodatków motywacyjnych jest nauczycielom znany i przez nich akceptowany. Polityka kadrowa prowadzona przez dyrektora szkoły jest planowana i realizowana stosownie do działań szkoły i kierunków jej rozwoju.

Kierowanie i administrowanie szkołą, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie, zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców, pracowników i właściwych instytucji zewnętrznych.

3. Obszar:  Dydaktyka i poprawa wyników egzaminów zewnętrznych.

Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy oraz poprawie zdawalności egzaminów zewnętrznych.

Programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych są tak wybrane lub skonstruowane, aby zapewnić każdemu uczniowi osiąganie systematycznych postępów. Jakość programów nauczania zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów i osiąganie sukcesów.

 

4. Obszar : Kadra- doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej.

Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły oraz indywidualnymi potrzebami. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego związane z rozwojem szkoły i z indywidualnymi potrzebami nauczycieli. Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe jest przemyślane, zaplanowane, systematyczne i właściwie organizowane. Nauczyciele stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy, a ich osiągnięcia są upowszechniane. Rozwój zawodowy jest uwzględniany w awansie zawodowym i w ocenach pracy nauczycieli. Wszystkim nauczycielom zostały stworzone równe szansę rozwoju zawodowego. Kolejne etapy awansu zawodowego nauczycieli są dobrze organizowane,     a nauczyciele mają pełną świadomość wymagań.

Szkoła umożliwia podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy kadry niepedagogicznej.

 

5. Obszar: Działalność –opiekuńczo- wychowawcza szkoły.

Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne i zapewnia rozwój osobowy uczniów. W działalności szkoły nie występują przejawy uprzedzeń i niesprawiedliwości.

Szkoła realizuje program wychowawczy i program profilaktyki uwzględniający między innymi: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie, samorządność uczniowską, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane. W procesie wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze szkoły są jednolite i spójne.

Rozpoznane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują, a także podejmuje systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze.

 

6. Obszar: Klimat szkoły:

Szkoła podejmuje działania w zakresie integracji , dobrej współpracy i wzajemnej pomocy nauczycieli. Dba o bezpośredniość, otwartość i zaufanie do osób zarządzających szkołą.

Szkoła zabiega o zaufanie szacunek i respekt uczniów do nauczycieli. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do realizacji różnorodnych zadań, służą pomocom w rozwiązywaniu problemów szkolnych i pozaszkolnych.

Rodzice uczestniczą w życiu szkoły, poprzez udział w spotkaniach z wychowawcą, pomoc w organizowaniu wycieczek i imprez klasowych, uczestniczą w ważnych świętach szkoły.

VII. Sprzymierzeńcy ( pomoc w realizacji zadań szkoły):

 • Rodzice.
 • Przedsiębiorcy ( polscy i zagraniczni) umożliwiający,  uczniom realizację praktyk zawodowych i wycieczek szkolnych.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Brzostku.
 • Poradnia PPP.
 • Stacja sanitarno- epidemiologiczna w Dębicy.
 • Miejsko- gminny ośrodek pomocy społecznej.
 • Komenda Policji w Brzostku.

Koncepcja pracy szkoły oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Ustawa o systemie Oświaty, oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności: w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych typach szkół, a także w statucie szkoły.

Koncepcja pracy szkoły została opracowana po analizie mocnych i słabych stron wszystkich w/w obszarów, w oparciu o obserwacje, analizy dokumentów i wywiady.

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji - Polityka prywatności.