Artykuły

Regulamin Turnieju Klas

Rok szkolny 2013/2014

1. Organizatorem Turnieju Klas jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku. Turniej odbywa się na terenie Szkoły, w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny tj. 21 marca 2014 roku.

2. W Turnieju mogą brać udział wszystkie klasy za wyjątkiem klas programowo najwyższych – klasy IV technikum i klasy III zasadniczej szkoły zawodowej. Klasy łączone biorą udział jako jedna klasa.

3. Organizator ustala następujące konkurencje:

 • Przeciąganie liny,
 • Zbiórka używanej odzieży,
 • Prezentacja multimedialna na temat „Przyjaźń i rodzinna atmosfera w naszej klasie”,
 • „Oświadczyny wczoraj i dziś”,
 • Piosenka dla przedszkolaka

4. Za każdą z konkurencji klasa może otrzymać od 0 do 25 punktów. Punkty przyznawane są przez pięcioosobową komisję w sposób ustalony dla każdej z konkurencji. W skład komisji wchodzi czterech przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz jeden przedstawiciel społeczności uczniowskiej wyłoniony z klasy programowo najwyższej.

5. Punktowanie konkurencji „Zbiórka używanej odzieży”

 • Konkurencja polega na zebraniu możliwie największej ilości używanej odzieży przez poszczególne klasy,
 • Klasy mogą gromadzić odzież najpóźniej do dnia 20 marca 2014 roku, kiedy to nastąpi jej komisyjne ważenie. Odzież przyniesiona po tym terminie nie będzie uwzględniona w ostatecznym wyniku klasy.
 • O kolejności zdecyduje łączna masa zgromadzonej przez klasę odzieży. Klasa o najlepszym wyniku otrzymuje 25 punktów, drugi wynik 22 punkty, trzeci 20 punktów, czwarty 18 punktów, piąty 16 punktów, szósty 14 punktów, siódmy 12 punktów i ósmy 10 punktów.

6. Punktowanie konkurencji „Prezentacja multimedialna na temat „Przyjaźń i rodzinna atmosfera w naszej klasie”

 • Konkurencja polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej na wskazany w tytule temat,
 • Prezentacja może być wykonana w dowolnym programie służącym do tego typu celów,  nie może być większa niż 20 slajdów (dopuszcza się w prezentacji jeden film 30-sekundowy).
 • Każdy z członków jury przyznaje od 0 do 5 punktów. Punkty uzyskane od poszczególnych jurorów za każdą z prezentacji sumują się dając końcowy wynik dla każdej z klas.
 • Ocenie podlega: zgodność wykonanej prezentacji z tematem, jej poziom techniczny, spójność, czyli powiązanie tematyczne poszczególnych części i slajdów pomiędzy sobą, estetyka prezentacji i jej zgodność z założonym rozmiarem.
 • Klasy składają gotową prezentację nie później niż do 19 marca 2014 roku do opiekuna SU

7. Punktowanie konkurencji „Oświadczyny wczoraj i dziś” - czas trwania łącznie maksymalnie 7 minut

 • Konkurencja polega na przygotowaniu i prezentacji w humorystyczny sposób sposobu oświadczania się w dowolnie wybranym czasie i miejscu w przeszłości oraz oświadczyn w świecie współczesnym.
 • Każdy z członków jury przyznaje od 0 do 5 punktów. Punkty uzyskane od poszczególnych jurorów sumują się dając końcowy wynik dla każdej z klas.
 • Ocenie podlegają: gra aktorska, użyte kostiumy i ewentualna scenografia, powiązanie tematyczne pomiędzy prezentowanymi sposobami oświadczania się oraz przede wszystkim pomysłowość i oryginalność scenek. Mile widziane będą pomysły, które nie są kopią skeczów grup kabaretowych obecnych w mediach.

8. Punktowanie konkurencji „Piosenka dla przedszkolaka”.

 • Celem konkurencji jest przygotowanie oraz prezentacja w żartobliwy sposób dowolnie wybranej piosenki wykonywanej w oryginale przez dzieci i dla dzieci.
 • Każdy z członków jury przyznaje od 0 do 5 punktów. Punkty uzyskane od poszczególnych jurorów sumują się dając końcowy wynik dla każdej z klas.
 • Warunkiem koniecznym do przyznania punktów jest samodzielne wykonanie wokalne wybranego utworu przez klasę. Dlatego też podkłady muzyczne powinny zawierać wyłącznie akompaniament i nie mogą zawierać ścieżek wokalnych. Dopuszcza się wykonanie utworu bez podkładu muzycznego lub z podkładem wykonywanym instrumentalnie.
 • Głównym elementem podlegającym ocenie jest zgodność prezentowanego utworu z założonym tematem, jakość jego wykonania oraz użyte kostiumy, charakteryzacja, rekwizyty.

9. Punktowanie konkurencji „Przeciąganie liny”

 • Konkurencja rozegrana zostanie w dwóch kategoriach: drużyny męskie i drużyny mieszane.
 • Kategoria drużyn męskich dotyczy klas: I ZS, II ZS, I TM i III TM. Drużyny liczą po 5 zawodników
 • Kategoria drużyn mieszanych dotyczy klas: I TŁ, II TŁ, II TŻ i III TŁ. Drużyny liczą po 5 zawodników, przy czym co najmniej troje z nich powinny stanowić kobiety.
 • Każda z drużyn rozgrywa po 3 pojedynki w swojej kategorii. Czas pojedynku ograniczony jest do 3 minut.
 • Za każdy zwycięski pojedynek klasa otrzymuje 7 punktów, za przegraną 2 punkty. W przypadku remisu każda ze stron otrzymuje po 5 punktów.

10.  Żadna wypowiedź, gest, tekst muzyczny, kostium czy rekwizyt stosowane w czasie konkurencji Turnieju Klas nie mogą służyć propagowaniu przemocy, nietolerancji i innych zjawisk patologicznych oraz naruszać dóbr osobistych chronionych prawnie. W przypadku stwierdzenia takiego naruszenia komisja jest uprawniona do odpowiedniego zmniejszenia liczby przyznanych punktów za poszczególna konkurencję, nieprzyznawania punktów za konkurencję bądź dyskwalifikacji klasy we wszystkich konkurencjach.